برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۶۹,۸۱۷ ۴,۰۱۲,۶۵۵,۷۵۴ تومان
-۰.۹۲%
۸.۸۹%
$۱.۳۷T $۲۷.۵B ۱۹.۷M
.
.
۱۵ سال پیش
۲
$۳,۷۲۵.۹ ۲۱۴,۱۴۳,۱۷۹ تومان
-۱.۳۶%
۲۶.۲۷%
$۴۴۶B $۲۴.۱B ۱۲۰M
۸ سال پیش
۳
$۰.۹۹۹۸۴۴ ۵۷,۴۶۵ تومان
۰.۰۴%
۰.۰۴%
$۱۱۱B $۳۹.۷B ۱۱۱B
۹ سال پیش
۴
$۶۱۶.۹۹ ۳۵,۴۶۰,۸۲۶ تومان
-۰.۰۸%
۷.۰۵%
$۹۴.۹B $۱.۲۷B ۱۵۳M
۶ سال پیش
۵
$۱۸۰.۸ ۱۰,۳۹۱,۲۸۲ تومان
۱.۵۴%
۱۹.۶۹%
$۸۱.۲B $۳.۲۳B ۴۴۹M
۴ سال پیش
۶
۵۷,۴۷۴ تومان
۰.۰۶%
۰.۰۷%
$۳۳.۱B $۸.۰۳B ۳۳.۰B
۵ سال پیش
۷
$۰.۵۳۱۰۷۴ ۳۰,۵۲۳ تومان
-۲.۹۸%
۴.۶۱%
$۲۹.۳B $۱.۲۵B ۵۵.۲B
.
.
۱۰ سال پیش
۸
$۰.۱۶۵۰۹۶ ۹,۴۸۸.۷ تومان
-۳.۲۴%
۹.۰۷%
$۲۳.۸B $۲.۰۲B ۱۴۴B
۱۰ سال پیش
۹
$۶.۳۳ ۳۶۳,۸۱۰ تومان
-۱.۳۴%
-۹.۴%
$۲۱.۹B $۲۰۱M ۳.۴۷B
۲ سال پیش
۱۰
$۰.۴۷۹۸۳۳ ۲۷,۵۷۸ تومان
-۴.۸۸%
۸.۴۵%
$۱۷.۰B $۴۰۵M ۳۵.۳B
.
.
۶ سال پیش
۱۱
$۳۹.۹۳ ۲,۲۹۴,۹۳۳ تومان
-۱.۷۶%
۱۷.۴۵%
$۱۵.۷B $۵۹۰M ۳۹۲M
.
.
۳ سال پیش
۱۲
$۰.۰۰۰۰۲۵۲۹ ۱.۴۵ تومان
-۳.۴۱%
۵.۴۲%
$۱۴.۹B $۸۰۷M ۵۸۹T
۳ سال پیش
۱۳
Gaj Finance
GAJ
$۰.۰۰۵۹۲۶۳۷ ۳۴۰.۶۱ تومان
۱.۳۳%
۵.۲۹%
$۱۲.۴B $۲۹ ۲.۰۹T
.
.
۲ سال پیش
۱۴
$۶۹,۹۵۲ ۴,۰۲۰,۴۱۴,۷۳۲ تومان
-۰.۸۹%
۹.۱۵%
$۱۰.۸B $۵۱۳M ۱۵۵k
۵ سال پیش
۱۵
$۰.۱۲۱۲۴۲ ۶,۹۶۸.۳ تومان
-۲.۱۹%
-۳.۶۶%
$۱۰.۶B $۳۲۰M ۸۷.۴B
۶ سال پیش
۱۶
$۷.۵۴ ۴۳۳,۳۵۳ تومان
-۰.۸۹%
۹.۹۷%
$۱۰.۳B $۲۲۷M ۱.۳۶B
۳ سال پیش
۱۷
$۵۰۰.۸۹ ۲۸,۷۸۸,۱۰۵ تومان
-۴.۵۴%
۱۲.۶۳%
$۹.۸۸B $۳۶۳M ۱۹.۷M
.
.
۶ سال پیش
۱۸
$۱۶.۲۹ ۹۳۶,۲۵۰ تومان
-۴.۱۵%
۲۰.۷۴%
$۹.۵۷B $۵۴۹M ۵۸۷M
.
.
۶ سال پیش
۱۹
$۷.۹۵ ۴۵۶,۹۱۸ تومان
-۰.۲۲%
۵.۴۶%
$۸.۶۰B $۶۴۰M ۱.۰۷B
۳ سال پیش
۲۰
$۹.۲۹ ۵۳۳,۹۳۳ تومان
-۱.۴۲%
۳۰.۶۶%
$۷.۰۲B $۲۹۰M ۷۵۳M
.
.
۳ سال پیش
۲۱
$۰.۷۲۰۶۳۷ ۴۱,۴۱۸ تومان
-۳.۵۳%
۷.۶۶%
$۶.۷۱B $۴۴۶M ۹.۲۸B
.
.
۵ سال پیش
۲۲
$۸۶.۴۲ ۴,۹۶۶,۸۹۵ تومان
-۱.۷۶%
۷.۸۸%
$۶.۴۴B $۴۴۴M ۷۴.۵M
.
.
۱۱ سال پیش
۲۳
$۲.۵۳ ۱۴۵,۴۰۹ تومان
۱.۷۳%
۱۶.۹۴%
$۶.۳۶B $۳۰۲M ۲.۵۲B
۵ سال پیش
۲۴
$۱۲.۹۴ ۷۴۳,۷۱۲ تومان
-۴.۷%
۶.۶۳%
$۶.۰۲B $۱۲۹M ۴۶۴M
۳ سال پیش
۲۵
Lido wstETH
WSTETH
$۱,۸۶۴.۲ ۱۰۷,۱۴۲,۲۸۲ تومان
۰.۳۴%
-۳.۶۴%
$۵.۵۳B $۶۷.۷M ۲.۹۷M
۲ سال پیش
۲۶
$۵.۹۶ ۳۴۲,۵۴۴ تومان
-۰.۴۹%
۰.۳۵%
$۵.۵۲B $۱.۴۱M ۹۲۶M
۵ سال پیش
۲۷
$۰.۰۰۰۰۱۳۱۱ ۰.۷۵۳۴۸۲۹۱۸۷۵۵ تومان
۶.۴۱%
۱۹.۴۹%
$۵.۵۰B $۲.۶۸B ۴۲۰T
.
.
۱ سال پیش
۲۸
$۰.۹۹۹۹۶۸ ۵۷,۴۷۲ تومان
-۰.۰۴%
۰.۱%
$۵.۳۳B $۳۹۲M ۵.۳۲B
۴ سال پیش
۲۹
$۳۰.۲۶ ۱,۷۳۹,۱۶۰ تومان
-۶.۱۳%
۱۴.۸۴%
$۴.۴۶B $۳۵۷M ۱۴۷M
.
.
۷ سال پیش
۳۰
Wrapped eETH
weETH
$۳,۸۶۳.۳ ۲۲۲,۰۳۶,۰۷۱ تومان
-۲%
۲۶.۲۴%
$۴.۴۱B $۷۳.۸M ۱.۱۴M
۵ ماه پیش
۳۱
$۱۱.۱۶ ۶۴۱,۴۰۹ تومان
۲.۱۷%
۳.۶۲%
$۴.۳۲B $۳۶۱M ۳۸۸M
.
.
۳ سال پیش
۳۲
$۰.۱۱۴۳۲۱ ۶,۵۷۰.۵ تومان
-۰.۹۸%
۵.۱۳%
$۴.۰۹B $۶۹.۸M ۳۵.۷B
.
.
۴ سال پیش
۳۳
$۹.۰۹ ۵۲۲,۴۳۸ تومان
-۲.۴%
۱۱.۰۳%
$۳.۹۵B $۱۵۷M ۴۳۵M
۱ سال پیش
۳۴
$۲.۴۶ ۱۴۱,۳۸۶ تومان
-۲.۱۸%
۱۵.۵۸%
$۳.۶۴B $۴۶.۱M ۱.۴۸B
.
.
۲ سال پیش
۳۵
Mantle
MNT
$۱.۰۵ ۶۰,۱۱۸ تومان
۰.۰۳%
۸.۰۳%
$۳.۴۲B $۸۳.۴M ۳.۲۶B
.
.
۱۰ ماه پیش
۳۶
$۰.۹۹۹۹۳۶ ۵۷,۴۷۰ تومان
۰.۲۲%
۰.۵%
$۳.۴۱B $۷.۷۹B ۳.۴۱B
۱۰ ماه پیش
۳۷
$۶.۰۷ ۳۴۸,۸۶۷ تومان
-۱.۶۷%
۸.۸۶%
$۳.۳۷B $۲۰۴M ۵۵۵M
۶ سال پیش
۳۸
$۰.۱۲۵۷۰۷ ۷,۲۲۴.۹ تومان
-۱.۴۹%
۱.۵۸%
$۳.۳۶B $۱۶.۶M ۲۶.۷B
.
.
۵ سال پیش
۳۹
$۸.۵۶ ۴۹۱,۹۷۷ تومان
-۳.۶۴%
۳.۷۲%
$۳.۳۴B $۲۳۲M ۳۹۰M
۵ سال پیش
۴۰
$۰.۱۳۸۶۵۴ ۷,۹۶۹ تومان
۳.۹۹%
۱۷.۸۵%
$۳.۲۸B $۴۰.۸M ۲۳.۶B
.
.
۱ سال پیش
۴۱
$۰.۳۴۳۸۵۸ ۱۹,۷۶۳ تومان
۰.۱۲%
۱۸.۶۹%
$۳.۲۶B $۱۱۷M ۹.۵۰B
۳ سال پیش
۴۲
$۰.۱۱۰۷۳۷ ۶,۳۶۴.۵ تومان
-۲.۱۵%
۵.۶۵%
$۳.۲۱B $۶۵.۹M ۲۸.۹B
.
.
۹ سال پیش
۴۳
$۳.۰۷ ۱۷۶,۴۴۵ تومان
۱۰.۱۴%
۲.۴۶%
$۳.۰۶B $۷۹۱M ۹۹۸M
۵ ماه پیش
۴۴
$۱.۱۳ ۶۴,۹۴۶ تومان
-۶.۶۳%
۱۶.۹۲%
$۳.۰۱B $۶۵۳M ۲.۶۵B
۱ سال پیش
۴۵
$۲.۰۶ ۱۱۸,۳۹۶ تومان
-۶.۲۵%
-۱.۹۵%
$۳.۰۱B $۵۸.۲M ۱.۴۶B
.
.
۴ سال پیش
۴۶
$۵۰.۰۱ ۲,۸۷۴,۲۷۰ تومان
-۳.۰۴%
۱.۸۸%
$۳.۰۰B $۶.۵۸M ۶۰.۰M
۵ سال پیش
۴۷
$۴۲۵.۸۲ ۲۴,۴۷۳,۵۳۹ تومان
-۱.۰۲%
۱۳.۰۲%
$۲.۹۰B $۵۴.۸M ۶.۸۱M
.
.
۱ سال پیش
۴۸
$۴۴.۰۲ ۲,۵۳۰,۰۰۱ تومان
-۰.۹%
۱.۶۶%
$۲.۸۷B $۱۲۵M ۶۵.۴M
.
.
۳ سال پیش
۴۹
$۲,۹۴۴.۶ ۱۶۹,۲۳۸,۸۱۶ تومان
-۶.۵۱%
۷.۴۷%
$۲.۷۳B $۱۱۶M ۹۲۷k
.
.
۷ سال پیش
۵۰
$۰.۰۳۵۹۶۴۶۵ ۲,۰۶۷ تومان
-۲.۳۷%
۳.۵۶%
$۲.۶۱B $۵۴.۷M ۷۲.۷B
.
.
۶ سال پیش
۵۱
$۲۷.۱۴ ۱,۵۵۹,۸۴۲ تومان
-۲.۲%
۲۰.۴۳%
$۲.۵۶B $۹۵.۱M ۹۴.۱M
۳ سال پیش
۵۲
$۱.۰۹ ۶۲,۶۴۷ تومان
-۴.۵۴%
۱۶.۰۳%
$۲.۵۴B $۱۸۲M ۲.۳۳B
.
.
۱ سال پیش
۵۳
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۵۲.۳۴ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۵ سال پیش
۵۴
$۱۳۶.۶۷ ۷,۸۵۴,۹۵۹ تومان
-۲.۸۵%
۱.۷۵%
$۲.۴۷B $۵۹.۸M ۱۸.۱M
۱۰ سال پیش
۵۵
$۲.۴۵ ۱۴۰,۸۱۱ تومان
-۳.۰۵%
۲۱.۹۸%
$۲.۴۷B $۵۳.۵M ۱.۰۰B
.
.
۶ سال پیش
۵۶
$۰.۸۴۸۵۷۳ ۴۸,۷۷۱ تومان
-۵.۰۶%
۲۳.۸۸%
$۲.۳۸B $۲۷۹M ۲.۸۰B
.
.
۵ سال پیش
۵۷
$۶.۵۳ ۳۷۵,۳۰۵ تومان
-۴.۶۶%
۱۰.۹۱%
$۲.۱۸B $۲۶۰M ۳۳۴M
۴ سال پیش
۵۸
$۰.۰۰۰۰۳۱۹۲ ۱.۸۳ تومان
-۲.۵۷%
۳۰.۰۵%
$۲.۱۱B $۷۱۵M ۶۶.۲T
۱ سال پیش
۵۹
Rocket Pool ETH
RETH
$۴,۱۲۳.۲ ۲۳۶,۹۷۴,۶۸۸ تومان
-۲.۱۶%
۲۶.۲۷%
$۲.۰۹B $۲۴.۱M ۵۰۸k
۲ سال پیش
۶۰
$۲.۰۹ ۱۲۰,۱۲۰ تومان
-۹.۵۷%
۲۶.۹۹%
$۱.۸۶B $۱۶۹M ۸۹۲M
.
.
۳ سال پیش
۶۱
$۰.۰۴۶۳۹۶۹ ۲,۶۶۶.۶ تومان
۸.۹۷%
۱۱.۶۸%
$۱.۸۴B $۵۹۲M ۳۹.۷B
۳ سال پیش
۶۲
Mantle Staked Ether
METH
$۳,۸۲۷.۳ ۲۱۹,۹۷۲,۷۵۷ تومان
-۱.۹۵%
۲۵.۶%
$۱.۷۶B $۲۴.۸M ۴۶۱k
.
.
۴ ماه پیش
۶۳
$۹.۵۷ ۵۵۰,۰۲۵ تومان
-۲.۰۱%
۱۳.۰۶%
$۱.۷۴B $۱۱۱M ۱۸۲M
۶ ماه پیش
۶۴
$۰.۴۵۵۶۱۱ ۲۶,۱۸۶ تومان
-۲.۸۵%
۷.۴۱%
$۱.۶۵B $۲۷۴M ۳.۶۲B
۶ ماه پیش
۶۵
$۰.۵۴۸۱۶۶ ۳۱,۵۰۵ تومان
-۴.۴۷%
۱۱.۴۶%
$۱.۶۱B $۶۶.۳M ۲.۹۲B
۹ ماه پیش
۶۶
Bitget Token
BGB
$۱.۱۳ ۶۴,۹۴۶ تومان
-۰.۸۱%
۵.۸۵%
$۱.۵۷B $۴۷.۵M ۱.۴۰B
.
.
۲ سال پیش
۶۷
Core
CORE
$۱.۷۳ ۹۹,۴۳۰ تومان
-۶.۴%
۶.۶۵%
$۱.۵۳B $۶۴.۹M ۸۸۹M
.
.
۱ سال پیش
۶۸
$۰.۱۸۶۵۰۱ ۱۰,۷۱۹ تومان
-۱.۸۹%
۴.۰۲%
$۱.۵۲B $۶۲.۴M ۸.۱۶B
.
.
۴ سال پیش
۶۹
WhiteBIT Coin
WBT
$۱۰ ۵۷۴,۷۳۹ تومان
-۰.۶۵%
۱.۳۷%
$۱.۴۴B $۹.۱۶M ۱۴۴M
.
.
۱ سال پیش
۷۰
$۰.۹۴۶۴۸۳ ۵۴,۳۹۸ تومان
-۱.۳۲%
۱۰.۷۷%
$۱.۴۲B $۳۱.۰M ۱.۵۰B
۴ سال پیش
۷۱
$۹۷.۶۹ ۵,۶۱۴,۶۲۶ تومان
-۲.۰۲%
۲.۳۹%
$۱.۴۲B $۲۰.۴M ۱۴.۵M
.
.
۵ سال پیش
۷۲
$۹۵.۰۱ ۵,۴۶۰,۵۹۶ تومان
-۲.۳۴%
۱۳.۳%
$۱.۴۱B $۹۹.۰M ۱۴.۸M
.
.
۳ سال پیش
۷۳
$۱.۰۵ ۶۰,۵۷۷ تومان
۱.۲۹%
۱۷.۲۴%
$۱.۳۵B $۱۳۷M ۱.۲۸B
.
.
۶ سال پیش
۷۴
$۵.۷۴ ۳۲۹,۹۰۰ تومان
-۱.۲۲%
۷.۴%
$۱.۳۴B $۴۱.۷M ۲۳۴M
.
.
۳ سال پیش
۷۵
Ondo
ONDO
$۰.۹۲۱۴۶ ۵۲,۹۶۰ تومان
۰.۶۵%
۱۶%
$۱.۳۲B $۱۲۸M ۱.۴۴B
۴ ماه پیش
۷۶
$۶۶.۹۱ ۳,۸۴۵,۵۷۹ تومان
-۵.۱۹%
۸.۴۱%
$۱.۳۱B $۲۱.۲M ۱۹.۷M
۵ سال پیش
۷۷
BitTorrent (New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۱۲۴ ۰.۰۷۱۲۶۷۶۴۴۴۸۹ تومان
-۱.۰۸%
۵.۴۳%
$۱.۲۰B $۴۹.۲M ۹۶۸T
۵ سال پیش
۷۸
Flare
FLR
$۰.۰۲۸۷۷۹۵۵ ۱,۶۵۴.۱ تومان
۰.۴۶%
۴.۸۴%
$۱.۱۷B $۱۰.۴M ۴۰.۷B
۳ سال پیش
۷۹
Tokenize Xchange
TKX
$۱۴.۵۸ ۸۳۷,۹۷۰ تومان
۰.۱۹%
۲۲.۹۱%
$۱.۱۶B $۲۴.۰M ۷۹.۹M
.
.
۳ سال پیش
۸۰
dYdX (Native)
DYDX
$۲.۰۵ ۱۱۷,۸۲۲ تومان
-۴.۲۸%
۵.۱۸%
$۱.۱۵B $۱۰.۳M ۵۵۸M
۲ سال پیش
۸۱
Cheelee
CHEEL
$۲۰.۰۵ ۱,۱۵۲,۳۵۲ تومان
-۱.۲۵%
۷.۴%
$۱.۱۳B $۴.۶۷M ۵۶.۷M
۱ سال پیش
۸۲
$۷.۷۲ ۴۴۳,۶۹۹ تومان
-۲.۵۳%
۱۱.۸۸%
$۱.۱۲B $۶۴.۷M ۱۴۵M
.
.
۳ سال پیش
۸۳
$۱۵.۷۲ ۹۰۳,۴۹۰ تومان
-۲.۳۲%
۳.۹۶%
$۱.۱۱B $۳۹.۷M ۷۰.۵M
.
.
۷ سال پیش
۸۴
$۰.۱۲۱۲۴۶ ۶,۹۶۸.۵ تومان
-۲.۸۱%
۳.۳۲%
$۱.۰۸B $۷۵.۸M ۸.۸۸B
.
.
۴ سال پیش
۸۵
$۵.۰۱ ۲۸۷,۹۴۴ تومان
-۰.۹۶%
۲.۰۳%
$۱.۰۷B $۳۵۳M ۲۱۴M
.
.
۲ سال پیش
۸۶
$۳۹.۴۸ ۲,۲۶۹,۰۷۰ تومان
-۶.۴۶%
۱.۳۵%
$۱.۰۶B $۲۹.۰M ۲۶.۹M
.
.
۳ سال پیش
۸۷
$۷.۹۵ ۴۵۶,۹۱۸ تومان
-۳.۱۵%
-۱.۱۳%
$۱.۰۳B $۳.۱۸M ۱۳۰M
۴ سال پیش
۸۸
Zebec Network
ZBC
$۰.۰۲۰۳۸۸۷۸ ۱,۱۷۱.۸ تومان
-۰.۴۲%
۴.۳۷%
$۱.۰۳B $۱۶.۱k ۵۰.۸B
.
.
۲ سال پیش
۸۹
$۰.۴۵۵۴۷۹ ۲۶,۱۷۸ تومان
-۲.۴۹%
۷.۴۲%
$۱.۰۳B $۷۵.۹M ۲.۲۶B
.
.
۳ سال پیش
۹۰
Ronin
RON
$۳.۱۱ ۱۷۸,۷۴۴ تومان
۱.۰۳%
۲۱.۳۲%
$۱.۰۰B $۲۸.۰M ۳۲۴M
۲ سال پیش
۹۱
$۰.۰۰۰۰۵۱۱ ۲.۹۴ تومان
-۴.۳۷%
۸.۰۴%
$۱.۰۰B $۱۹.۷M ۱۹.۷T
.
.
۲ سال پیش
۹۲
$۰.۹۱۵۰۲۳ ۵۲,۵۹۰ تومان
۵.۹۵%
۱۲.۱۴%
$۹۹۶M $۳۵.۸M ۱.۰۹B
۳ سال پیش
۹۳
$۰.۰۲۰۳۵۰۱۱ ۱,۱۶۹.۶ تومان
-۰.۷۷%
۸.۴۳%
$۹۸۶M $۶۱.۶M ۴۸.۴B
.
.
۳ سال پیش
۹۴
$۰.۸۵۰۴۳۶ ۴۸,۸۷۸ تومان
-۲.۳۴%
۸.۶۹%
$۹۸۰M $۱۳۰M ۱.۱۵B
۶ سال پیش
۹۵
$۱۰.۱۶ ۵۸۳,۹۳۵ تومان
-۰.۶۴%
۵.۸۹%
$۹۷۳M $۲۴۰k ۹۵.۸M
.
.
۶ سال پیش
۹۶
$۰.۲۳۶۸۲۸ ۱۳,۶۱۱ تومان
-۱.۵۵%
۱۸.۴۳%
$۹۵۷M $۵۲.۹M ۴.۰۴B
۳ سال پیش
۹۷
$۰.۹۶۶۴۹ ۵۵,۵۴۸ تومان
-۳.۶%
۷.۶۸%
$۹۵۳M $۴۶.۱M ۹۸۲M
۶ سال پیش
۹۸
$۲.۸۳ ۱۶۲,۶۵۱ تومان
-۳.۶۶%
۱۲.۲۳%
$۹۳۱M $۳۳.۸M ۳۲۷M
۶ سال پیش
۹۹
$۶.۰۳ ۳۴۶,۵۶۸ تومان
-۳.۰۲%
۳۸.۲۱%
$۹۲۸M $۱۹۱M ۱۵۳M
۳ سال پیش
۱۰۰
$۰.۸۰۹۹۴۵ ۴۶,۵۵۱ تومان
-۴.۱۹%
۴.۹۶%
$۸۹۸M $۲۳.۹M ۱.۱۰B
۳ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر