برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۲۸,۰۰۸ ۱,۴۴۵,۲۹۸,۱۸۸ تومان
۳.۱۸%
۴.۹۱%
$۵۴۲B $۱۴.۰B ۱۹.۳M
.
.
۱۴ سال پیش
۲
$۱,۹۰۲.۵ ۹۸,۱۷۵,۳۱۶ تومان
۲.۹۷%
۵.۵۲%
$۲۲۸B $۷.۸۴B ۱۲۰M
۷ سال پیش
۳
$۰.۹۹۸۹۶۵ ۵۱,۵۵۰ تومان
-۰.۱۱%
-۰.۱۲%
$۸۳.۰B $۱۳.۲B ۸۳.۱B
۸ سال پیش
۴
$۳۱۴.۴۸ ۱۶,۲۲۸,۱۲۷ تومان
۲.۱۳%
۲.۸%
$۴۹.۶B $۵۱۶M ۱۵۷M
۵ سال پیش
۵
$۰.۹۹۸۷۷۹ ۵۱,۵۴۰ تومان
-۰.۰۸%
-۰.۱۴%
$۲۹.۰B $۳.۵۹B ۲۹.۰B
۴ سال پیش
۶
$۰.۴۸۱۹۰۱ ۲۴,۸۶۸ تومان
۲.۰۷%
۴.۸۸%
$۲۵.۰B $۷۹۴M ۵۱.۹B
.
.
۹ سال پیش
۷
$۰.۳۸۰۶۱ ۱۹,۶۴۱ تومان
۱.۹۸%
۴.۸۴%
$۱۳.۳B $۲۳۹M ۳۵.۰B
.
.
۵ سال پیش
۸
$۰.۰۷۳۲۹۳ ۳,۷۸۲.۱ تومان
۰.۶۹%
۲.۱۵%
$۱۰.۲B $۲۳۱M ۱۳۹B
۹ سال پیش
۹
$۰.۹۳۱۵۳۲ ۴۸,۰۷۰ تومان
۰.۶۵%
۹.۳۴%
$۸.۶۴B $۲۴۲M ۹.۲۷B
.
.
۴ سال پیش
۱۰
$۲۰.۷۱ ۱,۰۶۸,۶۹۹ تومان
۱.۲۳%
۵.۸۳%
$۸.۲۰B $۲۹۱M ۳۹۶M
۳ سال پیش
۱۱
$۰.۰۷۷۵۲۳ ۴,۰۰۰.۴ تومان
۰.۴۷%
۳.۷۳%
$۶.۹۹B $۳۱۴M ۹۰.۲B
۵ سال پیش
۱۲
$۵.۴۹ ۲۸۳,۳۰۱ تومان
۲.۲۳%
۳.۸۹%
$۶.۷۹B $۱۰۶M ۱.۲۳B
۲ سال پیش
۱۳
$۹۱.۱۶ ۴,۷۰۴,۱۳۴ تومان
۱.۷۵%
۰.۱۱%
$۶.۶۵B $۵۵۲M ۷۳.۰M
.
.
۱۰ سال پیش
۱۴
$۰.۹۹۸۹۴۱ ۵۱,۵۴۸ تومان
-۰.۱۴%
-۰.۰۸%
$۵.۲۷B $۱.۵۵B ۵.۲۷B
۳ سال پیش
۱۵
$۰.۰۰۰۰۰۸۸ ۰.۴۵۴۱۰۶۸۲۸۶۳۱ تومان
-۰.۱۴%
۲.۷۱%
$۵.۱۸B $۱۱۴M ۵۸۹T
۲ سال پیش
۱۶
$۱۴.۷۸ ۷۶۲,۶۹۳ تومان
۰.۵۳%
۳.۲۷%
$۴.۹۴B $۱۷۸M ۳۳۴M
.
.
۲ سال پیش
۱۷
$۰.۹۹۹۶۹۱ ۵۱,۵۸۷ تومان
-۰.۰۴%
-۰.۰۳%
$۴.۶۲B $۸۹.۱M ۴.۶۲B
۳ سال پیش
۱۸
$۲۷,۹۷۴ ۱,۴۴۳,۵۴۳,۶۸۵ تومان
۳.۱%
۴.۶۸%
$۴.۳۷B $۱۴۸M ۱۵۶k
۴ سال پیش
۱۹
$۵.۱۴ ۲۶۵,۲۴۰ تومان
۱.۳۶%
۰.۸۷%
$۳.۸۶B $۳۸.۹M ۷۵۳M
.
.
۲ سال پیش
۲۰
$۶.۶۱ ۳۴۱,۰۹۶ تومان
۱.۶۴%
۲.۵۵%
$۳.۴۱B $۱۲۶M ۵۱۷M
.
.
۵ سال پیش
۲۱
$۳.۵۵ ۱۸۳,۱۹۱ تومان
۱.۰۲%
-۰.۲۴%
$۳.۲۹B $۲۶۵k ۹۳۰M
۴ سال پیش
۲۲
$۱۰.۸۶ ۵۶۰,۴۰۹ تومان
۲.۵۳%
۴.۲۵%
$۳.۱۷B $۷۸.۰M ۲۹۲M
۴ سال پیش
۲۳
$۴۷.۱۸ ۲,۴۳۴,۶۳۲ تومان
۰.۳۹%
۳.۷۲%
$۲.۸۳B $۶.۵۳M ۶۰.۰M
۴ سال پیش
۲۴
$۱۵۵.۸۶ ۸,۰۴۲,۸۵۱ تومان
۲.۵۱%
۳.۵۳%
$۲.۸۲B $۸۱.۳M ۱۸.۱M
۹ سال پیش
۲۵
$۱.۹۱ ۹۸,۵۶۲ تومان
-۱.۵%
۴.۵۶%
$۲.۸۲B $۷.۸۸M ۱.۴۷B
.
.
۱ سال پیش
۲۶
$۱۸.۴۷ ۹۵۳,۱۰۸ تومان
۱.۱%
۳.۱۲%
$۲.۶۰B $۶۳.۱M ۱۴۱M
.
.
۶ سال پیش
۲۷
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۳۶.۷۸ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۴ سال پیش
۲۸
$۰.۰۸۸۹۶۴ ۴,۵۹۰.۸ تومان
۰.۵۳%
۰.۹۳%
$۲.۳۸B $۳۸.۵M ۲۶.۸B
.
.
۸ سال پیش
۲۹
$۱۱۵.۷۸ ۵,۹۷۴,۶۰۱ تومان
۱.۳۱%
۱.۳۹%
$۲.۲۴B $۵۹.۱M ۱۹.۴M
.
.
۵ سال پیش
۳۰
$۴.۹۳ ۲۵۴,۴۰۳ تومان
-۰.۲۳%
-۲.۴%
$۲.۱۴B $۳۱.۰M ۴۳۶M
۲ سال پیش
۳۱
$۰.۹۹۹۰۸۴ ۵۱,۵۵۶ تومان
-۰.۰۷%
-۰.۰۵%
$۲.۰۳B $۲۰۳M ۲.۰۴B
۵ سال پیش
۳۲
$۴.۶۶ ۲۴۰,۴۷۰ تومان
۲.۷%
۶.۶۸%
$۱.۹۸B $۱۰۳M ۴۲۶M
۵ سال پیش
۳۳
$۲.۱۱ ۱۰۸,۸۸۲ تومان
۵.۷۸%
۲.۴۴%
$۱.۸۵B $۵۵.۴M ۸۷۹M
.
.
۲ سال پیش
۳۴
$۸.۴۲ ۴۳۴,۴۹۸ تومان
۱.۴۱%
۴.۱۹%
$۱.۶۷B $۸۷.۹M ۱۹۸M
۷ ماه پیش
۳۵
$۰.۰۵۳۰۸۳ ۲,۷۳۹.۲ تومان
۱.۰۴%
۱.۳%
$۱.۶۶B $۲۱.۶M ۳۱.۴B
.
.
۳ سال پیش
۳۶
$۱.۲۵ ۶۴,۵۰۴ تومان
۳.۹۴%
۱۱.۹۸%
$۱.۵۹B $۳۰۶M ۱.۲۷B
۲ ماه پیش
۳۷
$۱۰۷ ۵,۵۲۱,۵۲۶ تومان
۵.۲۳%
۴.۳۳%
$۱.۵۵B $۱۷.۳M ۱۴.۵M
.
.
۴ سال پیش
۳۸
$۰.۰۶۰۹۱۶ ۳,۱۴۳.۵ تومان
۰.۸۲%
-۲.۷۸%
$۱.۵۳B $۵.۸۷M ۲۵.۲B
.
.
۴ سال پیش
۳۹
$۱.۶۶ ۸۵,۶۶۱ تومان
۰.۶۹%
۳.۵۲%
$۱.۵۰B $۵۴.۴M ۹۱۰M
۲ سال پیش
۴۰
$۰.۰۲۰۴۲۷۳۲ ۱,۰۵۴.۱ تومان
۰.۶۳%
۷.۳۳%
$۱.۴۸B $۵۲.۱M ۷۲.۷B
.
.
۵ سال پیش
۴۱
GG Token
GGTKN
$۰.۱۱۶۴۳۶ ۶,۰۰۸.۵ تومان
۸.۱۶%
--- $۱.۳۳B $۲۸۰k ۱۱.۴B
.
.
۱۱ ماه پیش
۴۲
$۳.۲۶ ۱۶۸,۲۲۶ تومان
۰.۲۸%
-۵.۲۵%
$۱.۲۰B $۵۳.۷M ۳۶۸M
.
.
۱ سال پیش
۴۳
$۰.۱۲۳۷۶۹ ۶,۳۸۶.۹ تومان
۲.۰۷%
۳.۹۸%
$۱.۱۱B $۴۴.۱M ۸.۹۹B
۲ سال پیش
۴۴
$۰.۱۵۲۴۵۴ ۷,۸۶۷.۱ تومان
۰.۴۱%
-۵.۸%
$۱.۱۰B $۴۴.۰M ۷.۲۴B
.
.
۳ سال پیش
۴۵
$۰.۹۹۸۸۷۹ ۵۱,۵۴۵ تومان
-۰.۱%
۰.۰۱%
$۱.۰۱B $۴۲.۷M ۱.۰۱B
۴ سال پیش
۴۶
$۰.۵۴۸۳۳۸ ۲۸,۲۹۶ تومان
۳.۶۷%
۷.۳%
$۱.۰۱B $۲۰۳M ۱.۸۵B
.
.
۲ سال پیش
۴۷
$۰.۹۹۹۲۲۳ ۵۱,۵۶۳ تومان
-۰.۰۹%
-۰.۰۵%
$۱.۰۰B $۵.۹۹M ۱.۰۰B
۲ سال پیش
۴۸
Edgecoin
EDGT
$۰.۹۹۹۰۵۵ ۵۱,۵۵۴ تومان
-۰.۱۲%
۰.۲%
$۹۹۹M $۵.۶۹M ۱.۰۰B
۲ سال پیش
۴۹
$۰.۸۹۸۰۱۴ ۴۶,۳۴۰ تومان
-۱.۵۹%
۵.۵۷%
$۹۹۴M $۱۱۸M ۱.۱۰B
۵ سال پیش
۵۰
$۶۸.۰۸ ۳,۵۱۳,۱۳۶ تومان
۲.۳۸%
۷.۰۲%
$۹۸۰M $۴۲.۴M ۱۴.۳M
.
.
۲ سال پیش
۵۱
$۰.۳۴۲۲۰۶ ۱۷,۶۵۹ تومان
۳.۱%
-۴.۹۷%
$۹۵۴M $۱۸۹M ۲.۷۸B
.
.
۴ سال پیش
۵۲
$۲.۶ ۱۳۴,۱۶۸ تومان
-۲.۴۸%
۹.۲۷%
$۹۵۲M $۱۱۵M ۳۶۶M
.
.
۲ سال پیش
۵۳
$۴۹.۰۹ ۲,۵۳۳,۱۹۴ تومان
۲.۶۵%
-۰.۱%
$۹۵۲M $۴.۹۸M ۱۹.۴M
۴ سال پیش
۵۴
$۳۶.۶۷ ۱,۸۹۲,۲۸۴ تومان
۱.۰۷%
۱.۲۱%
$۹۳۴M $۱۵.۳M ۲۵.۴M
.
.
۲ سال پیش
۵۵
$۰.۶۳۷۴۳۹ ۳۲,۸۹۴ تومان
۳.۸%
۰.۳۴%
$۸۸۱M $۳۰.۸M ۱.۳۸B
.
.
۳ سال پیش
۵۶
$۰.۴۸۲۱۳۸ ۲۴,۸۸۰ تومان
۱.۱۳%
۱.۱۱%
$۸۷۹M $۶۹.۲M ۱.۸۲B
۵ سال پیش
۵۷
$۰.۹۳۶۷۸۱ ۴۸,۳۴۱ تومان
۳.۲۳%
۴.۴۲%
$۸۷۳M $۲۰.۴M ۹۳۱M
۵ سال پیش
۵۸
$۰.۸۷۱۷۴۸ ۴۴,۹۸۵ تومان
۱.۹۳%
۲.۴۸%
$۸۷۱M $۱۰.۸M ۱.۰۰B
.
.
۵ سال پیش
۵۹
$۷.۱۳ ۳۶۷,۹۳۰ تومان
۱.۴۳%
۴.۸۱%
$۸۲۵M $۵۵.۷M ۱۱۵M
.
.
۲ سال پیش
۶۰
$۰.۷۶۳۷۹۲ ۳۹,۴۱۴ تومان
۱.۱۸%
۲%
$۷۹۱M $۱۱.۹M ۱.۰۳B
۳ سال پیش
۶۱
$۱۱.۲۲ ۵۷۸,۹۸۶ تومان
۳%
۲۲.۰۶%
$۷۹۰M $۱۲۶M ۷۰.۵M
.
.
۶ سال پیش
۶۲
Rocket Pool ETH
RETH
$۲,۰۴۰.۶ ۱۰۵,۳۰۰,۶۶۵ تومان
۲.۹۱%
۵.۵۸%
$۷۹۰M $۶۸۵k ۳۸۷k
۱ سال پیش
۶۳
$۲.۴۴ ۱۲۵,۹۱۱ تومان
۰.۰۴%
۳.۸۸%
$۷۷۷M $۴۴.۱M ۳۱۸M
.
.
۵ سال پیش
۶۴
$۰.۷۶۵۹۴۷ ۳۹,۵۲۵ تومان
۳.۱۵%
۸.۰۱%
$۷۶۵M $۱۹.۹M ۹۹۸M
.
.
۱ سال پیش
۶۵
$۰.۵۱۲۷۸۵ ۲۶,۴۶۱ تومان
-۰.۶۲%
۰.۷%
$۷۴۶M $۳.۸۹M ۱.۴۵B
.
.
۱ سال پیش
۶۶
USDD
USDD
$۰.۹۹۸۵۵۸ ۵۱,۵۲۹ تومان
-۰.۱۱%
-۰.۱۱%
$۷۳۸M $۳۸.۴M ۷۳۹M
۱ سال پیش
۶۷
$۰.۰۳۰۷۴۶۲۳ ۱,۵۸۶.۶ تومان
۱.۲۷%
۴.۱۹%
$۷۳۸M $۹۳.۴M ۲۴.۰B
.
.
۲ سال پیش
۶۸
$۷.۵ ۳۸۷,۰۲۳ تومان
۰.۶۹%
۲.۶۹%
$۷۲۷M $۱.۱۹M ۹۶.۹M
.
.
۵ سال پیش
۶۹
$۰.۸۵۲۸۸۴ ۴۴,۰۱۱ تومان
-۰.۶۱%
۱.۷۵%
$۶۹۸M $۴۳.۵M ۸۱۸M
.
.
۲ سال پیش
۷۰
WhiteBIT Token
WBT
$۴.۷۸ ۲۴۶,۶۶۳ تومان
۱.۶۶%
۲.۶۶%
$۶۸۸M $۹.۸۰M ۱۴۴M
.
.
۹ ماه پیش
۷۱
$۰.۳۲۶۵۲۱ ۱۶,۸۴۹ تومان
۲.۲%
۱۴.۲۱%
$۶۸۴M $۱۱۰M ۲.۰۹B
۲ سال پیش
۷۲
$۴.۸۶ ۲۵۰,۷۹۱ تومان
۲.۱%
-۱.۰۶%
$۶۷۵M $۴۶۶k ۱۳۹M
۳ سال پیش
۷۳
Bitget Token
BGB
$۰.۴۶۹۹۲۱ ۲۴,۲۴۹ تومان
۰.۹۱%
۰.۱۳%
$۶۵۷M $۱۴.۱M ۱.۴۰B
.
.
۱ سال پیش
۷۴
$۳۳.۰۱ ۱,۷۰۳,۴۱۷ تومان
۰.۷۱%
-۵.۵۶%
$۶۳۶M $۱۴.۰M ۱۹.۲M
.
.
۴ سال پیش
۷۵
$۱.۱۴ ۵۸,۸۲۷ تومان
۱.۵۶%
۱۰.۳۷%
$۶۱۶M $۳۹.۸M ۵۴۱M
۳ سال پیش
۷۶
$۰.۰۰۰۰۰۱۴۶ ۰.۰۷۵۳۴۰۴۵۱۱۱۴ تومان
-۲.۳۲%
-۶.۰۴%
$۶۱۴M $۱۰۴M ۴۲۰T
.
.
۱ ماه پیش
۷۷
$۰.۱۹۰۶۵۷ ۹,۸۳۸.۵ تومان
۲.۲%
۹.۱۵%
$۵۹۰M $۱۶.۹M ۳.۰۹B
۳ سال پیش
۷۸
$۶۴۷.۵۱ ۳۳,۴۱۳,۴۹۰ تومان
۱.۶۳%
۴.۳۲%
$۵۸۳M $۱۱.۹M ۹۰۱k
.
.
۶ سال پیش
۷۹
BitTorrent(New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۶۱۳۰۶۸ ۰.۰۳۱۶۳۶۱۷۷۸۶۵ تومان
۳.۲۲%
۲.۲۳%
$۵۸۳M $۱۵.۱M ۹۵۱T
۴ سال پیش
۸۰
Gemini Dollar
GUSD
$۰.۹۹۸۴۳۹ ۵۱,۵۲۲ تومان
-۰.۲۷%
۰.۱۷%
$۵۷۴M $۱.۱۵M ۵۷۵M
۴ سال پیش
۸۱
$۰.۰۵۱۳۸۴ ۲,۶۵۱.۶ تومان
۰.۸۸%
۷.۷%
$۵۶۷M $۳.۷۰M ۱۱.۰B
۲ سال پیش
۸۲
$۷.۰۷ ۳۶۴,۸۳۴ تومان
۸.۵۳%
۶.۲۸%
$۵۶۵M $۷۷.۲M ۸۰.۰M
.
.
۲ سال پیش
۸۳
IOTA
MIOTA
$۰.۲۰۲۹۳۵ ۱۰,۴۷۲ تومان
۱.۶۴%
۱۴.۶%
$۵۶۴M $۱۰.۹M ۲.۷۷B
.
.
۵ سال پیش
۸۴
$۰.۱۰۲۶۳۶ ۵,۲۹۶.۳ تومان
۱.۳۴%
-۱.۰۹%
$۵۴۸M $۴۳.۱M ۵.۳۴B
.
.
۳ سال پیش
۸۵
$۱.۰۴ ۵۳,۵۱۲ تومان
۳.۶۹%
-۱.۲۸%
$۵۴۷M $۱۴۷M ۵۲۸M
.
.
۱۰ ماه پیش
۸۶
$۳.۳۳ ۱۷۱,۸۳۸ تومان
۱.۰۶%
۱۳.۰۲%
$۵۴۰M $۱۱.۵M ۱۶۲M
.
.
۵ سال پیش
۸۷
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۵۱,۵۰۱ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۲ سال پیش
۸۸
$۰.۵۷۹۰۳۲ ۲۹,۸۸۰ تومان
۱.۳%
۳.۱۵%
$۵۲۵M $۱۱.۴M ۹۰۸M
۲ سال پیش
۸۹
Tokenize Xchange
TKX
$۶.۵۵ ۳۳۸,۰۰۰ تومان
۳.۵۱%
۵.۱۲%
$۵۲۴M $۹.۸۲M ۷۹.۹M
۲ سال پیش
۹۰
$۰.۰۰۰۰۸۸۱۷ ۴.۵۵ تومان
۰.۹۳%
۰.۹۶%
$۵۱۷M $۱۹.۹M ۵.۸۶T
۳ سال پیش
۹۱
$۱,۹۵۷.۸ ۱۰۱,۰۲۸,۹۶۵ تومان
-۰.۴۵%
-۱.۳%
$۵۱۵M $۹.۴۳M ۲۶۳k
۳ سال پیش
۹۲
$۶.۹۸ ۳۶۰,۱۸۹ تومان
۰.۱۷%
-۱.۳۱%
$۵۰۴M $۷.۶۲M ۷۲.۱M
۲ سال پیش
۹۳
$۵۶.۴۶ ۲,۹۱۳,۵۰۸ تومان
۲.۲۶%
-۴.۴۷%
$۴۹۴M $۱۸.۹M ۸.۷۵M
۱ سال پیش
۹۴
$۰.۰۰۰۰۲۵۴۶ ۱.۳۱ تومان
۱.۲%
-۰.۵۷%
$۴۹۳M $۲.۵۴M ۱۹.۴T
.
.
۱ سال پیش
۹۵
$۴۳.۴ ۲,۲۳۹,۵۷۲ تومان
۱.۸۳%
-۰.۴۲%
$۴۹۰M $۳۷.۲M ۱۱.۲M
.
.
۹ سال پیش
۹۶
$۱,۹۳۸.۳ ۱۰۰,۰۲۴,۲۵۳ تومان
-۰.۴۵%
-۱.۹۸%
$۴۷۹M $۵.۹۱M ۲۴۶k
۳ سال پیش
۹۷
$۱.۱ ۵۶,۶۶۰ تومان
-۰.۵۷%
۲.۷۱%
$۴۵۷M $۱۱.۲M ۴۱۶M
.
.
۲ سال پیش
۹۸
$۰.۰۳۱۷۲۶۸۳ ۱,۶۳۷.۲ تومان
۰.۶۶%
۰.۴۲%
$۴۳۹M $۱.۸۹M ۱۳.۸B
۵ سال پیش
۹۹
Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$۱,۹۰۰.۲ ۹۸,۰۵۳,۵۳۳ تومان
۲.۷۹%
۵.۴۶%
$۴۳۶M $۴۱۱k ۲۲۹k
۴ ماه پیش
۱۰۰
Flare
FLR
$۰.۰۲۵۹۹۱۴۵ ۱,۳۴۱.۲ تومان
۱.۰۸%
-۶.۵۹%
$۴۲۹M $۷.۰۷M ۱۶.۵B
۲ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر