برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۲۶,۰۷۹ ۱,۲۹۸,۷۶۱,۴۴۸ تومان
-۱.۹۱%
-۲.۳۵%
$۵۰۹B $۱۰.۱B ۱۹.۴M
.
.
۲
$۱,۵۷۴.۸ ۷۸,۴۲۴,۱۹۵ تومان
-۱.۱۷%
-۳.۵۱%
$۱۸۹B $۵.۴۲B ۱۲۰M
۳
$۰.۹۹۹۵۲۴ ۴۹,۷۷۷ تومان
-۰.۰۶%
-۰.۰۷%
$۸۳.۱B $۱۵.۷B ۸۳.۲B
۴
$۲۰۸.۸۲ ۱۰,۳۹۹,۴۵۴ تومان
-۰.۸۵%
-۳.۶۵%
$۳۲.۱B $۳۴۱M ۱۵۳M
۵
$۰.۴۹۳۶۸ ۲۴,۵۸۶ تومان
-۳.۰۸%
۰.۰۱%
$۲۶.۳B $۶۱۹M ۵۳.۲B
.
.
۶
$۰.۹۹۹۱۴۳ ۴۹,۷۵۸ تومان
-۰.۰۳%
-۰.۱%
$۲۵.۷B $۳.۳۴B ۲۵.۷B
۷
$۰.۲۴۴۲۸۶ ۱۲,۱۶۶ تومان
-۰.۵۶%
-۱.۷۴%
$۸.۵۷B $۹۴.۱M ۳۵.۰B
.
.
۸
$۰.۰۶۰۶۵۸ ۳,۰۲۰.۸ تومان
-۱.۵۳%
-۱.۸۵%
$۸.۵۷B $۱۵۶M ۱۴۱B
۹
$۱۹.۴۳ ۹۶۷,۶۳۴ تومان
-۰.۷۴%
۱.۵۶%
$۸.۰۳B $۱۵۶M ۴۱۲M
۱۰
$۲.۲ ۱۰۹,۵۶۲ تومان
-۲.۶۳%
-۷.۳۴%
$۷.۵۹B $۲۵.۰M ۳.۴۴B
۱۱
$۰.۰۸۴۱۱ ۴,۱۸۸.۸ تومان
۰.۰۲%
۰.۱۳%
$۷.۵۰B $۱۹۴M ۸۹.۱B
۱۲
Lido wstETH
WSTETH
$۱,۸۶۴.۲ ۹۲,۸۳۸,۶۱۰ تومان
۰.۳۴%
-۳.۶۴%
$۵.۵۳B $۶۷.۷M ۲.۹۷M
۱۳
$۴.۰۳ ۲۰۰,۶۹۸ تومان
۰.۱۲%
-۲.۲۳%
$۵.۱۴B $۹۰.۵M ۱.۲۷B
۱۴
$۰.۵۱۱۵۹۲ ۲۵,۴۷۸ تومان
-۱.۴۷%
-۲.۳۲%
$۴.۷۷B $۱۲۳M ۹.۳۱B
.
.
۱۵
$۶۴.۲۲ ۳,۱۹۸,۲۲۳ تومان
-۰.۹۴%
-۱.۰۷%
$۴.۷۴B $۱۹۷M ۷۳.۶M
.
.
۱۶
$۰.۰۰۰۰۰۷۳۱ ۰.۳۶۴۰۴۵۶۳۷۶۷۷ تومان
-۰.۷۷%
۰.۵۷%
$۴.۳۱B $۸۸.۶M ۵۸۹T
۱۷
$۲۶,۰۸۱ ۱,۲۹۸,۸۶۱,۰۵۰ تومان
-۱.۷۹%
-۲.۲۲%
$۴.۲۵B $۶۶.۴M ۱۶۲k
۱۸
$۷.۲۳ ۳۶۰,۰۶۲ تومان
۱.۴%
۱۰.۸۲%
$۴.۰۳B $۲۲۹M ۵۵۶M
.
.
۱۹
$۲۰۶.۴۷ ۱۰,۲۸۲,۴۲۲ تومان
-۱.۱۳%
-۳.۳۹%
$۴.۰۳B $۹۷.۸M ۱۹.۵M
.
.
۲۰
$۰.۹۹۹۵۷۱ ۴۹,۷۸۰ تومان
-۰.۰۵%
-۰.۰۱%
$۳.۸۲B $۶۲.۸M ۳.۸۲B
۲۱
$۰.۹۹۷۷۱۶ ۴۹,۶۸۷ تومان
-۰.۱%
-۰.۱۴%
$۳.۵۰B $۱۶۴M ۳.۵۱B
۲۲
$۳.۷۷ ۱۸۷,۷۵۰ تومان
-۱.۸۷%
۳.۰۸%
$۳.۵۰B $۵۹۸k ۹۲۹M
۲۳
$۴.۲۴ ۲۱۱,۱۵۶ تومان
-۰.۴۲%
-۲.۳۲%
$۳.۱۹B $۵۹.۲M ۷۵۳M
.
.
۲۴
$۸.۸۴ ۴۴۰,۲۴۱ تومان
-۱.۱۷%
-۳.۳۱%
$۳.۱۳B $۱۰۲M ۳۵۴M
.
.
۲۵
$۰.۱۱۲۰۱ ۵,۵۷۸.۲ تومان
-۱.۰۹%
-۴.۳۷%
$۳.۱۰B $۴۵.۷M ۲۷.۷B
.
.
۲۶
$۱۴۳.۹۶ ۷,۱۶۹,۳۵۸ تومان
۰.۶۵%
-۱.۷۴%
$۲.۶۱B $۳۹.۳M ۱۸.۱M
۲۷
$۴۲.۷ ۲,۱۲۶,۵۰۵ تومان
-۰.۳۸%
-۱.۴۳%
$۲.۵۶B $۳.۱۴M ۶۰.۰M
۲۸
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۳۲ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۲۹
$۰.۹۹۹۵۵۹ ۴۹,۷۷۹ تومان
-۰.۰۵%
--- $۲.۳۶B $۷۹۸M ۲.۳۶B
۳۰
$۱۵.۱۳ ۷۵۳,۴۹۰ تومان
-۰.۹۲%
-۳.۱۳%
$۲.۱۶B $۵۷.۲M ۱۴۳M
.
.
۳۱
$۶.۹۷ ۳۴۷,۱۱۳ تومان
-۱.۱۱%
-۲.۵۸%
$۲.۰۳B $۷۱.۷M ۲۹۲M
۳۲
$۰.۰۵۰۲۰۳ ۲,۵۰۰.۲ تومان
-۰.۸۹%
-۰.۴۶%
$۱.۶۷B $۱۶.۲M ۳۳.۳B
.
.
۳۳
$۳.۲ ۱۵۹,۳۶۳ تومان
-۱.۶۸%
-۴.۲۷%
$۱.۴۴B $۵۹.۳M ۴۵۰M
۳۴
$۵.۶۶ ۲۸۱,۸۷۴ تومان
۹.۷۸%
۷.۵۸%
$۱.۳۴B $۴۳۸M ۲۳۶M
۳۵
$۰.۰۵۰۳۸ ۲,۵۰۹ تومان
-۱.۴۹%
-۱.۵۸%
$۱.۳۲B $۶.۷۹M ۲۶.۲B
.
.
۳۶
$۱.۴۷ ۷۳,۲۰۸ تومان
-۱.۰۱%
-۴.۳۹%
$۱.۳۱B $۲۴.۲M ۸۸۹M
.
.
۳۷
$۲.۹۵ ۱۴۶,۹۱۳ تومان
-۰.۶۵%
-۱.۲۳%
$۱.۳۱B $۱۳.۲M ۴۴۵M
۳۸
$۸۸.۷۶ ۴,۴۲۰,۳۴۱ تومان
-۱.۶۶%
-۳.۵۷%
$۱.۲۹B $۱۲.۹M ۱۴.۵M
.
.
۳۹
Mantle
MNT
$۰.۳۹۱۷۶۸ ۱۹,۵۱۰ تومان
-۰.۵۷%
-۲.۸۱%
$۱.۲۶B $۱۸.۵M ۳.۲۳B
.
.
۴۰
$۰.۰۱۶۵۰۸۴۹ ۸۲۲.۱۴ تومان
-۲.۱۲%
-۳.۴۵%
$۱.۲۰B $۲۴.۴M ۷۲.۷B
.
.
۴۱
$۱,۲۷۲.۹ ۶۳,۳۹۳,۲۴۴ تومان
-۰.۹۸%
۰.۴۹%
$۱.۱۴B $۴۹.۸M ۹۰۱k
.
.
۴۲
$۱.۱ ۵۴,۷۸۱ تومان
-۰.۶۵%
-۰.۶۶%
$۱.۰۳B $۳۶.۰M ۹۴۱M
۴۳
$۰.۸۱۲۳۲۵ ۴۰,۴۵۵ تومان
-۱.۷%
-۰.۲۳%
$۱.۰۳B $۷۵.۵M ۱.۲۷B
۴۴
$۰.۰۴۶۷۵۴۷ ۲,۳۲۸.۴ تومان
۱.۸۷%
-۳.۸۷%
$۹۷۳M $۱۳.۵M ۲۰.۸B
.
.
۴۵
Rocket Pool ETH
RETH
$۱,۷۱۱ ۸۵,۲۰۸,۵۹۲ تومان
-۱.۱۵%
-۳.۴۳%
$۹۰۵M $۲.۹۲M ۵۲۹k
۴۶
$۶۲.۱۵ ۳,۰۹۵,۱۳۵ تومان
-۰.۳%
۲.۶%
$۹۰۴M $۵۸.۷M ۱۴.۵M
.
.
۴۷
$۰.۵۷۸۲۷۸ ۲۸,۷۹۹ تومان
۱.۲۳%
۶.۳%
$۸۴۰M $۵۹۱k ۱.۴۵B
.
.
۴۸
$۰.۰۸۶۴۳ ۴,۳۰۴.۳ تومان
-۱.۴۳%
۰.۵۵%
$۷۹۹M $۱۶.۱M ۹.۲۲B
۴۹
$۰.۰۹۹۸۶۷ ۴,۹۷۳.۵ تومان
-۱.۰۱%
۳.۹۳%
$۷۸۲M $۱۹.۷M ۷.۸۲B
.
.
۵۰
WhiteBIT Coin
WBT
$۵.۲۶ ۲۶۱,۹۵۳ تومان
-۰.۷۹%
-۰.۲۸%
$۷۵۸M $۷.۱۸M ۱۴۴M
.
.
۵۱
USDD
USDD
$۰.۹۹۷۱۴۸ ۴۹,۶۵۹ تومان
-۰.۰۲%
-۰.۲۳%
$۷۲۴M $۲۰.۸M ۷۲۶M
۵۲
$۰.۶۰۶۵۹۱ ۳۰,۲۰۹ تومان
۱.۴۲%
۱۵.۵۳%
$۷۰۷M $۴۵۰M ۱.۱۶B
.
.
۵۳
$۰.۰۴۹۸۰۱۶۹ ۲,۴۸۰.۲ تومان
-۱.۳۲%
-۶.۳۷%
$۶۹۰M $۲.۳۱M ۱۳.۸B
۵۴
$۰.۹۹۶۹۹۱ ۴۹,۶۵۱ تومان
-۰.۱۹%
-۰.۰۲%
$۶۷۰M $۴.۴۹M ۶۷۱M
۵۵
$۰.۴۶۳۰۶۲ ۲۳,۰۶۱ تومان
-۱.۳۳%
۰.۹۲%
$۶۵۳M $۶.۵۴M ۱.۴۰B
.
.
۵۶
$۱.۹۹ ۹۹,۱۰۴ تومان
۰.۲۹%
-۷.۷۳%
$۶۴۲M $۲۲.۹M ۳۲۳M
.
.
۵۷
$۰.۶۳۷۶۵۳ ۳۱,۷۵۶ تومان
۰.۳۵%
۴.۵۱%
$۶۴۰M $۱۱.۷M ۱.۰۰B
.
.
۵۸
$۰.۵۶۸۳۳۲ ۲۸,۳۰۴ تومان
-۱.۶۵%
۰.۵۷%
$۶۳۸M $۵۹.۱M ۱.۱۲B
۵۹
$۲۴.۴۲ ۱,۲۱۶,۱۴۲ تومان
-۲.۱۵%
-۶.۰۲%
$۶۳۶M $۱۰.۶M ۲۶.۰M
.
.
۶۰
Bitget Token
BGB
$۰.۴۴۷۳۲۶ ۲۲,۲۷۷ تومان
-۱.۴۳%
-۱.۱۴%
$۶۲۶M $۱۹.۲M ۱.۴۰B
.
.
۶۱
$۰.۶۵۲۴۹۵ ۳۲,۴۹۵ تومان
-۱.۵%
-۲.۳۷%
$۶۱۸M $۱۱.۸M ۹۴۵M
۶۲
$۰.۲۹۴۸۸۷ ۱۴,۶۸۶ تومان
-۲.۰۱%
-۱.۲۹%
$۶۰۹M $۳۵.۵M ۲.۰۶B
.
.
۶۳
$۴.۶۱ ۲۲۹,۵۸۳ تومان
۴.۰۱%
۲.۳۵%
$۶۰۵M $۱۰۵M ۱۳۱M
.
.
۶۴
$۳۰.۵۵ ۱,۵۲۱,۴۲۲ تومان
-۲.۳۵%
-۱.۹۹%
$۵۸۹M $۹.۵۰M ۱۹.۲M
.
.
۶۵
۳۴۸,۶۰۷ تومان
۰.۲۷%
-۴.۰۷%
$۵۸۶M $۱۷.۵M ۸۳.۷M
.
.
۶۶
$۱.۵۵ ۷۷,۱۹۲ تومان
-۰.۰۴%
-۲.۶۳%
$۵۷۵M $۱۰.۵M ۳۷۱M
.
.
۶۷
$۰.۲۹۳۷۴۲ ۱۴,۶۲۹ تومان
۰.۳۳%
۱.۰۹%
$۵۴۲M $۴۲.۵M ۱.۸۴B
۶۸
$۳.۸۷ ۱۹۲,۷۳۰ تومان
۰.۰۴%
۱.۲۳%
$۵۳۲M $۳۳۹k ۱۳۷M
۶۹
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۴۹,۷۰۳ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۷۰
$۰.۱۸۷۴۱ ۹,۳۳۳.۲ تومان
-۰.۳۷%
-۲.۷۱%
$۵۲۶M $۲۷.۸M ۲.۸۰B
.
.
۷۱
$۱.۷ ۸۴,۶۶۲ تومان
۱.۱%
-۸.۸۸%
$۵۱۱M $۴۰.۴M ۳۰۰M
.
.
۷۲
$۷.۲۵ ۳۶۱,۰۵۸ تومان
-۱.۴۳%
-۱.۳۱%
$۵۱۱M $۱۶.۱M ۷۰.۵M
.
.
۷۳
$۰.۶۱۹۰۶۶ ۳۰,۸۳۰ تومان
-۰.۵۷%
-۱.۶۷%
$۴۹۱M $۵.۱۸M ۷۹۲M
۷۴
$۰.۹۹۹۲۶۲ ۴۹,۷۶۴ تومان
-۰.۰۷%
۰.۰۵%
$۴۸۶M $۳۲۷k ۴۸۶M
۷۵
$۱,۹۱۳.۳ ۹۵,۲۸۵,۳۳۵ تومان
۰.۰۳%
-۰.۰۳%
$۴۷۴M $۶.۶۳M ۲۴۷k
۷۶
$۱,۹۲۱.۴ ۹۵,۶۸۸,۲۲۶ تومان
-۰.۳۳%
-۰.۲۱%
$۴۷۳M $۳.۲۱M ۲۴۶k
۷۷
$۰.۰۰۰۰۲۳۹۹ ۱.۱۹ تومان
-۰.۷۲%
۲.۶۹%
$۴۶۹M $۳.۷۰M ۱۹.۵T
.
.
۷۸
$۰.۴۴۷۹۹۳ ۲۲,۳۱۱ تومان
۰.۷۳%
-۱.۲۴%
$۴۶۴M $۱۹.۰M ۱.۰۳B
۷۹
$۰.۵۱۳۳۱۶ ۲۵,۵۶۴ تومان
۴.۸۹%
۱۷.۳۴%
$۴۵۲M $۱۷۲M ۸۸۲M
.
.
۸۰
Convex CRV
CVXCRV
$۱.۴۷ ۷۳,۲۰۸ تومان
۱۸۳.۷۶%
۱۰۷.۴۴%
$۴۴۳M $۱۳۱k ۳۰۱M
۸۱
$۴.۴۹ ۲۲۳,۶۰۷ تومان
-۰.۳۹%
۴.۵۹%
$۴۳۲M $۳۸۸k ۹۶.۷M
.
.
۸۲
$۲۱.۳۵ ۱,۰۶۳,۲۵۲ تومان
-۰.۳۱%
-۵.۵%
$۴۲۱M $۲.۹۸M ۱۹.۶M
۸۳
$۱.۱۳ ۵۶,۲۷۵ تومان
۰.۹۴%
-۲.۳%
$۴۱۴M $۳۶.۰M ۳۶۸M
.
.
۸۴
IOTA
MIOTA
$۰.۱۴۸۳۸۱ ۷,۳۸۹.۵ تومان
-۱.۲%
-۱.۴۹%
$۴۱۳M $۵.۵۰M ۲.۷۷B
.
.
۸۵
Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$۱,۵۷۴.۳ ۷۸,۴۰۴,۲۷۵ تومان
-۱.۰۵%
-۳.۳۵%
$۴۱۱M $۱۶۹k ۲۶۱k
۸۶
$۵.۵۳ ۲۷۵,۴۰۰ تومان
۲.۹۲%
۴.۵۵%
$۴۰۸M $۱۵.۸M ۷۴.۰M
۸۷
$۰.۰۵۷۶۲۶ ۲,۸۶۹.۸ تومان
-۰.۴۹%
-۰.۷%
$۴۰۲M $۱۹.۲M ۶.۹۷B
.
.
۸۸
$۰.۸۱۰۳۵۷ ۴۰,۳۵۷ تومان
۸%
۰.۹۲%
$۳۹۴M $۶۹.۸M ۴۸۸M
۸۹
$۰.۹۹۹۰۶۲ ۴۹,۷۵۴ تومان
-۰.۰۵%
-۰.۰۵%
$۳۹۴M $۶۲۱M ۳۹۳M
۹۰
$۲.۴۶ ۱۲۲,۵۱۱ تومان
-۰.۰۶%
۱.۵۲%
$۳۹۱M $۴.۵۳M ۱۵۹M
.
.
۹۱
$۰.۳۷۹۴۵۹ ۱۸,۸۹۷ تومان
-۰.۸۴%
۰.۱۸%
$۳۷۰M $۴.۴۶M ۹۷۳M
۹۲
$۰.۰۳۲۲۰۵۷۶ ۱,۶۰۳.۹ تومان
-۰.۲۶%
-۷.۶۵%
$۳۶۶M $۱.۷۵M ۱۱.۳B
۹۳
BitTorrent(New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۳۸۲۹۷۵ ۰.۰۱۹۰۷۲۵۵۵۱۴۲ تومان
۰.۰۸%
-۲.۵۶%
$۳۶۴M $۱۴.۵M ۹۵۱T
۹۴
Rollbit Coin
RLB
$۰.۱۱۰۱۸۲ ۵,۴۸۷.۲ تومان
-۱.۰۱%
-۱۳.۸۹%
$۳۶۳M $۲.۷۶M ۳.۲۹B
.
.
۹۵
$۰.۱۱۲۵۴۶ ۵,۶۰۴.۹ تومان
۰.۵۷%
-۳.۹۸%
$۳۵۸M $۸.۱۵M ۳.۱۸B
۹۶
$۰.۰۱۳۴۲۱۰۲ ۶۶۸.۳۸ تومان
۰.۶۷%
-۷.۴۴%
$۳۵۵M $۳۰۹M ۲۶.۴B
.
.
۹۷
$۰.۰۰۰۰۶۰۸۱ ۳.۰۳ تومان
-۱.۲۱%
۵.۲۳%
$۳۵۴M $۲۵.۸M ۵.۸۱T
۹۸
$۰.۴۳۹۳۱۲ ۲۱,۸۷۸ تومان
-۰.۷۵%
-۰.۳۸%
$۳۴۸M $۵۸.۵M ۷۹۱M
.
.
۹۹
$۱.۰۹ ۵۴,۱۸۴ تومان
-۶.۸۷%
۸۳.۰۵%
$۳۴۷M $۲۷.۳M ۳۱۷M
۱۰۰
$۱.۹ ۹۴,۶۲۲ تومان
-۰.۵۶%
-۲.۲۵%
$۳۳۳M $۲۶.۹M ۱۷۵M
.
.
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر