برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۲۶,۴۷۵ ۱,۳۲۰,۴۹۴,۹۸۰ تومان
۰.۰۳%
-۲.۸۳%
$۵۱۳B $۱۰.۱B ۱۹.۳M
.
.
۲
$۱,۸۳۸ ۹۱,۶۷۳,۵۲۵ تومان
-۰.۴۳%
-۳.۶۳%
$۲۲۱B $۵.۱۲B ۱۲۰M
۳
۴۹,۸۷۷ تومان
-۰.۰۲%
-۰.۰۳%
$۸۳.۳B $۱۶.۲B ۸۳.۳B
۴
$۲۶۰.۱۲ ۱۲,۹۷۴,۰۱۹ تومان
-۰.۶۷%
-۱۵.۳۵%
$۴۰.۵B $۴۶۶M ۱۵۵M
۵
$۰.۹۹۹۷۶۱ ۴۹,۸۶۵ تومان
-۰.۰۱%
۰.۰۱%
$۲۸.۳B $۲.۱۵B ۲۸.۳B
۶
$۰.۵۳۷۴۸ ۲۶,۸۰۸ تومان
۲.۵%
۲.۲%
$۲۷.۹B $۱.۴۰B ۵۱.۹B
.
.
۷
$۰.۲۹۱۷۷۴ ۱۴,۵۵۳ تومان
-۹.۲۹%
-۲۲.۹۱%
$۱۰.۲B $۵۶۱M ۳۵.۰B
.
.
۸
$۰.۰۷۰۶۲۲ ۳,۵۲۲.۴ تومان
۳.۸۲%
-۲.۷۵%
$۹.۸۲B $۴۲۵M ۱۳۹B
۹
$۱۷.۲۱ ۸۵۸,۳۸۴ تومان
-۸.۶۹%
-۱۹.۰۳%
$۶.۸۶B $۵۱۵M ۳۹۸M
۱۰
$۰.۷۱۹۲۷۴ ۳۵,۸۷۵ تومان
-۷.۹۶%
-۲۰.۱۵%
$۶.۶۹B $۳۸۸M ۹.۲۸B
.
.
۱۱
$۸۹.۰۳ ۴,۴۴۰,۵۵۴ تومان
۱.۰۸%
-۶.۶۷%
$۶.۵۱B $۴۰۷M ۷۳.۱M
.
.
۱۲
$۰.۰۷۱۴۶۸ ۳,۵۶۴.۶ تومان
-۷.۹۳%
-۱۳.۶۱%
$۶.۴۳B $۴۷۱M ۹۰.۱B
۱۳
$۴.۹۸ ۲۴۸,۳۸۸ تومان
-۰.۷۵%
-۵.۷۱%
$۶.۱۷B $۹۴.۸M ۱.۲۴B
۱۴
$۰.۹۹۹۸۰۲ ۴۹,۸۶۷ تومان
-۰.۰۳%
-۰.۰۳%
$۴.۷۸B $۱.۳۲B ۴.۷۸B
۱۵
$۱۳.۶۶ ۶۸۱,۳۲۱ تومان
-۱.۸۸%
-۵.۷۵%
$۴.۷۱B $۱۴۸M ۳۴۴M
.
.
۱۶
$۰.۰۰۰۰۰۷۹۱ ۰.۳۹۴۵۲۷۴۸۹۷۳۸ تومان
-۰.۵۳%
-۸.۲۳%
$۴.۶۵B $۹۶.۳M ۵۸۹T
۱۷
$۰.۹۹۹۹۳۲ ۴۹,۸۷۴ تومان
------ $۴.۵۴B $۹۹.۴M ۴.۵۴B
۱۸
$۲۶,۴۵۱ ۱,۳۱۹,۲۹۷,۹۳۱ تومان
-۰.۲%
-۳.۰۳%
$۴.۱۴B $۹۰.۷M ۱۵۶k
۱۹
$۴.۵۸ ۲۲۸,۴۳۷ تومان
-۰.۹%
-۹.۵%
$۳.۴۵B $۳۳.۲M ۷۵۳M
.
.
۲۰
$۳.۵۱ ۱۷۵,۰۶۸ تومان
-۰.۳۹%
-۲.۴۵%
$۳.۲۶B $۳۹۰k ۹۳۰M
۲۱
$۵.۹۸ ۲۹۸,۲۶۵ تومان
-۰.۱۸%
-۷.۳۶%
$۳.۰۹B $۹۰.۰M ۵۱۷M
.
.
۲۲
$۴۴.۷۲ ۲,۲۳۰,۵۰۲ تومان
۰.۰۷%
-۳.۶%
$۲.۶۸B $۵.۳۱M ۶۰.۰M
۲۳
$۹.۱۳ ۴۵۵,۳۷۷ تومان
-۳.۲۲%
-۱۴.۳۲%
$۲.۶۷B $۸۰.۹M ۲۹۲M
۲۴
$۱۴۳.۶۱ ۷,۱۶۲,۸۴۴ تومان
۱.۱۲%
-۱.۶%
$۲.۶۰B $۶۵.۴M ۱۸.۱M
۲۵
$۱.۷۱ ۸۵,۲۹۰ تومان
۱.۸۹%
-۲.۲۷%
$۲.۵۱B $۹.۳۹M ۱.۴۷B
.
.
۲۶
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۳۲.۲ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۲۷
$۱۶.۹۳ ۸۴۴,۴۱۹ تومان
-۰.۲۲%
-۶.۶۶%
$۲.۳۹B $۷۳.۹M ۱۴۱M
.
.
۲۸
$۰.۰۸۸۶۷۸ ۴,۴۲۳ تومان
۱.۷۵%
-۳.۶۲%
$۲.۳۸B $۴۳.۷M ۲۶.۸B
.
.
۲۹
$۱۱۰.۸۲ ۵,۵۲۷,۳۷۵ تومان
-۰.۷۱%
-۳.۴%
$۲.۱۵B $۵۰.۸M ۱۹.۴M
.
.
۳۰
$۰.۹۹۹۲۸ ۴۹,۸۴۱ تومان
۰.۰۱%
-۰.۰۳%
$۲.۰۴B $۱۷۷M ۲.۰۴B
۳۱
$۴.۲۵ ۲۱۱,۹۷۷ تومان
۱.۳%
-۱۱.۷۲%
$۱.۸۵B $۲۴.۰M ۴۳۶M
۳۲
$۲.۱ ۱۰۴,۷۴۲ تومان
-۲.۷۸%
-۸.۶۲%
$۱.۸۵B $۵۱.۸M ۸۷۹M
.
.
۳۳
$۴.۰۲ ۲۰۰,۵۰۶ تومان
-۱.۶۲%
-۱۹.۱۱%
$۱.۷۲B $۸۴.۲M ۴۲۹M
۳۴
$۱۰۶.۵۲ ۵,۳۱۲,۹۰۴ تومان
-۳.۴۵%
-۱۰.۰۸%
$۱.۵۵B $۱۶.۹M ۱۴.۵M
.
.
۳۵
$۰.۰۴۷۹۵۵۰۸ ۲,۳۹۱.۹ تومان
-۱.۶۹%
-۶.۰۵%
$۱.۵۲B $۲۰.۴M ۳۱.۶B
.
.
۳۶
$۰.۰۵۷۴۰۹ ۲,۸۶۳.۴ تومان
-۲.۴%
-۳.۷%
$۱.۴۹B $۷.۲۸M ۲۶.۱B
.
.
۳۷
$۷.۳۸ ۳۶۸,۰۹۳ تومان
-۳.۸۲%
-۱۸.۴۴%
$۱.۴۷B $۶۶.۶M ۲۰۰M
۳۸
GG Token
GGTKN
$۰.۱۱۲۲۸۸ ۵,۶۰۰.۶ تومان
۰.۸۸%
--- $۱.۴۴B $۲۸۸k ۱۲.۷B
.
.
۳۹
$۱.۱۳ ۵۶,۳۶۱ تومان
---
-۸.۹۲%
$۱.۴۴B $۱۱۶M ۱.۲۷B
۴۰
$۱.۳۸ ۶۸,۸۳۰ تومان
-۲.۴۳%
-۱۴.۸۲%
$۱.۲۶B $۵۱.۳M ۹۱۴M
۴۱
$۰.۰۱۷۰۲۵۵۸ ۸۴۹.۱۹ تومان
-۴.۳۸%
-۱۳.۹۷%
$۱.۲۳B $۶۳.۳M ۷۲.۷B
.
.
۴۲
$۲.۷۹ ۱۳۹,۱۵۷ تومان
-۴.۴%
-۱۱.۰۵%
$۱.۰۳B $۶۸.۸M ۳۶۸M
.
.
۴۳
$۰.۹۹۹۶۷۴ ۴۹,۸۶۱ تومان
-۰.۰۵%
۰.۰۱%
$۱.۰۰B $۴.۴۸M ۱.۰۰B
۴۴
$۰.۹۹۸۲۹۱ ۴۹,۷۹۲ تومان
-۰.۱۷%
-۰.۲۲%
$۱.۰۰B $۸.۲۱M ۱.۰۰B
۴۵
Edgecoin
EDGT
$۰.۹۹۹۲۹۵ ۴۹,۸۴۲ تومان
-۰.۱۱%
-۰.۰۶%
$۱.۰۰B $۵.۶۲M ۱.۰۰B
۴۶
$۰.۱۱۰۷ ۵,۵۲۱.۴ تومان
-۲.۱۵%
-۱۵.۱%
$۹۹۸M $۳۲.۶M ۹.۰۰B
۴۷
$۰.۸۸۹۵۲ ۴۴,۳۶۷ تومان
-۰.۴۷%
-۲.۱۴%
$۹۸۶M $۸۶.۰M ۱.۱۰B
۴۸
$۴۷.۵ ۲,۳۶۹,۱۶۰ تومان
۰.۸۳%
-۳.۶۶%
$۹۲۵M $۳.۷۵M ۱۹.۴M
۴۹
$۰.۱۲۳۷۲۱ ۶,۱۷۰.۸ تومان
۰.۲۱%
-۱۸.۹%
$۸۹۸M $۴۲.۶M ۷.۲۴B
.
.
۵۰
$۳۴.۶۳ ۱,۷۲۷,۲۴۲ تومان
-۱.۲۲%
-۷.۹۱%
$۸۸۵M $۱۰.۴M ۲۵.۵M
.
.
۵۱
$۰.۶۳۴۵۴۸ ۳۱,۶۴۹ تومان
-۲.۳۴%
۲.۹۸%
$۸۷۸M $۶۰.۳M ۱.۳۸B
.
.
۵۲
Rocket Pool ETH
RETH
$۱,۹۷۳.۸ ۹۸,۴۴۸,۸۲۴ تومان
-۰.۴۸%
-۳.۶۶%
$۸۶۷M $۳.۰۹M ۴۳۹k
۵۳
$۵۹.۸۳ ۲,۹۸۴,۱۴۴ تومان
۰.۱۳%
-۵.۹۸%
$۸۶۳M $۳۱.۴M ۱۴.۴M
.
.
۵۴
$۰.۴۶۴۳۶۸ ۲۳,۱۶۱ تومان
-۴.۲۶%
-۱۹.۴۲%
$۸۶۰M $۱۰۲M ۱.۸۵B
.
.
۵۵
$۲.۲۶ ۱۱۲,۷۲۲ تومان
-۰.۹۴%
-۱۲.۰۴%
$۸۳۰M $۸۳.۵M ۳۶۶M
.
.
۵۶
$۰.۲۸۳۵۲۵ ۱۴,۱۴۱ تومان
-۴.۰۳%
-۱۲.۱۶%
$۷۹۴M $۱۰۱M ۲.۷۹B
.
.
۵۷
$۰.۸۲۲۱۷۷ ۴۱,۰۰۸ تومان
-۲.۳۲%
-۱۰.۱۹%
$۷۶۷M $۱۳.۱M ۹۳۲M
۵۸
USDD
USDD
$۰.۹۹۸۶۶۷ ۴۹,۸۱۱ تومان
-۰.۰۸%
-۰.۰۴%
$۷۴۶M $۱۶.۳M ۷۴۷M
۵۹
$۰.۷۳۶۸۸۸ ۳۶,۷۵۴ تومان
-۲.۹۸%
-۱۲.۲۵%
$۷۳۷M $۷.۷۶M ۱.۰۰B
.
.
۶۰
$۰.۴۰۱۶۴۵ ۲۰,۰۳۳ تومان
-۳.۷۴%
-۱۷.۱۹%
$۷۳۲M $۵۱.۰M ۱.۸۲B
۶۱
$۰.۷۲۲۱۳۹ ۳۶,۰۱۸ تومان
۰.۳۷%
-۱۰.۱۳%
$۷۲۰M $۱۷.۲M ۹۹۸M
.
.
۶۲
Bitget Token
BGB
$۰.۵۰۴۹۰۶ ۲۵,۱۸۳ تومان
۳.۹%
۷.۰۱%
$۷۰۵M $۲۳.۲M ۱.۴۰B
.
.
۶۳
WhiteBIT Token
WBT
$۴.۸۱ ۲۳۹,۹۰۹ تومان
-۰.۰۳%
-۱.۸۳%
$۶۹۳M $۴.۸۱M ۱۴۴M
.
.
۶۴
$۰.۴۷۴۳۲۲ ۲۳,۶۵۸ تومان
-۱.۲۶%
-۵.۳۶%
$۶۹۰M $۲.۶۰M ۱.۴۵B
.
.
۶۵
$۵.۹۷ ۲۹۷,۷۶۶ تومان
-۴.۵۷%
-۱۶.۳۴%
$۶۹۰M $۴۷.۸M ۱۱۵M
.
.
۶۶
$۲.۰۵ ۱۰۲,۲۴۸ تومان
-۱.۴۱%
-۱۴.۰۷%
$۶۵۲M $۲۵.۱M ۳۱۸M
.
.
۶۷
$۶.۶۹ ۳۳۳,۶۷۷ تومان
-۱.۲۵%
-۹.۷۳%
$۶۴۶M $۱.۳۷M ۹۶.۸M
.
.
۶۸
$۸.۹۵ ۴۴۶,۴۰۰ تومان
-۰.۷۸%
-۱۲.۷%
$۶۳۱M $۲۰.۰M ۷۰.۵M
.
.
۶۹
$۰.۶۰۵۶۳۵ ۳۰,۲۰۷ تومان
-۲.۷۶%
-۱۷.۲۲%
$۶۳۰M $۱۲.۷M ۱.۰۳B
۷۰
$۰.۷۵۴۱۷۲ ۳۷,۶۱۶ تومان
-۰.۸۷%
-۱۱.۵۴%
$۶۱۶M $۳۳.۸M ۸۱۷M
.
.
۷۱
$۰.۰۲۵۴۱۷۹۸ ۱,۲۶۷.۸ تومان
-۲.۳۷%
-۱۵.۹%
$۶۱۲M $۵۲.۹M ۲۴.۰B
.
.
۷۲
$۳۰.۰۳ ۱,۴۹۷,۸۰۸ تومان
-۰.۷۵%
-۸.۷۹%
$۵۷۹M $۹.۷۱M ۱۹.۲M
.
.
۷۳
$۰.۰۰۰۰۹۸۹۱ ۴.۹۳ تومان
-۰.۵۹%
۱۶.۲۱%
$۵۷۸M $۶۵.۷M ۵.۸۴T
۷۴
$۴.۱۴ ۲۰۶,۴۹۱ تومان
۰.۴۱%
-۶.۳۶%
$۵۷۵M $۴۴۹k ۱۳۹M
۷۵
Gemini Dollar
GUSD
$۰.۹۹۸۴۴۸ ۴۹,۸۰۰ تومان
۰.۰۴%
-۰.۱۷%
$۵۷۰M $۳۴۷k ۵۷۱M
۷۶
$۶۲۶.۱۳ ۳۱,۲۲۹,۵۱۹ تومان
۰.۳۹%
-۵.۵%
$۵۶۴M $۱۲.۵M ۹۰۱k
.
.
۷۷
$۶.۸ ۳۳۹,۱۶۴ تومان
-۲.۳۳%
-۱۳.۶۴%
$۵۴۶M $۳۱.۵M ۸۰.۰M
.
.
۷۸
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۴۹,۷۷۸ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۷۹
$۰.۹۲۴۰۰۲ ۴۶,۰۸۶ تومان
-۴.۵۵%
-۹%
$۵۲۱M $۲۳.۶M ۵۶۲M
۸۰
$۰.۱۶۴۱۸۱ ۸,۱۸۸.۹ تومان
۰.۰۸%
-۱۱.۸۴%
$۵۰۹M $۱۴.۴M ۳.۱۰B
۸۱
marumaruNFT
MARU
$۰.۲۴۹۹۱۱ ۱۲,۴۶۵ تومان
۲۱.۴%
۳۹.۴۳%
$۵۰۹M $۱.۳۵M ۲.۰۰B
.
.
۸۲
BitTorrent(New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۵۳۵۵۲۳ ۰.۰۲۶۷۱۰۳۰۹۰۸۸ تومان
-۰.۱۶%
-۹.۷۱%
$۵۰۷M $۱۵.۶M ۹۵۱T
۸۳
$۰.۰۳۵۹۴ ۱,۷۹۲.۶ تومان
۲.۶۴%
-۰.۲۳%
$۴۹۸M $۲.۷۶M ۱۳.۸B
۸۴
$۱,۹۱۵.۸ ۹۵,۵۵۴,۴۵۸ تومان
-۰.۲۹%
-۲.۰۵%
$۴۹۴M $۱۲.۱M ۲۵۸k
۸۵
IOTA
MIOTA
$۰.۱۷۶۰۳۹ ۸,۷۸۰.۳ تومان
-۲.۰۸%
-۱۱.۹۵%
$۴۸۹M $۹.۲۰M ۲.۷۷B
.
.
۸۶
$۱,۹۵۹.۴ ۹۷,۷۲۸,۱۰۰ تومان
-۰.۲۱%
۰.۰۶%
$۴۸۳M $۶.۶۱M ۲۴۶k
۸۷
$۰.۰۰۰۰۰۱۱۳ ۰.۰۵۶۳۶۱۰۶۹۹۶۳ تومان
۴.۷%
-۱۱.۶۹%
$۴۷۷M $۱۳۲M ۴۲۰T
.
.
۸۸
$۰.۰۴۲۶۰۳۱۹ ۲,۱۲۴.۹ تومان
-۴.۰۲%
-۸.۶۱%
$۴۷۳M $۲.۸۲M ۱۱.۰B
۸۹
$۰.۲۲۴۷۷ ۱۱,۲۱۱ تومان
-۳.۱۹%
-۲۱.۳۱%
$۴۷۲M $۴۵.۷M ۲.۰۹B
۹۰
$۲.۹ ۱۴۴,۶۴۳ تومان
۰.۹۵%
-۱.۳۵%
$۴۷۱M $۲۲.۳M ۱۶۲M
.
.
۹۱
$۰.۰۸۷۲ ۴,۳۴۹.۳ تومان
-۰.۱%
-۱۳.۴۹%
$۴۶۶M $۳۱.۲M ۵.۳۴B
.
.
۹۲
$۰.۰۰۰۰۲۳۰۱ ۱.۱۵ تومان
۰.۵۶%
-۷.۰۵%
$۴۴۷M $۲.۳۰M ۱۹.۴T
.
.
۹۳
$۵۰.۹۹ ۲,۵۴۳,۲۳۱ تومان
-۰.۸%
-۹.۰۴%
$۴۴۷M $۸.۴۵M ۸.۷۷M
۹۴
$۰.۴۸۶۹۷ ۲۴,۲۸۹ تومان
-۱.۴%
-۱۰.۵۲%
$۴۴۵M $۱۱.۳M ۹۱۴M
۹۵
Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$۱,۸۳۶.۵ ۹۱,۵۹۹,۲۰۸ تومان
-۰.۴۴%
-۳.۶۴%
$۴۳۸M $۵.۶۸M ۲۳۸k
۹۶
$۳۸.۲۸ ۱,۹۰۹,۲۹۴ تومان
-۱.۳۸%
-۱۰.۳۵%
$۴۳۳M $۲۹.۱M ۱۱.۳M
.
.
۹۷
$۵.۸۵ ۲۹۱,۷۸۱ تومان
-۱.۵۵%
-۱۱.۸%
$۴۲۲M $۶.۷۶M ۷۲.۲M
۹۸
$۰.۸۱۰۳۵۷ ۴۰,۴۱۸ تومان
۸%
۰.۹۲%
$۳۹۴M $۶۹.۸M ۴۸۸M
۹۹
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۸۹۰۰۱ ۱,۱۴۱.۷ تومان
۰.۰۳%
۰.۰۹%
$۳۹۰M ۱۷.۰B
۱۰۰
$۰.۷۳۰۲۲ ۳۶,۴۲۱ تومان
-۱.۲%
-۲۳.۰۶%
$۳۸۲M $۱۲۱M ۵۲۸M
.
.
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر