برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۴۳,۷۶۶ ۲,۲۱۴,۴۷۵,۰۹۶ تومان
۰.۰۸%
۹.۲۲%
$۸۵۵B $۱۲.۷B ۱۹.۵M
.
.
۱۴ سال پیش
۲
$۲,۳۵۲.۴ ۱۱۹,۰۲۶,۳۹۲ تومان
۰.۶۱%
۶.۵۹%
$۲۸۲B $۱۱.۱B ۱۲۰M
۸ سال پیش
۳
۵۰,۵۹۸ تومان
-۰.۰۷%
--- $۹۰.۶B $۲۸.۰B ۹۰.۵B
۸ سال پیش
۴
$۲۳۹.۶۷ ۱۲,۱۲۶,۸۳۹ تومان
۰.۸۵%
۴.۷%
$۳۶.۸B $۵۳۳M ۱۵۳M
۶ سال پیش
۵
$۰.۶۶۱۴۰۹ ۳۳,۴۶۶ تومان
۰.۴%
۵.۷۶%
$۳۵.۶B $۱.۰۴B ۵۳.۹B
.
.
۱۰ سال پیش
۶
$۷۴.۱۵ ۳,۷۵۱,۸۴۷ تومان
۲.۳۲%
۱۶.۴۸%
$۳۱.۵B $۱.۹۱B ۴۲۶M
۳ سال پیش
۷
۵۰,۶۴۹ تومان
۰.۰۶%
۰.۰۵%
$۲۴.۵B $۶.۰۳B ۲۴.۵B
۵ سال پیش
۸
$۰.۵۹۴۶۴ ۳۰,۰۸۸ تومان
۲.۸۸%
۴۹.۴۴%
$۲۰.۷B $۱.۰۹B ۳۵.۰B
.
.
۶ سال پیش
۹
$۰.۱۰۱۸۱۷ ۵,۱۵۱.۷ تومان
۳.۳۷%
۱۸.۵۹%
$۱۴.۴B $۹۲۰M ۱۴۲B
۹ سال پیش
۱۰
$۳۷.۱ ۱,۸۷۷,۱۸۸ تومان
۱۶.۷۶%
۶۷.۴۸%
$۱۳.۵B $۱.۶۹B ۳۶۵M
.
.
۳ سال پیش
۱۱
$۰.۱۰۷۷۵۹ ۵,۴۵۲.۴ تومان
۱%
۴.۰۸%
$۹.۵۳B $۲۹۰M ۸۸.۴B
۶ سال پیش
۱۲
$۷.۳۲ ۳۷۰,۳۷۸ تومان
۲.۹%
۳۱.۰۲%
$۹.۵۲B $۳۰۱M ۱.۳۰B
۳ سال پیش
۱۳
$۱۶.۳۱ ۸۲۵,۲۵۵ تومان
۰.۵۲%
۱.۷۸%
$۹.۰۷B $۴۹۴M ۵۵۶M
.
.
۶ سال پیش
۱۴
$۰.۹۲۲۶۰۵ ۴۶,۶۸۲ تومان
۴.۳۶%
۱۲.۵۸%
$۸.۵۵B $۵۱۳M ۹.۲۸B
.
.
۴ سال پیش
۱۵
$۴۳,۶۹۱ ۲,۲۱۰,۶۸۰,۲۴۰ تومان
۰.۳۶%
۸.۹۷%
$۶.۷۵B $۱۲۵M ۱۵۴k
۴ سال پیش
۱۶
$۰.۰۰۰۰۱۰۳۱ ۰.۵۲۱۶۶۶۰۹۳۲۲۲ تومان
۳.۱۶%
۱۳.۲۹%
$۶.۰۷B $۲۴۹M ۵۸۹T
۳ سال پیش
۱۷
$۷۷.۲ ۳,۹۰۶,۱۷۱ تومان
۱.۱۹%
۶.۴۱%
$۵.۶۹B $۵۵۲M ۷۳.۹M
.
.
۱۰ سال پیش
۱۸
Lido wstETH
WSTETH
$۱,۸۶۴.۲ ۹۴,۳۲۴,۴۱۵ تومان
۰.۳۴%
-۳.۶۴%
$۵.۵۳B $۶۷.۷M ۲.۹۷M
۲ سال پیش
۱۹
۵۰,۵۹۸ تومان
---
۰.۰۳%
$۵.۴۳B $۲۳۰M ۵.۴۳B
۴ سال پیش
۲۰
$۶.۶ ۳۳۳,۹۴۷ تومان
-۳.۲۸%
۸.۰۳%
$۴.۹۶B $۱۵۸M ۷۵۳M
.
.
۳ سال پیش
۲۱
$۲۵۰.۷۷ ۱۲,۶۸۸,۴۷۸ تومان
-۰.۶۵%
۹.۲۵%
$۴.۹۰B $۱۱۵M ۱۹.۵M
.
.
۶ سال پیش
۲۲
$۰.۱۳۳۰۵۲ ۶,۷۳۲.۲ تومان
-۰.۱۶%
۸.۷%
$۳.۷۴B $۷۳.۰M ۲۸.۱B
.
.
۹ سال پیش
۲۳
$۵۹.۹۲ ۳,۰۳۱,۸۳۶ تومان
۴.۶۷%
۲.۵۴%
$۳.۵۹B $۶۵.۱M ۶۰.۰M
۴ سال پیش
۲۴
$۳.۸ ۱۹۲,۲۷۳ تومان
۰.۰۶%
۳.۲۳%
$۳.۵۲B $۱.۰۱M ۹۲۸M
۴ سال پیش
۲۵
$۱۷۵.۶۴ ۸,۸۸۷,۰۴۵ تومان
۰.۶%
۱.۶۸%
$۳.۱۸B $۶۰.۵M ۱۸.۱M
۹ سال پیش
۲۶
$۲۱.۹۶ ۱,۱۱۱,۱۳۴ تومان
-۰.۲۴%
۱۰.۰۶%
$۳.۱۳B $۱۵۳M ۱۴۳M
.
.
۷ سال پیش
۲۷
$۱۰.۶۶ ۵۳۹,۳۷۵ تومان
۱.۷۷%
۱۱.۱۴%
$۳.۱۰B $۱۳۳M ۲۹۲M
۴ سال پیش
۲۸
$۰.۱۲۹۰۱۱ ۶,۵۲۷.۷ تومان
۰.۶۷%
-۷.۹۳%
$۲.۸۱B $۲۶.۰M ۲۱.۸B
.
.
۱ سال پیش
۲۹
$۰.۱۰۵۷۰۳ ۵,۳۴۸.۴ تومان
-۱.۲%
۱۴.۵%
$۲.۷۹B $۲۷.۶M ۲۶.۴B
.
.
۴ سال پیش
۳۰
$۰.۹۹۹۷۲۹ ۵۰,۵۸۴ تومان
۰.۰۱%
-۰.۰۲%
$۲.۶۲B $۱۰۱M ۲.۶۳B
۵ سال پیش
۳۱
$۲.۵۲ ۱۲۷,۵۰۷ تومان
۳.۶۴%
۲۶.۳۸%
$۲.۵۳B $۲۰۴M ۱.۰۰B
۳ سال پیش
۳۲
$۰.۰۷۵۰۷۷ ۳,۷۹۸.۸ تومان
۰.۸۵%
۲۰.۲۳%
$۲.۵۱B $۶۰.۸M ۳۳.۵B
.
.
۴ سال پیش
۳۳
$۵.۵۷ ۲۸۱,۸۳۱ تومان
۰.۲%
۱۷.۲۴%
$۲.۵۰B $۵۸.۳M ۴۵۰M
۲ سال پیش
۳۴
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۳۴.۱۱ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۴ سال پیش
۳۵
$۵.۱۵ ۲۶۰,۵۸۰ تومان
۰.۳۳%
۱۱.۶۳%
$۲.۴۵B $۱۷۲M ۴۷۷M
۵ سال پیش
۳۶
$۱.۸۳ ۹۲,۵۹۴ تومان
-۴.۸۴%
۲۶.۷۸%
$۲.۳۵B $۱.۱۰B ۱.۲۸B
.
.
۲ سال پیش
۳۷
$۸.۴۲ ۴۲۶,۰۳۶ تومان
۲.۱۲%
۱۴.۴۷%
$۲.۳۵B $۱۵۹M ۲۷۹M
۱ سال پیش
۳۸
$۲.۳۸ ۱۲۰,۴۲۳ تومان
۱.۹۸%
-۳.۱۳%
$۲.۱۱B $۴۵.۵M ۸۸۹M
.
.
۲ سال پیش
۳۹
$۰.۰۲۷۶۳۱۱۶ ۱,۳۹۸.۱ تومان
۱.۸۸%
۲۱.۲۳%
$۲.۰۰B $۵۱.۱M ۷۲.۷B
۶ سال پیش
۴۰
Bittensor
TAO
$۳۴۵.۴۲ ۱۷,۴۷۷,۵۸۵ تومان
۴.۱۴%
-۱.۳۳%
$۲.۰۰B $۴.۶۶M ۵.۸۱M
.
.
۹ ماه پیش
۴۱
$۶.۵۸ ۳۳۲,۹۳۵ تومان
۶.۹%
-۶.۸۷%
$۱.۹۷B $۴۱۰M ۳۰۰M
۴ سال پیش
۴۲
Mantle
MNT
$۰.۶۰۸۳۸۱ ۳۰,۷۸۳ تومان
-۱.۱۹%
۱۱.۲۱%
$۱.۹۰B $۴.۷۶M ۳.۱۳B
.
.
۴ ماه پیش
۴۳
$۲۱.۲۱ ۱,۰۷۳,۱۸۵ تومان
۱۴.۱۸%
۲۰.۰۹%
$۱.۷۷B $۱۴۹M ۸۴.۲M
۳ سال پیش
۴۴
$۶۴.۴۷ ۳,۲۶۲,۰۵۸ تومان
۱۰.۲۹%
۳۱.۳%
$۱.۶۹B $۱۶۵M ۲۶.۳M
.
.
۳ سال پیش
۴۵
$۱۱۴.۶ ۵,۷۹۸,۵۳۹ تومان
-۰.۲۵%
۱۳.۶۱%
$۱.۶۶B $۲۳.۹M ۱۴.۵M
.
.
۵ سال پیش
۴۶
$۰.۱۷۱۲۷۶ ۸,۶۶۶.۲ تومان
۱.۴۴%
۱۳.۸۷%
$۱.۵۹B $۷۱.۹M ۹.۳۲B
۲ سال پیش
۴۷
$۰.۲۰۰۰۲ ۱۰,۱۲۱ تومان
۰.۴۷%
۳۱.۶%
$۱.۵۹B $۱۱۱M ۸.۰۰B
.
.
۴ سال پیش
۴۸
۵۰,۶۴۹ تومان
۰.۱۳%
-۰.۱۷%
$۱.۵۰B $۲.۲۶B ۱.۵۰B
۴ سال پیش
۴۹
$۱.۱۵ ۵۸,۱۸۸ تومان
۱.۲۸%
۳.۸۹%
$۱.۴۶B $۲۷۷M ۱.۲۷B
۸ ماه پیش
۵۰
$۹۷.۶۷ ۴,۹۴۱,۹۱۳ تومان
-۰.۸۴%
-۵.۷۴%
$۱.۴۳B $۱۲۱M ۱۴.۶M
.
.
۳ سال پیش
۵۱
$۴.۳۵ ۲۲۰,۱۰۲ تومان
۱۲.۹۸%
۱۱.۱۱%
$۱.۴۲B $۱۹۴M ۳۲۷M
۵ سال پیش
۵۲
$۰.۹۸۸۲۳۹ ۵۰,۰۰۳ تومان
۰.۲۴%
۱۹.۰۶%
$۱.۴۱B $۳۳.۴M ۱.۴۲B
.
.
۴ سال پیش
۵۳
$۳.۷۹ ۱۹۱,۷۶۷ تومان
۲.۴۸%
-۲.۷۳%
$۱.۴۱B $۸۱.۰M ۳۷۴M
.
.
۳ سال پیش
۵۴
Rocket Pool ETH
RETH
$۲,۵۷۲.۵ ۱۳۰,۱۶۲,۰۱۵ تومان
۰.۵۴%
۶.۵۸%
$۱.۳۹B $۱۴.۱M ۵۴۲k
۲ سال پیش
۵۵
$۱,۴۱۶ ۷۱,۶۴۷,۳۷۲ تومان
-۰.۹۱%
-۶.۸۴%
$۱.۲۹B $۶۹.۶M ۹۱۸k
.
.
۶ سال پیش
۵۶
BitTorrent (New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۱۳۲ ۰.۰۶۶۷۸۹۴۵۱۳۱۵ تومان
۳۰.۲%
۱۶۸.۵%
$۱.۲۵B $۳۹۲M ۹۵۱T
۴ سال پیش
۵۷
$۳.۶۸ ۱۸۶,۲۰۱ تومان
۳.۷۳%
۳۷.۷۶%
$۱.۲۴B $۷.۷۸M ۳۳۸M
۳ سال پیش
۵۸
$۰.۸۳۸۲۹۸ ۴۲,۴۱۶ تومان
-۱.۶۲%
۲۲.۲۹%
$۱.۲۳B $۴۳.۳M ۱.۴۷B
۴ سال پیش
۵۹
$۰.۰۰۰۲۰۰۷۴ ۱۰.۱۶ تومان
۱۱.۲۶%
۲.۳۵%
$۱.۱۶B $۴۸۶M ۵.۸۳T
۴ سال پیش
۶۰
$۰.۵۵۲۴۱۱ ۲۷,۹۵۱ تومان
۳.۶۶%
۲۸.۳۶%
$۱.۱۶B $۳۱۶M ۲.۱۰B
.
.
۳ سال پیش
۶۱
$۱.۱۴ ۵۷,۶۸۲ تومان
-۲.۰۲%
۵.۳۶%
$۱.۱۳B $۱۹.۳M ۱.۰۰B
.
.
۵ سال پیش
۶۲
$۰.۴۰۳۱ ۲۰,۳۹۶ تومان
۰.۹۶%
۲۶.۳۸%
$۱.۱۲B $۱۴۴M ۲.۸۰B
.
.
۵ سال پیش
۶۳
$۵۱.۶۹ ۲,۶۱۵,۴۱۴ تومان
۱.۲۵%
۴۳.۵۵%
$۱.۰۸B $۳۰۰M ۲۱.۰M
.
.
۷ ماه پیش
۶۴
$۰.۹۹۹۵۶۷ ۵۰,۵۷۶ تومان
۰.۲۱%
-۰.۱۵%
$۱.۰۶B $۱.۲۳B ۱.۰۷B
۴ ماه پیش
۶۵
$۷.۸ ۳۹۴,۶۶۵ تومان
۲.۰۵%
۱۴.۷۶%
$۱.۰۳B $۸۸.۷M ۱۳۳M
.
.
۳ سال پیش
۶۶
$۵۲.۶۳ ۲,۶۶۲,۹۷۶ تومان
۲.۰۱%
۵.۵۹%
$۱.۰۱B $۲۱.۷M ۱۹.۵M
.
.
۵ سال پیش
۶۷
$۰.۰۳۴۳۸۹۴۹ ۱,۷۴۰ تومان
۶.۰۹%
۲۷.۲۵%
$۱.۰۰B $۶۹۳M ۲۹.۴B
.
.
۳ سال پیش
۶۸
$۰.۵۳۰۴۵۹ ۲۶,۸۴۰ تومان
-۰.۶۸%
۱۷.۳۴%
$۹۷۹M $۲۱۲M ۱.۸۴B
۶ سال پیش
۶۹
$۹.۹۹ ۵۰۵,۴۷۵ تومان
۳.۷۵%
۲۳.۰۶%
$۹۶۹M $۳۰۵k ۹۶.۷M
.
.
۶ سال پیش
۷۰
$۰.۸۳۳۴۸۷ ۴۲,۱۷۳ تومان
-۲.۸۶%
۱۸.۵۱%
$۹۴۱M $۱۳۴M ۱.۱۳B
۶ سال پیش
۷۱
$۱۲.۹۶ ۶۵۵,۷۵۱ تومان
۱.۵۱%
۵.۷۱%
$۹۱۳M $۴۱.۵M ۷۰.۵M
.
.
۷ سال پیش
۷۲
$۰.۸۶۷۲۲۹ ۴۳,۸۸۰ تومان
۱۴.۸۴%
۱۷%
$۸۷۹M $۶۷.۸M ۱.۰۱B
۲ سال پیش
۷۳
$۰.۲۸۸۳۱۷ ۱۴,۵۸۸ تومان
-۰.۰۴%
-۱۳.۵۷%
$۸۷۵M $۱۷.۵M ۳.۰۳B
.
.
۶ سال پیش
۷۴
$۰.۸۵۱۱۵۲ ۴۳,۰۶۷ تومان
-۱.۷۶%
۵.۶۵%
$۸۶۱M $۱۴.۱M ۱.۰۱B
۴ سال پیش
۷۵
$۰.۹۶۳۱۱۷ ۴۸,۷۳۲ تومان
-۰.۷۹%
۱۲.۴۱%
$۸۵۹M $۲۵.۲M ۸۹۳M
۶ سال پیش
۷۶
$۰.۵۷۸۲۷۸ ۲۹,۲۶۰ تومان
۱.۲۳%
۶.۳%
$۸۴۰M $۵۹۱k ۱.۴۵B
.
.
۲ سال پیش
۷۷
$۰.۲۵۲۳۶۳ ۱۲,۷۶۹ تومان
۲.۹۲%
۲۷.۵%
$۸۲۴M $۱۱.۹M ۳.۲۷B
۳ سال پیش
۷۸
WhiteBIT Coin
WBT
$۵.۷۱ ۲۸۸,۹۱۵ تومان
-۱.۶%
۴.۸۲%
$۸۲۲M $۷.۹۱M ۱۴۴M
.
.
۱ سال پیش
۷۹
Bonk
BONK
$۰.۰۰۰۰۱۲۴۴ ۰.۶۲۹۴۳۹۹۸۰۵۷ تومان
۱۲.۶۱%
۱۳۶.۹۳%
$۷۵۸M $۱۵۴M ۶۰.۸T
.
.
۱۱ ماه پیش
۸۰
USDD
USDD
$۰.۹۹۰۵۶۹ ۵۰,۱۲۱ تومان
---
۰.۲۷%
$۷۱۸M $۱۳.۷M ۷۲۵M
۱ سال پیش
۸۱
$۰.۰۵۱۴۲۱ ۲,۶۰۱.۸ تومان
-۱.۵۴%
۱.۹۶%
$۷۱۳M $۲۰.۴M ۱۳.۸B
۵ سال پیش
۸۲
$۰.۶۹۰۹۶۱ ۳۴,۹۶۱ تومان
۲.۲۴%
۱۲.۰۸%
$۷۱۲M $۸۷.۴M ۱.۰۳B
.
.
۱ سال پیش
۸۳
Cheelee
CHEEL
$۱۳.۲ ۶۶۷,۸۹۵ تومان
۲.۵۹%
۱۶.۱۴%
$۷۱۰M $۴.۵۰M ۵۳.۸M
۱۰ ماه پیش
۸۴
$۴.۹۴ ۲۴۹,۹۵۴ تومان
۱۴.۶۹%
۷۳.۲۱%
$۷۰۷M $۸.۰۲M ۱۴۳M
.
.
۳ سال پیش
۸۵
Bitget Token
BGB
$۰.۵۰۵۵۹۵ ۲۵,۵۸۲ تومان
-۱.۵۵%
-۲.۷۸%
$۷۰۷M $۱۲.۹M ۱.۴۰B
.
.
۲ سال پیش
۸۶
$۰.۰۰۰۰۳۶۰۴ ۱.۸۲ تومان
۷.۱۳%
۱۶.۵%
$۷۰۴M $۲۵.۷M ۱۹.۵T
.
.
۲ سال پیش
۸۷
Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$۲,۳۴۸.۸ ۱۱۸,۸۴۴,۲۳۹ تومان
۰.۱%
۶.۶۷%
$۷۰۳M $۱.۹۸M ۲۹۹k
۱۱ ماه پیش
۸۸
Tokenize Xchange
TKX
$۸.۶۷ ۴۳۸,۶۸۵ تومان
-۰.۴۱%
۷.۸۴%
$۶۹۳M $۱۱.۴M ۷۹.۹M
.
.
۳ سال پیش
۸۹
$۰.۰۹۰۲۷ ۴,۵۶۷.۵ تومان
۰.۰۶%
۱۶.۳۲%
$۶۸۹M $۹۶.۹M ۷.۶۵B
.
.
۴ سال پیش
۹۰
$۹.۰۶ ۴۵۸,۴۱۹ تومان
۱.۷۳%
۹.۳۳%
$۶۸۰M $۲۵.۵M ۷۵.۴M
۳ سال پیش
۹۱
$۰.۱۹۱۸۹ ۹,۷۰۹.۳ تومان
۰.۸۸%
۱۵.۰۳%
$۶۷۹M $۴۰.۵M ۳.۵۵B
۳ سال پیش
۹۲
$۰.۰۰۰۰۰۱۶۱ ۰.۰۸۱۴۶۲۸۹۱۳۷۶ تومان
۴.۹۷%
۳۲.۶۶%
$۶۷۶M $۱۳۲M ۴۲۰T
.
.
۷ ماه پیش
۹۳
$۰.۷۱۶۵۳۹ ۳۶,۲۵۵ تومان
۷.۰۴%
۱۹.۳۳%
$۶۶۹M $۹۹.۷M ۹۳۵M
.
.
۳ سال پیش
۹۴
$۱.۷۸ ۹۰,۰۶۵ تومان
۰.۲۱%
۱۱.۲۲%
$۶۵۷M $۸۵.۳M ۳۶۸M
.
.
۱ سال پیش
۹۵
$۱۰۷.۵۷ ۵,۴۴۲,۸۳۴ تومان
۰.۱۶%
-۴.۲۴%
$۶۵۵M $۴۶.۸M ۶.۱۰M
۲ سال پیش
۹۶
$۲.۴۹ ۱۲۵,۹۸۹ تومان
۱.۳۲%
۵.۳۷%
$۶۴۹M $۵۶.۰M ۲۶۰M
.
.
۳ سال پیش
۹۷
$۰.۹۹۹۸۹۸ ۵۰,۵۹۳ تومان
۰.۰۵%
۰.۱۴%
$۶۴۸M $۸.۵۰M ۶۴۹M
۳ سال پیش
۹۸
$۴.۷۴ ۲۳۹,۸۳۵ تومان
۵.۹۷%
۱۰.۴۸%
$۶۴۴M $۲.۰۰M ۱۳۶M
۴ سال پیش
۹۹
$۲۴۲.۸۱ ۱۲,۲۸۵,۷۱۷ تومان
۱.۱%
۱۷.۷۸%
$۶۲۷M $۳.۱۶M ۲.۵۸M
.
.
۶ سال پیش
۱۰۰
$۲.۳۲ ۱۱۷,۳۸۸ تومان
۱.۳۴%
-۴.۵۱%
$۶۱۸M $۱۳.۷M ۲۶۳M
۲ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر