رمز ارز Wrapped Bitcoin چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۳۵.۳۲۰۲,۹۸۵,۰۶۶ تومان
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۶۸,۰۲۱۳,۹۰۵,۵۰۴,۴۸۷ تومان