برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۲۹,۶۲۹ ۹۰۱,۳۴۴,۶۰۹ تومان
-۰.۵۸%
۱.۷۳%
$۵۶۷B $۲۷.۰B ۱۹.۰M
.
.
۱۳ سال پیش
۲
$۱,۹۹۳.۵ ۶۰,۶۴۵,۲۳۰ تومان
۰.۷۶%
۱.۳۶%
$۲۴۲B $۱۴.۸B ۱۲۰M
۶ سال پیش
۳
۳۰,۴۵۱ تومان
-۰.۰۳%
۰.۲۷%
$۷۴.۲B $۴۷.۹B ۷۴.۲B
۷ سال پیش
۴
۳۰,۴۸۲ تومان
-۰.۲۴%
۰.۰۲%
$۵۲.۹B $۵.۵۹B ۵۲.۸B
۳ سال پیش
۵
$۳۰۵.۱۵ ۹,۲۸۲,۹۷۶ تومان
۰.۶۸%
۱۳.۱۲%
$۵۱.۶B $۱.۶۰B ۱۶۸M
.
.
۴ سال پیش
۶
$۰.۴۱۵۷ ۱۲,۶۴۶ تومان
۰.۳۶%
۷.۲۲%
$۲۰.۲B $۲.۱۶B ۴۸.۳B
.
.
۸ سال پیش
۷
$۰.۹۹۳۵۴۹ ۳۰,۲۲۵ تومان
-۰.۹۵%
-۰.۹۸%
$۱۸.۵B $۶.۲۱B ۱۸.۵B
۲ سال پیش
۸
$۰.۵۱۶۴۳۵ ۱۵,۷۱۰ تومان
-۱.۹%
۸.۶۴%
$۱۷.۵B $۶۶۱M ۳۳.۸B
.
.
۴ سال پیش
۹
$۵۰.۴۸ ۱,۵۳۵,۶۵۳ تومان
-۲.۶۲%
۱۳.۰۷%
$۱۷.۲B $۱.۵۲B ۳۳۹M
۲ سال پیش
۱۰
$۰.۰۸۵۳۴۸ ۲,۵۹۶.۴ تومان
-۰.۸۹%
۲.۷۹%
$۱۱.۳B $۴۱۹M ۱۳۲B
۸ سال پیش
۱۱
$۹.۷۵ ۲۹۶,۶۰۵ تومان
-۲.۱۸%
۱۱.۱۸%
$۱۰.۹B $۵۲۵M ۱.۱۱B
۱ سال پیش
۱۲
Wrapped Bitcoin
WBTC
$۲۹,۸۵۶ ۹۰۸,۲۵۰,۱۸۳ تومان
۰.۲%
۲.۵۸%
$۸.۲۷B $۳۵۹M ۲۷۶k
۳ سال پیش
۱۳
$۲۹.۷۶ ۹۰۵,۳۳۰ تومان
-۲.۲۸%
-۲.۱۶%
$۸.۰۸B $۷۴۷M ۲۶۹M
۱ سال پیش
۱۴
$۰.۰۷۲۲۳ ۲,۱۹۷.۳ تومان
-۱.۹۹%
۶.۸۸%
$۷.۰۳B $۸۸۴M ۹۷.۱B
۴ سال پیش
۱۵
$۰.۰۰۰۰۱۱۶۵ ۰.۳۵۴۴۰۴۹۶۴۷۱۲ تومان
-۱.۲۱%
۶.۵۵%
$۶.۴۳B $۳۱۶M ۵۴۹T
۱ سال پیش
۱۶
۳۰,۵۱۲ تومان
۰.۰۹%
۰.۳۲%
$۶.۱۵B $۳۷۵M ۶.۱۴B
۲ سال پیش
۱۷
$۰.۱۹۲۱۳۱ ۵,۸۴۴.۸ تومان
-۰.۴۵%
۸.۱۷%
$۴.۸۹B $۳۰.۰M ۲۵.۲B
.
.
۳ سال پیش
۱۸
$۶۸.۵۲ ۲,۰۸۴,۴۴۹ تومان
-۱.۸۸%
۶.۴۴%
$۴.۸۵B $۶۸۶M ۷۰.۳M
.
.
۹ سال پیش
۱۹
$۴.۹۶ ۱۵۰,۸۸۸ تومان
---
-۲.۸۲%
$۴.۶۵B $۲.۴۲M ۹۳۶M
۳ سال پیش
۲۰
$۰.۶۴۲۵۴۳ ۱۹,۵۴۷ تومان
-۰.۷۸%
۶.۷۸%
$۴.۴۴B $۴۰۳M ۶.۸۷B
.
.
۳ سال پیش
۲۱
$۳۰.۰۸ ۹۱۵,۰۶۴ تومان
-۱.۹۴%
۱.۲۸%
$۴.۱۳B $۵۶.۱M ۱۳۶M
.
.
۲ سال پیش
۲۲
$۵.۸ ۱۷۶,۴۴۲ تومان
-۴.۰۳%
-۹.۸۱%
$۴.۰۶B $۳۱۵M ۶۹۱M
.
.
۱ سال پیش
۲۳
$۱۹۰.۲۹ ۵,۷۸۸,۸۱۷ تومان
-۱.۷۳%
-۲.۴۱%
$۳.۶۴B $۸۵۰M ۱۹.۰M
.
.
۴ سال پیش
۲۴
$۱۱.۷۲ ۳۵۶,۵۳۴ تومان
۱۰.۵۹%
۲۰.۲۴%
$۳.۴۵B $۵۱۶M ۲۹۲M
۳ سال پیش
۲۵
$۷.۰۴ ۲۱۴,۱۶۴ تومان
۰.۰۹%
۷.۰۴%
$۳.۳۰B $۳۸۳M ۴۶۷M
.
.
۴ سال پیش
۲۶
$۰.۱۲۹۲۶۱ ۳,۹۳۲.۳ تومان
-۱.۱۷%
۶.۷۴%
$۳.۲۱B $۱۷۱M ۲۴.۸B
.
.
۷ سال پیش
۲۷
$۱۲.۰۳ ۳۶۵,۹۶۵ تومان
-۲.۵%
۰.۱۶%
$۳.۱۴B $۱۱.۲M ۲۶۰M
۳ سال پیش
۲۸
$۱۷۲.۲۴ ۵,۲۳۹,۷۱۸ تومان
۵.۴۸%
۲۴.۷۴%
$۳.۱۲B $۱۸۰M ۱۸.۱M
۸ سال پیش
۲۹
$۰.۴۳۵۰۰۹ ۱۳,۲۳۳ تومان
-۳.۷۹%
۳.۹۳%
$۲.۹۷B $۱۳۴M ۶.۸۱B
.
.
۲ سال پیش
۳۰
$۲.۸۳ ۸۶,۰۹۲ تومان
-۳%
۲.۲۷%
$۲.۹۵B $۸۷.۱M ۱.۰۳B
۲ سال پیش
۳۱
$۲۰.۵۱ ۶۲۳,۹۳۵ تومان
-۰.۲%
۷.۷۷%
$۲.۷۸B $۱۹۸M ۱۳۴M
.
.
۵ سال پیش
۳۲
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۸۰.۶۳ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۳ سال پیش
۳۳
$۵.۳۷ ۱۶۳,۳۶۱ تومان
۶.۷۲%
۱۴.۷۴%
$۲.۴۶B $۱۴۱M ۴۵۶M
.
.
۱ سال پیش
۳۴
$۷.۸۲ ۲۳۷,۸۹۲ تومان
-۱.۵۷%
-۰.۳۶%
$۲.۳۰B $۵۷۷M ۲۹۲M
.
.
۲ ماه پیش
۳۵
$۰.۱۰۰۵۸۷ ۳,۰۶۰ تومان
-۲.۷۳%
۱۵.۴۹%
$۲.۰۶B $۲۶.۹M ۲۰.۴B
.
.
۲ سال پیش
۳۶
$۰.۰۳۰۶۸۰۴۲ ۹۳۳.۳۳ تومان
۰.۱۷%
۱۰.۵%
$۲.۰۵B $۱۶۷M ۶۶.۷B
.
.
۴ سال پیش
۳۷
$۸۹.۱۹ ۲,۷۱۳,۲۵۱ تومان
-۴.۱۵%
۱۴.۴۱%
$۲.۰۰B $۴۷.۵M ۲۲.۳M
.
.
۱ سال پیش
۳۸
$۰.۰۶۵۴۴۹ ۱,۹۹۱ تومان
۵.۶۸%
۹.۰۷%
$۱.۸۸B $۳۴.۵M ---
۳ سال پیش
۳۹
Magic Internet Money
MIM
$۰.۹۹۸۱۷۶ ۳۰,۳۶۶ تومان
۰.۱۹%
۰.۲۸%
$۱.۸۶B $۱۰.۱M ۱.۸۶B
۸ سال پیش
۴۰
$۷.۸۶ ۲۳۹,۱۰۹ تومان
-۲.۰۱%
۸.۲۷%
$۱.۸۴B $۹۸.۵M ۲۳۳M
۱ سال پیش
۴۱
$۷.۹۹ ۲۴۳,۰۶۴ تومان
-۰.۸۴%
-۱.۷۳%
$۱.۷۰B $۱۵۵M ۲۱۲M
۴ سال پیش
۴۲
$۲۰.۹۳ ۶۳۶,۷۱۲ تومان
۰.۱۷%
۶.۳۲%
$۱.۶۸B $۲۳۱M ۷۹.۹M
.
.
۱ سال پیش
۴۳
$۱.۰۸ ۳۲,۹۴۶ تومان
-۱.۶۲%
۵۱.۱%
$۱.۶۳B $۴۶۶M ۱.۴۹B
۴ سال پیش
۴۴
$۱.۳۱ ۳۹,۸۵۲ تومان
۲.۹۸%
۱۶.۴۸%
$۱.۶۱B $۴۲۷M ۱.۲۲B
.
.
۱ سال پیش
۴۵
$۱.۷۴ ۵۲,۹۳۳ تومان
۰.۲۶%
۳.۵۷%
$۱.۵۴B $۵۶.۷M ۸۸۷M
۴ سال پیش
۴۶
Cryptonite
XCN
$۰.۰۹۰۷۰۵ ۲,۷۵۹.۳ تومان
-۱.۴۱%
۱۱.۹۵%
$۱.۵۳B $۷۲.۹M ۱۶.۹B
۷ سال پیش
۴۷
$۱۵.۴۳ ۴۶۹,۳۹۶ تومان
۴.۸۱%
۴۰.۶۵%
$۱.۵۲B $۱۰.۸M ۹۷.۹M
.
.
۴ سال پیش
۴۸
$۲.۷۲ ۸۲,۷۴۵ تومان
-۴.۱۴%
-۸.۴۷%
$۱.۴۲B $۲۵.۱M ۵۲۰M
.
.
۱ سال پیش
۴۹
۳۰,۵۱۲ تومان
۰.۱۴%
۰.۵%
$۱.۴۲B $۲۲.۰M ۱.۴۱B
۱ سال پیش
۵۰
$۴.۴۸ ۱۳۶,۲۸۶ تومان
-۰.۶۲%
۱۵.۱۶%
$۱.۳۵B $۶۷.۵M ۳۰۰M
.
.
۱ سال پیش
۵۱
$۱۰۴.۳۵ ۳,۱۷۴,۴۳۴ تومان
۰.۰۵%
۱۹.۹۳%
$۱.۳۰B $۱۳۸M ۱۲.۴M
.
.
۵ سال پیش
۵۲
$۱,۴۲۷.۸ ۴۳,۴۳۴,۸۳۸ تومان
۰.۹%
۷.۱۳%
$۱.۲۹B $۷۸.۹M ۹۰۱k
.
.
۵ سال پیش
۵۳
$۱.۲۹ ۳۹,۲۴۳ تومان
-۱.۱%
۰.۸۷%
$۱.۲۸B $۲۷۲M ۹۹۵M
۴ سال پیش
۵۴
$۹۲.۷۷ ۲,۸۲۲,۱۵۹ تومان
۷.۶۴%
۱۹.۳۸%
$۱.۲۸B $۲۴۵M ۱۳.۷M
.
.
۱ سال پیش
۵۵
$۱.۲۵ ۳۸,۰۲۶ تومان
-۱.۳۸%
۲.۰۷%
$۱.۲۴B $۹۱.۵M ۱.۰۰B
.
.
۴ سال پیش
۵۶
$۰.۴۳۵۹۳۶ ۱۳,۲۶۲ تومان
۲.۵۲%
۲۳.۸۲%
$۱.۲۴B $۷۴.۵M ۲.۸۳B
۲ سال پیش
۵۷
۳۰,۴۸۲ تومان
۰.۰۴%
-۰.۰۵%
$۱.۲۲B $۱۶۲M ۱.۲۲B
۴ سال پیش
۵۸
Huobi BTC
HBTC
$۲۹,۶۴۴ ۹۰۱,۸۰۰,۹۲۵ تومان
-۰.۹%
۲.۴%
$۱.۱۶B $۸.۹۵M ۳۸.۹k
.
.
۱ سال پیش
۵۹
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۶۱۸۷۹ ۶۸۸.۰۹ تومان
-۰.۳۵%
-۰.۲۸%
$۱.۱۲B ۴۹.۶B
۱ سال پیش
۶۰
$۶.۹۷ ۲۱۲,۰۳۵ تومان
-۰.۹۷%
-۱.۴۲%
$۱.۰۸B $۳۹.۴M ۱۵۴M
.
.
۴ سال پیش
۶۱
$۰.۱۵۴۱۸۲ ۴,۶۹۰.۴ تومان
-۲.۶۵%
۱۴.۵۸%
$۱.۰۷B $۷۲.۱M ۶.۹۲B
.
.
۱ سال پیش
۶۲
BitTorrent-New
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۱۱۲ ۰.۰۳۴۰۷۱۵۵۰۲۵۶ تومان
۰.۷۳%
۶.۸۴%
$۱.۰۴B $۷۹.۴M ۹۲۹T
۳ سال پیش
۶۳
$۴۹.۸۵ ۱,۵۱۶,۴۸۸ تومان
-۳.۶۹%
-۰.۲۱%
$۹۵۶M $۸۷.۹M ۱۹.۰M
.
.
۳ سال پیش
۶۴
۳۰,۵۴۳ تومان
۰.۱۵%
۰.۲%
$۹۵۳M $۲۸.۸M ۹۵۲M
۳ سال پیش
۶۵
$۶۸.۰۲ ۲,۰۶۹,۲۳۸ تومان
-۰.۷۱%
-۶.۳%
$۹۲۳M $۲۷.۶M ۱۳.۴M
.
.
۳ سال پیش
۶۶
IOTA
MIOTA
$۰.۳۲۷۰۲۱ ۹,۹۴۸.۳ تومان
-۳.۶۷%
۱۰.۳%
$۹۱۳M $۲۹.۳M ۲.۷۷B
.
.
۴ سال پیش
۶۷
$۲.۹۳ ۸۹,۱۳۴ تومان
-۳.۷۲%
-۱.۳۲%
$۸۹۰M $۸۳.۶M ۳۰۰M
.
.
۲ سال پیش
۶۸
$۰.۰۰۰۰۴۶۳۳ ۱.۴۱ تومان
-۰.۹۲%
۳۹.۶۱%
$۸۸۵M $۱۰.۴M ۱۹.۰T
.
.
۱۰ ماه پیش
۶۹
$۰.۳۴۲۱۹۵ ۱۰,۴۱۰ تومان
-۰.۲۲%
۱۵.۱۸%
$۸۷۴M $۳۵۴M ۲.۵۴B
.
.
۳ سال پیش
۷۰
$۰.۰۰۰۱۳۱۶۷ ۴.۰۱ تومان
۱.۸۹%
-۸۹.۲%
$۸۶۸M $۲۶۶M ۶.۵۳T
۲ سال پیش
۷۱
$۵.۶۵ ۱۷۱,۸۷۹ تومان
۱.۰۲%
۵.۳۵%
$۸۵۹M $۵.۸۰M ۱۵۱M
۲ سال پیش
۷۲
Neutrino USD
USDN
$۰.۹۷۰۹۳۵ ۲۹,۵۳۷ تومان
-۰.۱۵%
۵.۸۸%
$۸۴۱M $۱۱.۴M ۸۶۲M
۲ سال پیش
۷۳
$۱.۳۵ ۴۱,۰۶۸ تومان
-۲.۴%
۱۵.۲۸%
$۸۲۰M $۷۹۶M ۶۰۰M
.
.
۲ ماه پیش
۷۴
$۷.۹۵ ۲۴۱,۸۴۷ تومان
-۳.۰۷%
-۱۴.۵%
$۸۰۲M $۱۴.۳M ۱۰۰M
.
.
۱ سال پیش
۷۵
Compound Dai
CDAI
$۰.۰۲۱۹۹۷۳۵ ۶۶۹.۱۸ تومان
-۰.۲۲%
-۰.۳۲%
$۷۸۸M $۱۱۰ ۳۵.۸B
۲ سال پیش
۷۶
$۱۵.۰۲ ۴۵۶,۹۲۴ تومان
-۱.۴۹%
-۰.۷۴%
$۷۵۸M $۲۵.۵M ۵۰.۱M
.
.
۱ سال پیش
۷۷
$۰.۸۰۷۵۸۹ ۲۴,۵۶۸ تومان
-۱.۲%
-۴.۱۸%
$۷۵۷M $۳۳.۱M ۹۳۹M
.
.
۹ ماه پیش
۷۸
$۰.۰۵۲۱۹۳ ۱,۵۸۷.۸ تومان
۵.۹۷%
۱۳.۵۶%
$۷۵۵M $۲۱۳M ۱۴.۳B
.
.
۴ سال پیش
۷۹
$۱.۳۲ ۴۰,۱۵۶ تومان
-۱.۵۴%
۵.۶۶%
$۷۴۵M $۷.۵۳M ۵۶۰M
.
.
۴ سال پیش
۸۰
$۰.۰۶۵۱۵۳ ۱,۹۸۲ تومان
-۱۱.۵%
-۸۲.۴%
$۷۳۹M $۱۳۰M ۱۱.۲B
۱ سال پیش
۸۱
$۱۰.۳۴ ۳۱۴,۵۵۳ تومان
۰.۱۴%
۵.۷۸%
$۷۳۲M $۷۲.۵M ۷۰.۵M
.
.
۵ سال پیش
۸۲
$۷۷.۰۹ ۲,۳۴۵,۱۵۷ تومان
-۳.۴۸%
۱۱.۲۹%
$۶۹۱M $۷۶.۳M ۸.۹۸M
۲ سال پیش
۸۳
Osmosis
OSMO
$۱.۷۷ ۵۳,۸۴۵ تومان
۱۵.۳۵%
۳.۹۶%
$۶۶۴M $۱۸.۲M ۳۷۴M
.
.
۷ ماه پیش
۸۴
$۰.۱۲۰۹۷۳ ۳,۶۸۰.۱ تومان
۲.۱۶%
۲۳.۸۴%
$۶۵۰M $۱۳۵M ۵.۳۴B
.
.
۲ سال پیش
۸۵
$۰.۰۱۳۲۶۳۸۲ ۴۰۳.۵ تومان
-۲.۳۳%
۹.۵۷%
$۶۳۹M $۸.۴۶M ۴۸.۰B
.
.
۱ سال پیش
۸۶
$۰.۶۷۵۷۲۲ ۲۰,۵۵۶ تومان
-۲.۴۲%
۱۶.۴۴%
$۶۳۵M $۹۱.۰M ۹۳۴M
.
.
۴ سال پیش
۸۷
$۱۰.۲۴ ۳۱۱,۵۱۱ تومان
۱.۹۹%
-۱۲.۱۲%
$۶۳۴M $۳۲.۲M ۶۱.۸M
.
.
۱ سال پیش
۸۸
$۵۷.۹۲ ۱,۷۶۱,۹۸۶ تومان
۱.۷۶%
۶.۹۲%
$۶۲۴M $۱۰۹M ۱۰.۷M
.
.
۸ سال پیش
۸۹
$۰.۰۸۰۴۱۷ ۲,۴۴۶.۴ تومان
-۴.۰۷%
۱۶.۹۱%
$۶۱۰M $۳۱۳M ۷.۵۴B
۱ سال پیش
۹۰
$۱,۸۳۴.۲ ۵۵,۷۹۹,۱۶۰ تومان
-۱.۱۵%
-۰.۱%
$۶۰۶M $۱۹.۴M ۳۳۰k
۲ سال پیش
۹۱
$۰.۴۸۳۱۷۲ ۱۴,۶۹۹ تومان
۲.۷۴%
۲۲.۷۵%
$۶۰۴M $۸۹.۲M ۱.۲۴B
.
.
۴ سال پیش
۹۲
$۵.۹۴ ۱۸۰,۷۰۱ تومان
-۲.۴۱%
-۸.۷۶%
$۵۹۷M $۱۸۲M ۱۰۰M
۵ سال پیش
۹۳
$۲.۶۲ ۷۹,۷۰۳ تومان
-۱.۷۲%
۴.۴۵%
$۵۸۷M $۴۴.۶M ۲۲۴M
.
.
۴ سال پیش
۹۴
$۰.۳۸۶۳۰۷ ۱۱,۷۵۲ تومان
-۱.۱۷%
۷.۲۹%
$۵۸۱M $۶۹.۳M ۱.۴۹B
.
.
۴ سال پیش
۹۵
$۱.۳۱ ۳۹,۸۵۲ تومان
-۲.۳۸%
-۱۴.۱۸%
$۵۷۸M $۳۴.۲M ۴۳۹M
.
.
۱ سال پیش
۹۶
$۰.۰۴۶۹۴۱۹۲ ۱,۴۲۸ تومان
۲.۰۵%
۱۶.۰۱%
$۵۶۷M $۴۹.۲M ۱۲.۰B
۲ سال پیش
۹۷
Compound USDT
CUSDT
$۰.۰۲۱۷۶۸۴ ۶۶۲.۲۲ تومان
------ $۵۶۳M $۹.۴۰k ۲۵.۸B
۱ سال پیش
۹۸
$۲۱۲.۶۲ ۶,۴۶۸,۱۱۹ تومان
۰.۱۵%
-۳.۱۵%
$۵۴۹M $۸۳۱k ۲.۵۷M
.
.
۵ سال پیش
۹۹
$۰.۵۱۱۲۰۷ ۱۵,۵۵۱ تومان
-۲.۷%
-۰.۷۷%
$۵۴۲M $۱۱.۰M ۱.۰۵B
.
.
۲ سال پیش
۱۰۰
$۳۷.۸۱ ۱,۱۵۰,۲۱۹ تومان
-۲.۹۳%
۱۹.۷۷%
$۵۳۲M $۴.۷۶M ۱۴.۰M
.
.
۶ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر