برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۱۸,۹۰۱ ۶۱۲,۳۹۰,۰۸۳ تومان
-۰.۷۲%
-۲.۷۶%
$۳۶۱B $۲۳.۹B ۱۹.۱M
.
.
۱۳ سال پیش
۲
$۱,۳۰۹.۶ ۴۲,۴۳۲,۳۳۳ تومان
-۱.۳۲%
-۱.۹۶%
$۱۵۷B $۱۱.۷B ۱۲۰M
۷ سال پیش
۳
۳۲,۴۰۰ تومان
-۰.۱۴%
-۰.۱۵%
$۶۷.۹B $۳۰.۵B ۶۷.۹B
۷ سال پیش
۴
$۰.۹۹۹۵۷ ۳۲,۳۸۶ تومان
-۰.۱۷%
-۰.۱۷%
$۴۹.۴B $۳.۶۷B ۴۹.۴B
۳ سال پیش
۵
$۲۷۳.۳۷ ۸,۸۵۷,۱۸۷ تومان
-۱.۰۷%
۲.۵۳%
$۴۴.۵B $۵۲۹M ۱۶۳M
.
.
۵ سال پیش
۶
$۰.۴۸۵۷۳۹ ۱۵,۷۳۸ تومان
۰.۰۸%
۳۴.۸۹%
$۲۴.۱B $۳.۲۰B ۴۹.۸B
.
.
۹ سال پیش
۷
۳۲,۴۰۰ تومان
-۰.۰۹%
۰.۰۴%
$۲۱.۰B $۶.۸۲B ۲۱.۰B
۳ سال پیش
۸
$۰.۴۴۵۸۹۲ ۱۴,۴۴۷ تومان
-۲.۴۴%
-۰.۶%
$۱۵.۰B $۴۸۱M ۳۳.۸B
.
.
۴ سال پیش
۹
$۳۲.۵۲ ۱,۰۵۳,۶۴۸ تومان
-۳.۳۵%
۴.۶%
$۱۱.۴B $۶۳۰M ۳۵۴M
۲ سال پیش
۱۰
$۰.۰۶۱۶۱۸ ۱,۹۹۶.۴ تومان
-۲.۶۳%
۶.۹۷%
$۸.۱۶B $۳۵۳M ۱۳۲B
۸ سال پیش
۱۱
$۶.۳۶ ۲۰۶,۰۶۴ تومان
۰.۶۲%
-۱.۳۷%
$۷.۳۵B $۲۲۵M ۱.۱۵B
۲ سال پیش
۱۲
$۰.۰۰۰۰۱۱۰۹ ۰.۳۵۹۳۱۵۹۷۱۲۵۵ تومان
-۳.۴۸%
۴.۲۱%
$۶.۵۳B $۲۷۵M ۵۸۹T
۲ سال پیش
۱۳
۳۲,۴۰۰ تومان
-۰.۲۲%
-۰.۱%
$۶.۴۷B $۲۰۹M ۶.۴۷B
۲ سال پیش
۱۴
$۰.۷۴۱۹۶۲ ۲۴,۰۴۰ تومان
-۲.۶%
-۱.۶۹%
$۵.۵۰B $۲۷۷M ۷.۴۴B
.
.
۳ سال پیش
۱۵
$۰.۰۵۹۳۰۷ ۱,۹۲۱.۵ تومان
-۱.۵۵%
-۲.۷۴%
$۵.۴۷B $۲۴۳M ۹۲.۳B
۵ سال پیش
۱۶
$۱۷.۳۲ ۵۶۱,۱۶۸ تومان
-۲.۸۴%
۳.۲۵%
$۵.۱۱B $۱۳۳M ۲۹۵M
.
.
۲ سال پیش
۱۷
$۱۸,۹۰۱ ۶۱۲,۳۸۷,۸۱۵ تومان
-۰.۷۷%
-۲.۶۹%
$۴.۶۱B $۱۳۰M ۲۴۴k
۳ سال پیش
۱۸
$۵.۶۸ ۱۸۴,۰۳۲ تومان
-۳.۹۲%
۳.۹%
$۴.۲۷B $۷۸.۷M ۷۵۳M
.
.
۲ سال پیش
۱۹
$۱۴.۲۱ ۴۶۰,۴۰۴ تومان
۲.۳۹%
-۳.۷۹%
$۴.۱۴B $۴۸۱M ۲۹۲M
۳ سال پیش
۲۰
$۲۸.۴ ۹۲۰,۱۶۰ تومان
-۲.۷۳%
-۴.۴۱%
$۳.۸۸B $۳۶۸M ۱۳۷M
.
.
۶ سال پیش
۲۱
$۴.۱ ۱۳۲,۸۴۰ تومان
-۴.۹۳%
-۱۱.۸۶%
$۳.۸۳B $۱.۹۱M ۹۳۳M
۳ سال پیش
۲۲
$۷.۷۷ ۲۵۱,۷۴۸ تومان
۰.۵۱%
۳.۳۹%
$۳.۸۲B $۷۵۲M ۴۹۱M
.
.
۵ سال پیش
۲۳
$۱۵.۰۹ ۴۸۸,۹۱۶ تومان
-۱.۳۷%
-۰.۲۸%
$۳.۷۹B $۱۵.۰M ۲۵۱M
۳ سال پیش
۲۴
$۵۲.۹۹ ۱,۷۱۶,۸۷۶ تومان
-۲.۳۲%
۰.۱۹%
$۳.۷۶B $۲۸۶M ۷۱.۲M
.
.
۹ سال پیش
۲۵
$۲۳.۵۵ ۷۶۳,۰۲۰ تومان
-۱.۱۱%
۰.۳۸%
$۳.۱۴B $۲۷.۴M ۱۳۳M
.
.
۳ سال پیش
۲۶
$۰.۱۱۶۷۵۷ ۳,۷۸۲.۹ تومان
-۱.۸۳%
۸.۶۷%
$۲.۹۶B $۱۵۰M ۲۵.۴B
.
.
۸ سال پیش
۲۷
$۰.۱۱۳۹۹۱ ۳,۶۹۳.۳ تومان
-۳.۴۷%
۱۱.۲۳%
$۲.۸۸B $۲۹.۷M ۲۵.۲B
.
.
۳ سال پیش
۲۸
$۳.۶۶ ۱۱۸,۵۸۴ تومان
-۲.۶۹%
-۶.۴۵%
$۲.۸۷B $۱۴۱M ۷۸۷M
.
.
۲ سال پیش
۲۹
$۰.۳۷۵۶۷۶ ۱۲,۱۷۲ تومان
-۲.۸۳%
۲۸%
$۲.۵۹B $۲۳۰M ۶.۹۳B
.
.
۳ سال پیش
۳۰
$۱۴۱.۴ ۴,۵۸۱,۳۶۰ تومان
-۱.۲۹%
۰.۷۷%
$۲.۵۶B $۴۹.۰M ۱۸.۱M
۸ سال پیش
۳۱
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۸۵.۸۸ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۳ سال پیش
۳۲
$۱۱۴.۱۳ ۳,۶۹۷,۸۱۲ تومان
-۲.۷۷%
۱.۹۱%
$۲.۱۹B $۵۰۰M ۱۹.۱M
.
.
۵ سال پیش
۳۳
$۵.۷۴ ۱۸۵,۹۷۶ تومان
۴.۷۹%
۱۳.۰۵%
$۱.۸۰B $۲۷۸M ۳۱۴M
.
.
۶ ماه پیش
۳۴
$۱.۶۴ ۵۳,۱۳۶ تومان
-۲.۵۶%
-۰.۹۲%
$۱.۶۹B $۲۵.۱M ۱.۰۳B
۳ سال پیش
۳۵
$۵.۶۸ ۱۸۴,۰۳۲ تومان
۱.۰۷%
۸.۰۸%
$۱.۶۵B $۱۶۶M ۲۹۱M
۴ سال پیش
۳۶
$۰.۰۲۲۴۷۳۶ ۷۲۸.۱۴ تومان
-۲.۵۴%
۰.۰۲%
$۱.۶۲B $۶۰.۵M ۷۲.۵B
.
.
۵ سال پیش
۳۷
Cryptonite
XCN
$۰.۰۷۴۲۸۸ ۲,۴۰۶.۹ تومان
-۳.۲۳%
۱۵.۵۱%
$۱.۶۰B $۱۷.۳M ۲۱.۴B
۸ سال پیش
۳۸
$۱۱۹.۵۷ ۳,۸۷۴,۰۶۸ تومان
۵.۴%
۱۵.۱۴%
$۱.۵۸B $۴۱.۱M ۱۳.۴M
.
.
۴ سال پیش
۳۹
$۵.۹ ۱۹۱,۱۶۰ تومان
-۲.۸۳%
۱.۱۸%
$۱.۵۴B $۲۹.۳M ۲۶۱M
۱ سال پیش
۴۰
$۰.۲۵۷۸۳۳ ۸,۳۵۳.۸ تومان
-۴.۰۳%
۱۲.۳۵%
$۱.۳۷B $۴۵۳M ۵.۳۴B
.
.
۳ سال پیش
۴۱
$۰.۰۵۸۹۴۷ ۱,۹۰۹.۹ تومان
-۵.۳۹%
۲.۳۳%
$۱.۳۶B $۲۸.۹M ۲۳.۲B
.
.
۳ سال پیش
۴۲
$۰.۰۰۰۱۹۷۹۲ ۶.۴۱ تومان
-۱۶.۳%
-۲۷.۲۸%
$۱.۳۶B $۵۱۹M ۶.۹۰T
۳ سال پیش
۴۳
۳۲,۴۳۲ تومان
۰.۰۷%
۰.۱۵%
$۱.۳۵B $۱.۶۷M ۱.۳۵B
۲ سال پیش
۴۴
$۱.۴۶ ۴۷,۳۰۴ تومان
-۳.۱۶%
۰.۹۲%
$۱.۳۱B $۲۰.۸M ۹۰۲M
۴ سال پیش
۴۵
$۰.۸۶۱۹۴ ۲۷,۹۲۷ تومان
-۳.۶۱%
۳.۷۴%
$۱.۲۸B $۱۸۰M ۱.۴۹B
.
.
۲ سال پیش
۴۶
$۰.۶۹۶۹۸۲ ۲۲,۵۸۲ تومان
-۲.۷۳%
-۰.۹۵%
$۱.۲۶B $۱۰۳M ۱.۸۱B
۵ سال پیش
۴۷
$۱.۱۷ ۳۷,۹۰۸ تومان
-۳.۲۸%
-۸.۵%
$۱.۱۷B $۱۶۶M ۱.۰۰B
۵ سال پیش
۴۸
$۱۲.۳۷ ۴۰۰,۷۸۸ تومان
-۳.۷%
۲.۵۴%
$۱.۱۱B $۵۲.۲M ۹۰.۳M
.
.
۲ سال پیش
۴۹
$۱.۰۷ ۳۴,۸۳۰ تومان
-۳.۴۹%
۳.۳۱%
$۱.۰۷B $۲۷.۵M ۱.۰۰B
.
.
۴ سال پیش
۵۰
$۰.۹۹۸۶۸۲ ۳۲,۳۵۷ تومان
-۰.۲۵%
-۰.۲۸%
$۱.۰۵B $۴۹.۱M ۱.۰۵B
۴ سال پیش
۵۱
$۴۶.۰۴ ۱,۴۹۱,۶۹۶ تومان
-۵.۱۸%
-۲.۷۸%
$۱.۰۵B $۲۶.۲M ۲۳.۰M
.
.
۲ سال پیش
۵۲
$۷۴.۴۶ ۲,۴۱۲,۵۰۴ تومان
-۱.۸۳%
۱.۷۴%
$۱.۰۴B $۸۲.۰M ۱۴.۱M
.
.
۱ سال پیش
۵۳
$۱.۵۸ ۵۱,۱۹۲ تومان
-۶.۵۸%
-۶.۲۶%
$۱.۰۱B $۳۸.۹M ۶۴۴M
.
.
۱ سال پیش
۵۴
$۰.۹۹۸۵۳ ۳۲,۳۵۲ تومان
-۰.۱۶%
-۰.۳۶%
$۹۷۲M $۱۰.۱M ۹۷۲M
۴ سال پیش
۵۵
$۴۸.۳۱ ۱,۵۶۵,۲۴۴ تومان
-۲.۷۵%
-۰.۲۲%
$۹۲۷M $۱۳.۸M ۱۹.۱M
.
.
۳ سال پیش
۵۶
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۶۶۳۷۲ ۷۳۴.۳ تومان
-۰.۰۱%
۰.۲۱%
$۹۱۹M $۵۷۱ ۴۰.۵B
۲ سال پیش
۵۷
$۸.۹۲ ۲۸۹,۰۰۸ تومان
-۰.۵۳%
-۰.۴۷%
$۸۷۱M $۱.۴۲M ۹۷.۷M
.
.
۴ سال پیش
۵۸
IOTA
MIOTA
$۰.۲۸۸۱۵۴ ۹,۳۳۶.۲ تومان
۲.۷۲%
۱۴.۴۸%
$۷۹۷M $۲۴.۵M ۲.۷۷B
.
.
۵ سال پیش
۵۹
$۰.۰۰۰۰۴۰۲۳ ۱.۳ تومان
-۰.۶۷%
۱.۵۱%
$۷۶۷M $۱۴.۳M ۱۹.۱T
.
.
۱ سال پیش
۶۰
$۰.۱۰۱۵۱۲ ۳,۲۸۹ تومان
-۰.۹۹%
۱.۵۲%
$۷۴۸M $۴۳.۱M ۷.۴۰B
.
.
۱ سال پیش
۶۱
BitTorrent-New
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۷۸۳۳۱۴ ۰.۰۲۵۳۷۹۳۷۱۵۷ تومان
-۱.۲۷%
-۱.۰۷%
$۷۳۵M $۲۱.۳M ۹۴۰T
۳ سال پیش
۶۲
USDD
USDD
$۰.۹۹۸۶۸۵ ۳۲,۳۵۷ تومان
-۰.۱۳%
-۰.۲۸%
$۷۲۵M $۷۵.۵M ۷۲۵M
۴ ماه پیش
۶۳
$۵۶.۲۱ ۱,۸۲۱,۲۰۴ تومان
۰.۱۵%
۵.۶۸%
$۷۲۰M $۲۶.۱M ۱۲.۸M
.
.
۵ سال پیش
۶۴
$۴.۴۲ ۱۴۳,۲۰۸ تومان
-۱.۶۶%
-۲.۱۷%
$۶۷۶M $۱۲.۱M ۱۵۳M
.
.
۴ سال پیش
۶۵
Compound Dai
CDAI
$۰.۰۲۲۰۸۸۳۴ ۷۱۵.۶۶ تومان
۰.۰۶%
۰.۱۸%
$۶۵۵M $۶.۳۶k ۲۹.۶B
۲ سال پیش
۶۶
$۴.۵۸ ۱۴۸,۳۹۲ تومان
۰.۸۶%
۷.۲۱%
$۶۵۳M $۵۹.۷M ۱۴۲M
.
.
۲ سال پیش
۶۷
Neutrino USD
USDN
$۰.۹۵۵۹۷۹ ۳۰,۹۷۴ تومان
-۰.۸۴%
۸.۶۸%
$۶۵۰M $۱.۵۱M ۶۸۰M
۲ سال پیش
۶۸
$۶۹۲.۲۱ ۲۲,۴۲۷,۶۰۲ تومان
۰.۴۸%
۹.۵۵%
$۶۲۱M $۳۳.۹M ۹۰۱k
.
.
۵ سال پیش
۶۹
$۴.۲۱ ۱۳۶,۴۰۴ تومان
-۰.۸۳%
۱.۹۴%
$۶۱۲M $۲.۱۹M ۱۴۵M
۳ سال پیش
۷۰
$۰.۲۰۱۲۲۴ ۶,۵۱۹.۷ تومان
-۱.۷۹%
۲.۷۳%
$۶۱۱M $۱۴.۳M ۳.۰۴B
۲ سال پیش
۷۱
$۱.۴۴ ۴۶,۶۵۶ تومان
-۸.۵۳%
۳.۶۹%
$۶۰۶M $۸.۰۶M ۴۲۳M
.
.
۴ سال پیش
۷۲
Evmos
EVMOS
$۱.۹۸ ۶۴,۱۵۲ تومان
-۴.۳۱%
-۳۴.۲%
$۶۰۶M $۱.۲۶M ۳۰۵M
.
.
۴ ماه پیش
۷۳
Tokenize Xchange
TKX
$۷.۵۵ ۲۴۴,۶۲۰ تومان
۷.۹۳%
۲۶.۱%
$۶۰۳M $۴۱.۳M ۷۹.۹M
۲ سال پیش
۷۴
$۸.۲۸ ۲۶۸,۲۷۲ تومان
-۲.۴۲%
۰.۳۱%
$۵۸۲M $۲۱.۴M ۷۰.۵M
.
.
۶ سال پیش
۷۵
$۴.۵۳ ۱۴۶,۷۷۲ تومان
-۰.۴۲%
۱۴.۱۹%
$۵۸۱M $۱۴.۶M ۱۲۸M
.
.
۲ سال پیش
۷۶
$۰.۲۲۵۱۶۸ ۷,۲۹۵.۴ تومان
-۲.۱۶%
۰.۳۲%
$۵۷۰M $۱۱۰M ۲.۵۴B
.
.
۳ سال پیش
۷۷
$۲.۳۳ ۷۵,۴۹۲ تومان
-۴.۹۴%
-۵.۰۴%
$۵۵۴M $۳۳.۹M ۲۳۸M
.
.
۴ سال پیش
۷۸
Osmosis
OSMO
$۱.۱۹ ۳۸,۵۵۶ تومان
-۰.۴۵%
-۱۰.۳۶%
$۵۴۲M $۱۴.۲M ۴۵۳M
.
.
۱۲ ماه پیش
۷۹
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۳۲,۳۳۶ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۱ سال پیش
۸۰
$۰.۹۲۲۴۸۵ ۲۹,۸۸۹ تومان
-۱.۲۷%
۴.۸۴%
$۵۱۶M $۴.۴۹M ۵۶۰M
.
.
۴ سال پیش
۸۱
$۰.۴۷۲۵۶۷ ۱۵,۳۱۱ تومان
-۳.۲۷%
-۳.۱۵%
$۵۰۹M $۱۶۰M ۱.۰۷B
.
.
۱ سال پیش
۸۲
$۱,۶۳۳ ۵۲,۹۰۷,۹۰۰ تومان
-۰.۳۴%
-۲.۳۲%
$۵۰۶M $۶.۸۰M ۳۰۹k
۳ سال پیش
۸۳
$۱.۵۹ ۵۱,۵۱۶ تومان
-۳.۰۵%
-۳.۵۲%
$۴۷۷M $۳۸.۰M ۳۰۰M
.
.
۳ سال پیش
۸۴
$۹.۳۵ ۳۰۲,۹۴۰ تومان
-۴.۶۳%
-۰.۸۶%
$۴۶۸M $۲۰.۴M ۵۰.۱M
.
.
۲ سال پیش
۸۵
$۰.۰۳۱۵۰۱۱۳ ۱,۰۲۰.۶ تومان
-۳.۳۱%
-۰.۵۴%
$۴۶۷M $۲۴.۷M ۱۴.۸B
.
.
۴ سال پیش
۸۶
$۰.۴۵۸۰۷۶ ۱۴,۸۴۲ تومان
-۳.۰۶%
-۲.۵۵%
$۴۵۷M $۳۷.۳M ۱.۰۰B
.
.
۴ سال پیش
۸۷
$۰.۷۷۲۲۶۹ ۲۵,۰۲۲ تومان
-۳.۳۶%
-۹.۰۸%
$۴۵۶M $۵.۷۸M ۵۹۱M
.
.
۲ سال پیش
۸۸
$۰.۳۰۰۳۳۸ ۹,۷۳۱ تومان
-۳.۳۳%
-۱.۱۳%
$۴۴۸M $۲۵.۷M ۱.۴۹B
.
.
۵ سال پیش
۸۹
$۴۱.۰۴ ۱,۳۲۹,۶۹۶ تومان
-۲.۱۸%
۱.۹۸%
$۴۴۷M $۳۸.۷M ۱۰.۹M
.
.
۸ سال پیش
۹۰
$۰.۰۳۷۹۲۷۴۲ ۱,۲۲۸.۸ تومان
-۷.۴۷%
-۷.۵۵%
$۴۴۳M $۴۴.۸M ۱۱.۷B
.
.
۴ سال پیش
۹۱
Rocket Pool
RPL
$۲۳.۷ ۷۶۷,۸۸۰ تومان
-۲.۸۳%
-۳.۸۱%
$۴۴۳M $۱.۲۵M ۱۸.۷M
۴ سال پیش
۹۲
$۰.۳۲۶۵۸۱ ۱۰,۵۸۱ تومان
-۲.۳۷%
-۰.۷۶%
$۴۳۵M $۶.۴۴M ۱.۳۳B
.
.
۲ سال پیش
۹۳
$۶۲.۰۷ ۲,۰۱۱,۰۶۸ تومان
-۰.۸۹%
۲۵.۶۵%
$۴۲۴M $۴۸.۶M ۶.۸۵M
.
.
۲ سال پیش
۹۴
$۶۲.۰۷ ۲,۰۱۱,۰۶۸ تومان
-۰.۸۹%
۲۵.۶۵%
$۴۲۴M $۴۸.۶M ۶.۸۵M
.
.
۲ سال پیش
۹۵
$۱.۴۹ ۴۸,۲۷۶ تومان
-۳.۳۶%
۲.۰۱%
$۴۱۶M $۸.۱۹M ۲۷۹M
۲ سال پیش
۹۶
$۱,۶۷۷ ۵۴,۳۳۴,۷۹۶ تومان
-۰.۳۵%
-۲.۲۸%
$۴۱۴M $۱.۰۰M ۲۴۶k
۲ سال پیش
۹۷
$۰.۸۱۰۳۵۷ ۲۶,۲۵۶ تومان
۸%
۰.۹۲%
$۳۹۴M $۶۹.۸M ۴۸۸M
.
.
۱ سال پیش
۹۸
$۰.۰۲۸۴۱۳۳۲ ۹۲۰.۵۹ تومان
-۱.۹۸%
۱۰.۷۶%
$۳۹۲M $۲.۴۹M ۱۳.۷B
۴ سال پیش
۹۹
$۳.۸۹ ۱۲۶,۰۳۶ تومان
-۲.۳۳%
-۲.۱%
$۳۸۸M $۳۳.۳M ۱۰۰M
۶ سال پیش
۱۰۰
$۰.۹۰۸۹۱۹ ۲۹,۴۴۹ تومان
-۱.۸۱%
-۳.۰۷%
$۳۷۸M $۴.۶۵M ۴۱۶M
.
.
۲ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر