10 ارز دیجیتال مهم به غیر از بیت کوین را بشناسید
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۹۵.۶۲۱۰,۸۷۵,۸۶۴ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۴۲۶۵۸,۶۱۵ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۶۰۸.۷۹۳۵,۷۰۴,۹۰۲ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۱۴۶۹۸۲۴,۳۲۲ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک$۱۵.۱۱۸۸۶,۱۸۶ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۶۳۷۳,۰۰۷ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۴۲۷.۴۷۲۵,۰۷۰,۶۷۲ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۸.۷۶۴,۶۱۹,۱۹۲ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۷۷.۶۱۰,۴۱۶,۰۵۶ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۰۹۸۷۷۵,۷۹۲.۸ تومان