برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۶۶,۵۶۸ ۳,۹۱۴,۲۶۸,۰۷۴ تومان
۰.۶۴%
-۴.۴۴%
$۱.۳۱T $۸.۳۹B ۱۹.۷M
.
.
۲
$۳,۵۹۱ ۲۱۱,۱۵۴,۵۵۹ تومان
۰.۷۶%
-۲.۹۵%
$۴۳۱B $۸.۴۰B ۱۲۰M
۳
$۰.۹۹۹۳۵۸ ۵۸,۷۶۳ تومان
---
-۰.۰۶%
$۱۱۲B $۲۲.۸B ۱۱۲B
۴
$۶۰۹.۰۵ ۳۵,۸۱۲,۷۷۷ تومان
۰.۳۹%
-۱۰.۰۱%
$۹۳.۶B $۵۱۱M ۱۵۳M
۵
$۱۴۸.۰۳ ۸,۷۰۴,۳۱۹ تومان
۲.۲۲%
-۷.۹۴%
$۶۸.۳B $۱.۲۱B ۴۶۱M
۶
۵۸,۸۰۱ تومان
-۰.۰۱%
--- $۳۲.۴B $۲.۰۸B ۳۲.۴B
۷
$۰.۴۸۸۸۸۵ ۲۸,۷۴۷ تومان
۰.۴۵%
-۱.۴۴%
$۲۷.۱B $۷۵۵M ۵۵.۵B
.
.
۸
$۰.۱۳۶۰۵ ۷,۹۹۹.۹ تومان
-۰.۲۳%
-۷.۶۹%
$۱۹.۶B $۳۸۳M ۱۴۴B
۹
$۸.۰۵ ۴۷۳,۳۴۸ تومان
۱.۲۳%
۱۳.۵۴%
$۱۹.۵B $۳۴۵M ۲.۴۳B
۱۰
$۰.۴۱۴۳۳۴ ۲۴,۳۶۳ تومان
۰.۵۸%
-۶.۳۲%
$۱۴.۶B $۱۷۵M ۳۵.۴B
.
.
۱۱
Gaj Finance
GAJ
$۰.۰۰۵۹۲۶۳۷ ۳۴۸.۴۸ تومان
۱.۳۳%
۵.۲۹%
$۱۲.۴B $۲۹ ۲.۰۹T
.
.
۱۲
$۰.۰۰۰۰۲۰۸۹ ۱.۲۳ تومان
۰.۶۱%
-۱۰.۶۶%
$۱۲.۳B $۱۶۸M ۵۸۹T
۱۳
$۲۹.۸۷ ۱,۷۵۶,۳۸۷ تومان
-۰.۸۶%
-۸.۴۶%
$۱۱.۷B $۱۸۵M ۳۹۳M
.
.
۱۴
$۶۶,۶۱۴ ۳,۹۱۶,۹۷۲,۹۲۲ تومان
۰.۵۳%
-۴.۲۶%
$۱۰.۱B $۱۲۴M ۱۵۳k
۱۵
$۰.۱۱۶۰۶۷ ۶,۸۲۴.۹ تومان
۰.۸۵%
-۰.۵۵%
$۱۰.۱B $۲۰۶M ۸۷.۲B
۱۶
$۱۵.۰۹ ۸۸۷,۳۰۸ تومان
۱.۲۴%
-۶.۰۸%
$۸.۸۳B $۲۶۲M ۵۸۷M
۱۷
$۶.۳۳ ۳۷۲,۲۱۱ تومان
۲%
-۲.۳۱%
$۸.۷۱B $۱۲۲M ۱.۳۷B
۱۸
$۱۱.۴۳ ۶۷۲,۰۹۶ تومان
-۰.۰۵%
۱۶.۵۸%
$۸.۶۱B $۲۴۱M ۷۵۳M
۱۹
$۴۲۷.۳۲ ۲۵,۱۲۶,۸۶۳ تومان
-۰.۸۱%
-۹.۲۲%
$۸.۴۱B $۱۲۵M ۱۹.۷M
.
.
۲۰
$۵.۶۳ ۳۳۱,۰۵۰ تومان
۰.۰۶%
-۱۴.۵۸%
$۶.۱۲B $۱۴۷M ۱.۰۸B
۲۱
$۷۸.۸۵ ۴,۶۳۶,۴۶۳ تومان
۰.۰۲%
-۱.۹۸%
$۵.۸۸B $۲۰۰M ۷۴.۶M
.
.
۲۲
$۰.۶۱۹۱۸۹ ۳۶,۴۰۹ تومان
۱.۴۵%
-۵%
$۵.۷۴B $۲۳۷M ۹.۲۸B
۲۳
Lido wstETH
WSTETH
$۱,۸۶۴.۲ ۱۰۹,۶۱۶,۳۲۳ تومان
۰.۳۴%
-۳.۶۴%
$۵.۵۳B $۶۷.۷M ۲.۹۷M
۲۴
Wrapped eETH
weETH
$۳,۷۳۲.۲ ۲۱۹,۴۵۴,۹۱۴ تومان
۰.۷۸%
-۲.۸۹%
$۵.۴۹B $۱۵.۹M ۱.۴۷M
۲۵
$۵.۸۴ ۳۴۳,۳۹۸ تومان
۱.۴۴%
-۰.۰۵%
$۵.۴۱B $۱.۰۲M ۹۲۶M
۲۶
۵۸,۸۰۱ تومان
۰.۰۶%
۰.۱%
$۵.۲۳B $۳۱۱M ۵.۲۳B
۲۷
$۰.۰۰۰۰۱۲۱۱ ۰.۷۱۲۰۸۰۶۷۵۰۳۶ تومان
۲.۲۳%
-۳.۸۷%
$۵.۰۹B $۴۸۰M ۴۲۰T
.
.
۲۸
Black Phoenix
BPX
$۳.۳۵ ۱۹۶,۹۸۴ تومان
۵۷۷۷۵۸۳.۸۱%
۷۴۳۶۸۸۴.۷۵%
$۴.۹۸B ---۱.۴۹B
.
.
۲۹
$۹.۳۳ ۵۴۸,۶۱۴ تومان
۲.۰۱%
-۱۴.۵%
$۴.۳۳B $۷۰.۸M ۴۶۵M
۳۰
$۰.۱۵۹۳۸۶ ۹,۳۷۲.۱ تومان
۰.۱۷%
-۱.۷۷%
$۳.۸۱B $۵۷.۱M ۲۳.۹B
.
.
۳۱
$۲۵.۴۷ ۱,۴۹۷,۶۶۳ تومان
-۰.۰۲%
-۵.۴۳%
$۳.۷۵B $۷۸.۱M ۱۴۷M
.
.
۳۲
$۱.۴۶ ۸۵,۸۵۰ تومان
-۱.۶۱%
-۱۶.۵۷%
$۳.۶۶B $۸۰.۱M ۲.۵۲B
۳۳
Renzo Restaked ETH
EZETH
$۳,۵۷۶.۳ ۲۱۰,۲۹۱,۹۴۷ تومان
۰.۷۲%
-۳.۰۲%
$۳.۵۶B $۲۷.۳M ۹۹۶k
۳۴
$۷.۸۴ ۴۶۱,۰۰۰ تومان
-۰.۶۱%
-۷.۴%
$۳.۵۳B $۱۱۷M ۴۵۰M
۳۵
Ethena USDe
USDe
۵۸,۸۶۰ تومان
۰.۰۲%
۰.۰۳%
$۳.۵۲B $۲۲.۱M ۳.۵۲B
۳۶
$۱۷۷.۶۵ ۱۰,۴۴۶,۰۰۶ تومان
۴.۱۸%
۶.۳۸%
$۳.۲۷B $۵۵.۶M ۱۸.۴M
۳۷
$۸.۲۸ ۴۸۶,۸۷۳ تومان
۳.۱۴%
-۹.۲۳%
$۳.۲۰B $۸۷.۷M ۳۸۸M
۳۸
$۰.۰۸۵۷۹۱ ۵,۰۴۴.۶ تومان
۰.۳۸%
-۴.۸۷%
$۳.۰۶B $۳۰.۲M ۳۵.۷B
.
.
۳۹
$۵.۲۳ ۳۰۷,۵۲۹ تومان
۰.۲۹%
-۱۵.۹۷%
$۲.۹۴B $۹۴.۵M ۵۶۳M
۴۰
Mantle
MNT
$۰.۸۹۸۳۶۸ ۵۲,۸۲۵ تومان
۰.۲۱%
-۴.۶۹%
$۲.۹۳B $۱۵۰M ۳.۲۶B
.
.
۴۱
$۰.۰۹۸۵۱ ۵,۷۹۲.۵ تومان
۰.۹۸%
-۰.۹%
$۲.۸۶B $۳۳.۲M ۲۹.۰B
.
.
۴۲
$۱.۹۲ ۱۱۲,۸۹۸ تومان
-۱.۰۷%
-۱۴.۵۳%
$۲.۸۱B $۴۷.۲M ۱.۴۶B
.
.
۴۳
$۷.۱۸ ۴۲۲,۱۹۲ تومان
۰.۴۸%
-۸.۸۶%
$۲.۸۰B $۱۲۶M ۳۹۰M
۴۴
$۴۶.۲۶ ۲,۷۲۰,۱۳۶ تومان
۰.۳۸%
-۱.۵۲%
$۲.۷۷B $۲.۶۵M ۶۰.۰M
۴۵
$۰.۹۲۲۵۸۵ ۵۴,۲۴۹ تومان
-۰.۳۴%
-۵.۹%
$۲.۶۷B $۱۱۸M ۲.۸۹B
۴۶
$۰.۰۹۸۶۸۶ ۵,۸۰۲.۸ تومان
-۲.۴۴%
-۱۰.۵۹%
$۲.۶۴B $۶.۹۵M ۲۶.۸B
۴۷
$۱.۷۱ ۱۰۰,۵۵۰ تومان
-۲.۹۱%
-۱۵.۰۵%
$۲.۵۷B $۳۷.۶M ۱.۵۰B
.
.
۴۸
$۲.۵۶ ۱۵۰,۵۳۱ تومان
۸.۲%
-۷.۳۱%
$۲.۵۵B $۳۱۲M ۹۹۸M
۴۹
$۰.۹۹۸۸۲۵ ۵۸,۷۳۲ تومان
۰.۰۳%
-۰.۱۶%
$۲.۵۴B $۲.۴۷B ۲.۵۴B
۵۰
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۱۵۵.۸۶ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۵۱
$۲۵.۰۱ ۱,۴۷۰,۶۱۴ تومان
-۳.۳۹%
-۱۱.۸۶%
$۲.۴۲B $۱۰۶M ۹۷.۱M
۵۲
$۰.۹۵۰۳۲۴ ۵۵,۸۸۰ تومان
۰.۲۲%
-۱۴.۱۴%
$۲.۳۰B $۹۰.۱M ۲.۴۲B
.
.
۵۳
$۲,۴۰۶.۹ ۱۴۱,۵۳۰,۵۹۱ تومان
۴.۵۴%
-۲.۸۱%
$۲.۲۳B $۵۷.۶M ۹۲۷k
.
.
۵۴
$۰.۲۳۴۸۳۶ ۱۳,۸۰۹ تومان
-۱.۵۱%
-۱۱.۶۴%
$۲.۲۳B $۴۵.۶M ۹.۵۰B
۵۵
$۳۱۳.۱۵ ۱۸,۴۱۳,۵۴۸ تومان
۲.۲۹%
-۱۴.۴۵%
$۲.۱۷B $۱۹.۳M ۶.۹۴M
.
.
۵۶
$۰.۰۲۹۲۳۰۸۵ ۱,۷۱۸.۸ تومان
۱.۹۸%
-۸.۰۱%
$۲.۱۲B $۳۳.۷M ۷۲.۷B
.
.
۵۷
$۰.۰۲۰۰۷۳۸۲ ۱,۱۸۰.۴ تومان
-۵.۳%
۵.۷۴%
$۲.۰۵B $۸۳۷M ۱۰۲B
۵۸
Rocket Pool ETH
RETH
$۳,۹۸۴.۴ ۲۳۴,۲۸۷,۴۷۸ تومان
۰.۸۵%
-۲.۷%
$۲.۰۰B $۲۲.۵M ۵۰۴k
۵۹
$۲.۱۹ ۱۲۸,۷۷۴ تومان
۶.۶۲%
۱۲.۶%
$۱.۹۵B $۱۰۲M ۸۹۳M
۶۰
$۲۸.۲۶ ۱,۶۶۱,۷۱۸ تومان
-۱.۶۳%
-۲۵.۰۲%
$۱.۸۴B $۴۳.۳M ۶۵.۴M
.
.
۶۱
$۰.۰۳۷۰۳۷۶ ۲,۱۷۷.۸ تومان
۸.۵۹%
-۲.۷۷%
$۱.۷۸B $۱۴۳M ۴۸.۴B
.
.
۶۲
$۰.۶۲۹۸۰۴ ۳۷,۰۳۳ تومان
-۰.۲%
-۸.۹%
$۱.۷۶B $۸۰.۲M ۲.۸۰B
۶۳
Ondo
ONDO
$۱.۱۹ ۶۹,۹۷۳ تومان
-۱.۷۳%
-۸.۴۷%
$۱.۷۱B $۱۱۹M ۱.۴۴B
۶۴
Mantle Staked Ether
METH
$۳,۷۲۶.۵ ۲۱۹,۱۲۲,۱۰۰ تومان
۰.۸۱%
-۲.۱۴%
$۱.۶۹B $۲.۹۱M ۴۵۴k
.
.
۶۵
$۱.۶۹ ۹۹,۳۷۴ تومان
۰.۰۸%
-۱۴.۳۴%
$۱.۶۹B $۱۲.۵M ۱.۰۰B
.
.
۶۶
$۰.۰۰۰۰۲۵۱۳ ۱.۴۸ تومان
۱.۹۱%
-۱۲.۶۴%
$۱.۶۶B $۱۳۹M ۶۶.۲T
۶۷
Bitget Token
BGB
$۱.۱۶ ۶۸,۲۰۹ تومان
۰.۰۶%
-۳.۱۷%
$۱.۶۱B $۴۴.۸M ۱.۴۰B
.
.
۶۸
$۴.۶۴ ۲۷۲,۸۳۷ تومان
-۱.۸۳%
-۱۳.۱۹%
$۱.۵۵B $۹۴.۳M ۳۳۵M
۶۹
$۷.۹ ۴۶۴,۵۲۸ تومان
۲.۲۳%
-۱۳.۰۷%
$۱.۵۰B $۳۸.۵M ۱۹۱M
۷۰
Core
CORE
$۱.۶۲ ۹۵,۲۵۸ تومان
۴%
-۵.۱۳%
$۱.۴۴B $۴۹.۱M ۸۹۳M
.
.
۷۱
WhiteBIT Coin
WBT
$۹.۶۵ ۵۶۷,۴۳۰ تومان
۰.۴۹%
-۲.۴۶%
$۱.۳۸B $۳.۷۱M ۱۴۴M
.
.
۷۲
$۰.۶۵۳۲۳۵ ۳۸,۴۱۱ تومان
-۰.۹۲%
-۷.۷۷%
$۱.۳۴B $۶۸.۵M ۲.۰۶B
۷۳
$۰.۳۶۲۴۴۷ ۲۱,۳۱۲ تومان
۱.۴۲%
-۱۵.۵۸%
$۱.۳۱B $۴۶.۲M ۳.۶۲B
۷۴
$۸۵.۱۵ ۵,۰۰۶,۹۰۹ تومان
-۰.۶۶%
-۸.۹۷%
$۱.۲۶B $۶۷.۷M ۱۴.۸M
۷۵
$۰.۴۱۴۰۷۱ ۲۴,۳۴۸ تومان
-۱.۱۴%
-۱۵.۲۷%
$۱.۲۶B $۴۲.۶M ۳.۰۵B
۷۶
$۰.۱۵۴۱۹۸ ۹,۰۶۷ تومان
۰.۴۲%
-۹.۴۱%
$۱.۲۶B $۲۳.۷M ۸.۱۸B
.
.
۷۷
$۰.۷۶۴۸۱ ۴۴,۹۷۲ تومان
۳.۲۹%
-۷.۷۸%
$۱.۲۳B $۱۲۲M ۱.۶۱B
۷۸
$۰.۹۳۲۳۳۳ ۵۴,۸۲۲ تومان
-۰.۴۵%
-۲۰.۹۲%
$۱.۲۱B $۴۶.۰M ۱.۳۰B
.
.
۷۹
$۸۲.۸۱ ۴,۸۶۹,۳۱۵ تومان
۰.۰۷%
-۴.۵۱%
$۱.۲۰B $۱۰.۴M ۱۴.۵M
.
.
۸۰
$۰.۰۳۳۰۴۴۲ ۱,۹۴۳ تومان
-۰.۵۹%
-۱۴.۱۶%
$۱.۱۸B $۵۴.۳M ۳۵.۸B
۸۱
Flare
FLR
$۰.۰۲۷۱۳۴۲۹ ۱,۵۹۵.۵ تومان
۰.۴۸%
۰.۶۴%
$۱.۱۵B $۳.۵۳M ۴۲.۷B
۸۲
Cheelee
CHEEL
$۲۰.۳۷ ۱,۱۹۷,۷۷۷ تومان
-۰.۲%
-۰.۹۴%
$۱.۱۵B $۵.۱۴M ۵۶.۷M
۸۳
$۸.۵۸ ۵۰۴,۵۱۳ تومان
۲.۳۷%
-۰.۲%
$۱.۱۱B $۱.۹۵M ۱۳۰M
۸۴
$۰.۷۲۰۳۰۸ ۴۲,۳۵۵ تومان
-۰.۸۵%
-۱۰.۵۳%
$۱.۰۹B $۱۸.۱M ۱.۵۱B
۸۵
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$۳,۶۲۵.۴ ۲۱۳,۱۷۹,۶۶۷ تومان
۰.۷۵%
-۲.۹۸%
$۱.۰۷B $۷۰۹k ۲۹۷k
۸۶
$۱۰.۴۲ ۶۱۲,۷۰۷ تومان
۰.۵۴%
۰.۴۶%
$۹۹۶M $۲۷۸k ۹۵.۶M
.
.
۸۷
$۶.۷۲ ۳۹۵,۱۴۳ تومان
-۱.۰۸%
-۹.۴۹%
$۹۷۹M $۲۴.۷M ۱۴۵M
۸۸
$۴۹.۴۱ ۲,۹۰۵,۳۶۰ تومان
-۰.۲۹%
-۱۳.۳۴%
$۹۷۲M $۹.۳۴M ۱۹.۷M
۸۹
BitTorrent [New]
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۹۹۸۸۵۳ ۰.۰۵۸۷۳۳۶۰۱۸۵۸ تومان
۰.۳۱%
-۹.۰۹%
$۹۶۸M $۲۸.۲M ۹۶۸T
۹۰
$۴۵.۶۹ ۲,۶۸۶,۶۲۰ تومان
۰.۵۴%
-۲۴.۵۷%
$۹۵۸M $۹۶.۷M ۲۱.۰M
.
.
۹۱
Zebec Network
ZBC
$۰.۰۱۸۵۶۴۸۵ ۱,۰۹۱.۶ تومان
۰.۰۳%
-۲.۱۷%
$۹۴۴M $۳.۷۴k ۵۰.۸B
.
.
۹۲
Tokenize Xchange
TKX
$۱۱.۶۴ ۶۸۴,۴۴۴ تومان
-۰.۷۶%
-۸.۶۴%
$۹۳۱M $۹.۱۷M ۷۹.۹M
.
.
۹۳
dYdX (Native)
DYDX
$۱.۵۳ ۸۹,۹۶۶ تومان
-۲.۳۷%
-۱۸.۷۹%
$۹۰۷M $۲۱.۸M ۵۹۳M
۹۴
$۳۳.۲ ۱,۹۵۲,۱۹۵ تومان
۰.۱۶%
-۶.۱۱%
$۸۹۸M $۱۱.۴M ۲۷.۰M
.
.
۹۵
$۰.۱۰۰۶۸۲ ۵,۹۲۰.۲ تومان
-۲.۶۳%
-۲۰.۸%
$۸۹۴M $۹۰.۲M ۸.۸۸B
۹۶
$۱۲.۶۵ ۷۴۳,۸۳۳ تومان
۰.۳۵%
-۵.۵%
$۸۹۰M $۱۶.۸M ۷۰.۵M
.
.
۹۷
$۵.۶۷ ۳۳۳,۴۰۲ تومان
۷.۲%
۶.۱۹%
$۸۷۵M $۶۸.۵M ۱۵۴M
۹۸
$۰.۳۸۱۳۲۸ ۲۲,۴۲۲ تومان
-۰.۳۶%
-۸.۶۸%
$۸۶۹M $۴۷.۴M ۲.۲۸B
۹۹
$۳۲۹.۹۶ ۱۹,۴۰۱,۹۹۳ تومان
۱.۲۷%
۱.۵۱%
$۸۵۴M $۱.۹۸M ۲.۵۸M
.
.
۱۰۰
Ronin
RON
$۲.۵۷ ۱۵۱,۱۱۹ تومان
-۰.۴۳%
-۱۲.۳۶%
$۸۵۰M $۱۰.۴M ۳۳۰M
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر