ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Canaan Avalon A1566 ASIC
۱۸۵TH/s
۳,۴۲۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
مهر ۱۴۰۳ i ---
۲ StrongU STU-U1++ ASIC
۵۲.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۱۶۴,۰۰۰۶۶,۷۵۴,۲۱۹,۴۵۲ تومان
4 سال پیش ---
۳ MicroBT Whatsminer D1 ASIC
۴۸.۰TH/s
۲,۲۰۰W
Blake256R14
$۱,۰۷۴,۴۶۱۶۱,۶۱۹,۲۳۷,۱۴۴ تومان
5 سال پیش ---
۴ Bitmain Antminer DR5 (35Th) ASIC
۳۵.۰TH/s
۱,۶۱۰W
Blake256R14
$۷۸۳,۴۶۱۴۴,۹۳۰,۶۸۲,۲۸۱ تومان
2 سال پیش ---
۵ Bitmain Antminer DR5 (34Th) ASIC
۳۴.۰TH/s
۱,۸۰۰W
Blake256R14
$۷۶۱,۰۷۶۴۳,۶۴۶,۹۳۶,۷۰۴ تومان
5 سال پیش ---
۶ StrongU STU-U1+ ASIC
۱۲.۸TH/s
۱,۸۵۰W
Blake256R14
$۲۸۶,۵۲۴۱۶,۴۳۱,۸۶۰,۸۰۳ تومان
5 سال پیش ---
۷ StrongU STU-U1 ASIC
۱۱.۰TH/s
۱,۶۰۰W
Blake256R14
$۲۴۶,۲۳۰۱۴,۱۲۱,۰۶۳,۷۰۹ تومان
5 سال پیش ---
۸ Bitmain Antminer DR3 ASIC
۷.۸۰TH/s
۱,۴۱۰W
Blake256R14
$۱۷۴,۶۰۰۱۰,۰۱۳,۱۳۲,۹۱۸ تومان
5 سال پیش ---
۹ Bitfily Snow Panther D1 ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۴,۳۰۸۷,۷۰۲,۴۰۴,۶۴۳ تومان
5 سال پیش ---
۱۰ iBeLink DSM6T ASIC
۶.۰۰TH/s
۲,۱۰۰W
Blake256R14
$۱۳۴,۳۰۸۷,۷۰۲,۴۰۴,۶۴۳ تومان
5 سال پیش ---
۱۱ Innosilicon D9+ DecredMaster ASIC
۲.۸۰TH/s
۱,۲۳۰W
Blake256R14
$۶۲,۶۷۷۳,۵۹۴,۴۶۰,۰۸۸ تومان
5 سال پیش ---
۱۲ Innosilicon D9 DecredMaster ASIC
۲.۴۰TH/s
۱,۰۰۰W
Blake256R14
$۵۳,۷۲۳۳,۰۸۰,۹۶۱,۸۵۷ تومان
6 سال پیش ---
۱۳ Halong Mining DragonMint B29 ASIC
۲.۱۰TH/s
۹۰۰W
Blake256R14
$۴۷,۰۰۸۲,۶۹۵,۸۳۸,۱۸۴ تومان
6 سال پیش ---
۱۴ Obelisk DCR1 ASIC
۱.۲۰TH/s
۵۰۰W
Blake256R14
$۲۶,۸۶۲۱,۵۴۰,۴۸۰,۹۲۹ تومان
5 سال پیش ---
۱۵ FFMiner Decred D18 ASIC
۳۴۰GH/s
۱۸۰W
Blake256R14
$۷,۶۱۰.۸۴۳۶,۴۶۹,۳۶۷ تومان
5 سال پیش ---
۱۶ Baikal BK-D ASIC
۳۲۰GH/s
۱,۱۰۰W
Blake256R14 + 4
$۷,۱۶۳.۱۴۱۰,۷۹۴,۴۵۶ تومان
5 سال پیش +۱
۱۷ Bitmain Antminer L9 (17.6Gh) ASIC
۱۷.۶GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۶,۸۰۷.۱۳۹۰,۳۸۰,۰۵۲ تومان
7 روز پیش +۸
۱۸ Bitmain Antminer L9 (16.2Gh) ASIC
۱۶.۲GH/s
۳,۲۶۰W
Ethash
$۶,۲۶۵.۶۳۵۹,۳۲۷,۶۴۰ تومان
7 روز پیش +۸
۱۹ Jasminer X16-P ASIC
۵.۸۰GH/s
۱,۹۰۰W
Ethash
$۲,۲۴۳.۳۱۲۸,۶۴۸,۱۸۱ تومان
9 ماه پیش +۸
۲۰ ForestMiner EPU XC ASIC
۴.۲۵GH/s
۳,۳۱۵W
Ethash
$۱,۶۴۳.۸۹۴,۲۶۸,۱۰۷ تومان
1 سال پیش +۸
۲۱ Bitmain Antminer E9 Pro (3.68Gh) ASIC
۳.۶۸GH/s
۲,۲۰۰W
Ethash
$۱,۴۲۳.۳۸۱,۶۲۴,۹۹۵ تومان
1 سال پیش +۸
۲۲ iPollo V1 ASIC
۳.۶۰GH/s
۲,۳۰۰W
Ethash
$۱,۳۹۲.۴۷۹,۸۵۰,۵۷۱ تومان
1 سال پیش +۸
۲۳ Bitmain Antminer E9 (3Gh) ASIC
۳.۰۰GH/s
۲,۵۵۶W
Ethash
$۱,۱۶۰.۳۶۶,۵۴۲,۱۲۰ تومان
2 سال پیش +۸
۲۴ Jasminer X4 ASIC
۲.۵۰GH/s
۱,۲۰۰W
Ethash
$۹۶۶.۹۲۵۵,۴۵۱,۸۳۵ تومان
2 سال پیش +۸
۲۵ Bitmain Antminer E9 (2.4Gh) ASIC
۲.۴۰GH/s
۱,۹۲۰W
Ethash
$۹۲۸.۲۴۵۳,۲۳۳,۶۶۸ تومان
1 سال پیش +۸
۲۶ Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) ASIC
۲.۰۰GH/s
۲,۵۰۰W
Ethash
$۷۷۳.۵۳۴۴,۳۶۱,۴۱۳ تومان
2 سال پیش +۸
۲۷ Jasminer X16-Q ASIC
۱.۸۴GH/s
۶۳۰W
Ethash
$۷۱۳.۵۸۴۰,۹۲۳,۳۶۵ تومان
1 سال پیش +۸
۲۸ iPollo V1 Classic ASIC
۱.۵۵GH/s
۱,۲۴۰W
Ethash
$۵۹۹.۴۹۳۴,۳۸۰,۰۷۵ تومان
1 سال پیش +۸
۲۹ Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) ASIC
۱.۵۰GH/s
۲,۳۵۰W
Ethash
$۵۸۰.۱۵۳۳,۲۷۱,۱۲۹ تومان
2 سال پیش +۸
۳۰ Jasminer X4-Q ASIC
۱.۰۴GH/s
۴۸۰W
Ethash
$۴۰۲.۲۴۲۳,۰۶۷,۹۱۸ تومان
1 سال پیش +۸
۳۱ iPollo V1H ASIC
۹۵۰MH/s
۷۵۰W
Ethash
$۳۶۷.۴۳۲۱,۰۷۱,۶۲۳ تومان
8 ماه پیش +۸
۳۲ Jasminer X4-QZ ASIC
۸۴۰MH/s
۳۴۰W
Ethash
$۳۲۴.۸۹۱۸,۶۳۱,۸۶۰ تومان
1 سال پیش +۸
۳۳ Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) ASIC
۷۵۰MH/s
۱,۳۵۰W
Ethash
$۲۹۰.۰۸۱۶,۶۳۵,۵۶۴ تومان
3 سال پیش +۸
۳۴ Jasminer X4-1U ASIC
۵۲۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۲۰۱.۱۲۱۱,۵۳۳,۹۷۳ تومان
2 سال پیش +۸
۳۵ Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ASIC
۵۰۰MH/s
۹۶۰W
Ethash
$۱۹۳.۳۸۱۱,۰۹۰,۳۶۷ تومان
4 سال پیش +۸
۳۶ Jasminer X4-C 1U ASIC
۴۵۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۷۴.۰۵۹,۹۸۱,۳۲۵ تومان
2 سال پیش +۸
۳۷ iPollo V1 Mini SE Plus ASIC
۴۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۵۴.۷۱۸,۸۷۲,۲۸۳ تومان
1 سال پیش +۸
۳۸ iPollo V1 Mini Wifi 330 ASIC
۳۳۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۲۷.۶۳۷,۳۱۹,۶۳۵ تومان
1 سال پیش +۸
۳۹ iPollo V1 Mini ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۶.۰۳۶,۶۵۴,۲۱۲ تومان
1 سال پیش +۸
۴۰ iPollo X1 ASIC
۳۰۰MH/s
۲۴۰W
Ethash
$۱۱۶.۰۳۶,۶۵۴,۲۱۲ تومان
10 ماه پیش +۸
۴۱ iPollo V1 Mini Wifi 280 ASIC
۲۸۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۰۸.۲۹۶,۲۱۰,۶۰۶ تومان
1 سال پیش +۸
۴۲ iPollo V1 Mini Classic Plus ASIC
۲۸۰MH/s
۲۷۰W
Ethash
$۱۰۸.۲۹۶,۲۱۰,۶۰۶ تومان
1 سال پیش +۸
۴۳ iPollo V1 Mini Wifi 260 ASIC
۲۶۰MH/s
۲۲۰W
Ethash
$۱۰۰.۵۶۵,۷۶۶,۹۸۶ تومان
1 سال پیش +۸
۴۴ iPollo V1 Mini SE ASIC
۲۰۰MH/s
۱۳۰W
Ethash
$۷۷.۳۵۴,۴۳۶,۱۴۱ تومان
1 سال پیش +۸
۴۵ Tesla A100 GPU
۱۷۰MH/s
۲۰۰W
Ethash + 2
$۶۵.۷۵۳,۷۷۰,۷۱۹ تومان
3 سال پیش +۹
۴۶ iPollo V1 Mini Classic ASIC
۱۳۰MH/s
۱۰۴W
Ethash
$۵۰.۲۸۲,۸۸۳,۴۹۳ تومان
1 سال پیش +۸
۴۷ RTX 3090 GPU
۱۲۰MH/s
۲۸۵W
Ethash + 8
$۴۶.۴۱۲,۶۶۱,۶۹۰ تومان
3 سال پیش +۱۵
۴۸ RTX 3080 GPU
۹۶.۰MH/s
۲۲۰W
Ethash + 7
$۳۷.۱۳۲,۱۲۹,۳۴۹ تومان
3 سال پیش +۱۵
۴۹ Radeon VII GPU
۲.۳۵GSol/s
۲۹۰W
Ethash + 15
$۳۵.۰۳۲,۰۰۸,۶۸۳ تومان
4 سال پیش +۲۳
۵۰ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۲.۱۱,۸۴۰,۹۹۹ تومان
3 سال پیش +۸
۵۱ A40 GPU
۸۳.۰MH/s
۱۹۰W
Ethash
$۳۲.۱۱,۸۴۰,۹۹۹ تومان
3 سال پیش +۸
۵۲ TITAN V GPU
۷.۴۰GH/s
۱۶۰W
Ethash + 13
$۳۰.۲۵۱,۷۳۴,۵۳۶ تومان
4 سال پیش +۱۲
۵۳ TITAN RTX GPU
۸۶۰MH/s
۲۵۰W
Ethash + 6
$۲۵.۵۳۱,۴۶۳,۹۲۷ تومان
4 سال پیش +۱۶
۵۴ Jasminer X4 BRICK ASIC
۶۵.۰MH/s
۳۰W
Ethash
$۲۵.۱۴۱,۴۴۱,۷۵۴ تومان
2 سال پیش +۸
۵۵ RX 6800 XT 16GB GPU
۶۴.۴MSol/s
۱۹۰W
Ethash + 4
$۲۴.۹۱۱,۴۲۸,۴۴۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۶ RX 6900 XT 16GB GPU
۶۴.۰MSol/s
۲۲۰W
Ethash + 2
$۲۴.۷۵۱,۴۱۹,۵۶۶ تومان
3 سال پیش +۸
۵۷ RX 6800 16GB GPU
۶۳.۴MSol/s
۱۷۵W
Ethash + 5
$۲۴.۵۲۱,۴۰۶,۲۵۷ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۸ RTX 3070 GPU
۶۰.۵MH/s
۱۲۰W
Ethash + 7
$۲۳.۴۲۱,۳۴۳,۲۶۴ تومان
3 سال پیش +۱۵
۵۹ RTX 3060 Ti GPU
۶۰.۵MG/s
۱۱۵W
Ethash + 5
$۲۳.۴۱,۳۴۱,۹۳۳ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۰ RTX 2080 Ti GPU
۱۰.۱GH/s
۱۴۵W
Ethash + 21
$۲۲.۹۱,۳۱۳,۳۲۱ تومان
4 سال پیش +۲۱
۶۱ RTX 3080 Ti GPU
۵۸.۰MH/s
۲۸۰W
Ethash
$۲۲.۴۳۱,۲۸۶,۴۸۲ تومان
2 سال پیش +۸
۶۲ Quadro RTX 8000 GPU
۵۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۲۲.۰۵۱,۲۶۴,۳۰۲ تومان
3 سال پیش +۸
۶۳ RX 5700 XT 8GB GPU
۴۴۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 7
$۲۱.۱۸۱,۲۱۴,۶۱۶ تومان
4 سال پیش +۱۷
۶۴ RX 5700 8GB GPU
۱۷۰MH/s
۱۶۰W
Ethash + 5
$۲۰.۷۲۱,۱۸۷,۹۹۹ تومان
4 سال پیش +۱۶
۶۵ Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) ASIC
۹.۵۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۹.۶۵۱,۱۲۶,۷۷۸ تومان
2 سال پیش +۵
۶۶ Bitmain Antminer L7 (9.3Gh) ASIC
۹.۳۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۹.۲۳۱,۱۰۳,۰۵۶ تومان
2 سال پیش +۵
۶۷ RTX 3060 GPU
۴۹.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash + 3
$۱۸.۹۵۱,۰۸۶,۸۵۵ تومان
3 سال پیش +۱۵
۶۸ Bitmain Antminer L7 (9.16Gh) ASIC
۹.۱۶GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۹۴۱,۰۸۶,۴۵۲ تومان
2 سال پیش +۵
۶۹ Bitmain Antminer L7 (9.05Gh) ASIC
۹.۰۵GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۷۲۱,۰۷۳,۴۰۴ تومان
2 سال پیش +۵
۷۰ P102-100 GPU
۴۰۸MSol/s
۱۹۵W
Ethash + 5
$۱۸.۳۹۱,۰۵۴,۹۱۵ تومان
4 سال پیش +۱۵
۷۱ Bitmain Antminer L7 (8.8Gh) ASIC
۸.۸۰GH/s
۳,۴۲۵W
Scrypt
$۱۸.۲۱,۰۴۳,۷۵۲ تومان
2 سال پیش +۵
۷۲ RX 6700 XT 12GB GPU
۴۷.۰MH/s
۱۷۰W
Ethash
$۱۸.۱۸۱,۰۴۲,۴۹۴ تومان
3 سال پیش +۸
۷۳ RX Vega 64 GPU
۲.۷۸GH/s
۲۵۰W
Ethash + 15
$۱۸.۱۸۱,۰۴۲,۴۹۴ تومان
4 سال پیش +۲۲
۷۴ Bitmain Antminer K7 (63.5Th) ASIC
۶۳.۵TH/s
۳,۰۸۰W
Eaglesong
$۱۸.۰۲۱,۰۳۳,۱۸۱ تومان
1 سال پیش +۱
۷۵ GTX 1080 Ti GPU
۹۸۰MH/s
۱۷۰W
Ethash + 18
$۱۷.۶۷۱,۰۱۳,۴۳۸ تومان
4 سال پیش +۲۰
۷۶ MicroBT WhatsMiner M63S ASIC
۳۹۰TH/s
۷,۲۱۵W
SHA-256
$۱۷.۵۷۱,۰۰۷,۴۵۷ تومان
6 ماه پیش +۸
۷۷ TITAN XP GPU
۵.۳۲GSol/s
۲۴۰W
Ethash + 11
$۱۷.۵۶۱,۰۰۶,۷۸۳ تومان
4 سال پیش +۱۵
۷۸ CMP 50HX GPU
۴۵.۰MH/s
۲۱۰W
Ethash
$۱۷.۴۹۹۸,۱۳۲ تومان
3 سال پیش +۸
۷۹ RTX 2080 GPU
۸۵۰MH/s
۱۰۸W
Ethash + 16
$۱۶.۶۳۹۵۳,۷۷۱ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۰ RTX 2070 Super GPU
۶۵۳MH/s
۱۱۰W
Ethash + 15
$۱۶.۶۳۹۵۳,۷۷۱ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۱ RTX 2070 GPU
۴.۵۰GH/s
۱۱۰W
Ethash + 17
$۱۶.۵۱۹۴۷,۱۱۷ تومان
4 سال پیش +۱۸
۸۲ RTX 2080 Super GPU
۷۵۱MH/s
۱۴۰W
Ethash + 11
$۱۶.۳۵۹۳۷,۸۰۰ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۳ RTX 2060 Super GPU
۵۱۰MH/s
۱۱۰W
Ethash + 13
$۱۶.۳۴۹۳۷,۱۳۶ تومان
4 سال پیش +۱۷
۸۴ Quadro GP100 GPU
۴۰.۰MH/s
۱۵۰W
Ethash
$۱۵.۴۷۸۸۷,۲۲۸ تومان
3 سال پیش +۸
۸۵ Bitmain Antminer S21 Hyd (335Th) ASIC
۳۳۵TH/s
۵,۳۶۰W
SHA-256
$۱۵.۰۹۸۶۵,۳۸۰ تومان
2 ماه پیش +۸
۸۶ MicroBT WhatsMiner M63 ASIC
۳۳۴TH/s
۶,۶۴۶W
SHA-256
$۱۵.۰۴۸۶۲,۷۹۶ تومان
6 ماه پیش +۸
۸۷ RX Vega 56 GPU
۲.۴۲GH/s
۲۲۰W
Ethash + 14
$۱۴.۹۳۸۵۶,۱۷۶ تومان
4 سال پیش +۲۱
۸۸ Vega Frontier Edition GPU
۲.۹۲GSol/s
۳۰۰W
Ethash + 8
$۱۴.۹۳۸۵۵,۹۵۴ تومان
4 سال پیش +۱۴
۸۹ Quadro RTX 4000 8GB GPU
۳۷.۰MH/s
۸۳W
Ethash
$۱۴.۳۱۸۲۰,۶۸۷ تومان
3 سال پیش +۸
۹۰ RX 5600 XT 6GB GPU
۳۷.۰MH/s
۱۰۰W
Ethash + 4
$۱۴.۳۱۸۲۰,۶۸۷ تومان
4 سال پیش +۱۵
۹۱ P104-100 GPU
۳.۴۸GH/s
۱۲۰W
Ethash + 15
$۱۴.۳۱۸۲۰,۶۸۷ تومان
4 سال پیش +۱۸
۹۲ GTX 1080 GPU
۷۸۰MH/s
۱۵۰W
Ethash + 18
$۱۴.۳۱۸۲۰,۶۸۷ تومان
4 سال پیش +۲۰
۹۳ Tesla P40 GPU
۳۷.۰MH/s
۱۶۰W
Ethash
$۱۴.۳۱۸۲۰,۶۸۷ تومان
3 سال پیش +۸
۹۴ CMP 40HX GPU
۳۶.۰MH/s
۱۱۵W
Ethash
$۱۳.۹۲۷۹۸,۵۰۶ تومان
3 سال پیش +۸
۹۵ MicroBT WhatsMiner M66S ASIC
۲۹۸TH/s
۵,۵۱۳W
SHA-256
$۱۳.۴۲۷۶۹,۸۰۰ تومان
6 ماه پیش +۸
۹۶ MicroBT WhatsMiner M66 ASIC
۲۸۰TH/s
۵,۵۷۲W
SHA-256
$۱۲.۶۱۷۲۳,۳۰۲ تومان
6 ماه پیش +۸
۹۷ RTX 2060 GPU
۳.۸۴GH/s
۹۰W
Ethash + 14
$۱۲.۳۸۷۰۹,۷۸۳ تومان
4 سال پیش +۱۸
۹۸ GTX 1070 Ti GPU
۵۰۰MH/s
۱۳۵W
Ethash + 18
$۱۲.۳۶۷۰۸,۸۹۵ تومان
4 سال پیش +۲۰
۹۹ RX 580 8GB GPU
۸۳۰MH/s
۱۴۰W
Ethash + 20
$۱۲.۱۶۹۴,۰۳۵ تومان
4 سال پیش +۲۴
۱۰۰ GTX 1660 Super GPU
۱۵۲MH/s
۷۰W
Ethash + 10
$۱۱.۹۹۶۸۷,۶۰۳ تومان
4 سال پیش +۱۶
صفحه اول 0 1 2 3 4 5 6 7
صفحه آخر