برترین ارزهای دیجیتال

نامقیمتروزانههفتگیحجم بازارمعاملات روزتعداد موجود
۷ روز اخیر
۱
$۱۸,۶۴۰ ۶۰۷,۸۹۶,۳۳۳ تومان
-۷.۵۲%
-۱.۲۲%
$۳۵۷B $۴۷.۹B ۱۹.۱M
.
.
۲
$۱,۲۷۵.۴ ۴۱,۵۹۴,۲۶۸ تومان
-۷.۶۷%
-۳.۶۸%
$۱۵۳B $۱۶.۲B ۱۲۰M
۳
۳۲,۶۱۲ تومان
-۰.۰۶%
۰.۰۳%
$۶۷.۹B $۵۵.۲B ۶۷.۹B
۴
۳۲,۶۷۷ تومان
۰.۰۱%
۰.۲۵%
$۴۹.۰B $۴.۴۲B ۴۹.۰B
۵
$۲۶۸.۶۶ ۸,۷۶۱,۵۲۸ تومان
-۵.۶۳%
۰.۸۸%
$۴۳.۸B $۷۳۱M ۱۶۳M
.
.
۶
$۰.۹۹۹۳۶۳ ۳۲,۵۹۱ تومان
-۰.۰۷%
-۰.۰۹%
$۲۰.۹B $۱۰.۱B ۲۱.۰B
۷
$۰.۴۲۱۱۰۷ ۱۳,۷۳۳ تومان
-۱۱.۲۴%
۱.۵۵%
$۲۰.۹B $۲.۵۶B ۴۹.۹B
.
.
۸
$۰.۴۲۷۲۸۲ ۱۳,۹۳۵ تومان
-۶.۴۱%
-۳.۳۵%
$۱۴.۴B $۵۴۸M ۳۳.۸B
.
.
۹
$۳۱.۹۹ ۱,۰۴۳,۲۵۶ تومان
-۶.۹۹%
۱.۸۷%
$۱۱.۳B $۱.۱۲B ۳۵۴M
۱۰
$۰.۰۵۹۵۴۶ ۱,۹۴۱.۹ تومان
-۴.۳۲%
۱.۷۶%
$۷.۸۸B $۲۹۶M ۱۳۲B
۱۱
$۶.۲۵ ۲۰۳,۸۲۵ تومان
-۶.۷۸%
-۰.۴۴%
$۷.۲۱B $۲۹۰M ۱.۱۵B
۱۲
$۰.۹۹۸۸۴۳ ۳۲,۵۷۴ تومان
-۰.۲۶%
-۰.۰۳%
$۶.۴۳B $۳۵۸M ۶.۴۴B
۱۳
$۰.۰۰۰۰۱۰۸۷ ۰.۳۵۴۴۹۱۹۷۰۹۳۶ تومان
-۳.۸۴%
۳.۲۹%
$۶.۴۰B $۲۳۴M ۵۸۹T
۱۴
$۰.۰۵۸۹۶۹ ۱,۹۲۳.۱ تومان
-۲.۳۵%
-۱.۳۶%
$۵.۴۴B $۳۰۸M ۹۲.۳B
۱۵
$۰.۷۲۴۸۴۴ ۲۳,۶۳۹ تومان
-۶.۲%
-۱.۲۱%
$۵.۳۸B $۳۹۹M ۷.۴۴B
.
.
۱۶
$۱۶.۸۶ ۵۴۹,۸۳۸ تومان
-۶.۵%
۱.۱۸%
$۴.۹۸B $۳۰۵M ۲۹۵M
.
.
۱۷
$۱۸,۶۴۰ ۶۰۷,۸۸۱,۶۵۸ تومان
-۷.۵۸%
-۱.۲۷%
$۴.۵۵B $۲۳۳M ۲۴۵k
۱۸
$۶.۰۶ ۱۹۷,۶۲۸ تومان
-۷.۸۲%
۱۴.۵%
$۴.۵۵B $۱۹۴M ۷۵۳M
.
.
۱۹
$۴.۱۵ ۱۳۵,۳۴۰ تومان
-۴.۹۷%
-۱۲.۶۷%
$۳.۸۷B $۱.۶۳M ۹۳۳M
۲۰
$۷.۸۵ ۲۵۶,۰۰۴ تومان
-۴.۴۶%
۱۴.۱۵%
$۳.۸۵B $۹۵۰M ۴۹۱M
.
.
۲۱
$۱۵.۰۵ ۴۹۰,۸۱۰ تومان
-۳.۶۹%
۰.۶۲%
$۳.۷۸B $۱۷.۱M ۲۵۱M
۲۲
$۱۲.۷۶ ۴۱۶,۱۲۹ تومان
-۱۱.۲۶%
-۸.۵۶%
$۳.۷۲B $۵۱۸M ۲۹۲M
۲۳
$۲۷.۰۷ ۸۸۲,۸۰۶ تومان
-۶.۲۴%
-۷.۴۴%
$۳.۷۰B $۶۵۵M ۱۳۷M
.
.
۲۴
$۵۱.۷۹ ۱,۶۸۸,۹۷۳ تومان
-۵.۰۸%
-۰.۹۳%
$۳.۶۸B $۳۵۸M ۷۱.۲M
.
.
۲۵
$۲۳.۰۱ ۷۵۰,۴۰۱ تومان
-۷.۷%
-۱.۳۹%
$۳.۰۷B $۵۵.۳M ۱۳۳M
.
.
۲۶
$۳.۴۹ ۱۱۳,۸۱۶ تومان
-۷.۱۶%
-۸.۳۷%
$۲.۷۴B $۱۹۱M ۷۸۷M
.
.
۲۷
$۰.۱۰۸۷۴۳ ۳,۵۴۶.۳ تومان
-۶.۶۳%
۴.۴%
$۲.۷۴B $۳۴.۶M ۲۵.۲B
.
.
۲۸
$۰.۱۰۷۴۶۳ ۳,۵۰۴.۶ تومان
-۶.۸۴%
-۸.۴۴%
$۲.۷۳B $۱۴۳M ۲۵.۴B
.
.
۲۹
$۱۴۰.۶۶ ۴,۵۸۷,۱۹۸ تومان
-۷.۵۱%
-۱.۳۲%
$۲.۵۴B $۷۹.۷M ۱۸.۱M
۳۰
$۰.۰۰۲۶۵۰۵۸ ۸۶.۴۴ تومان
-۲.۹۷%
۶.۲۸%
$۲.۴۸B $۱.۰۴M ۹۳۲B
۳۱
$۰.۳۳۴۸۵۱ ۱۰,۹۲۰ تومان
-۹.۱%
۱.۴۱%
$۲.۳۲B $۱۸۷M ۶.۹۳B
.
.
۳۲
$۱۱۱.۳۶ ۳,۶۳۱,۶۶۸ تومان
-۶.۶۷%
-۱.۳۶%
$۲.۱۳B $۵۳۲M ۱۹.۱M
.
.
۳۳
$۰.۰۰۰۲۶۲۱۶ ۸.۵۵ تومان
-۱۰.۹۶%
-۱۳.۱۲%
$۱.۸۱B $۷۱۶M ۶.۹۰T
۳۴
$۱۳۲.۵ ۴,۳۲۱,۰۸۴ تومان
۸.۲۳%
۳۰.۴۲%
$۱.۷۹B $۱۸۸M ۱۳.۴M
.
.
۳۵
$۵.۲۵ ۱۷۱,۲۱۳ تومان
-۶.۹۳%
-۸.۰۴%
$۱.۶۵B $۲۵۵M ۳۱۴M
.
.
۳۶
$۵.۶۶ ۱۸۴,۵۸۴ تومان
-۵.۷۲%
۶.۷%
$۱.۶۴B $۱۹۳M ۲۹۱M
۳۷
$۱.۵۹ ۵۱,۸۵۳ تومان
-۶.۵۲%
-۵.۴%
$۱.۶۴B $۵۴.۰M ۱.۰۳B
۳۸
$۰.۰۲۲۰۵۵۰۵ ۷۱۹.۲۶ تومان
-۶.۵۲%
-۲.۷۷%
$۱.۶۰B $۶۹.۷M ۷۲.۵B
.
.
۳۹
$۵.۹۳ ۱۹۳,۳۸۹ تومان
-۵.۸۵%
۰.۱۴%
$۱.۵۵B $۴۱.۶M ۲۶۲M
۴۰
Cryptonite
XCN
$۰.۰۷۲۱۴۷ ۲,۳۵۲.۹ تومان
-۱.۵۸%
۱۲.۹۷%
$۱.۵۵B $۲۴.۳M ۲۱.۴B
۴۱
۳۲,۶۱۲ تومان
-۰.۲۵%
۰.۰۴%
$۱.۳۵B $۶.۰۱M ۱.۳۵B
۴۲
$۰.۰۵۷۲۰۳ ۱,۸۶۵.۵ تومان
-۵.۸۶%
-۰.۶۲%
$۱.۳۳B $۳۶.۵M ۲۳.۳B
.
.
۴۳
$۱.۴ ۴۵,۶۵۷ تومان
-۷.۷۴%
-۴.۳۹%
$۱.۲۶B $۳۶.۲M ۹۰۲M
۴۴
$۰.۲۳۳۱۰۷ ۷,۶۰۲.۱ تومان
-۹.۹۸%
-۳.۲۵%
$۱.۲۴B $۴۷۳M ۵.۳۴B
.
.
۴۵
$۰.۶۸۱۷۸۳ ۲۲,۲۳۴ تومان
-۴.۷۵%
-۳.۶۶%
$۱.۲۳B $۱۲۹M ۱.۸۱B
۴۶
$۰.۸۲۱۹۰۳ ۲۶,۸۰۴ تومان
-۶.۶۷%
-۲.۴۸%
$۱.۲۳B $۱۸۸M ۱.۴۹B
.
.
۴۷
$۱.۱۲ ۳۶,۵۲۵ تومان
-۷.۵۸%
-۱۶.۶۹%
$۱.۱۲B $۲۱۵M ۱.۰۰B
۴۸
$۱۲.۰۳ ۳۹۲,۳۲۲ تومان
-۵.۴%
-۳.۵۷%
$۱.۰۸B $۶۸.۹M ۹۰.۳M
.
.
۴۹
$۱.۰۷ ۳۴,۹۹۳ تومان
-۶.۱۵%
۳.۴%
$۱.۰۷B $۳۹.۶M ۱.۰۰B
.
.
۵۰
$۴۵.۹۳ ۱,۴۹۷,۸۶۷ تومان
-۳.۹۹%
-۳.۸۵%
$۱.۰۵B $۳۰.۸M ۲۳.۰M
.
.
۵۱
$۷۳.۶۵ ۲,۴۰۱,۸۷۱ تومان
-۷.۰۸%
-۰.۵۵%
$۱.۰۳B $۱۳۳M ۱۴.۱M
.
.
۵۲
۳۲,۶۴۵ تومان
-۰.۱۲%
۰.۱۷%
$۱.۰۱B $۶۷.۱M ۱.۰۲B
۵۳
$۱.۵۳ ۴۹,۸۹۶ تومان
-۹.۵۹%
-۱۴.۵۵%
$۹۹۳M $۳۰.۸M ۶۴۹M
.
.
۵۴
۳۲,۶۷۷ تومان
۰.۱۵%
۰.۴۷%
$۹۵۸M $۱۵۲M ۹۵۷M
۵۵
Compound USD Coin
CUSDC
$۰.۰۲۲۶۷۱۱۲ ۷۳۹.۳۵ تومان
۰.۱۳%
۰.۱۴%
$۹۵۸M $۱.۰۵k ۴۲.۲B
۵۶
$۴۸.۳۱ ۱,۵۷۵,۴۸۴ تومان
-۶.۳۷%
-۰.۸۲%
$۹۲۶M $۲۲.۹M ۱۹.۱M
.
.
۵۷
$۸.۹۴ ۲۹۱,۵۵۱ تومان
-۳.۰۸%
۰.۳%
$۸۷۳M $۳.۲۰M ۹۷.۷M
.
.
۵۸
IOTA
MIOTA
$۰.۳۱۰۹۵۶ ۱۰,۱۴۱ تومان
-۳.۱۱%
۱۸.۷%
$۸۶۱M $۵۰.۳M ۲.۷۷B
.
.
۵۹
$۰.۰۰۰۰۳۹۸۳ ۱.۳ تومان
-۳.۸۸%
۳.۳۳%
$۷۶۲M $۲۰.۱M ۱۹.۱T
.
.
۶۰
USDD
USDD
۳۲,۶۷۷ تومان
۰.۱%
۰.۵۲%
$۷۴۸M $۷۴.۳M ۷۴۸M
۶۱
Compound Dai
CDAI
$۰.۰۲۲۰۸۹۱۹ ۷۲۰.۳۷ تومان
۰.۰۶%
۰.۱۱%
$۷۳۲M $۴.۴۴k ۳۳.۱B
۶۲
$۰.۰۹۷۶۲۵ ۳,۱۸۳.۷ تومان
-۶.۳۲%
۰.۷۷%
$۷۲۲M $۲۷.۱M ۷.۴۰B
.
.
۶۳
BitTorrent-New
BTT
$۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۴۲۶۷ ۰.۰۲۴۹۲۴۲۴۲۴۲۴ تومان
-۴.۲۶%
-۲.۳۳%
$۷۱۸M $۲۶.۶M ۹۴۰T
۶۴
$۵۳.۶۸ ۱,۷۵۰,۶۱۰ تومان
-۱۱.۱۴%
۰.۱۵%
$۶۹۱M $۴۴.۲M ۱۲.۸M
.
.
۶۵
$۴.۳۵ ۱۴۱,۸۶۲ تومان
-۳.۹۶%
-۴.۷۱%
$۶۶۳M $۱۲.۸M ۱۵۳M
.
.
۶۶
$۴.۶۸ ۱۵۲,۶۲۴ تومان
-۲.۷%
۸.۱۱%
$۶۵۴M $۶۳.۹M ۱۳۹M
.
.
۶۷
$۱.۵ ۴۸,۹۱۸ تومان
۱.۱۷%
۴.۴%
$۶۳۵M $۲۱.۵M ۴۲۳M
.
.
۶۸
$۶۹۰.۲۷ ۲۲,۵۱۱,۰۵۵ تومان
-۸.۰۵%
۱۳.۹۱%
$۶۱۹M $۳۸.۵M ۹۰۱k
.
.
۶۹
$۴.۱۴ ۱۳۵,۰۱۴ تومان
-۳.۱۸%
-۰.۲%
$۶۰۳M $۲.۴۲M ۱۴۵M
۷۰
$۰.۱۹۳۲۸۶ ۶,۳۰۳.۴ تومان
-۷.۰۷%
-۲.۸۸%
$۵۹۰M $۲۹.۲M ۳.۰۵B
۷۱
$۸.۳۶ ۲۷۲,۶۳۶ تومان
-۱۰.۵۷%
۰.۲۶%
$۵۹۰M $۶۱.۰M ۷۰.۵M
.
.
۷۲
$۴.۵۸ ۱۴۹,۳۶۳ تومان
-۱.۹۷%
-۷.۰۱%
$۵۸۹M $۲۴.۱M ۱۲۸M
.
.
۷۳
Tokenize Xchange
TKX
$۷.۴ ۲۴۱,۳۲۸ تومان
-۷.۳۹%
۱۹.۴۶%
$۵۸۷M $۲۰.۵M ۷۹.۹M
۷۴
$۰.۲۲۱۵۷۱ ۷,۲۲۵.۹ تومان
-۵.۷۱%
-۱.۸۹%
$۵۶۲M $۱۶۷M ۲.۵۴B
.
.
۷۵
$۲.۲۳ ۷۲,۷۲۵ تومان
-۷.۱۸%
-۵.۲۷%
$۵۳۳M $۴۷.۴M ۲۳۸M
.
.
۷۶
Fei USD
FEI
$۰.۹۹۸۰۲۳ ۳۲,۵۴۷ تومان
-۰.۵۹%
-۰.۰۲%
$۵۲۸M $۴۷.۲M ۵۲۸M
۷۷
Evmos
EVMOS
$۱.۶۸ ۵۴,۷۸۸ تومان
-۱۴.۰۶%
-۳۰.۹۷%
$۵۱۴M $۱.۳۷M ۳۰۷M
.
.
۷۸
$۰.۴۶۸۳۳۸ ۱۵,۲۷۳ تومان
-۲%
-۱.۹۸%
$۵۰۲M $۴۳.۲M ۱.۰۷B
.
.
۷۹
Osmosis
OSMO
$۱.۱ ۳۵,۸۷۳ تومان
-۷.۵۴%
-۱۰.۴۲%
$۵۰۱M $۱۷.۶M ۴۵۴M
.
.
۸۰
$۱,۶۰۹.۱ ۵۲,۴۷۵,۵۷۴ تومان
-۱.۰۸%
-۲.۸۴%
$۴۹۸M $۱۰.۶M ۳۱۰k
۸۱
$۰.۸۷۱۷۷۴ ۲۸,۴۳۰ تومان
-۶.۴۳%
-۰.۵۷%
$۴۸۷M $۶.۹۲M ۵۶۰M
.
.
۸۲
$۰.۰۳۰۶۰۲۲۲ ۹۹۸ تومان
-۵.۹۸%
-۳.۹۶%
$۴۵۵M $۴۰.۲M ۱۴.۸B
.
.
۸۳
$۱.۵۱ ۴۹,۲۴۴ تومان
-۸.۷۴%
-۵.۸۷%
$۴۵۴M $۵۶.۲M ۳۰۰M
.
.
۸۴
$۹.۰۲ ۲۹۴,۱۶۰ تومان
-۸.۳۳%
-۵.۱۵%
$۴۵۱M $۲۸.۴M ۵۰.۱M
.
.
۸۵
$۰.۴۴۸۸۱۳ ۱۴,۶۳۷ تومان
-۶.۲۷%
-۵.۷۸%
$۴۴۸M $۴۴.۷M ۱.۰۰B
.
.
۸۶
Rocket Pool
RPL
$۲۳.۵۸ ۷۶۸,۹۹۰ تومان
-۵.۶۶%
-۴.۶۸%
$۴۴۱M $۱.۶۹M ۱۸.۷M
۸۷
$۴۰.۴۱ ۱,۳۱۷,۸۴۹ تومان
-۶.۲۱%
-۰.۶۱%
$۴۳۸M $۶۲.۴M ۱۰.۹M
.
.
۸۸
$۰.۲۹۰۹۵۷ ۹,۴۸۸.۷ تومان
-۵.۷۵%
-۳%
$۴۳۵M $۳۹.۵M ۱.۴۹B
.
.
۸۹
$۱.۵۲ ۴۹,۵۷۰ تومان
-۱.۳۴%
۲.۵۹%
$۴۲۸M $۲۴.۶M ۲۸۱M
۹۰
$۰.۳۱۷۸۵۴ ۱۰,۳۶۶ تومان
-۵%
-۵.۶۷%
$۴۲۳M $۱۲.۵M ۱.۳۳B
.
.
۹۱
$۰.۷۰۳۸۱ ۲۲,۹۵۳ تومان
-۹.۸%
-۱۴.۲۱%
$۴۱۶M $۱۲.۰M ۵۹۲M
.
.
۹۲
$۰.۶۸۶۸۹۵ ۲۲,۴۰۱ تومان
-۰.۳۴%
۱۱.۴۴%
$۴۱۵M $۳۵۷M ۶۰۰M
.
.
۹۳
$۱,۶۶۹.۱ ۵۴,۴۳۲,۶۱۷ تومان
-۰.۷۴%
-۱.۰۶%
$۴۱۱M $۱.۶۲M ۲۴۶k
۹۴
$۰.۰۳۴۸۵۰۱۶ ۱,۱۳۶.۵ تومان
-۸.۲۷%
-۱۰.۶۷%
$۴۰۸M $۴۰.۲M ۱۱.۷B
.
.
۹۵
$۵۸.۵۵ ۱,۹۰۹,۴۳۰ تومان
-۷.۰۹%
۶.۸۱%
$۴۰۲M $۶۲.۰M ۶.۸۵M
.
.
۹۶
$۵۸.۵۵ ۱,۹۰۹,۴۳۰ تومان
-۷.۰۹%
۶.۸۱%
$۴۰۲M $۶۲.۰M ۶.۸۵M
.
.
۹۷
$۰.۵۷۷۴۲۵ ۱۸,۸۳۱ تومان
-۴.۱۴%
۱.۰۲%
$۳۹۸M $۱۵.۱M ۶۸۹M
۹۸
$۰.۰۲۸۸۰۸۱۳ ۹۳۹.۴۹ تومان
-۱.۹۹%
۱۲.۲۲%
$۳۹۷M $۳.۲۷M ۱۳.۷B
۹۹
$۰.۸۱۰۳۵۷ ۲۶,۴۲۷ تومان
۸%
۰.۹۲%
$۳۹۴M $۶۹.۸M ۴۸۸M
.
.
۱۰۰
$۳.۷۷ ۱۲۲,۹۴۷ تومان
-۵.۴۵%
-۴.۳۲%
$۳۷۶M $۵۹.۹M ۱۰۰M
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
صفحه آخر