10 ارز دیجیتال مهم به غیر از بیت کوین را بشناسید
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۲۸۸.۵۴۲,۰۵۱,۸۹۶ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۰۷۸۳۲,۶۰۵ تومان
بایننس کوینبایننس کوین
بایننس کوین$۲۷۲.۵۹۸,۸۹۵,۹۸۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۳۲۰۰۶۱۴,۰۹۹ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۵۲۰۷,۲۳۳ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک۲۶۱,۰۸۰ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۵۲.۶۶۱,۷۱۸,۵۶۲ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۰۸۲۶۱۳,۵۳۳.۱ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۲.۰۱۴,۶۳۴,۵۰۴ تومان
بیت کوین کشبیت کوین کش
بیت کوین کش$۱۱۲.۳۳۳,۶۶۵,۸۹۵ تومان