استخرهای استخراج ارزهای دیجیتال

نامسهم شبکه استخراج هزینه کارمزد رمز ارزها ۱ OkKong ۱۲.۱۲%
.
.
PPS+ 2 % FPPS 1 - 2 %
۵
۲ F2Pool ۸.۶%
.
.
PPS 1 - 5 % PPS+ 2 - 2.5 %
۴۳
۳ FoundryDigital ۸.۵۷%
.
.
---
۲
۴ poolin.me ۷.۵%
.
.
PPS 1 - 4 % FPPS 2.5 % PPS+ 1 - 3 %
۱۳
۵ Poolin ۷.۱۹%
.
.
PPS 1 - 4 % FPPS 2.5 % PPS+ 1 - 3 %
۱۴
۶ AntPool ۶.۵۵%
.
.
PPS 1 - 4 % PPLNS FPPS 4 % PPS+ 1.5 - 4 % SOLO 1 %
۱۷
۷ FlyPool ۵.۱۷%
.
.
PPLNS 1 % SOLO 1 %
۶
۸ Binance ۴.۸۶%
.
.
FPPS 2.5 - 3 % PPS+ 0.5 % PPS 3 %
۷
۹ viabtc.net ۴.۸۳%
.
.
PPS+ 4 % PPLNS 2 % SOLO 1 %
۲۱
۱۰ pool.btc.com ۲.۳۵%
.
.
PPS FPPS PPS+ PPLNS
۹
۱۱ SlushPool ۲.۳۲%
.
.
2 %
۲
۱۲ Hiveon ۱.۹۹%
.
.
PPS+ 0 %
۲
۱۳ SBICrypto ۱.۱۲%
.
.
FPPS 0 %
۴
۱۴ FlexPool ۱.۰۶%
.
.
PPLNS 0 - 0.9 %
۳
۱۵ kucoin.com ۰.۷۶%
.
.
FPPS 2 % PPS+ 2 %
۲
۱۶ EMCD ۰.۷۶%
.
.
FPPS+ 1.5 %
۸
۱۷ rawpool.com ۰.۷۳%
.
.
---
۱
۱۸ NanoPool ۰.۶%
.
.
PPLNS 1 %
۹
۱۹ mpool.eu.org ۰.۵۱%
.
.
1 % PPS+ 1 %
۲
۲۰ Ezil ۰.۴۷%
.
.
PPS+ 1 % PPLNS 1 %
۳
۲۱ MiningPoolHub ۰.۴۴%
.
.
PPLNS 0.9 %
۲۲
۲۲ GreatPool ۰.۴۴%
.
.
FPPS 2 %
۱
۲۳ trustpool.cc ۰.۳۸%
.
.
PPS+ 1 %
۹
۲۴ FirePool ۰.۳۷%
.
.
PPS 1 - 3 % FPPS 2.5 % PPS+ 1 %
۶
۲۵ richpool.net ۰.۳۱%
.
.
PPLNS 0.5 %
۱
۲۶ SigmaPool ۰.۲۵%
.
.
PPS 0 % PPLNS 0 % SOLO 0 % FPPS 1 %
۲
۲۷ LitecoinPool ۰.۲۳%
.
.
PPS 0 %
۲
۲۸ HashCity ۰.۲۲%
.
.
PPS 1 %
۱۶
۲۹ gpumine.org ۰.۲۱%
.
.
PPS+ 1 %
۳
۳۰ TrustPool ۰.۲%
.
.
PPS+ 1 %
۱۰
۳۱ Okex ۰.۲%
.
.
PPS+ 2 % PPS 2 % FPPS 4 % PPLNS 2 %
۹
۳۲ K1Pool ۰.۱۸%
.
.
PPLNS 0 - 1 % PPLNS 0 - 1 % SOLO 0.75 - 1 % SOLO 0.75 - 1 % RBPPS 0 - 1 %
۱۱
۳۳ kelepool.com ۰.۱۷%
.
.
FPPS 0.5 % PPLNS 1 - 3 % PPS+ 1 - 2 % PPS 2 %
۷
۳۴ SpiderPool ۰.۱۷%
.
.
FPPS 4 % PPS 1 - 2 % PPS+ 1 %
۵
۳۵ UKRPool ۰.۱۵%
.
.
PPS FPPS 0 %
۵
۳۶ hashgo.io ۰.۱۳%
.
.
PPS+ 1 %
۳
۳۷ coolpool.io ۰.۱۲%
.
.
PPLNS 0.6 % PROP 1 %
۱
۳۸ Mining Dutch ۰.۱%
.
.
D-PPS 1.5 - 2 % PROP 1.5 - 2 % SOLO 1.5 - 2 %
۱۵۸
۳۹ Luxor ۰.۱%
.
.
PPS 1.5 - 3 % FPPS 2.5 % PPS+ 1.5 %
۱۱
۴۰ 666pool.com ۰.۰۹%
.
.
PPLNS 1 % PPS 1 %
۵
۴۱ MinerXMR ۰.۰۹%
.
.
PPLNS 1.1 %
۱
۴۲ x-pool.io ۰.۰۹%
.
.
PPLNS 1 % 1 % PPS+ 1 %
۲
۴۳ 666Pool ۰.۰۸%
.
.
PPS 1 % PPLNS 1 %
۶
۴۴ jniupool.com ۰.۰۷%
.
.
PPS+ 0.8 % PPS 2 % FPPS 1.5 %
۳
۴۵ CMinors Pool ۰.۰۷%
.
.
PROP 0.1 - 1 %
۶۲
۴۶ XNPool ۰.۰۶%
.
.
PPS+ 1 % PPS 1 %
۵
۴۷ ViaBTC ۰.۰۶%
.
.
PPS+ 4 % PPLNS 2 % SOLO 1 %
۲۱
۴۸ ihpool.com ۰.۰۶%
.
.
PPLNS 0 - 4 %
۴
۴۹ hpool.in ۰.۰۶%
.
.
PPLNS 0 - 4 %
۴
۵۰ 2Miners ۰.۰۵%
.
.
PPLNS 1 % SOLO 1.5 %
۱۶
۵۱ BwPool ۰.۰۴%
.
.
PPS 1.5 - 4.5 % PPS+ 3 %
۳
۵۲ CrazyPool ۰.۰۴%
.
.
D-PPLNS 1 %
۳
۵۳ simpleminer.app ۰.۰۴%
.
.
FPPS 1 %
۱
۵۴ ZSolo ۰.۰۴%
.
.
SOLO 0.5 - 1 %
۶
۵۵ 1pool.org ۰.۰۴%
.
.
PPLNS 0.33 % PPS 0.33 %
۸
۵۶ SupportXMR ۰.۰۳%
.
.
PPLNS 0.6 %
۱
۵۷ lincoinpool.com ۰.۰۳%
.
.
FPPS 2.5 %
۱
۵۸ dpooltop.com ۰.۰۳%
.
.
FPPS 2 - 3 %
۶
۵۹ Kryptex ۰.۰۳%
.
.
PPS 2 %
۷
۶۰ poolflare.net ۰.۰۳%
.
.
PPS 1 - 2 % PPLNS 2 % SOLO 2 %
۲
۶۱ ProHashing ۰.۰۳%
.
.
FPPS 1.99 - 3.99 % PPLNS 0.99 - 3.99 % SOLO 0.99 - 3.99 %
۶۴
۶۲ luckymonster.pro ۰.۰۲%
.
.
SOLO 0.5 %
۶
۶۳ DGB256 ۰.۰۲%
.
.
PPLNS
۲
۶۴ dxpool.net ۰.۰۲%
.
.
PPS 1 - 3 % PPS+ 0.5 - 3 % PROP 1 %
۱۰
۶۵ p2pool.io ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱
۶۶ ZuluPool ۰.۰۱%
.
.
---
۹
۶۷ ZergPool ۰.۰۱%
.
.
PROP 0.5 %
۱۷۲
۶۸ C3Pool ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱۶
۶۹ CruxPool ۰.۰۱%
.
.
PPS+ 1 - 2.5 %
۶
۷۰ MoneroOcean ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 %
۱۴
۷۱ SoloPool ۰.۰۱%
.
.
SOLO 1.5 %
۱۸
۷۲ ShardPool ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 %
۱
۷۳ XMRPool EU ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.9 %
۱
۷۴ CKPool ۰.۰۱%
.
.
SOLO 2 %
۱
۷۵ P2P SPB ۰.۰۱%
.
.
P2POOL
۴۲
۷۶ Zet Tech ۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 - 0.5 %
۲
۷۷ HeroMiners <۰.۰۱%
.
.
PROP 0.9 % SOLO 0.9 %
۲۱
۷۸ MyMiners <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.1 % SOLO 0.1 %
۸
۷۹ HashVault <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.9 % SOLO 0.9 %
۶
۸۰ WoolyPooly <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.9 - 2.4 % SOLO 0.9 - 2.4 %
۱۳
۸۱ HashPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 - 1.5 % PPS 1 %
۹
۸۲ MinerAll <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 2 %
۳
۸۳ HelloMiner <۰.۰۱%
.
.
PPS 0.4 %
۵
۸۴ BaikalMine <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.5 % SOLO 1 % PPS+ 0.75 %
۸
۸۵ ztyj0000.com <۰.۰۱%
.
.
PROP 0 %
۲
۸۶ zetpool.org <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0 % PPS 0.5 %
۲
۸۷ SiaMining <۰.۰۱%
.
.
PPS 3 %
۳
۸۸ NLPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.5 %
۲۰
۸۹ IceMining <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 - 2 % SOLO 2 % PARTY 1.25 - 2 %
۶
۹۰ NewPool PW <۰.۰۱%
.
.
PROP 0.5 - 5 % SOLO 0.5 - 5 %
۱۸
۹۱ ZPool <۰.۰۱%
.
.
PROP 0.4 - 0.5 %
۱۹۳
۹۲ OntoPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS SOLO
۱
۹۳ LuckPool <۰.۰۱%
.
.
PPLTS 1 %
۵
۹۴ miningcore.pro <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 0.2 - 0.3 % SOLO 0.2 - 0.3 %
۵
۹۵ MiningMadness <۰.۰۱%
.
.
PROP 1 %
۱۱
۹۶ Pool.Space <۰.۰۱%
.
.
PPLNS 1 %
۱
۹۷ pool.sero.cash <۰.۰۱%
.
.
PROP 2 %
۱
۹۸ Comining <۰.۰۱%
.
.
PPLNT SOLO
۱۹
۹۹ RustPool <۰.۰۱%
.
.
PPLNS
۱
۱۰۰ SoloMining <۰.۰۱%
.
.
SOLO 1 %
۸
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر