برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۵۷,۱۴۳ ۳,۳۶۲,۸۵۶,۳۳۶ تومان
۲%
۱۰.۰۱%
$۱.۱۲T $۴۱.۷B ۱۹.۶M
.
.
۲
$۳,۲۶۲.۵ ۱۹۱,۹۹۹,۹۵۳ تومان
۱.۱۱%
۸.۸۶%
$۳۹۱B $۱۸.۵B ۱۲۰M
۳
۵۸,۸۵۰ تومان
-۰.۲۹%
۰.۰۳%
$۹۸.۴B $۱۹۰B ۹۸.۳B
۴
$۳۹۸.۰۱ ۲۳,۴۲۲,۸۲۴ تومان
-۰.۳۴%
۱۲.۶۱%
$۶۱.۲B $۱.۵۰B ۱۵۳M
۵
$۱۰۸.۷۲ ۶,۳۹۸,۱۵۴ تومان
-۱.۴۳%
۲.۱۲%
$۴۸.۲B $۲.۹۸B ۴۴۲M
۶
$۰.۵۷۹۷۰۴ ۳۴,۱۱۵ تومان
۴.۰۴%
۴.۴۳%
$۳۱.۷B $۲.۴۰B ۵۴.۵B
.
.
۷
$۰.۹۹۹۴۷۲ ۵۸,۸۱۹ تومان
-۰.۳۶%
-۰.۰۳%
$۲۸.۵B $۷.۶۴B ۲۸.۵B
۸
$۰.۶۲۰۶۵۲ ۳۶,۵۲۵ تومان
-۰.۵۵%
۲.۵۹%
$۲۱.۸B $۶۳۰M ۳۵.۱B
.
.
۹
$۳۹.۳۹ ۲,۳۱۸,۰۹۵ تومان
-۰.۲۷%
۴.۰۳%
$۱۴.۸B $۴۸۵M ۳۷۷M
.
.
۱۰
$۰.۰۹۵۳۹۵ ۵,۶۱۴ تومان
۴.۸۶%
۱۲.۰۳%
$۱۳.۶B $۲.۰۶B ۱۴۳B
۱۱
$۰.۱۴۳۲ ۸,۴۲۷.۳ تومان
۱.۳۶%
۲.۲۷%
$۱۲.۶B $۵۰۸M ۸۷.۹B
۱۲
Gaj Finance
GAJ
$۰.۰۰۵۹۲۶۳۷ ۳۴۸.۷۷ تومان
۱.۳۳%
۵.۲۹%
$۱۲.۴B $۲۹ ۲.۰۹T
.
.
۱۳
$۱۹ ۱,۱۱۸,۱۴۷ تومان
-۰.۹۲%
۰.۴۱%
$۱۱.۱B $۴۶۷M ۵۸۷M
.
.
۱۴
$۸.۲۷ ۴۸۶,۶۸۸ تومان
۱.۸۲%
۹.۴۳%
$۱۱.۰B $۳۷۳M ۱.۳۳B
۱۵
$۱.۰۳ ۶۰,۸۵۱ تومان
-۲.۰۱%
۳.۳۱%
$۹.۶۰B $۵۵۴M ۹.۲۸B
.
.
۱۶
$۵۷,۱۲۵ ۳,۳۶۱,۷۹۷,۰۳۹ تومان
۲.۳۶%
۱۰.۱۸%
$۸.۹۲B $۳۹۹M ۱۵۶k
۱۷
$۱۱.۰۴ ۶۴۹,۷۰۲ تومان
۲.۷۵%
۴۸.۷۴%
$۸.۳۴B $۴۱۴M ۷۵۳M
.
.
۱۸
$۲.۱۷ ۱۲۷,۷۰۴ تومان
۱.۹۵%
-۰.۶%
$۷.۵۲B $۱۸.۹M ۳.۴۶B
۱۹
$۰.۰۰۰۰۱۰۸۸ ۰.۶۴۰۲۸۶۲۴۵۶۱۶ تومان
۵.۴۹%
۱۲.۵۲%
$۶.۴۱B $۱.۰۸B ۵۸۹T
۲۰
$۱۲.۹۷ ۷۶۳,۲۸۲ تومان
-۱.۱۱%
-۳.۷۷%
$۵.۹۶B $۱۳۱M ۴۵۹M
۲۱
$۲۹۴.۰۷ ۱۷,۳۰۵,۹۷۲ تومان
-۳.۳۳%
۱۱.۹۶%
$۵.۷۸B $۴۹۵M ۱۹.۶M
.
.
۲۲
Lido wstETH
WSTETH
$۱,۸۶۴.۲ ۱۰۹,۷۰۷,۲۸۱ تومان
۰.۳۴%
-۳.۶۴%
$۵.۵۳B $۶۷.۷M ۲.۹۷M
۲۳
$۷۴.۲۱ ۴,۳۶۷,۲۴۷ تومان
-۱.۵۹%
۷.۷۷%
$۵.۵۱B $۴۸۸M ۷۴.۲M
.
.
۲۴
$۰.۹۹۹۱۹۲ ۵۸,۸۰۲ تومان
-۰.۳۳%
-۰.۰۸%
$۵.۰۰B $۴۴۴M ۵.۰۰B
۲۵
$۳.۳۲ ۱۹۵,۳۸۱ تومان
-۱.۶۲%
-۱.۲۳%
$۴.۶۲B $۷۳.۵M ۱.۳۸B
.
.
۲۶
$۱۱.۲۱ ۶۵۹,۷۰۷ تومان
-۱.۱۱%
۱۰.۵۱%
$۴.۳۵B $۲۴۳M ۳۸۸M
۲۷
$۳.۰۱ ۱۷۷,۱۳۸ تومان
-۳.۰۷%
۶.۲۴%
$۴.۳۴B $۲۶۴M ۱.۴۴B
.
.
۲۸
$۳.۹۴ ۲۳۱,۸۶۸ تومان
-۲.۷۳%
۱۹.۶۳%
$۴.۱۰B $۳۱۷M ۱.۰۳B
۲۹
$۷.۹۴ ۴۶۷,۲۶۸ تومان
-۳.۶۴%
۷.۷۲%
$۴.۰۹B $۴۴۹M ۵۱۵M
۳۰
$۴.۳۹ ۲۵۸,۳۵۱ تومان
۰.۷۱%
۰.۵۶%
$۴.۰۷B $۲.۴۴M ۹۲۷M
۳۱
$۲۸.۱۲ ۱,۶۵۴,۸۵۷ تومان
-۰.۶۸%
۴.۷۹%
$۴.۰۲B $۲۰۸M ۱۴۳M
.
.
۳۲
$۰.۱۶۹۴۲۸ ۹,۹۷۰.۸ تومان
-۲.۸۸%
-۴.۴%
$۳.۸۷B $۴۳.۲M ۲۲.۸B
.
.
۳۳
Bittensor
TAO
$۵۹۸.۶۷ ۳۵,۲۳۱,۶۳۳ تومان
-۱.۲۸%
-۱.۷۵%
$۳.۷۸B $۲۴.۷M ۶.۳۲M
.
.
۳۴
$۰.۱۱۱۸۰۲ ۶,۵۷۹.۵ تومان
۰.۶%
۳.۱۱%
$۳.۷۵B $۹۵.۳M ۳۳.۶B
.
.
۳۵
$۱۰.۱۲ ۵۹۵,۵۶۰ تومان
-۰.۹۵%
۷.۶۷%
$۳.۷۱B $۱۲۶M ۳۶۷M
۳۶
$۰.۰۴۹۰۰۸۵۵ ۲,۸۸۴.۱ تومان
-۰.۷۲%
۱۳.۵۶%
$۳.۵۶B $۱۰۱M ۷۲.۷B
۳۷
$۴۰.۲ ۲,۳۶۵,۷۶۴ تومان
۱۰.۸%
۱۲.۰۶%
$۳.۵۵B $۳۹۹M ۸۸.۳M
۳۸
$۰.۱۲۱۳۲۳ ۷,۱۳۹.۸ تومان
۱.۴۶%
۴.۴۱%
$۳.۴۵B $۱۳۳M ۲۸.۴B
.
.
۳۹
$۰.۹۹۸۰۷ ۵۸,۷۳۶ تومان
-۰.۲۸%
-۰.۰۵%
$۳.۲۹B $۹.۰۶B ۳.۳۰B
۴۰
$۳.۴۷ ۲۰۴,۲۰۹ تومان
-۰.۸۷%
۵.۴۸%
$۳.۰۹B $۹۹.۶M ۸۹۱M
.
.
۴۱
$۵۱.۳۱ ۳,۰۱۹,۵۸۵ تومان
-۰.۳۱%
۰.۲۲%
$۳.۰۸B $۹.۰۲M ۶۰.۰M
۴۲
$۱۶.۸۶ ۹۹۲,۲۰۸ تومان
-۲.۱۹%
-۳.۴۳%
$۲.۸۱B $۱۲۳M ۱۶۷M
۴۳
$۷.۴۴ ۴۳۷,۸۴۳ تومان
-۱.۴۷%
۱۷.۱%
$۲.۸۰B $۲۰۰M ۳۷۸M
.
.
۴۴
Mantle
MNT
$۰.۸۶۳۸۳۶ ۵۰,۸۳۷ تومان
-۷.۵۱%
۱۴.۱۴%
$۲.۷۸B $۱۸۵M ۳.۲۲B
.
.
۴۵
$۰.۱۰۱۷۷۲ ۵,۹۸۹.۳ تومان
۱.۹۳%
۱۱.۶۱%
$۲.۷۰B $۲۷.۷M ۲۶.۵B
.
.
۴۶
$۰.۲۸۴۸۱۶ ۱۶,۷۶۱ تومان
-۰.۸۵%
۱۸.۰۹%
$۲.۶۷B $۱۴۲M ۹.۴۱B
۴۷
$۱۳۷.۲۹ ۸,۰۷۹,۴۹۴ تومان
۱.۰۴%
۱۱.۴۱%
$۲.۴۹B $۶۲.۹M ۱۸.۱M
۴۸
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۵۵.۹۹ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۴۹
$۱.۸۸ ۱۱۰,۶۳۸ تومان
-۲.۸۶%
-۲.۶۱%
$۲.۳۹B $۳۶۸M ۱.۲۷B
۵۰
$۰.۸۷۷۱۱۷ ۵۱,۶۱۸ تومان
-۲.۴۷%
-۲.۳۵%
$۲.۲۳B $۲۵۰M ۲.۵۵B
۵۱
Rocket Pool ETH
RETH
$۳,۵۸۵.۱ ۲۱۰,۹۸۰,۲۰۳ تومان
۱%
۸.۹۶%
$۱.۹۹B $۳۱.۸M ۵۵۷k
۵۲
$۲,۱۵۰.۱ ۱۲۶,۵۳۱,۲۷۳ تومان
۰.۲۳%
۱.۳۹%
$۱.۹۸B $۸۴.۱M ۹۲۳k
.
.
۵۳
$۱.۹۹ ۱۱۷,۱۱۱ تومان
-۶.۲۹%
۶۶.۵۲%
$۱.۹۷B $۳۰۸M ۱.۰۰B
.
.
۵۴
$۱.۶۲ ۹۵,۳۳۷ تومان
-۲.۴۲%
-۳.۴۵%
$۱.۸۸B $۳۲۵M ۱.۱۶B
.
.
۵۵
$۵.۹۸ ۳۵۱,۹۲۲ تومان
۱.۶۱%
۱۵.۴۳%
$۱.۷۹B $۳۱۳M ۳۰۰M
۵۶
Mantle Staked Ether
METH
$۳,۳۳۲.۲ ۱۹۶,۰۹۹,۴۳۳ تومان
۱.۱۸%
۸.۹۶%
$۱.۷۲B $۳.۴۶M ۵۱۹k
.
.
۵۷
Flare
FLR
$۰.۰۴۹۴۷۷۵۱ ۲,۹۱۱.۷ تومان
-۳.۰۹%
۴۳.۲۸%
$۱.۷۱B $۵۴.۷M ۳۴.۶B
۵۸
$۰.۲۱۰۵۴۳ ۱۲,۳۹۰ تومان
۰.۴۹%
۱۰.۲%
$۱.۶۹B $۶۸.۳M ۸.۰۴B
.
.
۵۹
$۲۵.۷۱ ۱,۵۱۳,۰۲۹ تومان
۶۰.۰۳%
۸۳.۲۹%
$۱.۶۸B $۲۴۹M ۶۵.۴M
.
.
۶۰
$۱۱۰.۳۶ ۶,۴۹۴,۶۶۸ تومان
۰.۳۶%
۳.۶۲%
$۱.۶۰B $۳۵.۵M ۱۴.۵M
.
.
۶۱
$۵۹.۹۶ ۳,۵۲۸,۶۳۶ تومان
-۱.۴۳%
۱.۶۲%
$۱.۵۹B $۳۱.۵M ۲۶.۶M
.
.
۶۲
$۱.۰۷ ۶۲,۹۱۰ تومان
-۱.۰۵%
۱۶.۹۴%
$۱.۵۹B $۹۴.۰M ۱.۴۹B
۶۳
$۸۰.۲۶ ۴,۷۲۳,۲۸۸ تومان
-۳.۳%
۶.۱۱%
$۱.۵۷B $۷۰.۴M ۱۹.۶M
۶۴
$۱۰۵.۱۳ ۶,۱۸۶,۸۸۴ تومان
۲.۰۸%
۱۳.۷۱%
$۱.۵۴B $۱۵۰M ۱۴.۷M
.
.
۶۵
dYdX (Native)
DYDX
$۳.۵۳ ۲۰۷,۷۴۰ تومان
۵.۳۳%
۱۲.۰۸%
$۱.۵۰B $۳۱.۵M ۴۲۵M
.
.
۶۶
$۶۷.۶۳ ۳,۹۸۰,۰۱۵ تومان
-۰.۴۹%
۲.۴۵%
$۱.۴۱B $۱۸۸M ۲۱.۰M
.
.
۶۷
$۱.۳ ۷۶,۵۰۵ تومان
-۲.۱۲%
-۰.۹۸%
$۱.۳۸B $۳۳.۴M ۱.۰۵B
۶۸
Bitget Token
BGB
$۰.۹۸۲۱۴۲ ۵۷,۷۹۹ تومان
-۴.۰۱%
۰.۵۱%
$۱.۳۷B $۳۱.۸M ۱.۴۰B
.
.
۶۹
$۰.۰۳۹۵۸۲۶۲ ۲,۳۲۹.۴ تومان
۲۰.۳۸%
۴۳.۸۳%
$۱.۳۶B $۴۹۲M ۳۴.۳B
۷۰
$۳.۹۳ ۲۳۱,۲۸۰ تومان
-۲.۱۱%
۸.۳۱%
$۱.۲۸B $۵۲.۲M ۳۲۷M
۷۱
Tokenize Xchange
TKX
$۱۵.۹۵ ۹۳۸,۶۵۵ تومان
۰.۰۹%
۰.۲۸%
$۱.۲۷B $۴۲.۵M ۷۹.۹M
.
.
۷۲
$۸.۷۵ ۵۱۴,۹۳۶ تومان
-۷.۱۱%
-۶.۲۲%
$۱.۲۶B $۱۷.۳M ۱۴۳M
.
.
۷۳
$۰.۱۴۱۸۷۲ ۸,۳۴۹.۱ تومان
۱.۵۴%
۱۲.۵۴%
$۱.۲۶B $۱۲۷M ۸.۸۸B
.
.
۷۴
$۰.۵۶۰۵۱۹ ۳۲,۹۸۶ تومان
۳.۴۷%
۱۱.۲۶%
$۱.۲۵B $۱۹۳M ۲.۲۳B
.
.
۷۵
$۰.۴۴۵۳۳۶ ۲۶,۲۰۸ تومان
-۰.۴%
۸.۳۲%
$۱.۲۴B $۱۲۰M ۲.۸۰B
.
.
۷۶
$۰.۹۶۷۱۷۶ ۵۶,۹۱۸ تومان
-۰.۷۷%
-۱.۰۳%
$۱.۲۴B $۱۲۳M ۱.۲۸B
۷۷
$۸.۸۵ ۵۲۰,۸۲۱ تومان
۲.۵۳%
۱۱.۲۸%
$۱.۲۱B $۱۱۶M ۱۳۷M
.
.
۷۸
$۱.۹۷ ۱۱۵,۹۳۴ تومان
-۰.۲۷%
۱۱.۳۸%
$۱.۱۷B $۱۲۲M ۵۹۶M
.
.
۷۹
$۱.۱۲ ۶۵,۹۱۲ تومان
۲.۰۸%
۸.۱%
$۱.۱۶B $۲۰۲M ۱.۰۴B
۸۰
$۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ۰.۱۶۲۴۲۵۵۵۴۹۵۴ تومان
۲۹.۷۶%
۱۳۶.۸۶%
$۱.۱۵B $۱.۴۱B ۴۲۰T
.
.
۸۱
$۴.۷۳ ۲۷۸,۳۶۰ تومان
۰.۱۴%
۲۱%
$۱.۰۸B $۱۱.۲M ۲۲۹M
.
.
۸۲
BitTorrent (New)
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۱۱۲ ۰.۰۶۵۹۱۱۸۱۹۴۰۲ تومان
-۱.۸۵%
۲.۶۸%
$۱.۰۸B $۶۲.۸M ۹۶۸T
۸۳
WhiteBIT Coin
WBT
$۷.۴۹ ۴۴۰,۷۸۵ تومان
۲.۲%
۵.۸۲%
$۱.۰۸B $۱۱.۵M ۱۴۴M
.
.
۸۴
$۰.۵۷۴۶۴ ۳۳,۸۱۷ تومان
۷.۲۷%
۱۷.۶۵%
$۱.۰۷B $۱۸۵M ۱.۸۶B
۸۵
$۱۱.۱ ۶۵۳,۲۳۳ تومان
۱.۱۴%
۶.۳۶%
$۱.۰۶B $۲۰۶k ۹۶.۴M
.
.
۸۶
$۳.۵۳ ۲۰۷,۷۴۰ تومان
۵.۰۹%
۱۲.۲۲%
$۱.۰۶B $۱۹۶M ۳۰۰M
۸۷
SATS (Ordinals)
SATS
$۰.۰۰۰۰۰۰۵۰۵۰۷۵ ۰.۰۲۹۷۲۳۵۸۲۳۰۷ تومان
۰.۱۸%
۴.۹۲%
$۱.۰۶B $۵۲.۷M ۲.۱۰P
.
.
۸۸
$۱.۱۶ ۶۸,۲۶۶ تومان
۰.۹۳%
۵.۱۳%
$۱.۰۴B $۵۵.۳M ۹۰۴M
۸۹
$۰.۶۹۸۳۱ ۴۱,۰۹۵ تومان
-۷.۴۶%
۲۳.۵۲%
$۱.۰۴B $۷۸۸M ۱.۵۰B
۹۰
Cheelee
CHEEL
$۱۹.۳۲ ۱,۱۳۶,۹۷۹ تومان
۱.۴۳%
۲.۲۴%
$۱.۰۳B $۶.۷۱M ۵۳.۸M
۹۱
$۷.۴۱ ۴۳۶,۰۷۷ تومان
-۸.۲۳%
۸.۰۵%
$۱.۰۲B $۵۰۴M ۱۳۸M
.
.
۹۲
$۱.۶۱ ۹۴,۷۴۸ تومان
-۱.۹۸%
۱.۵۸%
$۱.۰۱B $۳۸.۰M ۶۳۳M
.
.
۹۳
$۰.۲۶۷۱۶۷ ۱۵,۷۲۳ تومان
۵.۴۸%
۱۰.۱۱%
$۱.۰۰B $۶۱.۶M ۳.۷۴B
۹۴
Frax Finance - Frax Ether
FRXETH
$۳,۲۱۵.۸ ۱۸۹,۲۵۱,۰۷۷ تومان
۰.۶۳%
۷.۷۱%
$۹۸۱M $۴.۴۸M ۳۰۵k
۹۵
$۳۶۶.۹۸ ۲۱,۵۹۶,۷۱۴ تومان
۰.۹۸%
۱۷.۸۳%
$۹۵۱M $۴.۵۸M ۲.۵۸M
.
.
۹۶
$۰.۸۳۲۷۲۳ ۴۹,۰۰۶ تومان
۰.۲۵%
۶.۰۳%
$۹۴۹M $۱۵۰M ۱.۱۴B
۹۷
$۱۳.۲۸ ۷۸۱,۵۲۶ تومان
-۱.۴۵%
۵.۸۳%
$۹۳۵M $۳۲.۰M ۷۰.۵M
.
.
۹۸
$۰.۲۹۳۴۲۲ ۱۷,۲۶۸ تومان
۴.۱۵%
۲.۱۸%
$۹۲۵M $۲۹.۰M ۳.۱۵B
۹۹
$۰.۰۰۰۰۱۳۹۹ ۰.۸۲۳۳۰۹۲۴۴۱۳۳ تومان
۰.۱۴%
۱۶.۳۵%
$۹۱۲M $۲۸۷M ۶۵.۱T
.
.
۱۰۰
$۰.۱۳۴۷۵۶ ۷,۹۳۰.۴ تومان
۴.۶۵%
۱۳.۶۴%
$۹۰۶M $۱۱۱M ۶.۷۲B
.
.
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر