تولید کنندگان ماینرهای ارزهای دیجیتال

نامکشور انواع دستگاه ها تعداد ماینرها ۱ Bitmain
China
99 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹۹
۲ AMD
United States
0 ASIC 43 CPU 28 GPU
۷۱
۳ Nvidia
United States
0 ASIC 0 CPU 48 GPU
۴۸
۴ Goldshell
China
47 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴۷
۵ Intel
United States
0 ASIC 41 CPU 0 GPU
۴۱
۶ Innosilicon
China
32 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۲
۷ MicroBT
China
29 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲۹
۸ iPollo
China
17 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۷
۹ iBeLink
United States
16 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۶
۱۰ Canaan
China
14 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۴
۱۱ Baikal
China
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۲ Ebang
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۳ StrongU
China
9 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹
۱۴ Jasminer
China
8 ASIC 0 CPU 0 GPU
۸
۱۵ IceRiver
Chine
7 ASIC 0 CPU 0 GPU
۷
۱۶ Dayun
---
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۷ PinIdea
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۸ Obelisk
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۹ Bitfily
China
4 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴
۲۰ FusionSilicon
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۱ Halong Mining
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۲ GMO miner
Japan
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۳ Pantech
Korea
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۴ Holic
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۵ FFMiner
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۶ Todek
China
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۷ Bitfury
United Kingdom
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۸ BW
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۹ Hummer Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۰ Aladdin Miner
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۱ Aisen
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۲ Bolon Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۳ ForestMiner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۴ Spondoolies
Israel
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱