تولید کنندگان ماینرهای ارزهای دیجیتال

نامکشور انواع دستگاه ها تعداد ماینرها ۱ Bitmain
China
88 ASIC 0 CPU 0 GPU
۸۸
۲ AMD
United States
0 ASIC 43 CPU 28 GPU
۷۱
۳ Nvidia
United States
0 ASIC 0 CPU 48 GPU
۴۸
۴ Intel
United States
0 ASIC 41 CPU 0 GPU
۴۱
۵ Goldshell
China
41 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴۱
۶ Innosilicon
China
32 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۲
۷ MicroBT
China
23 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲۳
۸ iPollo
China
16 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۶
۹ iBeLink
United States
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۰ Baikal
China
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۱ Ebang
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۲ Canaan
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۳ StrongU
China
9 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹
۱۴ Jasminer
China
7 ASIC 0 CPU 0 GPU
۷
۱۵ Obelisk
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۶ Dayun
---
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۷ PinIdea
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۸ Bitfily
China
4 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴
۱۹ FusionSilicon
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۰ GMO miner
Japan
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۱ Halong Mining
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۲ Todek
China
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۳ FFMiner
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۴ Holic
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۵ Pantech
Korea
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۶ Bitfury
United Kingdom
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۷ BW
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۸ Hummer Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۹ Aladdin Miner
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۰ Spondoolies
Israel
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۱ Aisen
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۲ Bolon Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۳ ForestMiner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱