استخرهای استخراج ارزهای دیجیتال

نامسهم شبکه استخراج هزینه کارمزد رمز ارزها ۱ ZergPool ۱۹۶۸۸.۱%
.
.
PROP 0.5 %
۲۵۳
۲ Poolin ۱۶.۸۴%
.
.
PPS 1 - 4 % FPPS 4 % PPS+ 0 - 1 % PPLNS 0 - 3 %
۱۹
۳ FoundryDigital ۱۳.۱۷%
.
.
FPPS 0 %
۲
۴ AntPool ۱۳%
.
.
PPS 1 - 4 % PPLNS 1 % FPPS 4 % PPS+ 1.5 - 4 % SOLO 1 %
۲۲
۵ OkKong ۱۱.۱۷%
.
.
PPS+ 2 % FPPS 1 - 2 %
۵
۶ poolin.me ۸.۱۵%
.
.
PPS 1 - 4 % FPPS 2.5 % PPS+ 1 - 3 %
۱۳
۷ Binance ۶.۳۲%
.
.
FPPS 1 - 4 % PPS+ 0.5 % PPS 3 %
۱۱
۸ F2Pool ۶.۲۳%
.
.
PPS 1 - 5 % PPS+ 2 - 2.5 % PPLNS 1 - 2 % FPPS 4 %
۴۹
۹ ViaBTC ۵.۵۳%
.
.
PPS+ 4 % PPLNS 2 % SOLO 1 %
۲۱
۱۰ viabtc.net ۴.۸%
.
.
PPS+ 4 % PPLNS 2 % SOLO 1 %
۲۱
۱۱ SlushPool ۲.۱۴%
.
.
2 %
۲
۱۲ Luxor ۱.۵۸%
.
.
PPS 1.5 - 5 % FPPS 2.5 % PPS+ 1.5 %
۱۳
۱۳ EMCD ۱.۴۹%
.
.
FPPS+ 1.5 % FPPS PPLNS+
۸
۱۴ pool.btc.com ۱.۳۵%
.
.
PPS FPPS PPS+ PPLNS
۱۰
۱۵ SBICrypto ۰.۸۵%
.
.
FPPS 0.5 - 1.5 % PPLNS 0.5 % PPLNS+
۶
۱۶ braiins.com ۰.۶۹%
.
.
2 % FPPS
۱
۱۷ rawpool.com ۰.۵۳%
.
.
---
۱
۱۸ trustpool.cc ۰.۴۶%
.
.
PPS+ 1 % PPLNS 0 % FPPS 0.5 %
۱۳
۱۹ FirePool ۰.۴۱%
.
.
PPS 1 - 3 % FPPS 2.5 % PPS+ 1 %
۶
۲۰ kelepool.com ۰.۴%
.
.
FPPS 0.5 % PPLNS 1 - 3 % PPS+ 1 - 2 % PPS 2 %
۸
۲۱ ultimuspool.com ۰.۲۶%
.
.
FPPS 4 %
۱
۲۲ btcpool.kz ۰.۲۴%
.
.
PPS+ 1 - 4 %
۴
۲۳ TrustPool ۰.۲۳%
.
.
PPS+ 1 %
۱۰
۲۴ Okex ۰.۲۲%
.
.
PPS+ 2 % PPS 2 % FPPS 4 % PPLNS 2 %
۹
۲۵ Mining Dutch ۰.۱۹%
.
.
D-PPS 1 - 30 % PROP 1 - 30 % SOLO 1 - 30 %
۱۸۶
۲۶ headframe.io ۰.۱۸%
.
.
FPPS 0.9 %
۱
۲۷ okminer.com ۰.۱۶%
.
.
FPPS 2 %
۷
۲۸ K1Pool ۰.۱۵%
.
.
PPLNS 1 % PPLNS 1 % SOLO 0.75 - 1 % SOLO 0.75 - 1 % RBPPS 1 %
۲۴
۲۹ LitecoinPool ۰.۱۴%
.
.
PPS 0 %
۲
۳۰ UKRPool ۰.۱۴%
.
.
PPS FPPS 0 %
۷
۳۱ HashCity ۰.۱۳%
.
.
PPS 1 % PPS+ 1 %
۱۶
۳۲ x-pool.io ۰.۱۳%
.
.
PPLNS 1 % 1 % PPS+ 1 %
۶
۳۳ hashgo.io ۰.۱۲%
.
.
PPS+ 1 %
۳
۳۴ lincoin.com ۰.۱۱%
.
.
FPPS 2.5 %
۱
۳۵ coolpool.io ۰.۱۱%
.
.
PPLNS 0.6 % PROP 1 %
۱
۳۶ 666Pool ۰.۰۸%
.
.
PPS 1 % PPLNS 1 %
۶
۳۷ NanoPool ۰.۰۶%
.
.
PPLNS 1 %
۱۱
۳۸ SupportXMR ۰.۰۶%
.
.
PPLNS 0.6 %
۱
۳۹ gorillapool.io ۰.۰۶%
.
.
PPLNS 1 %
۱
۴۰ ZSolo ۰.۰۶%
.
.
SOLO 0.5 - 1 %
۶
۴۱ Ezil ۰.۰۶%
.
.
PPS+ 1 % PPLNS 0 - 1 % RBPPS
۹
۴۲ BwPool ۰.۰۵%
.
.
PPS 1.5 - 4.5 % PPS+ 3 %
۳
۴۳ lincoinpool.com ۰.۰۴%
.
.
FPPS 2.5 %
۱
۴۴ HashVault ۰.۰۴%
.
.
PPLNS 0.9 % SOLO 0.9 %
۷
۴۵ ihpool.com ۰.۰۴%
.
.
PPLNS 0 - 4 %
۴
۴۶ hpool.in ۰.۰۴%
.
.
PPLNS 0 - 4 %
۴
۴۷ SoloPool ۰.۰۳%
.
.
SOLO 1.5 %
۳۰
۴۸ jingniupool.com ۰.۰۳%
.
.
PPS PPS+ 0.8 - 2 %
۱۱
۴۹ CruxPool ۰.۰۲%
.
.
PPS+ 1 - 2 % FPPS 2 %
۸
۵۰ CMinors Pool ۰.۰۲%
.
.
PROP 0.1 - 1 %
۷۸
۵۱ dxpool.net ۰.۰۲%
.
.
PPS 1 - 3 % PPS+ 0.5 - 3 % PROP 1 %
۱۳
۵۲ hkwebstore.com ۰.۰۲%
.
.
0.5 % PROP 0.5 %
۲
۵۳ DxPool ۰.۰۲%
.
.
PROP 1 % PROP 1 % PPS 1 - 3 % PPS+ 0.5 - 3 %
۱۵
۵۴ Pool Moscow ۰.۰۲%
.
.
PPLNS 0.6 - 1 % PPS 3 % SOLO 0.4 - 1 % PROP 1 %
۲۳
۵۵ pega-pool.com ۰.۰۲%
.
.
PPS+ 2 % FPPS 0 %
۱
۵۶ luckymonster.pro ۰.۰۱%
.
.
SOLO 0.5 %
۶
۵۷ dogpool.one ۰.۰۱%
.
.
---
۸
۵۸ HeroMiners ۰.۰۱%
.
.
PROP 0.9 % SOLO 0.9 %
۲۹
۵۹ dcrnpool.com ۰.۰۱%
.
.
PPS 3 %
۲
۶۰ MinerAll ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 2 %
۳
۶۱ poolbe.eu ۰.۰۱%
.
.
SOLO 0.4 - 1 % PPLNS 0.4 - 1 % PROP 0.5 %
۲۸
۶۲ richpool.pro ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.5 % PPS+ 0.1 %
۵
۶۳ WoolyPooly ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.9 - 2.4 % SOLO 0.9 - 2.4 %
۲۲
۶۴ C3Pool ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱۷
۶۵ btcmill.cc ۰.۰۱%
.
.
SOLO 1 %
۱
۶۶ XMRPool EU ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.9 %
۱
۶۷ p2pool.io ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱
۶۸ dpooltop.com ۰.۰۱%
.
.
FPPS 2 - 3 %
۶
۶۹ bchmill.cc ۰.۰۱%
.
.
SOLO 1 %
۱
۷۰ Hiveon ۰.۰۱%
.
.
PPS+ 0 - 1 %
۴
۷۱ ProHashing ۰.۰۱%
.
.
FPPS 1.99 - 3.99 % PPLNS 0.99 - 3.99 % SOLO 0.99 - 3.99 %
۶۹
۷۲ CKPool ۰.۰۱%
.
.
SOLO 2 %
۱
۷۳ MoneroOcean ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱۹
۷۴ pool.kryptex.com ۰.۰۱%
.
.
PPS 1 % PPS+ 1 - 3 % PROP SOLO
۱۲
۷۵ ZPool ۰.۰۱%
.
.
PROP 0.45 - 1 %
۲۴۶
۷۶ Zet Tech <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 - 0.5 %
۲
۷۷ cryptohashing.io <۰.۰۱%
.
.
PROP 0.5 - 5 % SOLO 0.5 - 5 %
۱۰
۷۸ 2Miners <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 - 1 % SOLO 0 - 1.5 %
۲۲
۷۹ LuckPool <۰.۰۱%
.
.
PPLTS 1 %
۵
۸۰ P2P SPB <۰.۰۱%
.
.
P2POOL
۴۲
۸۱ OntoPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS SOLO
۱
۸۲ Pool.Space <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 %
۱
۸۳ DGB256 <۰.۰۱%
.
.
PPLNS
۲
۸۴ MasterMining <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 - 0.49 % PROP 0.15 - 1.95 %
۱۷
۸۵ CrazyPool <۰.۰۱%
.
.
D-PPLNS 0 - 1 % RBPPS 1 %
۱۴
۸۶ millpools.cc <۰.۰۱%
.
.
SOLO 1 %
۵
۸۷ pool.ms <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 2 %
۲
۸۸ poolflare.net <۰.۰۱%
.
.
PPS 1 - 2 % PPLNS 2 % SOLO 2 %
۲
۸۹ Kryptex <۰.۰۱%
.
.
PPS 1 %
۷
۹۰ 1pool.org <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.33 % PPS 0.33 % FPPS 0.33 % SOLO
۲۱
۹۱ Kano IS <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.5 % SOLO 0.5 %
۱
۹۲ powerpool.io <۰.۰۱%
.
.
PPS 1 %
۱
۹۳ okx.com <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 2 - 4 % FPPS 4 %
۷
۹۴ LuckyPool IO <۰.۰۱%
.
.
PROP 0 - 1 %
۶
۹۵ NLPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.5 %
۲۰
۹۶ MatPool <۰.۰۱%
.
.
PPS 2 - 3 %
۴
۹۷ gteh.org <۰.۰۱%
.
.
PPLNT 0 % SOLO 0 % PPLNS 1 %
۱۹
۹۸ RPlant <۰.۰۱%
.
.
PROP 1 % 1 %
۴۷
۹۹ 666pool.com <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 % PPS 1 %
۱۱
۱۰۰ SuprNova <۰.۰۱%
.
.
PROP 0 - 2 % PPLNS 0 - 1 %
۲۱
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر