صرافی های ارزهای دیجیتال

ناماعتبار معاملات امروز تغییرات مارکت ها ارزها بازدید هفتگی ۱ Binance
۱۰ / ۹.۹
$۷۵.۴B
۲۰.۶۴ %
۱,۶۷۸ ۳۹۵ ۲۲,۰۶۰,۲۲۳
۲ FTX
۱۰ / ۸.۳۳
$۱۱.۲B
۴۹.۰۹ %
۴۶۷ ۳۲۶ ۴,۷۱۸,۴۱۲
۳ Coinbase Exchange
۱۰ / ۸.۳
$۲.۴۰B
۲۶.۹۹ %
۵۰۹ ۱۷۶ ۲,۱۹۱,۰۸۲
۴ Uniswap (V2)
۱۰ / ۷.۸۳
$۳۲۶M
-۱۱.۸۲ %
۱,۹۵۶ ۱,۲۸۵ ۸۱۹,۷۵۹
۵ Kraken
۱۰ / ۷.۷۸
$۸۴۹M
۱۴.۱۹ %
۵۵۵ ۱۷۴ ۱,۶۶۱,۴۰۵
۶ KuCoin
۱۰ / ۷.۵۱
$۶.۵۹B
۲۲.۴۷ %
۱,۳۱۶ ۷۰۹ ۲,۵۵۴,۶۵۱
۷ Gate.io
۱۰ / ۷.۲۹
$۴.۴۷B
۳۲.۲۴ %
۲,۴۰۶ ۱,۴۳۰ ۳,۳۶۳,۳۵۷
۸ Huobi Global
۱۰ / ۷.۱۴
$۵.۱۵B
۲۴.۷۵ %
۱,۰۹۰ ۵۳۳ ۹۶۴,۴۴۹
۹ Bitfinex
۱۰ / ۷.۰۹
$۸۷۴M
۶۹.۹۲ %
۳۹۵ ۱۷۵ ۷۰۲,۷۱۸
۱۰ Gemini
۱۰ / ۶.۹۹
$۱۲۴M
۳۶.۴۱ %
۱۲۳ ۹۸ ۴۲۶,۳۷۹
۱۱ Binance.US
۱۰ / ۶.۹۱
$۲۴۹M
۸.۸۴ %
۲۳۷ ۱۰۷ ۵۶۵,۸۹۶
۱۲ Bitstamp
۱۰ / ۶.۷۲
$۲۴۰M
۲۷.۶۱ %
۱۵۷ ۶۴ ۳۳۶,۴۴۸
۱۳ Crypto.com Exchange
۱۰ / ۶.۷۱
$۳.۴۶B
۱۳.۱۷ %
۴۰۶ ۲۰۸ ۱,۹۵۸,۴۰۳
۱۴ FTX US
۱۰ / ۶.۶۷
$۲۵۰M
۳۳.۰۷ %
۵۴ ۲۸ ۱,۱۵۸,۲۶۱
۱۵ bitFlyer
۱۰ / ۶.۶۳
$۱۲۱M
۲۷.۲۶ %
۱۰ ۹ ۵۹۷,۶۸۳
۱۶ MEXC
۱۰ / ۶.۵۵
$۱۰.۳B
۴۵.۵ %
۱,۷۰۰ ۱,۴۳۰ ۱,۳۷۵,۸۲۱
۱۷ Bybit
۱۰ / ۶.۴۹
$۱۱.۶B
۳۷.۱۸ %
۳۴۱ ۲۳۳ ۴,۳۶۶,۷۱۷
۱۸ Coincheck
۱۰ / ۶.۴۹
$۶۱.۷M
۰.۳۲ %
۱ ۲ ۶۷۹,۰۷۳
۱۹ LBank
۱۰ / ۶.۴۱
$۱.۸۱B
۰.۵۳ %
۴۸۶ ۴۷۱ ۱,۲۸۵,۷۱۹
۲۰ OKX
۱۰ / ۶.۳۵
$۱۴.۰B
۰.۸۵ %
۷۳۲ ۳۶۳ ۱,۶۰۸,۳۵۹
۲۱ Liquid
۱۰ / ۶.۲۸
$۱۱۹M
۳۲.۱۸ %
۲۵۸ ۱۵۲ ۹۳,۷۰۹
۲۲ Poloniex
۱۰ / ۶.۲۲
$۶۷.۰M
۲۷.۳۱ %
۴۷۵ ۳۰۷ ۲۱۸,۲۸۳
۲۳ Bithumb
۱۰ / ۶.۲۲
$۷۲۵M
۱۰.۲۱ %
۲۹۵ ۲۱۴ ۵۲۸,۸۴۳
۲۴ Coinone
۱۰ / ۶.۱۱
$۱۲۳M
۱۲.۵۳ %
۲۰۳ ۲۰۱ ۳۷۳,۳۷۴
۲۵ Upbit
۱۰ / ۶.۱
$۴.۷۶B
-۷.۹۷ %
۲۶۲ ۱۷۷ ۲,۱۴۸,۰۷۴
۲۶ Bittrex
۱۰ / ۶.۰۴
$۵۴.۶M
۲۴.۹۷ %
۸۴۰ ۴۴۴ ۱۹۳,۰۷۰
۲۷ Korbit
۱۰ / ۵.۹۷
$۱۷.۲M
۳۷.۷۳ %
۱۰۸ ۱۱۰ ۴۹,۶۴۸
۲۸ ZB.COM
۱۰ / ۵.۸۵
$۱.۱۴B
-۱۳.۸۴ %
۲۱۷ ۱۳۱ ۴۷۵,۹۴۷
۲۹ XT.COM
۱۰ / ۵.۸۱
$۲.۱۳B
-۱.۸۹ %
۶۴۶ ۵۶۷ ۱,۴۱۶,۱۲۷
۳۰ Okcoin
۱۰ / ۵.۸
$۷۲.۴M
-۲۱.۴۶ %
۸۵ ۷۵ ۱۱۰,۹۹۱
۳۱ WhiteBIT
۱۰ / ۵.۷۲
$۳.۰۹B
۱۵.۷۲ %
۲۰۲ ۱۵۴ ۳,۵۳۹,۵۵۳
۳۲ BitMart
۱۰ / ۵.۷
$۳.۰۸B
۳۳.۱۹ %
۶۸۶ ۵۹۱ ۷۳۲,۰۹۱
۳۳ Coinlist Pro
۱۰ / ۵.۶۸
$۳.۳۰M
۱۰۳.۵۴ %
۸۶ ۵۱ ۹۸,۷۶۹
۳۴ Binance TR
۱۰ / ۵.۵۸
$۲۳۳M
۱.۳۸ %
۱۰۹ ۸۷ ۶۲۸,۷۲۸
۳۵ Phemex
۱۰ / ۵.۵۴
$۳.۹۱B
۸.۶۵ %
۲۴۶ ۲۱۵ ۳۸۶,۵۰۰
۳۶ Zaif
۱۰ / ۵.۵
$۱.۹۴M
۱۷.۲۸ %
۱۵ ۹ ۶۰۵,۰۹۲
۳۷ Blockchain.com
۱۰ / ۵.۴۴
$۲۶.۹M
۱۲۱.۷۱ %
۵۱ ۲۷ ۹۷۱,۲۴۹
۳۸ BTCEX
۱۰ / ۵.۳۹
$۵.۶۴B
-۲.۳۲ %
۱۳۲ ۱۱۱ ۱,۲۳۱,۸۵۳
۳۹ ProBit Global
۱۰ / ۵.۳۳
$۱۱۳M
۱۰.۵۳ %
۷۲۶ ۵۴۴ ۴۷۶,۰۹۵
۴۰ Bitrue
۱۰ / ۵.۳۲
$۲.۰۹B
۷.۹۴ %
۷۱۴ ۴۸۶ ۵۳۹,۹۲۵
۴۱ Deepcoin
۱۰ / ۵.۲۳
$۵.۱۹B
۵۳.۱۳ %
۹۴ ۸۹ ۳۲۴,۴۲۴
۴۲ Currency.com
۱۰ / ۵.۲۱
$۲۷۱M
۱۳.۴۵ %
۷۳ ۴۷ ۴۶۱,۱۱۱
۴۳ FMFW.io
۱۰ / ۵.۱۶
$۱.۷۸B
-۲.۱۱ %
۲۷۳ ۱۲۴ ۲۸,۰۹۷
۴۴ AscendEX (BitMax)
۱۰ / ۵.۱۴
$۱۲۰M
۶.۱۱ %
۳۵۰ ۲۷۸ ۵۴۰,۵۵۳
۴۵ BigONE
۱۰ / ۵.۱۳
$۹۳۰M
۲۹.۵۹ %
۲۰۹ ۱۷۹ ۵۸۱,۲۶۴
۴۶ AAX
۱۰ / ۴.۹۴
$۳.۵۷B
۲.۹۲ %
۲۴۳ ۱۸۳ ۱,۱۰۱,۳۱۳
۴۷ Bitget
۱۰ / ۴.۹۲
$۸.۳۷B
۱۷.۶۹ %
۳۸۹ ۲۸۵ ۸۷۶,۱۲۵
۴۸ Hotcoin Global
۱۰ / ۴.۹
$۱.۸۹B
۲۹.۴۹ %
۳۳۱ ۳۰۷ ۲۵۷,۹۸۸
۴۹ Indodax
۱۰ / ۴.۸۸
$۱۶.۱M
۷.۱۲ %
۲۲۲ ۲۲۰ ۱,۲۰۶,۷۵۸
۵۰ BingX
۱۰ / ۴.۸۶
$۹.۳۵B
۳۹.۳۵ %
۳۱۰ ۲۷۵ ۷۴۵,۱۱۴
۵۱ BKEX
۱۰ / ۴.۸۶
$۲.۲۱B
۳۰.۹۱ %
۶۹۸ ۶۶۱ ۱,۰۴۸,۷۴۱
۵۲ Coinsbit
۱۰ / ۴.۸۲
$۲.۴۰B
۱۲.۴ %
۱۷۰ ۷۱ ۱,۷۳۵,۲۶۵
۵۳ Binance DEX
۱۰ / ۴.۸
$۳.۷۸M
-۱۱.۷۳ %
۹۳ ۸۱ ۵۰۱,۹۱۰
۵۴ DigiFinex
۱۰ / ۴.۷۹
$۵.۹۵B
۱۷.۹۷ %
۵۵۷ ۴۳۸ ۲,۳۱۷,۹۴۴
۵۵ Bitbank
۱۰ / ۴.۷۹
$۵۴.۳M
۱۹.۷۸ %
۲۹ ۱۶ ۲۵۷,۵۵۲
۵۶ eToroX
۱۰ / ۴.۷۸
$۱۵.۹M
۰.۸۶ %
۶۱ ۶۲ ۱۲,۶۵۳,۵۸۲
۵۷ Tokocrypto
۱۰ / ۴.۷۵
$۲۲.۲M
۸.۹۸ %
۵۵۱ ۲۹۰ ۲۱۵,۲۶۹
۵۸ Compound
۱۰ / ۴.۷۳
$۲۵.۹M
۰ %
۹ ۱۸ ۵۲,۹۳۹
۵۹ CoinW
۱۰ / ۴.۷۲
$۷۹۰M
۰ %
۱۷۵ ۱۷۶ ۲۹۳,۵۶۶
۶۰ WazirX
۱۰ / ۴.۶۹
$۱۷.۲M
-۸.۷۴ %
۴۰۳ ۲۳۶ ۹۹۰,۸۵۲
۶۱ CoinEx
۱۰ / ۴.۶۲
$۷۹۹M
۸.۸ %
۸۳۵ ۵۲۴ ۵۸۰,۳۱۲
۶۲ Cryptology
۱۰ / ۴.۶
$۴۰.۴M
۱۷.۷۶ %
۵۶ ۳۰ ۱۲۳,۵۷۲
۶۳ CoinEgg
۱۰ / ۴.۵۹
---
۰ %
۰ ۰ ۰
۶۴ Azbit
۱۰ / ۴.۵۸
$۱۵۹M
-۴.۸۵ %
۱۰۵ ۶۲ ۱۷۰,۱۲۷
۶۵ EQONEX
۱۰ / ۴.۵۵
$۱۶.۴M
۵۹.۶۱ %
۱۵ ۱۳ ۴۴,۱۱۲
۶۶ WOO Network
۱۰ / ۴.۵۴
$۶۴۸M
۱۹.۳۵ %
۱۲۷ ۹۱ ۲۲,۲۵۸
۶۷ BtcTurk | Pro
۱۰ / ۴.۵
$۱۴۴M
۳۰.۵۷ %
۱۴۳ ۵۹ ۲۸۹,۲۰۶
۶۸ CoinFLEX
۱۰ / ۴.۴۷
$۷.۳۷B
-۷.۰۴ %
۳۱ ۱۹ ۳۹,۸۰۸
۶۹ Paribu
۱۰ / ۴.۴۷
$۱۷۶M
-۱۵.۷۷ %
۹۴ ۸۶ ۶۱۱,۷۵۹
۷۰ EXMO
۱۰ / ۴.۴۶
$۷۸.۱M
۵.۸۱ %
۱۶۷ ۶۲ ۲۴۶,۰۹۹
۷۱ Bitso
۱۰ / ۴.۴۵
$۲۳.۱M
۱۷.۵۶ %
۲۴ ۱۴ ۴۶۷,۶۲۰
۷۲ CEX.IO
۱۰ / ۴.۴۴
$۱۹.۰M
۶۸.۵۷ %
۲۲۲ ۱۱۰ ۱۸۹,۹۶۳
۷۳ Bitfront
۱۰ / ۴.۴۳
$۱۲۹M
۳۲.۹ %
۱۳ ۷ ۲۳,۹۰۶
۷۴ Bitkub
۱۰ / ۴.۴۲
$۷۹.۱M
۲۱.۲۸ %
۶۵ ۶۶ ۶۲۲,۰۹۱
۷۵ BitWell
۱۰ / ۴.۴۲
$۱.۱۲B
-۲۳.۳۲ %
۸۲ ۶۸ ۱۵۴,۳۰۷
۷۶ Loopring Exchange
۱۰ / ۴.۴
$۱.۶۷M
۶۹.۵۲ %
۱۰ ۱۱ ۱۸,۶۹۸
۷۷ Luno
۱۰ / ۴.۳۹
$۲۲.۹M
۱۱.۶۵ %
۲۶ ۱۳ ۲۳۴,۴۱۲
۷۸ IndoEx
۱۰ / ۴.۳
$۱.۷۸B
-۱.۷۱ %
۱۳۸ ۷۶ ۲۶۵,۳۹۸
۷۹ GokuMarket
۱۰ / ۴.۲۶
$۲۲۶M
-۱.۴ %
۷۴ ۳۸ ۳۷,۶۰۱
۸۰ Bitpanda Pro
۱۰ / ۴.۲۵
$۶.۳۱M
۱۷.۸۵ %
۴۷ ۴۴ ۲۹۶,۱۲۲
۸۱ Bullish
۱۰ / ۴.۲۴
$۶۱۱M
۲۹.۳۶ %
۷ ۷ ۲۹,۴۵۳
۸۲ Serum Swap
۱۰ / ۴.۲۳
---
۰ %
۰ ۰ ۰
۸۳ CoinDCX
۱۰ / ۴.۱۸
$۲۷.۰M
-۵.۵۲ %
۵۶۶ ۲۹۳ ۲۷۳,۹۱۹
۸۴ AEX
۱۰ / ۴.۱۳
$۷۷۹M
۲۷.۷ %
۳۵۷ ۳۰۷ ۹۲۵,۲۴۸
۸۵ Tidex
۱۰ / ۴.۱۳
$۲۳۲M
۲۹.۴۵ %
۷۰ ۳۶ ۳۷۲,۶۶۲
۸۶ MAX Exchange
۱۰ / ۴.۱۲
$۱۷.۶M
۲۰.۵۴ %
۵۱ ۳۰ ۱۵۷,۱۱۶
۸۷ P2PB2B
۱۰ / ۴.۰۹
$۴.۰۴B
۷.۷۵ %
۱۹۶ ۱۰۱ ۶۶۵,۶۶۲
۸۸ Uniswap (V3) (Arbitrum)
۱۰ / ۴.۰۹
$۳۷.۶M
-۵.۸۲ %
۲۱ ۱۴ ۰
۸۹ ACE
۱۰ / ۴.۰۵
$۱۶۰M
۴۲.۲۲ %
۲۶ ۲۴ ۲۳۷,۴۹۵
۹۰ Hoo
۱۰ / ۴.۰۵
$۲.۰۰B
۱.۸۲ %
۶۷۱ ۶۶۹ ۲۲۸,۱۶۲
۹۱ Dex-Trade
۱۰ / ۴.۰۴
$۲۹۳M
۱۰.۹۹ %
۱۶۰ ۸۹ ۴۶,۹۳۰
۹۲ HitBTC
۱۰ / ۴.۰۲
$۲.۱۱B
-۱.۵۸ %
۷۷۷ ۴۲۶ ۱۸۸,۲۹۵
۹۳ Mercado Bitcoin
۱۰ / ۴.۰۱
$۲.۴۸M
۳۶.۴۴ %
۱۸ ۱۲ ۳۴۷,۴۲۸
۹۴ Delta Exchange
۱۰ / ۴.۰۱
$۴۳۳M
۱۹.۵۷ %
۹۸ ۸۴ ۱۳۵,۷۰۳
۹۵ OKCoin Japan
۱۰ / ۴.۰۱
$۶.۶۶M
۳۹.۰۸ %
۱۵ ۱۲ ۸,۳۷۹
۹۶ Billance
۱۰ / ۳.۹۹
$۲.۷۷B
۵۴.۴۲ %
۱۱۱ ۱۰۶ ۲۲۲,۹۰۲
۹۷ Rekeningku.com
۱۰ / ۳.۹۹
$۱۷.۴M
۱.۱۳ %
۴۱ ۴۲ ۱۹,۸۵۷
۹۸ BankCEX
۱۰ / ۳.۹۷
$۱۱۳M
-۴.۶۲ %
۸۸ ۵۳ ۱۱,۷۵۹
۹۹ BTC Markets
۱۰ / ۳.۹۷
$۴.۰۱M
۲۲.۱۸ %
۲۳ ۲۱ ۱۷۹,۳۱۰
۱۰۰ Huobi Thailand
۱۰ / ۳.۹۶
---
۰ %
۰ ۰ ۰
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6
صفحه آخر