برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
تاریخ عرضه
۱
$۲۳,۸۰۴ ۱,۰۷۰,۷۵۲,۲۳۴ تومان
۰.۳۱%
۲.۶۹%
$۴۵۹B $۴۴.۶B ۱۹.۲M
.
.
۱۴ سال پیش
۲
$۱,۶۷۲.۶ ۷۵,۲۳۶,۹۴۳ تومان
۱.۹۵%
۳.۵۹%
$۲۰۲B $۱۲.۰B ۱۲۰M
۷ سال پیش
۳
$۰.۹۹۹۶۲۲ ۴۴,۹۶۵ تومان
-۰.۰۵%
-۰.۲۴%
$۶۷.۹B $۵۶.۵B ۶۷.۸B
۷ سال پیش
۴
$۳۲۸.۷۶ ۱۴,۷۸۸,۲۹۲ تومان
۳.۱%
۷.۰۶%
$۴۴.۵B $۱.۳۷B ۱۳۴M
.
.
۵ سال پیش
۵
۴۵,۰۲۷ تومان
۰.۰۴%
--- $۴۲.۵B $۳.۹۵B ۴۲.۳B
۴ سال پیش
۶
$۰.۴۱۴۰۱۷ ۱۸,۶۲۳ تومان
-۰.۳۷%
-۱.۱۱%
$۲۱.۰B $۱.۱۵B ۵۰.۸B
.
.
۹ سال پیش
۷
۴۴,۹۸۲ تومان
-۰.۳۱%
-۰.۰۹%
$۱۶.۱B $۱۲.۷B ۱۶.۰B
۳ سال پیش
۸
$۰.۴۰۴۲۹۹ ۱۸,۱۸۶ تومان
۲.۰۳%
۸.۰۲%
$۱۴.۲B $۵۸۷M ۳۵.۰B
.
.
۵ سال پیش
۹
$۰.۰۹۲۸۲۱ ۴,۱۷۵.۳ تومان
-۱.۵۸%
۶.۶۴%
$۱۲.۸B $۱.۰۹B ۱۳۷B
۹ سال پیش
۱۰
$۱.۲۲ ۵۴,۸۷۸ تومان
۴.۰۷%
۲۲.۷۴%
$۱۱.۰B $۸۸۹M ۹.۰۰B
.
.
۳ سال پیش
۱۱
$۴۰.۴۳ ۱,۸۱۸,۶۲۳ تومان
۶.۷۸%
۱۰.۳۱%
$۱۰.۰B $۳۹.۷M ۲۴۶M
۳ سال پیش
۱۲
$۲۴.۹۵ ۱,۱۲۲,۳۰۲ تومان
۰.۵۷%
۱.۱۹%
$۹.۳۱B $۱.۱۰B ۳۷۲M
۲ سال پیش
۱۳
$۶.۶۹ ۳۰۰,۹۳۰ تومان
۴.۲۲%
۴.۱۷%
$۸.۰۳B $۴۱۰M ۱.۱۹B
۲ سال پیش
۱۴
$۰.۰۰۰۰۱۲۴ ۰.۵۵۷۷۷۷۱۶۸۰۲۱ تومان
۴%
۶.۱%
$۷.۳۴B $۶۴۹M ۵۸۹T
۲ سال پیش
۱۵
$۹۹.۶ ۴,۴۸۰,۲۱۰ تومان
۱.۶۶%
۱۱.۱۳%
$۷.۲۲B $۸۷۵M ۷۲.۱M
.
.
۹ سال پیش
۱۶
$۲۱.۹۸ ۹۸۸,۷۰۵ تومان
۷.۴۵%
۲۳.۱۵%
$۶.۹۵B $۹۰۱M ۳۱۴M
.
.
۲ سال پیش
۱۷
$۰.۰۶۴۴۸۱ ۲,۹۰۰.۵ تومان
۱.۷۷%
۳.۸۷%
$۵.۹۳B $۴۶۰M ۹۱.۷B
۵ سال پیش
۱۸
$۷.۲۴ ۳۲۵,۶۷۰ تومان
۵.۶۲%
۹.۴۱%
$۵.۴۶B $۲۸۵M ۷۵۳M
.
.
۲ سال پیش
۱۹
$۰.۹۹۹۰۹۱ ۴۴,۹۴۱ تومان
-۰.۰۵%
-۰.۲۲%
$۵.۱۱B $۲۰۲M ۵.۱۰B
۳ سال پیش
۲۰
$۱۴.۵۴ ۶۵۴,۰۳۹ تومان
-۱.۸۵%
۶.۶۸%
$۴.۲۷B $۳۰۹M ۲۹۲M
۳ سال پیش
۲۱
$۲۳,۷۸۸ ۱,۰۷۰,۰۳۲,۵۲۲ تومان
۰.۳۷%
۲.۵۱%
$۴.۲۰B $۱۷۸M ۱۷۶k
۴ سال پیش
۲۲
$۷.۲۹ ۳۲۷,۹۱۹ تومان
۱.۵۵%
۴.۵۳%
$۳.۵۹B $۳۷۵M ۴۹۱M
.
.
۵ سال پیش
۲۳
$۲.۳۶ ۱۰۶,۱۵۸ تومان
-۱.۹%
۰.۹%
$۳.۴۸B $۳۳.۳M ۱.۴۷B
.
.
۱ سال پیش
۲۴
$۱۷۵.۸۵ ۷,۹۱۰,۰۹۰ تومان
-۱.۰۴%
۱.۰۹%
$۳.۲۰B $۹۹.۵M ۱۸.۱M
۸ سال پیش
۲۵
$۲۲.۷۴ ۱,۰۲۲,۸۹۱ تومان
۱.۸۱%
۳.۶۹%
$۳.۱۸B $۳۲۵M ۱۳۹M
.
.
۶ سال پیش
۲۶
$۳.۳۷ ۱۵۱,۵۸۹ تومان
-۱.۴۴%
-۴.۹۵%
$۳.۱۴B $۷۸۳k ۹۳۱M
۳ سال پیش
۲۷
$۱۷.۶ ۷۹۱,۶۸۴ تومان
۲.۵۴%
-۴.۱۱%
$۲.۸۵B $۵۹۲M ۱۶۱M
۳ ماه پیش
۲۸
$۱۳۸.۹۳ ۶,۲۴۹,۳۵۳ تومان
۲.۴۹%
۵.۱۵%
$۲.۶۹B $۶۲۹M ۱۹.۳M
.
.
۵ سال پیش
۲۹
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۱۹.۲۳ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۴ سال پیش
۳۰
$۰.۰۹۳۲۱۲ ۴,۱۹۲.۹ تومان
۰.۹۶%
۰.۵۲%
$۲.۴۵B $۷۵.۲M ۲۶.۳B
.
.
۸ سال پیش
۳۱
$۶.۰۳ ۲۷۱,۲۴۲ تومان
-۰.۵۱%
-۰.۱۵%
$۲.۲۳B $۲۱۷M ۳۶۸M
.
.
۱۰ ماه پیش
۳۲
$۲.۵ ۱۱۲,۴۵۵ تومان
۴.۵۸%
-۱.۹۹%
$۲.۱۴B $۲۶۳M ۸۵۲M
.
.
۲ سال پیش
۳۳
$۱۴۶.۴۶ ۶,۵۸۸,۰۶۸ تومان
-۱.۴۱%
-۶.۰۶%
$۲.۱۳B $۴۳.۳M ۱۴.۵M
.
.
۴ سال پیش
۳۴
$۵.۶۲ ۲۵۲,۷۹۹ تومان
۰.۲%
۲.۷۴%
$۲.۱۲B $۳۶۵M ۳۷۷M
۵ سال پیش
۳۵
$۰.۰۸۱۶۸۴ ۳,۶۷۴.۳ تومان
۱.۸۸%
-۰.۲۹%
$۲.۰۶B $۲۶.۷M ۲۵.۲B
.
.
۴ سال پیش
۳۶
$۲.۳۷ ۱۰۶,۶۰۷ تومان
۲.۱۹%
-۶%
$۱.۹۹B $۱۹۳M ۸۳۹M
.
.
۲ سال پیش
۳۷
$۰.۲۶۱۴۶۸ ۱۱,۷۶۱ تومان
۴.۰۶%
۶.۳۳%
$۱.۸۹B $۱۲۲M ۷.۲۱B
.
.
۳ سال پیش
۳۸
$۰.۰۶۸۸۰۵ ۳,۰۹۵ تومان
-۱.۶۱%
۲.۱۶%
$۱.۷۹B $۵۴.۳M ۲۶.۰B
.
.
۳ سال پیش
۳۹
$۰.۰۲۴۵۲۲۲۲ ۱,۱۰۳.۱ تومان
-۱.۵%
۶.۰۴%
$۱.۷۸B $۱۰۱M ۷۲.۵B
.
.
۵ سال پیش
۴۰
$۰.۶۲۰۵۸۱ ۲۷,۹۱۵ تومان
۵.۲%
۵۱.۴۳%
$۱.۷۲B $۷۵۴M ۲.۷۷B
.
.
۴ سال پیش
۴۱
$۵.۹۲ ۲۶۶,۲۹۴ تومان
-۳.۲%
۲.۳۱%
$۱.۶۹B $۹۲.۰M ۲۸۴M
۱ سال پیش
۴۲
$۰.۸۰۶۸۷۴ ۳۶,۲۹۵ تومان
۰.۸۵%
۱۶.۵۶%
$۱.۴۷B $۳۱۵M ۱.۸۲B
۵ سال پیش
۴۳
$۱۱.۴۹ ۵۱۶,۸۴۴ تومان
۲.۲۴%
-۲.۸۲%
$۱.۳۳B $۱۵۹M ۱۱۵M
.
.
۲ سال پیش
۴۴
$۹۰.۸۶ ۴,۰۸۷,۰۶۷ تومان
۳.۷۳%
۵.۴۸%
$۱.۳۰B $۱۸۸M ۱۴.۲M
.
.
۲ سال پیش
۴۵
$۰.۷۶۱۴۹۵ ۳۴,۲۵۴ تومان
-۰.۹۹%
۰.۲۷%
$۱.۲۱B $۲۰۱M ۱.۵۸B
.
.
۲ سال پیش
۴۶
$۱.۰۹ ۴۹,۱۲۰ تومان
۲.۰۹%
-۰.۳۸%
$۱.۱۹B $۱۴۵M ۱.۰۹B
۵ سال پیش
۴۷
$۱.۱۵ ۵۱,۷۲۹ تومان
۳.۴۸%
۱.۴۴%
$۱.۱۹B $۵۸.۳M ۱.۰۳B
۳ سال پیش
۴۸
$۴۵.۸۴ ۲,۰۶۱,۹۷۶ تومان
۴%
۵.۴۹%
$۱.۱۴B $۵۲.۱M ۲۴.۹M
.
.
۲ سال پیش
۴۹
$۱.۱ ۴۹,۳۹۰ تومان
۲.۷۸%
۴.۲۲%
$۱.۱۰B $۳۴.۸M ۱.۰۰B
.
.
۵ سال پیش
۵۰
$۰.۰۰۰۱۷۲۳ ۷.۷۵ تومان
۰.۱۴%
-۱.۱۲%
$۱.۰۳B $۱۰۳M ۵.۹۷T
۳ سال پیش
۵۱
$۱.۱۲ ۵۰,۳۸۰ تومان
۳.۱%
۲.۰۸%
$۱.۰۳B $۳۴.۷M ۹۱۷M
۵ سال پیش
۵۲
۴۴,۹۸۲ تومان
-۰.۰۲%
-۰.۰۶%
$۱.۰۲B $۲۳.۳M ۱.۰۲B
۲ سال پیش
۵۳
۴۵,۰۷۲ تومان
۰.۱۵%
۰.۰۱%
$۹۵۱M $۶۳.۸M ۹۴۸M
۴ سال پیش
۵۴
$۵.۷۳ ۲۵۷,۷۴۷ تومان
۱۰.۴۶%
۱۱.۴۷%
$۹۳۰M $۱۹.۸M ۱۶۲M
.
.
۵ سال پیش
۵۵
۴۵,۰۲۷ تومان
۰.۶۲%
-۰.۰۸%
$۹۱۵M $۲.۶۸M ۹۱۱M
۴ سال پیش
۵۶
$۰.۰۹۷۰۱۹ ۴,۳۶۴.۱ تومان
۴%
۵.۲۲%
$۸۶۷M $۸۰.۶M ۸.۸۹B
۲ سال پیش
۵۷
$۸.۷۸ ۳۹۴,۹۴۲ تومان
۲.۷۲%
۱۲.۶۹%
$۸۵۷M $۱.۷۰M ۹۷.۳M
.
.
۵ سال پیش
۵۸
$۴۳.۴۱ ۱,۹۵۲,۶۷۰ تومان
۰.۳۳%
۴.۴۵%
$۸۳۸M $۱۹.۰M ۱۹.۲M
.
.
۴ سال پیش
۵۹
$۴۲.۷۹ ۱,۹۲۴,۷۸۱ تومان
۷.۵۴%
۶.۴۶%
$۸۲۰M $۱۵.۱M ۱۹.۱M
.
.
۴ سال پیش
۶۰
$۲.۶۱ ۱۱۷,۴۰۳ تومان
-۲.۳۳%
۴.۶۴%
$۸۱۹M $۹۵.۲M ۳۱۲M
.
.
۴ سال پیش
۶۱
$۱۱.۱۴ ۵۰۱,۱۰۰ تومان
۳.۹۸%
۶.۹۸%
$۸۱۹M $۵۰.۳M ۷۳.۲M
۲ سال پیش
۶۲
$۱.۰۹ ۴۹,۰۳۰ تومان
-۱.۹۱%
۵.۳۹%
$۸۱۴M $۲۰۳M ۷۴۴M
.
.
۲ سال پیش
۶۳
$۰.۱۴۴۶۰۹ ۶,۵۰۴.۸ تومان
۴.۷۶%
۴.۲۹%
$۷۷۵M $۳۱۶M ۵.۳۴B
.
.
۳ سال پیش
۶۴
$۰.۰۰۰۰۳۸۰۴ ۱.۷۱ تومان
۱.۸۹%
۸.۷۱%
$۷۳۵M $۳۸.۵M ۱۹.۲T
.
.
۱ سال پیش
۶۵
USDD
USDD
$۰.۹۹۶۵۹۵ ۴۴,۸۲۹ تومان
۰.۱۹%
۰.۷۴%
$۷۲۴M $۳۵.۳M ۷۲۵M
۹ ماه پیش
۶۶
$۰.۸۶۴۸۲۴ ۳۸,۹۰۲ تومان
-۲.۸۴%
۲۵.۷۷%
$۷۱۷M $۱۵۰M ۸۲۶M
۱ سال پیش
۶۷
BitTorrent-New
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۷۴۹۰۲۸ ۰.۰۳۳۶۹۲۷۹۹۷۲۷ تومان
۰.۷۹%
۱.۸۷%
$۷۱۴M $۲۴.۱M ۹۵۱T
۴ سال پیش
۶۸
$۱.۶۸ ۷۵,۵۷۰ تومان
-۰.۳۵%
۱۰.۷%
$۷۰۴M $۶۴.۳M ۴۱۶M
.
.
۲ سال پیش
۶۹
$۰.۸۷۸۳۷۳ ۳۹,۵۱۱ تومان
۸.۶۶%
۲۲.۶۴%
$۶۹۸M $۵۵.۴M ۷۹۳M
.
.
۱ سال پیش
۷۰
$۴.۲۳ ۱۹۰,۲۷۴ تومان
۳.۵۲%
۶.۲۴%
$۶۹۸M $۷۵.۸M ۱۶۵M
.
.
۲ سال پیش
۷۱
$۶۱.۹۲ ۲,۷۸۵,۲۸۷ تومان
۰.۳۱%
۲۱.۸۷%
$۶۹۱M $۱۲۰M ۱۱.۱M
.
.
۸ سال پیش
۷۲
$۴.۵۹ ۲۰۶,۴۶۸ تومان
۲.۴۷%
۱۰.۸۶%
$۶۶۹M $۶۶۵k ۱۴۵M
۳ سال پیش
۷۳
IOTA
MIOTA
$۰.۲۳۶۷۸۷ ۱۰,۶۵۱ تومان
۱.۹%
۳.۲۷%
$۶۵۹M $۱۵.۰M ۲.۷۷B
.
.
۵ سال پیش
۷۴
$۰.۲۱۰۷۵۶ ۹,۴۸۰.۲ تومان
-۱.۰۸%
۰.۷۵%
$۶۵۳M $۵۱.۱M ۳.۰۹B
۲ سال پیش
۷۵
$۰.۵۵۷۸۳۳ ۲۵,۰۹۲ تومان
۶.۹۴%
-۳.۵۴%
$۶۵۱M $۲۳.۰M ۱.۱۶B
.
.
۱ سال پیش
۷۶
$۹.۲۴ ۴۱۵,۶۳۴ تومان
۱۰.۵۴%
۱۴.۷۲%
$۶۴۸M $۷۹.۴M ۷۰.۵M
.
.
۶ سال پیش
۷۷
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۷۵۴۴۷ ۱,۰۲۳.۵ تومان
---
۰.۶۸%
$۶۳۷M $۲۹ ۲۸.۰B
۲ سال پیش
۷۸
$۶۸۸.۷۴ ۳۰,۹۸۰,۹۲۳ تومان
۲.۸۲%
۳.۱۱%
$۶۲۳M $۲۸.۲M ۹۰۱k
.
.
۶ سال پیش
۷۹
$۱۲.۲۱ ۵۴۹,۲۳۱ تومان
۰.۱۵%
۱۷.۸۹%
$۶۱۴M $۱۵۶M ۵۰.۱M
.
.
۲ سال پیش
۸۰
$۴۶.۶۶ ۲,۰۹۸,۸۶۲ تومان
-۰.۲۲%
۲.۳%
$۶۰۳M $۷۸.۳M ۱۲.۹M
.
.
۶ سال پیش
۸۱
$۱.۹۱ ۸۵,۹۱۶ تومان
۴.۷۸%
۷.۹۱%
$۵۷۶M $۱۲۱M ۳۰۰M
.
.
۳ سال پیش
۸۲
$۶۷.۹۱ ۳,۰۵۴,۷۳۰ تومان
۷.۹۵%
۲۶.۵%
$۵۷۵M $۸۱.۶M ۸.۴۴M
۱ سال پیش
۸۳
Gemini Dollar
GUSD
۴۴,۹۸۲ تومان
-۰.۱۵%
۰.۰۲%
$۵۷۳M $۹۱۱k ۵۷۱M
۴ سال پیش
۸۴
$۱.۰۸ ۴۸,۵۳۶ تومان
۱.۷۴%
۸.۹۷%
$۵۶۷M $۳۴.۸M ۵۲۴M
.
.
۱ سال پیش
۸۵
Compound Dai
CDAI
$۰.۰۲۲۱۶۳۷۲ ۹۹۶.۹۷ تومان
-۰.۰۳%
۱.۳۳%
$۵۵۹M $۱۰.۹k ۲۵.۲B
۲ سال پیش
۸۶
Tokenize Xchange
TKX
$۶.۸۲ ۳۰۶,۷۷۷ تومان
۲.۶۳%
۵.۷۵%
$۵۴۷M $۱۰.۰M ۷۹.۹M
۲ سال پیش
۸۷
$۰.۴۲۳۹۹۱ ۱۹,۰۷۲ تومان
۹.۰۵%
۳۹.۸۶%
$۵۳۱M $۲۷۳M ۱.۲۴B
.
.
۵ سال پیش
۸۸
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۴۴,۸۹۳ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۱ سال پیش
۸۹
$۶.۹۸ ۳۱۳,۹۷۵ تومان
۷.۲۵%
۳۵.۳۲%
$۵۱۹M $۱۸.۲M ۷۴.۱M
.
.
۱ سال پیش
۹۰
EthereumPoW
ETHW
$۴.۷۴ ۲۱۳,۲۱۵ تومان
۲۲.۷۲%
۲۳.۳۳%
$۵۱۶M $۶۸.۶M ۱۰۷M
۵ ماه پیش
۹۱
$۱.۷ ۷۶,۴۶۹ تومان
۶.۹۱%
۹۲.۹۱%
$۵۱۱M $۱۵۶M ۲۹۹M
.
.
۲ سال پیش
۹۲
$۱,۹۰۲.۵ ۸۵,۵۷۶,۹۶۲ تومان
-۰.۶۹%
-۱.۴۱%
$۵۰۸M $۱۹.۹M ۲۶۶k
۳ سال پیش
۹۳
$۳.۳۵ ۱۵۰,۶۹۰ تومان
-۱.۵۳%
۷۳.۴۳%
$۴۹۹M $۴۱۶M ۱۴۸M
.
.
۱ سال پیش
۹۴
BTSE
BTSE
$۲.۹۴ ۱۳۲,۲۴۷ تومان
-۱.۱۷%
-۲.۶۲%
$۴۷۶M $۱.۲۲M ۱۶۲M
.
.
۲ سال پیش
۹۵
$۰.۴۷۲۷۳۱ ۲۱,۲۶۴ تومان
۰.۰۴%
۱۰.۴%
$۴۷۳M $۴۶.۴M ۱.۰۰B
.
.
۵ سال پیش
۹۶
$۱,۹۰۷.۷ ۸۵,۸۱۰,۸۶۹ تومان
۰.۲%
-۰.۷%
$۴۷۰M $۱.۹۵M ۲۴۶k
۲ سال پیش
۹۷
$۰.۰۲۹۰۵۷۰۴ ۱,۳۰۷ تومان
۱.۹۹%
۳.۴۴%
$۴۶۹M $۶۹.۷M ۱۶.۰B
.
.
۵ سال پیش
۹۸
Flare
FLR
$۰.۰۴۲۵۳۴۹۴ ۱,۹۱۳.۳ تومان
-۲.۴۸%
۱۷.۳۳%
$۴۶۸M $۱۴.۳M ۱۰.۹B
۲ سال پیش
۹۹
$۰.۸۱۷۰۲۸ ۳۶,۷۵۲ تومان
-۰.۷۶%
-۳.۲۶%
$۴۵۹M $۲۱.۳M ۵۶۰M
.
.
۴ سال پیش
۱۰۰
$۰.۵۵۰۸۱۷ ۲۴,۷۷۷ تومان
۴.۷۴%
۲.۵۹%
$۴۳۷M $۴۹.۸M ۷۹۱M
۲ سال پیش
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر