ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Threadripper 3990X CPU
۵۳.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۱.۴۸۸۴,۸۷۷ تومان
3 سال پیش +۳
۲ EPYC 7742 CPU
۳۹.۰KH/s
۲۲۵W
RandomX
$۱.۰۹۶۲,۴۵۷ تومان
4 سال پیش +۳
۳ Threadripper 3970X CPU
۳۲.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۸۹۲۴۳۷۶۵۱,۲۴۷ تومان
3 سال پیش +۳
۴ EPYC 7551 CPU
۲۸.۹KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۸۰۵۹۸۲۴۴۶,۲۸۲ تومان
4 سال پیش +۳
۵ EPYC 7601 CPU
۲۸.۳KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۷۸۹۲۴۹۶۴۵,۳۲۱ تومان
4 سال پیش +۳
۶ Threadripper 3960X CPU
۲۶.۸KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۷۴۷۴۱۷۶۴۲,۹۱۹ تومان
4 سال پیش +۳
۷ EPYC 7302 CPU
۲۴.۴KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۶۸۰۴۸۴۳۹,۰۷۵ تومان
4 سال پیش +۳
۸ EPYC 7402 CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۶۴۱۴۴۰۸۳۶,۸۳۴ تومان
3 سال پیش +۳
۹ EPYC 7402P CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۶۴۱۴۴۰۸۳۶,۸۳۴ تومان
3 سال پیش +۳
۱۰ EPYC 7352 CPU
۲۱.۵KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۵۹۹۶۰۶۴۳۴,۴۳۱ تومان
3 سال پیش +۳
۱۱ Ryzen 9 5950X CPU
۱۸.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۵۰۱۹۹۶۲۸,۸۲۶ تومان
3 سال پیش +۳
۱۲ Ryzen 9 3950X CPU
۱۶.۵KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۴۶۰۴۴۲۴۲۶,۴۴۰ تومان
4 سال پیش +۳
۱۳ Threadripper 2990WX CPU
۱۴.۵KH/s
۲۵۰W
RandomX + 2
$۰.۴۰۴۶۶۴۲۳,۲۳۷ تومان
4 سال پیش +۳
۱۴ Ryzen 9 5900X CPU
۱۴.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۹۰۴۴۱۶۲۲,۴۲۰ تومان
3 سال پیش +۳
۱۵ Ryzen 9 3900X CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۳۶۷۲۹۳۶۲۱,۰۹۱ تومان
4 سال پیش +۳
۱۶ Ryzen 9 3900XT CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۶۵۳۴۲۴۲۰,۹۷۹ تومان
3 سال پیش +۳
۱۷ Ryzen 7 5800X CPU
۱۰.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۷۸۸۸۷۲۱۶,۰۱۵ تومان
3 سال پیش +۳
۱۸ i9-9980XE CPU
۹.۸۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۲۷۳۳۰۹۶۱۵,۶۹۴ تومان
4 سال پیش +۳
۱۹ Ryzen 7 3700X CPU
۴۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۲۵۶۵۷۶۸۱۴,۷۳۳ تومان
4 سال پیش +۳
۲۰ Ryzen 7 3800X CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۲۵۶۵۷۶۸۱۴,۷۳۳ تومان
4 سال پیش +۳
۲۱ Ryzen 7 3800XT CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۵۶۵۷۶۸۱۴,۷۳۳ تومان
3 سال پیش +۳
۲۲ Threadripper 1950X CPU
۳.۵۳MH/s
۱۸۰W
RandomX + 4
$۰.۲۵۲۳۹۳۶۱۴,۴۹۳ تومان
4 سال پیش +۳
۲۳ Threadripper 2950X CPU
۸.۶۰KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۲۳۹۸۴۲۸۱۳,۷۷۳ تومان
4 سال پیش +۳
۲۴ i9-7980XE CPU
۸.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۲۳۱۴۷۶۱۶۱۳,۲۹۲ تومان
4 سال پیش +۳
۲۵ Ryzen 5 5600X CPU
۸.۰۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۲۲۳۱۰۹۵۲۱۲,۸۱۲ تومان
3 سال پیش +۳
۲۶ Threadripper 1920X CPU
۷.۲۴KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۲۰۱۹۱۴۱۶۱۱,۵۹۵ تومان
4 سال پیش +۳
۲۷ i9-10900KF CPU
۷.۲۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۲۰۰۷۹۸۶۴۱۱,۵۳۰ تومان
3 سال پیش +۳
۲۸ i9-10900K CPU
۷.۱۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۹۸۰۰۹۶۱۱,۳۷۰ تومان
3 سال پیش +۳
۲۹ i9-7920X CPU
۷.۰۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۹۶۳۳۶۳۲۱۱,۲۷۴ تومان
4 سال پیش +۳
۳۰ Ryzen 5 3600X CPU
۲.۸۹MH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۹۵۲۲۰۸۱۱,۲۱۰ تومان
4 سال پیش +۳
۳۱ Ryzen 5 3600XT CPU
۷.۰۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۹۵۲۲۰۸۱۱,۲۱۰ تومان
3 سال پیش +۳
۳۲ Ryzen 5 3600 CPU
۶.۶۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۸۶۰۱۷۵۲۱۰,۶۸۲ تومان
4 سال پیش +۳
۳۳ Threadripper 2920X CPU
۶.۵۸KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۸۳۵۰۷۶۱۰,۵۳۸ تومان
4 سال پیش +۳
۳۴ i9-7940X CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۷۸۴۸۷۵۲۱۰,۲۴۹ تومان
4 سال پیش +۳
۳۵ i7-10700KF CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۷۸۴۸۷۵۲۱۰,۲۴۹ تومان
3 سال پیش +۳
۳۶ i9-900KF CPU
۶.۴۰KH/s
۱۳۵W
RandomX
$۰.۱۷۸۴۸۷۵۲۱۰,۲۴۹ تومان
4 سال پیش +۳
۳۷ i7-10700k CPU
۶.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۷۵۶۹۸۷۲۱۰,۰۸۹ تومان
3 سال پیش +۳
۳۸ i9-7900X CPU
۵.۸۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۶۳۹۸۵۵۲۹,۴۱۶.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۳۹ i9-9900K CPU
۴۱۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۵۸۹۶۵۴۴۹,۱۲۸.۳ تومان
4 سال پیش +۳
۴۰ Ryzen 7 1800X CPU
۵.۳۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۴۸۳۶۷۷۶۸,۵۱۹.۷ تومان
4 سال پیش +۳
۴۱ i9-7960X CPU
۵.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۴۵۰۲۱۲۸,۳۲۷.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۴۲ Ryzen 7 2700X CPU
۹۵۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 3
$۰.۱۴۳۶۲۶۸۸,۲۴۷.۵ تومان
4 سال پیش +۳
۴۳ Threadripper 1900X CPU
۵.۰۰KH/s
۱۵۰W
RandomX + 2
$۰.۱۳۹۴۴۳۳۶۸,۰۰۷.۳ تومان
4 سال پیش +۳
۴۴ i9-9900 CPU
۴.۹۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۳۷۲۱۲۳۲۷,۸۷۹.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۴۵ Ryzen 7 2700 CPU
۴.۶۵KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۹۶۸۲۳۲۷,۴۴۶.۸ تومان
4 سال پیش +۳
۴۶ Ryzen 7 1700X CPU
۶۰۰KH/s
۹۵W
RandomX + 4
$۰.۱۲۵۷۷۸۷,۲۲۲.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۴۷ i9-9900X CPU
۴.۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۵۴۹۹۱۲۷,۲۰۶.۵ تومان
4 سال پیش +۳
۴۸ Ryzen 5 2600X CPU
۴.۴۹KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۵۲۲۰۲۴۷,۱۹۰.۵ تومان
4 سال پیش +۳
۴۹ Ryzen 7 1700 CPU
۶۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۲۲۴۳۱۴۴۷,۰۳۰.۴ تومان
4 سال پیش +۳
۵۰ i5-10600 CPU
۴.۲۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۱۷۱۳۲۴۸۶,۷۲۶.۱ تومان
3 سال پیش +۳
۵۱ i5-10600K CPU
۴.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۱۷۱۳۲۴۸۶,۷۲۶.۱ تومان
3 سال پیش +۳
۵۲ Ryzen 5 1600X CPU
۴.۱۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۱۶۵۷۴۷۲۶,۶۹۴.۱ تومان
4 سال پیش +۳
۵۳ i7-9700F CPU
۲۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۱۳۷۸۵۹۲۶,۵۳۳.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۵۴ Ryzen 5 2600 CPU
۱.۸۶MH/s
۶۵W
RandomX + 5
$۰.۱۱۳۵۰۷۰۴۶,۵۱۷.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۵۵ i7-9700K CPU
۸۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۱۲۳۹۱۵۲۶,۴۵۳.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۵۶ Ryzen 5 3500X CPU
۴.۰۲KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۱۲۱۱۲۴۶,۴۳۷.۸ تومان
4 سال پیش +۳
۵۷ Ryzen 5 1600 CPU
۱.۸۰MH/s
۶۵W
RandomX + 4
$۰.۱۱۰۴۳۹۱۲۶,۳۴۱.۸ تومان
4 سال پیش +۳
۵۸ i7-9700 CPU
۳.۹۲KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۰۹۳۲۳۶۶,۲۷۷.۷ تومان
4 سال پیش +۳
۵۹ i7-8700K CPU
۴۸۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۰۵۶۹۸۱۶۶,۰۶۹.۵ تومان
4 سال پیش +۳
۶۰ i5-10400 CPU
۳.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۰۳۱۸۸۲۴۵,۹۲۵.۴ تومان
3 سال پیش +۳
۶۱ i9-9880HK CPU
۳.۷۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۰۳۱۸۸۲۴۵,۹۲۵.۴ تومان
4 سال پیش +۳
۶۲ i5-10500 CPU
۳.۶۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۰۰۳۹۹۲۵,۷۶۵.۲ تومان
3 سال پیش +۳
۶۳ i7-9700KF CPU
۳.۵۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۸۷۲۵۹۲۵,۶۶۹.۱ تومان
4 سال پیش +۳
۶۴ i7-8700 CPU
۲۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۹۸۴۴۷۰۴۵,۶۵۳.۱ تومان
4 سال پیش +۳
۶۵ i5-8600 CPU
۳.۰۴KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۴۷۸۱۶۸۴,۸۶۸.۴ تومان
4 سال پیش +۳
۶۶ Ryzen 5 1500X CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۱۱۵۶۴,۶۶۰.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۶۷ i5-9600K CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۱۱۵۶۴,۶۶۰.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۶۸ i7-7700K @ 4.70GHz CPU
۲.۸۰KH/s
۱۰۰W
RandomX + 3
$۰.۰۷۸۰۸۸۳۲۴,۴۸۴.۱ تومان
4 سال پیش +۷
۶۹ i5-8500 CPU
۳۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۷۴۱۸۴۴,۲۵۹.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۷۰ i7-9750H CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۴۱۸۴۴,۲۵۹.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۷۱ i9-8950HK CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۴۱۸۴۴,۲۵۹.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۷۲ i9-9880H CPU
۲.۶۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۲۵۱۰۴۸۴,۱۶۳.۸ تومان
4 سال پیش +۳
۷۳ Ryzen 3 1300X CPU
۲.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۹۷۲۱۶۸۴,۰۰۳.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۷۴ i5-9500 CPU
۲.۴۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۸۸۸۵۰۴۳,۹۵۵.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۷۵ i5-9400F CPU
۲.۴۶KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۸۶۰۶۱۶۳,۹۳۹.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۷۶ Ryzen 5 1400 CPU
۱۱۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۱۶۳۳۹۲۳,۵۳۹.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۷۷ i5-8300H CPU
۲.۲۰KH/s
۴۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۱۳۵۵۰۴۳,۵۲۳.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۷۸ i7-8750H CPU
۲.۱۳MH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۱۳۵۵۰۴۳,۵۲۳.۲ تومان
4 سال پیش +۳
۷۹ i5-7600K CPU
۲۵۰KH/s
۹۰W
RandomX + 3
$۰.۰۵۵۴۹۸۵۶۳,۱۸۶.۹ تومان
4 سال پیش +۳
۸۰ i7-8700T CPU
۱.۷۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۹۳۶۲۹۶۲,۸۳۴.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۸۱ i7-6700 @ 3.40GHz CPU
۱.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۷۴۱۰۸۲,۷۲۲.۵ تومان
4 سال پیش +۷
۸۲ i3-10300 CPU
۱.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۴۱۸۳۲۹۶۲,۴۰۲.۲ تومان
3 سال پیش +۳
۸۳ i7-6700T @ 2.80GHz CPU
۱.۰۸KH/s
۲۸W
RandomX
$۰.۰۳۰۱۱۹۷۶۱,۷۲۹.۶ تومان
4 سال پیش +۳
۸۴ Threadripper 2970WX CPU
۱.۵۴KH/s
۱۸۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
4 سال پیش ---