تولید کنندگان ماینرهای ارزهای دیجیتال

نامکشور انواع دستگاه ها تعداد ماینرها ۱ Bitmain
China
75 ASIC 0 CPU 0 GPU
۷۵
۲ AMD
United States
0 ASIC 43 CPU 28 GPU
۷۱
۳ Nvidia
United States
0 ASIC 0 CPU 48 GPU
۴۸
۴ Intel
United States
0 ASIC 41 CPU 0 GPU
۴۱
۵ Goldshell
China
34 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۴
۶ Innosilicon
China
32 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۲
۷ MicroBT
China
17 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۷
۸ Baikal
China
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۹ Ebang
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۰ iPollo
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۱ iBeLink
United States
11 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۱
۱۲ Canaan
China
10 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۰
۱۳ StrongU
China
9 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹
۱۴ Jasminer
China
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۵ Dayun
---
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۶ PinIdea
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۷ Obelisk
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۸ Bitfily
China
4 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴
۱۹ GMO miner
Japan
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۰ Halong Mining
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۱ FusionSilicon
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۲ Todek
China
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۳ Pantech
Korea
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۴ Holic
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۵ FFMiner
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۶ Bitfury
United Kingdom
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۷ Spondoolies
Israel
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۸ Hummer Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۹ BW
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۰ Aladdin Miner
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۱ Aisen
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۲ Bolon Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱