تولید کنندگان ماینرهای ارزهای دیجیتال

نامکشور انواع دستگاه ها تعداد ماینرها ۱ Bitmain
China
93 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹۳
۲ AMD
United States
0 ASIC 43 CPU 28 GPU
۷۱
۳ Nvidia
United States
0 ASIC 0 CPU 48 GPU
۴۸
۴ Intel
United States
0 ASIC 41 CPU 0 GPU
۴۱
۵ Goldshell
China
41 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴۱
۶ Innosilicon
China
32 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۲
۷ MicroBT
China
25 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲۵
۸ iPollo
China
17 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۷
۹ Canaan
China
14 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۴
۱۰ iBeLink
United States
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۱ Baikal
China
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۲ Ebang
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۳ StrongU
China
9 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹
۱۴ Jasminer
China
8 ASIC 0 CPU 0 GPU
۸
۱۵ IceRiver
Chine
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۶ Dayun
---
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۷ PinIdea
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۸ Obelisk
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۹ Bitfily
China
4 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴
۲۰ FusionSilicon
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۱ GMO miner
Japan
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۲ Halong Mining
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۳ Holic
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۴ Bitfury
United Kingdom
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۵ FFMiner
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۶ Pantech
Korea
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۷ Todek
China
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۸ Spondoolies
Israel
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۹ Aladdin Miner
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۰ BW
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۱ Aisen
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۲ Bolon Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۳ ForestMiner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۴ Hummer Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱