ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ StrongU STU-U2 ASIC
۷.۰۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake2B
$۲۳۵.۶۳۷,۴۹۰,۲۹۶ تومان
3 سال پیش +۱
۲ Innosilicon S11 SiaMaster ASIC
۴.۳۰TH/s
۱,۳۵۰W
Blake2B
$۱۴۴.۷۵۴,۶۰۱,۱۸۵ تومان
4 سال پیش +۱
۳ Halong Mining DragonMint B52 ASIC
۳.۸۳TH/s
۱,۳۸۰W
Blake2B
$۱۲۸.۹۲۴,۰۹۸,۲۶۶ تومان
4 سال پیش +۱
۴ Obelisk SC1 Immersion ASIC
۲.۲۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake2B
$۷۴.۰۶۲,۳۵۴,۰۹۶ تومان
3 سال پیش +۱
۵ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۶۶.۴۲۲,۱۱۱,۲۱۵ تومان
5 روز پیش +۶
۶ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۵۵.۳۵۱,۷۵۹,۳۴۴ تومان
11 ماه پیش +۶
۷ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۴۶.۱۲۱,۴۶۶,۱۱۹ تومان
8 ماه پیش +۶
۸ Obelisk SC1 Dual ASIC
۱.۱۰TH/s
۹۰۰W
Blake2B
$۳۷.۰۳۱,۱۷۷,۰۴۴ تومان
3 سال پیش +۱
۹ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۳۶.۹۱,۱۷۲,۸۹۴ تومان
11 ماه پیش +۶
۱۰ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۶.۶۳۱,۱۶۴,۴۱۰ تومان
2 سال پیش +۱
۱۱ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۳۳.۸۱۱,۰۷۴,۸۳۷ تومان
3 سال پیش +۱
۱۲ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۲۷.۶۷۸۷۹,۶۶۸ تومان
7 ماه پیش +۶
۱۳ Bitmain Antminer A3 (815Gh) ASIC
۸۱۵GH/s
۱,۲۷۵W
Blake2B
$۲۷.۴۳۸۷۲,۰۸۵ تومان
4 سال پیش +۱
۱۴ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۶.۷۷۸۵۰,۹۱۴ تومان
8 ماه پیش +۸
۱۵ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۵.۸۱۸۲۰,۴۵۹ تومان
8 ماه پیش +۸
۱۶ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۵.۵۸۱۰,۶۱۰ تومان
5 ماه پیش +۸
۱۷ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۲۴.۶۵۷۸۳,۷۳۲ تومان
10 ماه پیش +۱
۱۸ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۲۳.۹۵۷۶۱,۳۴۳ تومان
3 سال پیش +۱
۱۹ Obelisk SC1 Slim ASIC
۵۵۰GH/s
۴۵۰W
Blake2B
$۱۸.۵۱۵۸۸,۵۲۴ تومان
3 سال پیش +۱
۲۰ Obelisk SC1 ASIC
۵۵۰GH/s
۵۰۰W
Blake2B
$۱۸.۵۱۵۸۸,۵۲۴ تومان
4 سال پیش +۱
۲۱ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۱۷.۴۷۵۵۵,۴۷۸ تومان
2 ماه پیش +۱۳
۲۲ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۴.۱۹۴۵۱,۱۴۶ تومان
9 ماه پیش +۲
۲۳ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۱۳.۸۴۴۳۹,۸۳۶ تومان
1 سال پیش +۶
۲۴ Goldshell KD Max ASIC
۴۰.۲TH/s
۳,۳۵۰W
Blake2S
$۱۲.۷۹۴۰۶,۵۰۶ تومان
28 روز پیش ---
۲۵ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۱۲.۳۶۳۹۲,۷۶۳ تومان
5 روز پیش +۱۳
۲۶ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۱۱.۱۲۳۵۳,۴۸۶ تومان
5 روز پیش +۱۳
۲۷ iBeLink BM-K1 Max ASIC
۳۲.۰TH/s
۳,۲۰۰W
Blake2S
$۱۰.۱۸۳۲۳,۵۸۷ تومان
21 روز پیش ---
۲۸ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۱۰.۰۶۳۱۹,۸۲۰ تومان
5 روز پیش +۱۳
۲۹ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۹.۸۸۳۱۴,۲۱۰ تومان
1 سال پیش +۱۳
۳۰ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۹.۷۱۳۰۸,۵۹۹ تومان
2 سال پیش +۱۳
۳۱ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۹.۷۱۳۰۸,۵۹۹ تومان
9 ماه پیش +۱۳
۳۲ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۹.۵۹۳۰۴,۹۵۳ تومان
8 ماه پیش +۶
۳۳ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۹.۴۴۳۰۰,۰۵۹ تومان
5 ماه پیش +۸
۳۴ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۹.۲۲۲۹۳,۲۲۴ تومان
2 سال پیش +۶
۳۵ Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) ASIC
۱۰۴TH/s
۳,۰۶۸W
SHA-256
$۹.۱۸۲۹۱,۷۶۷ تومان
11 ماه پیش +۱۳
۳۶ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۹.۰۲۲۸۶,۶۲۳ تومان
3 سال پیش +۱
۳۷ Goldshell CK6 ASIC
۱۹.۳TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۸.۹۱۲۸۳,۲۳۳ تومان
6 ماه پیش +۱
۳۸ Goldshell HS5 ASIC
۲.۷۰TH/s
۲,۶۵۰W
Handshake
$۸.۸۶۲۸۱,۷۸۵ تومان
1 سال پیش +۱
۳۹ Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۰۵۰W
SHA-256
$۸.۸۳۲۸۰,۵۴۴ تومان
1 سال پیش +۱۳
۴۰ MicroBT Whatsminer M30S+ ASIC
۱۰۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۸.۸۳۲۸۰,۵۴۴ تومان
1 سال پیش +۱۳
۴۱ Bitmain Antminer Z15 ASIC
۴۲۰KSol/s
۱,۵۱۰W
Equihash
$۸.۷۵۲۷۸,۰۸۲ تومان
2 سال پیش +۵
۴۲ Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) ASIC
۹۶.۰TH/s
۲,۸۳۲W
SHA-256
$۸.۴۷۲۶۹,۳۲۳ تومان
10 ماه پیش +۱۳
۴۳ Bitmain Antminer S19 (95Th) ASIC
۹۵.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۸.۳۸۲۶۶,۵۱۷ تومان
2 سال پیش +۱۳
۴۴ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۸.۳۲۶۳,۹۰۱ تومان
8 ماه پیش +۶
۴۵ Bitmain Antminer S19j (90Th) ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۷.۹۴۲۵۲,۴۹۰ تومان
1 سال پیش +۱۳
۴۶ Canaan AvalonMiner 1246 ASIC
۹۰.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
$۷.۹۴۲۵۲,۴۹۰ تومان
1 سال پیش +۱۳
۴۷ Bitmain Antminer T19 (88Th) ASIC
۸۸.۰TH/s
۳,۳۴۴W
SHA-256
$۷.۷۷۲۴۶,۸۷۹ تومان
11 ماه پیش +۱۳
۴۸ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۷.۷۵۲۴۶,۳۱۷ تومان
3 سال پیش +۱
۴۹ MicroBT Whatsminer M30S ASIC
۸۶.۰TH/s
۳,۲۶۸W
SHA-256
$۷.۵۹۲۴۱,۲۶۸ تومان
2 سال پیش +۱۳
۵۰ Goldshell KD6 ASIC
۲۳.۶TH/s
۲,۶۳۰W
Blake2S
$۷.۵۱۲۳۸,۶۴۵ تومان
3 ماه پیش ---
۵۱ iPollo B1 ASIC
۸۵.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۷.۵۲۳۸,۴۶۳ تومان
9 ماه پیش +۱۳
۵۲ Bitmain Antminer T19 (84Th) ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۱۵۰W
SHA-256
$۷.۴۱۲۳۵,۶۵۸ تومان
2 سال پیش +۱۳
۵۳ StrongU Hornbill H8 Pro ASIC
۸۴.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۷.۴۱۲۳۵,۶۵۸ تومان
1 سال پیش +۱۳
۵۴ Canaan AvalonMiner 1166 Pro ASIC
۸۱.۰TH/s
۳,۴۰۰W
SHA-256
$۷.۱۵۲۲۷,۲۴۱ تومان
1 سال پیش +۱۳
۵۵ MicroBT Whatsminer M31S+ ASIC
۸۰.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۷.۰۶۲۲۴,۴۳۶ تومان
1 سال پیش +۱۳
۵۶ Bitfury Tardis ASIC
۸۰.۰TH/s
۶,۳۰۰W
SHA-256
$۷.۰۶۲۲۴,۴۳۶ تومان
3 سال پیش +۱۳
۵۷ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۶.۹۴۲۲۰,۴۶۵ تومان
3 سال پیش +۱
۵۸ Goldshell LT5 Pro ASIC
۲.۴۵GH/s
۳,۱۰۰W
Scrypt
$۶.۹۲۱۹,۴۴۶ تومان
11 ماه پیش +۸
۵۹ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۶.۷۱۲۱۳,۲۱۴ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۰ MicroBT Whatsminer M31S ASIC
۷۶.۰TH/s
۳,۲۲۰W
SHA-256
$۶.۷۱۲۱۳,۲۱۴ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۱ Goldshell HS3 ASIC
۲.۰۰TH/s
۲,۰۰۰W
Handshake
$۶.۵۷۲۰۸,۷۳۰ تومان
1 سال پیش +۱
۶۲ StrongU Hornbill H8 ASIC
۷۴.۰TH/s
۳,۳۳۰W
SHA-256
$۶.۵۳۲۰۷,۶۰۳ تومان
1 سال پیش +۱۳
۶۳ Bitmain Antminer S17+ (73Th) ASIC
۷۳.۰TH/s
۲,۹۲۰W
SHA-256
$۶.۴۴۲۰۴,۷۹۸ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۴ Innosilicon A6+ LTCMaster ASIC
۲.۲۰GH/s
۲,۱۰۰W
Scrypt
$۶.۲۱۹۷,۰۵۳ تومان
3 سال پیش +۸
۶۵ Bolon Miner B11 ASIC
۷۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۶.۱۸۱۹۶,۳۸۱ تومان
11 ماه پیش +۱۳
۶۶ MicroBT Whatsminer M20S ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
۱۹۰,۷۷۰ تومان
2 سال پیش +۱۳
۶۷ Canaan AvalonMiner 1126 Pro ASIC
۶۸.۰TH/s
۳,۴۲۰W
SHA-256
۱۹۰,۷۷۰ تومان
10 ماه پیش +۱۳
۶۸ Spondoolies SPx36 ASIC
۵۴۰GH/s
۴,۴۰۰W
X11
$۵.۹۶۱۸۹,۴۳۹ تومان
3 سال پیش +۲
۶۹ MicroBT Whatsminer M32S ASIC
۶۶.۰TH/s
۳,۴۳۲W
SHA-256
$۵.۸۲۱۸۵,۱۶۰ تومان
1 سال پیش +۱۳
۷۰ Goldshell LT5 ASIC
۲.۰۵GH/s
۲,۰۸۰W
Scrypt
$۵.۷۸۱۸۳,۶۱۸ تومان
1 سال پیش +۸
۷۱ Goldshell KD5 ASIC
۱۸.۰TH/s
۲,۲۵۰W
Blake2S
$۵.۷۳۱۸۲,۰۱۷ تومان
1 سال پیش ---
۷۲ Bitmain Antminer S17e (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۲,۸۸۰W
SHA-256
$۵.۶۵۱۷۹,۵۴۸ تومان
2 سال پیش +۱۳
۷۳ Bitmain Antminer T17+ (64Th) ASIC
۶۴.۰TH/s
۳,۲۰۰W
SHA-256
$۵.۶۵۱۷۹,۵۴۸ تومان
2 سال پیش +۱۳
۷۴ Canaan AvalonMiner 1146 Pro ASIC
۶۳.۰TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۵.۵۶۱۷۶,۷۴۳ تومان
1 سال پیش +۱۳
۷۵ Goldshell CK5 ASIC
۱۲.۰TH/s
۲,۴۰۰W
Eaglesong
$۵.۵۴۱۷۶,۱۰۴ تومان
1 سال پیش +۱
۷۶ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۵.۵۳۱۷۵,۹۳۴ تومان
27 روز پیش +۶
۷۷ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۵.۴۹۱۷۴,۶۶۱ تومان
3 سال پیش +۱
۷۸ MicroBT Whatsminer M32 ASIC
۶۲.۰TH/s
۳,۳۴۸W
SHA-256
$۵.۴۷۱۷۳,۹۳۸ تومان
1 سال پیش +۱۳
۷۹ StrongU STU-U8 Pro ASIC
۶۰.۰TH/s
۲,۸۰۰W
SHA-256
$۵.۳۱۶۸,۳۲۷ تومان
2 سال پیش +۱۳
۸۰ iPollo B1L ASIC
۶۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۵.۳۱۶۸,۳۲۷ تومان
4 ماه پیش +۱۳
۸۱ Goldshell KD Lite ASIC
۱۶.۲TH/s
۱,۳۳۰W
Blake2S
$۵.۱۵۱۶۳,۸۱۶ تومان
1 ماه پیش ---
۸۲ Innosilicon T3+ 57T ASIC
۵۷.۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۵.۰۳۱۵۹,۹۱۰ تومان
2 سال پیش +۱۳
۸۳ Bitmain Antminer S17 (56Th) ASIC
۵۶.۰TH/s
۲,۵۲۰W
SHA-256
$۴.۹۴۱۵۷,۱۰۵ تومان
3 سال پیش +۱۳
۸۴ MicroBT Whatsminer M21S ASIC
۵۶.۰TH/s
۳,۳۶۰W
SHA-256
$۴.۹۴۱۵۷,۱۰۵ تومان
3 سال پیش +۱۳
۸۵ iBeLink DSM7T ASIC
۷.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14 + 2
$۴.۹۳۱۵۶,۷۴۷ تومان
3 سال پیش +۲
۸۶ StrongU STU-U6 ASIC
۴۴۰GH/s
۲,۲۰۰W
X11
$۴.۸۶۱۵۴,۳۵۸ تومان
2 سال پیش +۲
۸۷ MicroBT Whatsminer M10S ASIC
۵۵.۰TH/s
۳,۵۰۰W
SHA-256
$۴.۸۵۱۵۴,۳۰۰ تومان
3 سال پیش +۱۳
۸۸ iBeLink BM-K1+ ASIC
۱۵.۰TH/s
۲,۲۵۰W
Blake2S
$۴.۷۷۱۵۱,۶۸۱ تومان
10 ماه پیش ---
۸۹ Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) ASIC
۵۳.۰TH/s
۲,۰۹۴W
SHA-256
$۴.۶۸۱۴۸,۶۸۹ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹۰ Bitmain Antminer S17 (53Th) ASIC
۵۳.۰TH/s
۲,۳۸۵W
SHA-256
$۴.۶۸۱۴۸,۶۸۹ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹۱ Bitmain Antminer T17e (53Th) ASIC
۵۳.۰TH/s
۲,۹۱۵W
SHA-256
$۴.۶۸۱۴۸,۶۸۹ تومان
2 سال پیش +۱۳
۹۲ Goldshell LB Lite ASIC
۱.۶۲TH/s
۱,۴۵۰W
LBRY
$۴.۶۲۱۴۶,۸۵۱ تومان
1 ماه پیش +۱
۹۳ Innosilicon T3+ 52T ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۸۰۰W
SHA-256
$۴.۵۹۱۴۵,۸۸۳ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹۴ Goldshell LT Lite ASIC
۱.۶۲GH/s
۱,۴۵۰W
Scrypt
$۴.۵۶۱۴۵,۱۰۳ تومان
1 ماه پیش +۸
۹۵ Goldshell HS Lite ASIC
۱.۳۶TH/s
۱,۲۵۰W
Handshake
$۴.۴۷۱۴۱,۹۳۶ تومان
4 ماه پیش +۱
۹۶ Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) ASIC
۵۰.۰TH/s
۱,۹۷۵W
SHA-256
$۴.۴۱۱۴۰,۲۷۲ تومان
3 سال پیش +۱۳
۹۷ Ebang Ebit E12+ ASIC
۵۰.۰TH/s
۲,۵۰۰W
SHA-256
$۴.۴۱۱۴۰,۲۷۲ تومان
2 سال پیش +۱۳
۹۸ Innosilicon T3 50T ASIC
۵۰.۰TH/s
۳,۱۰۰W
SHA-256
$۴.۴۱۱۴۰,۲۷۲ تومان
2 سال پیش +۱۳
۹۹ Canaan AvalonMiner 1066 ASIC
۵۰.۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۴.۴۱۱۴۰,۲۷۲ تومان
2 سال پیش +۱۳
۱۰۰ Bitfily Snow Panther A1 ASIC
۴۹.۰TH/s
۵,۴۰۰W
SHA-256
$۴.۳۲۱۳۷,۴۶۷ تومان
4 سال پیش +۱۳
صفحه اول 0 1 2 3 4
صفحه آخر