ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۲۰۷,۴۵۰۷۸,۳۰۰,۵۷۰,۰۱۳ تومان
4 سال پیش ---
۲ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۱۱۴,۵۶۷۷۲,۲۷۷,۳۴۱,۴۹۶ تومان
5 سال پیش ---
۳ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۸۱۲,۷۰۵۵۲,۷۰۲,۱۹۸,۹۹۲ تومان
2 سال پیش ---
۴ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۷۸۹,۴۸۵۵۱,۱۹۶,۴۳۰,۷۷۲ تومان
5 سال پیش ---
۵ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۲۹۷,۲۱۸۱۹,۲۷۳,۹۸۸,۸۵۹ تومان
5 سال پیش ---
۶ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۲۵۵,۴۲۲۱۶,۵۶۳,۶۰۶,۰۶۲ تومان
5 سال پیش ---
۷ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۱۸۱,۱۱۷۱۱,۷۴۵,۰۶۹,۹۳۸ تومان
5 سال پیش ---
۸ Bitfily Snow Panther D1 ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۹,۳۲۱۹,۰۳۴,۶۷۱,۵۷۸ تومان
5 سال پیش ---
۹ iBeLink DSM6T ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۹,۳۲۱۹,۰۳۴,۶۷۱,۵۷۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۰ Innosilicon D9+ DecredMaster ASIC
۲.۸۰TH/s
۱,۲۳۰W
Blake256R14
$۶۵,۰۱۶۴,۲۱۶,۱۸۲,۱۴۵ تومان
5 سال پیش ---
۱۱ Innosilicon D9 DecredMaster ASIC
۲.۴۰TH/s
۱,۰۰۰W
Blake256R14
$۵۵,۷۲۸۳,۶۱۳,۸۷۴,۸۵۷ تومان
5 سال پیش ---
۱۲ Halong Mining DragonMint B29 ASIC
۲.۱۰TH/s
۹۰۰W
Blake256R14
$۴۸,۷۶۲۳,۱۶۲,۱۲۸,۸۲۷ تومان
6 سال پیش ---
۱۳ Obelisk DCR1 ASIC
۱.۲۰TH/s
۵۰۰W
Blake256R14
$۲۷,۸۶۴۱,۸۰۶,۹۳۷,۴۲۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۴ FFMiner Decred D18 ASIC
۳۴۰GH/s
۱۸۰W
Blake256R14
$۷,۸۹۴.۸۵۱۱,۹۶۴,۳۰۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۵ Baikal BK-D ASIC
۳۲۰GH/s
۱,۱۰۰W
Blake256R14 + 4
$۷,۴۳۰.۴۴۸۱,۸۴۸,۹۴۳ تومان
5 سال پیش +۱
۱۶ Bitmain Antminer L9 (17.6Gh) ASIC
۱۷.۶GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۷,۰۲۲۴۵۵,۳۶۲,۹۸۶ تومان
اردیبهشت ۱۴۰۳ i +۷
۱۷ Bitmain Antminer L9 (16.2Gh) ASIC
۱۶.۲GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۶,۴۶۳.۴۴۱۹,۱۴۰,۵۰۶ تومان
اردیبهشت ۱۴۰۳ i +۷
۱۸ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۲,۳۱۴.۱۱۵۰,۰۶۲,۷۶۰ تومان
8 ماه پیش +۷
۱۹ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۱,۶۹۵.۷۱۰۹,۹۵۹,۶۷۸ تومان
1 سال پیش +۷
۲۰ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۱,۴۶۸.۲۹۵,۲۱۲,۱۷۶ تومان
1 سال پیش +۷
۲۱ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۱,۴۳۶.۳۹۳,۱۴۲,۳۸۷ تومان
1 سال پیش +۷
۲۲ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۱,۱۹۶.۹۷۷,۶۱۸,۵۷۸ تومان
2 سال پیش +۷
۲۳ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۹۹۷.۴۴۶۴,۶۸۲,۲۰۰ تومان
2 سال پیش +۷
۲۴ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۹۵۷.۵۵۶۲,۰۹۴,۹۲۴ تومان
1 سال پیش +۷
۲۵ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۷۹۷.۹۶۵۱,۷۴۵,۸۲۲ تومان
2 سال پیش +۷
۲۶ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۷۳۶.۱۱۴۷,۷۳۵,۴۲۱ تومان
11 ماه پیش +۷
۲۷ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۶۱۸.۴۲۴۰,۱۰۲,۹۲۷ تومان
1 سال پیش +۷
۲۸ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۵۹۸.۴۷۳۸,۸۰۹,۲۸۹ تومان
2 سال پیش +۷
۲۹ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۴۱۴.۹۴۲۶,۹۰۷,۷۲۸ تومان
1 سال پیش +۷
۳۰ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۳۷۹.۰۳۲۴,۵۷۹,۲۷۳ تومان
7 ماه پیش +۷
۳۱ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۳۳۵.۱۴۲۱,۷۳۳,۱۷۷ تومان
1 سال پیش +۷
۳۲ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۲۹۹.۲۳۱۹,۴۰۴,۷۲۲ تومان
3 سال پیش +۷
۳۳ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۲۰۷.۴۷۱۳,۴۵۳,۸۹۵ تومان
2 سال پیش +۷
۳۴ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۹۹.۴۹۱۲,۹۳۶,۴۴۰ تومان
3 سال پیش +۷
۳۵ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۷۹.۵۴۱۱,۶۴۲,۸۰۲ تومان
2 سال پیش +۷
۳۶ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۵۹.۵۹۱۰,۳۴۹,۱۴۹ تومان
1 سال پیش +۷
۳۷ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۳۱.۶۶۸,۵۳۸,۰۵۶ تومان
1 سال پیش +۷
۳۸ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۹.۶۹۷,۷۶۱,۸۵۸ تومان
1 سال پیش +۷
۳۹ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۹.۶۹۷,۷۶۱,۸۵۸ تومان
9 ماه پیش +۷
۴۰ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۱۱.۷۱۷,۲۴۴,۴۰۳ تومان
1 سال پیش +۷
۴۱ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۱۱۱.۷۱۷,۲۴۴,۴۰۳ تومان
1 سال پیش +۷
۴۲ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۰۳.۷۳۶,۷۲۶,۹۴۸ تومان
1 سال پیش +۷
۴۳ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۷۹.۸۵,۱۷۴,۵۸۲ تومان
1 سال پیش +۷
۴۴ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۵۱.۸۷۳,۳۶۳,۴۷۴ تومان
1 سال پیش +۷
۴۵ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۲۵.۹۳۱,۶۸۱,۷۴۵ تومان
2 سال پیش +۷
۴۶ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۲.۴۱۱,۴۵۲,۹۲۹ تومان
2 سال پیش +۵
۴۷ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۹۳۱,۴۲۲,۳۴۲ تومان
2 سال پیش +۵
۴۸ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۶۱,۴۰۰,۹۲۹ تومان
2 سال پیش +۵
۴۹ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۱.۳۴۱,۳۸۴,۱۰۵ تومان
2 سال پیش +۵
۵۰ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۲۰.۷۵۱,۳۴۵,۸۷۰ تومان
2 سال پیش +۵
۵۱ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۹.۹۸۱,۲۹۵,۷۶۸ تومان
1 سال پیش +۱
۵۲ MicroBT WhatsMiner M63S ASIC
۳۹۰TH/s
۷,۲۱۵W
SHA-256
$۱۸.۴۳۱,۱۹۵,۰۷۱ تومان
5 ماه پیش +۸
۵۳ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۱۵.۸۳۱,۰۲۶,۵۳۶ تومان
1 ماه پیش +۸
۵۴ MicroBT WhatsMiner M63 ASIC
۳۳۴TH/s
۶,۶۴۶W
SHA-256
$۱۵.۷۸۱,۰۲۳,۴۷۱ تومان
5 ماه پیش +۸
۵۵ Bitmain Antminer D9 (1770Gh) ASIC
۱.۷۷TH/s
۲,۸۳۹W
X11
$۱۴.۸۱۹۶۰,۵۵۱ تومان
1 سال پیش +۱
۵۶ MicroBT WhatsMiner M66S ASIC
۲۹۸TH/s
۵,۵۱۳W
SHA-256
$۱۴.۰۸۹۱۳,۱۵۷ تومان
5 ماه پیش +۸
۵۷ MicroBT WhatsMiner M66 ASIC
۲۸۰TH/s
۵,۵۷۲W
SHA-256
$۱۳.۲۳۸۵۸,۰۰۰ تومان
5 ماه پیش +۸
۵۸ MicroBT Whatsminer M53S ASIC
۲۶۰TH/s
۶,۷۶۰W
SHA-256
$۱۲.۲۹۷۹۶,۷۱۴ تومان
11 ماه پیش +۸
۵۹ Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) ASIC
۲۵۵TH/s
۵,۳۰۴W
SHA-256
$۱۲.۰۵۷۸۱,۳۹۳ تومان
1 سال پیش +۸
۶۰ MicroBT Whatsminer M33S++ ASIC
۲۴۲TH/s
۷,۲۶۰W
SHA-256
$۱۱.۴۴۷۴۱,۵۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۶۱ Bitmain Antminer T19 Pro Hyd (235Th) ASIC
۲۳۵TH/s
۵,۱۷۰W
SHA-256
$۱۱.۱۷۲۰,۱۰۷ تومان
1 ماه پیش +۸
۶۲ Bitmain Antminer S21 Pro (234Th) ASIC
۲۳۴TH/s
۳,۵۵۰W
SHA-256
$۱۱.۰۶۷۱۷,۰۴۳ تومان
تیر ۱۴۰۳ i +۸
۶۳ MicroBT Whatsminer M53 ASIC
۲۳۰TH/s
۶,۶۷۰W
SHA-256
$۱۰.۸۷۷۰۴,۷۸۵ تومان
11 ماه پیش +۸
۶۴ Bitmain Antminer D7 (1286Gh) ASIC
۱.۲۸TH/s
۳,۱۴۸W
X11
$۱۰.۷۶۶۹۷,۸۹۲ تومان
2 سال پیش +۱
۶۵ Bitmain Antminer KA3 (166Th) ASIC
۱۶۶TH/s
۳,۱۵۴W
Blake2S
$۱۰.۶۹۶۹۳,۴۵۶ تومان
1 سال پیش +۱
۶۶ MicroBT WhatsMiner M56S ASIC
۲۱۲TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۱۰.۰۲۶۴۹,۶۲۸ تومان
1 سال پیش +۸
۶۷ Bitmain Antminer S21 (200Th) ASIC
۲۰۰TH/s
۳,۵۵۰W
SHA-256
$۹.۴۵۶۱۲,۸۵۶ تومان
1 ماه پیش +۸
۶۸ iBeLink BM-N3 Max ASIC
۳۰.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۹.۴۴۶۱۲,۱۷۵ تومان
9 روز پیش +۱
۶۹ Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) ASIC
۱۹۸TH/s
۵,۴۴۵W
SHA-256
$۹.۳۶۶۰۶,۷۲۹ تومان
1 سال پیش +۸
۷۰ MicroBT WhatsMiner M56 ASIC
۱۹۴TH/s
۵,۵۵۰W
SHA-256
$۹.۱۷۵۹۴,۴۷۱ تومان
1 سال پیش +۸
۷۱ Bitmain Antminer T21 (190Th) ASIC
۱۹۰TH/s
۳,۶۱۰W
SHA-256
$۸.۹۸۵۸۲,۲۱۵ تومان
2 ماه پیش +۸
۷۲ MicroBT WhatsMiner M60S ASIC
۱۸۶TH/s
۳,۴۴۱W
SHA-256
$۸.۷۹۵۶۹,۹۵۷ تومان
2 ماه پیش +۸
۷۳ Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) ASIC
۱۷۷TH/s
۵,۲۲۱W
SHA-256
$۸.۳۶۵۴۲,۳۷۸ تومان
1 سال پیش +۸
۷۴ MicroBT WhatsMiner M60 ASIC
۱۷۲TH/s
۳,۴۲۲W
SHA-256
$۸.۱۳۵۲۷,۰۵۶ تومان
2 ماه پیش +۸
۷۵ Goldshell LT6 ASIC
۳.۳۵GH/s
۳,۲۰۰W
Scrypt
$۷.۹۵۱۲,۳۴۹ تومان
2 سال پیش +۵
۷۶ iBeLink BM-N3 ASIC
۲۵.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۷.۸۷۵۱۰,۱۴۵ تومان
1 سال پیش +۱
۷۷ MicroBT Whatsminer M36S+ ASIC
۱۶۴TH/s
۵,۵۷۶W
SHA-256
$۷.۷۵۵۰۲,۵۴۲ تومان
11 ماه پیش +۸
۷۸ Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۷.۴۷۴۸۴,۱۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۷۹ Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) ASIC
۱۵۸TH/s
۵,۴۵۱W
SHA-256
$۷.۴۷۴۸۴,۱۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۸۰ Bitmain Antminer Z15 Pro ASIC
۸۴۰KSol/s
۲,۵۶۰W
Equihash
$۷.۲۸۴۷۱,۹۰۹ تومان
10 ماه پیش +۳
۸۱ Canaan Avalon Made A1466 ASIC
۱۵۰TH/s
۳,۲۳۰W
SHA-256
$۷.۰۹۴۵۹,۶۴۳ تومان
7 ماه پیش +۸
۸۲ Bitmain Antminer T19 Hydro (145Th) ASIC
۱۴۵TH/s
۵,۴۳۸W
SHA-256
$۶.۸۵۴۴۴,۳۲۱ تومان
1 سال پیش +۸
۸۳ Bitmain Antminer S19 XP (140Th) ASIC
۱۴۰TH/s
۳,۰۱۰W
SHA-256
$۶.۶۲۴۲۹,۰۰۰ تومان
1 سال پیش +۸
۸۴ Bitmain Antminer S19k Pro (136Th) ASIC
۱۳۶TH/s
۳,۲۶۴W
SHA-256
$۶.۴۳۴۱۶,۷۴۲ تومان
1 سال پیش +۸
۸۵ Canaan Avalon Made A1446 ASIC
۱۳۵TH/s
۳,۳۱۰W
SHA-256
$۶.۳۸۴۱۳,۶۷۸ تومان
7 ماه پیش +۸
۸۶ Bitmain Antminer B7 (96Kh) ASIC
۹۶.۰KH/s
۵۲۸W
Tensority
$۶.۱۵۳۹۸,۶۰۰ تومان
5 سال پیش +۱
۸۷ Canaan Avalon Made A1366 ASIC
۱۳۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۶.۱۴۳۹۸,۳۵۷ تومان
1 سال پیش +۸
۸۸ Goldshell CK6 ASIC
۱۹.۳TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۶.۰۷۳۹۳,۸۳۳ تومان
2 سال پیش +۱
۸۹ MicroBT Whatsminer M50S ASIC
۱۲۶TH/s
۳,۲۷۶W
SHA-256
$۵.۹۵۳۸۶,۰۹۹ تومان
1 سال پیش +۸
۹۰ Goldshell LT5 Pro ASIC
۲.۴۵GH/s
۳,۱۰۰W
Scrypt
$۵.۷۸۳۷۴,۷۰۲ تومان
2 سال پیش +۵
۹۱ Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) ASIC
۱۲۲TH/s
۳,۳۵۵W
SHA-256
$۵.۷۶۳۷۳,۸۴۳ تومان
1 سال پیش +۸
۹۲ MicroBT Whatsminer M50 ASIC
۱۱۴TH/s
۳,۳۰۶W
SHA-256
$۵.۳۹۳۴۹,۳۲۹ تومان
1 سال پیش +۸
۹۳ Goldshell CK6-SE ASIC
۱۷.۰TH/s
۳,۳۰۰W
Eaglesong
$۵.۳۵۳۴۶,۸۹۸ تومان
1 سال پیش +۱
۹۴ MicroBT Whatsminer M30S++ ASIC
۱۱۲TH/s
۳,۴۷۲W
SHA-256
$۵.۲۹۳۴۳,۲۰۰ تومان
3 سال پیش +۸
۹۵ Goldshell LB Lite ASIC
۱.۶۲TH/s
۱,۴۵۰W
LBRY
$۵.۲۷۳۴۱,۵۶۷ تومان
1 سال پیش +۱
۹۶ Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۲۳۳۷,۰۷۱ تومان
3 سال پیش +۸
۹۷ iPollo B2 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۲۵۰W
SHA-256
$۵.۲۳۳۷,۰۷۱ تومان
2 سال پیش +۸
۹۸ Canaan Avalon Made A1346 ASIC
۱۱۰TH/s
۳,۳۰۰W
SHA-256
$۵.۲۳۳۷,۰۷۱ تومان
1 سال پیش +۸
۹۹ Innosilicon A6+ LTCMaster ASIC
۲.۲۰GH/s
۲,۱۰۰W
Scrypt
$۵.۱۹۳۳۶,۴۶۷ تومان
5 سال پیش +۵
۱۰۰ Bitmain Antminer HS3 (9Th) ASIC
۹.۰۰TH/s
۲,۰۷۹W
Handshake
$۵.۰۱۳۲۴,۶۸۱ تومان
1 سال پیش +۱
صفحه اول 0 1 2 3 4 5
صفحه آخر