برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۲۳,۸۹۷ ۱,۰۷۳,۷۸۵,۹۹۸ تومان
۱.۳۵%
۳.۰۹%
$۴۵۹B $۴۴.۹B ۱۹.۲M
.
.
۲
$۱,۶۸۲.۶ ۷۵,۶۰۶,۷۲۰ تومان
۲.۷۹%
۴.۲۱%
$۲۰۲B $۱۲.۲B ۱۲۰M
۳
۴۴,۹۳۴ تومان
۰.۰۲%
-۰.۱۸%
$۶۷.۸B $۵۷.۳B ۶۷.۸B
۴
$۳۲۹.۴۳ ۱۴,۸۰۲,۵۸۳ تومان
۳.۷۸%
۷.۲۸%
$۴۴.۳B $۹۸۲M ۱۳۴M
.
.
۵
۴۵,۰۲۴ تومان
۰.۰۵%
۰.۰۷%
$۴۲.۴B $۳.۹۷B ۴۲.۳B
۶
$۰.۴۱۵۸۳۷ ۱۸,۶۸۵ تومان
۰.۵۱%
-۰.۶۷%
$۲۱.۰B $۱.۱۷B ۵۰.۸B
.
.
۷
۴۴,۹۷۹ تومان
۰.۱۲%
۰.۰۳%
$۱۶.۰B $۱۲.۸B ۱۶.۰B
۸
$۰.۴۰۷۰۰۶ ۱۸,۲۸۸ تومان
۳.۳۱%
۸.۷۴%
$۱۴.۲B $۵۹۵M ۳۵.۰B
.
.
۹
$۰.۰۹۳۳۵۳ ۴,۱۹۴.۷ تومان
-۰.۰۷%
۷.۲۵%
$۱۲.۸B $۱.۱۱B ۱۳۷B
۱۰
$۱.۲۳ ۵۵,۲۶۹ تومان
۵.۵۴%
۲۳.۹۵%
$۱۱.۰B $۹۱۹M ۹.۰۰B
.
.
۱۱
$۴۰.۷۴ ۱,۸۳۰,۶۰۸ تومان
۸.۱۶%
۱۱.۱۷%
$۱۰.۰B $۴۰.۰M ۲۴۶M
۱۲
$۲۵.۱۵ ۱,۱۳۰,۰۸۸ تومان
۱.۹۶%
۱.۹۹%
$۹.۳۲B $۱.۱۱B ۳۷۲M
۱۳
$۶.۷۲ ۳۰۱,۹۵۶ تومان
۴.۳۳%
۴.۶۹%
$۸.۰۳B $۴۱۴M ۱.۱۹B
۱۴
$۰.۰۰۰۰۱۲۴۹ ۰.۵۶۱۲۲۴۷۱۹۰۵۱ تومان
۴.۷۱%
۶.۸%
$۷.۳۲B $۶۵۴M ۵۸۹T
۱۵
$۱۰۰.۳۶ ۴,۵۰۹,۵۶۹ تومان
۲.۵۲%
۱۱.۹۹%
$۷.۲۲B $۸۷۲M ۷۲.۱M
.
.
۱۶
$۲۲.۱۹ ۹۹۷,۰۸۴ تومان
۹.۱۳%
۲۴.۳۶%
$۶.۹۵B $۹۱۴M ۳۱۴M
.
.
۱۷
$۰.۰۶۴۷۶۴ ۲,۹۱۰.۱ تومان
۲.۶۱%
۴.۳۳%
$۵.۹۳B $۴۶۳M ۹۱.۷B
۱۸
$۷.۳۲ ۳۲۸,۹۱۶ تومان
۷.۵۹%
۱۰.۶۳%
$۵.۵۰B $۲۸۸M ۷۵۳M
.
.
۱۹
۴۴,۹۷۹ تومان
-۰.۱۸%
-۰.۰۴%
$۵.۱۰B $۲۰۵M ۵.۱۰B
۲۰
$۱۴.۶۴ ۶۵۷,۸۳۳ تومان
-۱.۰۲%
۷.۴۱%
$۴.۲۷B $۳۱۱M ۲۹۲M
۲۱
$۲۳,۸۸۶ ۱,۰۷۳,۲۹۱,۷۲۵ تومان
۰.۸۸%
۲.۹۳%
$۴.۲۰B $۱۷۹M ۱۷۶k
۲۲
$۷.۳۴ ۳۲۹,۸۱۵ تومان
۲.۷۵%
۵.۲۸%
$۳.۵۹B $۳۸۰M ۴۹۱M
.
.
۲۳
$۲.۳۸ ۱۰۶,۹۴۳ تومان
-۱.۶۳%
۱.۴۸%
$۳.۴۸B $۳۳.۴M ۱.۴۷B
.
.
۲۴
$۱۷۶.۸۵ ۷,۹۴۶,۵۶۵ تومان
-۰.۲۴%
۱.۶۶%
$۳.۲۰B $۹۹.۷M ۱۸.۱M
۲۵
$۲۲.۹۱ ۱,۰۲۹,۴۳۶ تومان
۳.۰۱%
۴.۴۳%
$۳.۱۸B $۳۲۷M ۱۳۹M
.
.
۲۶
$۳.۳۷ ۱۵۱,۴۲۷ تومان
-۱.۲۹%
-۵.۱۱%
$۳.۱۳B $۷۸۴k ۹۳۱M
۲۷
$۱۷.۷۵ ۷۹۷,۵۷۷ تومان
۴.۱۳%
-۳.۳۱%
$۲.۸۵B $۶۱۳M ۱۶۱M
۲۸
$۱۳۹.۶۷ ۶,۲۷۵,۹۲۱ تومان
۳.۰۸%
۵.۷۱%
$۲.۶۹B $۶۳۱M ۱۹.۳M
.
.
۲۹
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۱۹.۱ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۳۰
$۰.۰۹۳۶۰۳ ۴,۲۰۶ تومان
۲.۰۱%
۰.۹۴%
$۲.۴۵B $۷۵.۹M ۲۶.۳B
.
.
۳۱
$۶.۱ ۲۷۴,۰۹۷ تومان
۱.۳۷%
۱.۰۵%
$۲.۲۴B $۲۲۰M ۳۶۸M
.
.
۳۲
$۲.۵۲ ۱۱۳,۲۳۳ تومان
۵.۴۱%
-۱.۲۴%
$۲.۱۴B $۲۶۹M ۸۵۲M
.
.
۳۳
$۱۴۶.۹۶ ۶,۶۰۳,۴۹۰ تومان
-۱.۸۲%
-۵.۷۴%
$۲.۱۳B $۴۵.۶M ۱۴.۵M
.
.
۳۴
$۵.۶۴ ۲۵۳,۴۲۷ تومان
۰.۴۱%
۳.۲۱%
$۲.۱۲B $۳۷۲M ۳۷۷M
۳۵
$۰.۰۸۱۹۳۳ ۳,۶۸۱.۶ تومان
۲.۴۱%
۰.۰۱%
$۲.۰۶B $۲۶.۹M ۲۵.۲B
.
.
۳۶
$۲.۳۹ ۱۰۷,۳۹۲ تومان
۲.۴۷%
-۵.۲%
$۲.۰۰B $۱۹۵M ۸۳۹M
.
.
۳۷
$۰.۲۶۳۵ ۱۱,۸۴۰ تومان
۵.۲۵%
۷.۱۵%
$۱.۸۹B $۱۲۵M ۷.۲۱B
.
.
۳۸
$۰.۰۶۹۲۳۲ ۳,۱۱۰.۹ تومان
-۰.۵۹%
۲.۷۹%
$۱.۷۹B $۵۴.۹M ۲۶.۰B
.
.
۳۹
$۰.۰۲۴۶۸۶۹۸ ۱,۱۰۹.۳ تومان
۱.۲۵%
۶.۷۶%
$۱.۷۸B $۱۰۸M ۷۲.۵B
.
.
۴۰
$۰.۶۲۲۸۳۹ ۲۷,۹۸۷ تومان
۸.۹۱%
۵۱.۹۸%
$۱.۷۲B $۷۸۷M ۲.۷۷B
.
.
۴۱
$۵.۹۸ ۲۶۸,۷۰۵ تومان
-۱.۹۶%
۳.۲۴%
$۱.۶۹B $۹۴.۶M ۲۸۴M
۴۲
$۰.۸۱۲۱۲۲ ۳۶,۴۹۲ تومان
۶.۳۸%
۱۷.۳۲%
$۱.۴۷B $۲۸۲M ۱.۸۲B
۴۳
$۱۱.۶۴ ۵۲۳,۰۳۱ تومان
۵.۰۱%
-۱.۵۴%
$۱.۳۳B $۱۶۲M ۱۱۵M
.
.
۴۴
$۹۲.۳۱ ۴,۱۴۷,۸۵۱ تومان
۵.۷۴%
۷.۱۶%
$۱.۳۱B $۱۹۲M ۱۴.۲M
.
.
۴۵
$۰.۷۷۱۲۲۳ ۳۴,۶۵۴ تومان
۳.۳۷%
۱.۵۵%
$۱.۲۲B $۲۱۰M ۱.۵۸B
.
.
۴۶
$۱.۱ ۴۹,۳۸۲ تومان
۳.۳۸%
۰.۲۷%
$۱.۱۹B $۱۴۷M ۱.۰۹B
۴۷
$۱.۱۵ ۵۱,۶۷۴ تومان
۳.۷۱%
۱.۷۷%
$۱.۱۸B $۵۸.۷M ۱.۰۳B
۴۸
$۴۶.۱ ۲,۰۷۱,۴۵۴ تومان
۵.۶۸%
۶.۰۹%
$۱.۱۴B $۵۲.۴M ۲۴.۹M
.
.
۴۹
$۱.۱۱ ۴۹,۸۷۷ تومان
۴.۹۷%
۴.۹۷%
$۱.۱۰B $۳۵.۷M ۱.۰۰B
.
.
۵۰
$۱.۱۳ ۵۰,۷۷۵ تومان
۳.۱۴%
۲.۶۵%
$۱.۰۳B $۳۵.۲M ۹۱۷M
۵۱
$۰.۰۰۰۱۷۳۰۳ ۷.۷۷ تومان
۰.۴۷%
-۰.۷%
$۱.۰۳B $۱۰۵M ۵.۹۷T
۵۲
۴۵,۰۶۹ تومان
-۰.۴۱%
۰.۲۶%
$۱.۰۲B $۲۳.۸M ۱.۰۲B
۵۳
۴۴,۹۷۹ تومان
۰.۱۲%
-۰.۱%
$۹۴۹M $۶۴.۱M ۹۴۸M
۵۴
$۵.۷۳ ۲۵۷,۴۷۱ تومان
۱۰.۸۷%
۱۱.۵۸%
$۹۲۹M $۱۹.۸M ۱۶۲M
.
.
۵۵
۴۴,۹۳۴ تومان
۰.۴۷%
-۰.۱۶%
$۹۱۱M $۲.۷۰M ۹۱۱M
۵۶
$۰.۰۹۸۳۳۵ ۴,۴۱۸.۶ تومان
۵.۸۶%
۶.۶۵%
$۸۶۸M $۸۲.۸M ۸.۸۹B
۵۷
$۸.۷۶ ۳۹۳,۶۲۱ تومان
۳.۱۴%
۱۲.۵۱%
$۸۵۲M $۱.۷۵M ۹۷.۳M
.
.
۵۸
$۴۳.۵۷ ۱,۹۵۷,۷۷۱ تومان
۱.۳۵%
۴.۸۴%
$۸۳۸M $۱۹.۴M ۱۹.۲M
.
.
۵۹
$۱۱.۲۶ ۵۰۵,۹۵۶ تومان
۵.۰۲%
۸.۰۸%
$۸۲۲M $۵۱.۵M ۷۳.۲M
۶۰
$۲.۶۳ ۱۱۸,۱۷۶ تومان
۱.۷۹%
۵.۴۴%
$۸۱۹M $۹۷.۵M ۳۱۲M
.
.
۶۱
$۴۲.۹۱ ۱,۹۲۸,۱۱۵ تومان
۸.۰۷%
۶.۷۸%
$۸۱۹M $۱۵.۲M ۱۹.۱M
.
.
۶۲
$۱.۱ ۴۹,۴۲۷ تومان
-۰.۱۵%
۶.۶۸%
$۸۱۶M $۲۰۷M ۷۴۴M
.
.
۶۳
$۰.۱۴۵۵۳۲ ۶,۵۳۹.۳ تومان
۶.۲۸%
۴.۹۵%
$۷۷۶M $۳۲۰M ۵.۳۴B
.
.
۶۴
$۰.۰۰۰۰۳۸۲۶ ۱.۷۲ تومان
۳.۳%
۹.۳۲%
$۷۳۸M $۳۹.۱M ۱۹.۲T
.
.
۶۵
USDD
USDD
$۰.۹۹۶۹۵۵ ۴۴,۷۹۷ تومان
۰.۵۸%
۰.۷۷%
$۷۲۱M $۳۵.۴M ۷۲۵M
۶۶
$۰.۸۷۲۶۳۹ ۳۹,۲۱۱ تومان
۰.۸۹%
۲۶.۹۱%
$۷۱۷M $۱۵۶M ۸۲۶M
۶۷
BitTorrent-New
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۷۴۹۶۲۳ ۰.۰۳۳۶۸۳۵۰۳۴۰۸ تومان
۳.۰۲%
۱.۹۵%
$۷۱۱M $۲۴.۴M ۹۵۱T
۶۸
$۰.۸۹۲۷۴۵ ۴۰,۱۱۵ تومان
۱۱.۹۶%
۲۴.۶۴%
$۷۰۶M $۵۶.۳M ۷۹۳M
.
.
۶۹
$۱.۶۹ ۷۵,۹۳۸ تومان
۰.۷۸%
۱۱.۱۴%
$۷۰۳M $۶۵.۳M ۴۱۶M
.
.
۷۰
$۴.۲۱ ۱۸۹,۱۷۲ تومان
۳.۳۷%
۵.۸۹%
$۶۹۳M $۷۵.۵M ۱۶۵M
.
.
۷۱
$۶۲.۲۵ ۲,۷۹۷,۱۳۷ تومان
۱.۵۴%
۲۲.۵۳%
$۶۹۱M $۱۲۰M ۱۱.۱M
.
.
۷۲
$۴.۶ ۲۰۶,۶۹۶ تومان
۲.۵۴%
۱۱.۱۱%
$۶۶۷M $۶۶۷k ۱۴۵M
۷۳
IOTA
MIOTA
$۰.۲۳۸۴ ۱۰,۷۱۲ تومان
۳.۸۵%
۳.۹۸%
$۶۶۰M $۱۵.۴M ۲.۷۷B
.
.
۷۴
$۰.۲۱۲۰۶۱ ۹,۵۲۸.۷ تومان
۰.۱۴%
۱.۳۷%
$۶۵۴M $۵۱.۲M ۳.۰۹B
۷۵
$۰.۵۶۰۱۴ ۲۵,۱۶۹ تومان
۸.۷۶%
-۳.۱۴%
$۶۵۲M $۲۳.۴M ۱.۱۶B
.
.
۷۶
$۹.۰۹ ۴۰۸,۴۴۹ تومان
۸.۶۷%
۱۲.۹%
$۶۴۲M $۶۰.۸M ۷۰.۵M
.
.
۷۷
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۷۳۶۲۸ ۱,۰۲۱.۶ تومان
-۰.۰۸%
۰.۶%
$۶۳۶M $۲۹ ۲۸.۰B
۷۸
$۶۹۴.۷۴ ۳۱,۲۱۷,۳۹۵ تومان
۴.۶۲%
۴.۰۱%
$۶۲۵M $۲۸.۴M ۹۰۱k
.
.
۷۹
$۱۲.۳۵ ۵۵۴,۹۳۴ تومان
۲.۷۷%
۱۹.۱۵%
$۶۱۶M $۱۵۹M ۵۰.۱M
.
.
۸۰
$۴۷ ۲,۱۱۱,۸۹۴ تومان
۰.۹۲%
۳.۰۵%
$۶۰۶M $۷۸.۹M ۱۲.۹M
.
.
۸۱
$۱.۹۲ ۸۶,۲۷۳ تومان
۶.۸۸%
۸.۸۴%
$۵۷۷M $۱۲۴M ۳۰۰M
.
.
۸۲
$۶۸.۵۵ ۳,۰۸۰,۲۲۱ تومان
۸.۴۶%
۲۷.۶۹%
$۵۷۷M $۸۲.۶M ۸.۴۴M
۸۳
Gemini Dollar
GUSD
۴۴,۹۷۹ تومان
۰.۱۸%
۰.۱۶%
$۵۷۲M $۸۸۵k ۵۷۱M
۸۴
$۱.۰۸ ۴۸,۶۱۹ تومان
۲.۴۵%
۹.۳۱%
$۵۶۷M $۳۴.۶M ۵۲۴M
.
.
۸۵
Compound Dai
CDAI
$۰.۰۲۲۱۸۴۸ ۹۹۶.۸۵ تومان
۰.۲۱%
۱.۴۲%
$۵۶۰M $۱۰.۹k ۲۵.۲B
۸۶
Tokenize Xchange
TKX
$۶.۸۴ ۳۰۷,۳۴۸ تومان
۲.۶۱%
۶.۱۲%
$۵۴۶M $۸.۹۶M ۷۹.۹M
۸۷
$۰.۴۲۸۷۱۴ ۱۹,۲۶۴ تومان
۱۱.۶۱%
۴۱.۴۲%
$۵۳۲M $۲۷۷M ۱.۲۴B
.
.
۸۸
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۴۴,۸۴۵ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۸۹
$۷.۰۱ ۳۱۴,۹۸۷ تومان
۶.۸۹%
۳۵.۹۸%
$۵۱۸M $۱۹.۴M ۷۴.۱M
.
.
۹۰
EthereumPoW
ETHW
$۴.۸۲ ۲۱۶,۵۸۲ تومان
۲۵.۹۷%
۲۵.۴۱%
$۵۱۶M $۶۸.۵M ۱۰۷M
۹۱
$۱.۷۱ ۷۶,۸۳۷ تومان
۴.۷۹%
۹۳.۸۸%
$۵۱۰M $۱۶۰M ۲۹۹M
.
.
۹۲
$۱,۹۰۴.۴ ۸۵,۵۷۳,۰۶۵ تومان
-۰.۵۸%
-۱.۳۱%
$۵۰۷M $۲۰.۲M ۲۶۶k
۹۳
$۳.۳۷ ۱۵۱,۴۲۷ تومان
۰.۸%
۷۴.۱۷%
$۴۹۷M $۴۳۶M ۱۴۸M
.
.
۹۴
$۰.۴۷۸۱۹۷ ۲۱,۴۸۷ تومان
۲.۲۳%
۱۱.۶۷%
$۴۷۷M $۴۸.۶M ۱.۰۰B
.
.
۹۵
BTSE
BTSE
$۲.۹۵ ۱۳۲,۵۵۵ تومان
-۰.۲۵%
-۲.۴%
$۴۷۶M $۱.۲۲M ۱۶۲M
.
.
۹۶
$۰.۰۲۹۳۰۴۱ ۱,۳۱۶.۷ تومان
۳.۳۴%
۴.۳۲%
$۴۷۰M $۷۰.۷M ۱۶.۰B
.
.
۹۷
$۱,۹۰۶ ۸۵,۶۴۲,۲۶۳ تومان
۰.۰۶%
-۰.۷۹%
$۴۶۹M $۲.۰۵M ۲۴۶k
۹۸
Flare
FLR
$۰.۰۴۲۵۷۴۴ ۱,۹۱۳ تومان
-۱.۹۴%
۱۷.۴۴%
$۴۶۶M $۱۴.۴M ۱۰.۹B
۹۹
$۰.۸۲۴۵۸ ۳۷,۰۵۲ تومان
۰.۴۵%
-۲.۳۷%
$۴۶۱M $۲۱.۶M ۵۶۰M
.
.
۱۰۰
$۰.۵۵۸۲۱۹ ۲۵,۰۸۳ تومان
۶.۸۱%
۳.۹۷%
$۴۴۰M $۵۰.۱M ۷۹۱M
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر