تولید کنندگان ماینرهای ارزهای دیجیتال

نامکشور انواع دستگاه ها تعداد ماینرها ۱ Bitmain
China
84 ASIC 0 CPU 0 GPU
۸۴
۲ AMD
United States
0 ASIC 43 CPU 28 GPU
۷۱
۳ Nvidia
United States
0 ASIC 0 CPU 48 GPU
۴۸
۴ Intel
United States
0 ASIC 41 CPU 0 GPU
۴۱
۵ Goldshell
China
39 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۹
۶ Innosilicon
China
32 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳۲
۷ MicroBT
China
20 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲۰
۸ Baikal
China
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۹ iBeLink
United States
13 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۳
۱۰ iPollo
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۱ Canaan
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۲ Ebang
China
12 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱۲
۱۳ StrongU
China
9 ASIC 0 CPU 0 GPU
۹
۱۴ Jasminer
China
6 ASIC 0 CPU 0 GPU
۶
۱۵ Obelisk
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۶ Dayun
---
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۷ PinIdea
United States
5 ASIC 0 CPU 0 GPU
۵
۱۸ Bitfily
China
4 ASIC 0 CPU 0 GPU
۴
۱۹ GMO miner
Japan
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۰ Halong Mining
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۱ FusionSilicon
China
3 ASIC 0 CPU 0 GPU
۳
۲۲ Bitfury
United Kingdom
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۳ Pantech
Korea
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۴ Holic
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۵ FFMiner
---
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۶ Todek
China
2 ASIC 0 CPU 0 GPU
۲
۲۷ Hummer Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۸ BW
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۲۹ Aladdin Miner
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۰ Aisen
---
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۱ Bolon Miner
China
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱
۳۲ Spondoolies
Israel
1 ASIC 0 CPU 0 GPU
۱