کیف پول های ارز دیجیتال

همهنرم افزاریسخت افزارینامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Trezor Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۲۴۱+۷۶۸۳توکن
۲ Exodus
نرم افزاری
.
.
.
۹+۱۰توکن
۳ Ethereum Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۴ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۶۱+۴۲توکن
۵ Blockchain Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۴+۲توکن
۶ BC Vault
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۷ Enjin Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۱+۷۶۷۵توکن
۸ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۵+۷۶۳۱توکن
۹ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۰+۱۵۸توکن
۱۰ Infinito Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۵۵+۳۳۵۰توکن
۱۱ BitAddress Paper Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۲ CoinPayments Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۴۷+۴توکن
۱۳ Zcash Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۱۴ CoolWallet S
سخت افزاری
.
.
.
۶---
۱۵ KeepKey Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۷۱+۷۶۷۷توکن
۱۶ Monero Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۱۷ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۷+۷۶۷۵توکن
۱۸ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۷+۷۶۷۵توکن
۱۹ Bitcoin Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۲۰ Bitlox Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۲۱ Coinomi
نرم افزاری
.
.
.
۶۳+۱۱توکن
۲۲ Guarda Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۴۷+۲توکن
۲۳ Ellipal Cold Wallet 2.0
سخت افزاری
.
.
.
۹+۱توکن
۲۴ Qbao Network
نرم افزاری
.
.
.
۱۵۹+۷۶۷۵توکن
۲۵ Ledger Stax
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۶ Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۳۷+۵۷توکن
۲۷ SafePal S1
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۸ Jaxx Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۷+۲۸توکن
۲۹ ChronoMint
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۳+۷۶۷۵توکن
۳۰ BitKeep
نرم افزاری
.
.
.
۵+۱توکن
۳۱ Corazon Titanium Trezor Model T
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۳۲ CoinSpot
نرم افزاری
.
.
.
۳۵+۲۱توکن
۳۳ Ledger Blue
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۳۴ Token Pocket
نرم افزاری
.
.
.
۷---
۳۵ Hoo Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸+۱توکن
۳۶ Bitcoin Cash Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۳۷ Swiss Bank In Your Pocket
سخت افزاری
.
.
.
۴---
۳۸ Trust Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۳+۷۶۷۵توکن
۳۹ Crypto Key Stack Hardware Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۴۰ Doge Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۴۱ Stellarport
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۴۲ Coin Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۸+۷۶۷۵توکن
۴۳ Memory Box
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۴۴ Quppy Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۳---
۴۵ Groestlcoin p2sh SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۴۶ Ledger HW1 Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۴۷ Gatehub
نرم افزاری
.
.
.
۴+۱توکن
۴۸ Waves Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۹+۲توکن
۴۹ OPOLO
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۵۰ Ethos
نرم افزاری
.
.
.
۵---
۵۱ HelioWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۸+۷۶۷۵توکن
۵۲ Ardor Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۵۳ ECOMI Secure Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۵۴ imToken Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۸---
۵۵ KeepKey
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۵۶ Lumi Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۴---
۵۷ BEPAL PRO S
سخت افزاری
.
.
.
۶+۲توکن
۵۸ Lisk Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۵۹ Keycard
سخت افزاری
.
.
.
۵---
۶۰ Huobi Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۷+۱توکن
۶۱ Coldcard Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۶۲ Evercoin Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶+۳توکن
۶۳ Groestlcoin bech32 SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۶۴ Paytomat
نرم افزاری
.
.
.
۷---
۶۵ MT Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۲---
۶۶ MyEtherWallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۰+۷۶۷۵توکن
۶۷ Electrum Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۶۸ Edge
نرم افزاری
.
.
.
۱۰+۲توکن
۶۹ Nuri
نرم افزاری
.
.
.
۲---
۷۰ Monedero
نرم افزاری
.
.
.
۶+۱توکن
۷۱ Cryptonator
نرم افزاری
.
.
.
۱۱---
۷۲ Bitpanda
نرم افزاری
.
.
.
۹---
۷۳ Mycelium Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۷۴ MetaMask
نرم افزاری
.
.
.
۱۵۸+۷۶۷۵توکن
۷۵ SpectroCoin
نرم افزاری
.
.
.
۱۰+۱۲توکن
۷۶ FantomCoin Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۷۷ Atomic Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۹+۷۶۷۵توکن
۷۸ Uphold
نرم افزاری
.
.
.
۷+۲توکن
۷۹ Luno Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۵---
۸۰ Holy Transaction
نرم افزاری
.
.
.
۱۴+۵توکن
۸۱ Coinbase Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۶۲+۷۶۷۵توکن
۸۲ Bread Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۷۸+۷۶۷۹توکن
۸۳ Magnum Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۸+۶توکن
۸۴ Aximetria
نرم افزاری
.
.
.
۲+۲توکن
۸۵ Kimera
نرم افزاری
.
.
.
۸---
۸۶ UberPay Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۷+۲توکن
۸۷ Xapo Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۸۸ Ethereum Mist Wallet ÐApp
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۸۹ iPayYou
نرم افزاری
.
.
.
۳---
۹۰ OpenLedger
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۹۱ BitcoinOfficial.org
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۹۲ Ginco
نرم افزاری
.
.
.
۴+۶توکن
۹۳ Zebpay
نرم افزاری
.
.
.
۷---
۹۴ MyMonero Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
۹۵ BTC Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۲---
۹۶ OWNR wallet
نرم افزاری
.
.
.
۶---
۹۷ 1inch Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۵۸+۷۶۷۵توکن
۹۸ MyCrypto
نرم افزاری
.
.
.
۱۵۸+۷۶۷۵توکن
۹۹ Eidoo
نرم افزاری
.
.
.
۱۵۹+۷۶۷۵توکن
۱۰۰ Copay Bitcoin Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱---
صفحه اول 0 1 2 3 4 5
صفحه آخر