ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Threadripper 3990X CPU
۵۳.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۹۷۷۹۷۳۶۳۱,۰۸۸ تومان
2 سال پیش +۴
۲ EPYC 7742 CPU
۳۹.۰KH/s
۲۲۵W
RandomX
$۰.۷۱۹۶۴۲۲,۸۷۶ تومان
2 سال پیش +۴
۳ Threadripper 3970X CPU
۳۲.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۵۹۰۴۷۴۴۱۸,۷۷۰ تومان
1 سال پیش +۴
۴ EPYC 7551 CPU
۲۸.۹KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۵۳۳۲۷۲۸۱۶,۹۵۲ تومان
2 سال پیش +۴
۵ EPYC 7601 CPU
۲۸.۳KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۵۲۲۲۰۱۶۱۶,۶۰۰ تومان
2 سال پیش +۴
۶ Threadripper 3960X CPU
۲۶.۸KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۴۹۴۵۲۲۴۱۵,۷۲۰ تومان
2 سال پیش +۴
۷ EPYC 7302 CPU
۲۴.۴KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۴۵۰۲۳۷۶۱۴,۳۱۲ تومان
2 سال پیش +۴
۸ EPYC 7402 CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۴۲۴۴۰۴۱۳,۴۹۱ تومان
1 سال پیش +۴
۹ EPYC 7402P CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۴۲۴۴۰۴۱۳,۴۹۱ تومان
1 سال پیش +۴
۱۰ EPYC 7352 CPU
۲۱.۵KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۳۹۶۷۲۴۸۱۲,۶۱۱ تومان
1 سال پیش +۴
۱۱ Ryzen 9 5950X CPU
۱۸.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۳۲۱۴۰۸۱۰,۵۵۸ تومان
1 سال پیش +۴
۱۲ Ryzen 9 3950X CPU
۱۶.۵KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۳۰۴۶۴۸۸۹,۶۸۴.۲ تومان
2 سال پیش +۴
۱۳ Threadripper 2990WX CPU
۱۴.۵KH/s
۲۵۰W
RandomX + 2
$۰.۲۶۷۷۴۴۸,۵۱۱ تومان
2 سال پیش +۴
۱۴ Ryzen 9 5900X CPU
۱۴.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۵۸۳۳۳۶۸,۲۱۱.۹ تومان
1 سال پیش +۴
۱۵ Ryzen 9 3900X CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۲۴۳۰۱۶۸۷,۷۲۵ تومان
2 سال پیش +۴
۱۶ Ryzen 9 3900XT CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۴۱۷۲۵۶۷,۶۸۴ تومان
1 سال پیش +۴
۱۷ Ryzen 7 5800X CPU
۱۰.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۱۸۴۵۲۳۲۸۵,۸۶۵.۶ تومان
1 سال پیش +۴
۱۸ i9-9980XE CPU
۹.۸۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۸۰۸۳۲۸۵,۷۴۸.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۱۹ Ryzen 7 3700X CPU
۴۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۶۹۷۶۱۳۶۵,۳۹۶.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۲۰ Ryzen 7 3800X CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۱۶۹۷۶۱۳۶۵,۳۹۶.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۲۱ Ryzen 7 3800XT CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۱۶۹۷۶۱۳۶۵,۳۹۶.۴ تومان
1 سال پیش +۴
۲۲ Threadripper 1950X CPU
۳.۵۳MH/s
۱۸۰W
RandomX + 4
$۰.۱۶۶۹۹۳۶۸۵,۳۰۸.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۲۳ Threadripper 2950X CPU
۸.۶۰KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۵۸۶۹۰۱۶۵,۰۴۴.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۲۴ i9-7980XE CPU
۸.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۵۳۱۵۴۳۲۴,۸۶۸.۵ تومان
2 سال پیش +۴
۲۵ Ryzen 5 5600X CPU
۸.۰۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۴۷۶۱۸۷۲۴,۶۹۲.۵ تومان
1 سال پیش +۴
۲۶ Threadripper 1920X CPU
۷.۲۴KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۳۳۵۹۴۸۴,۲۴۶.۷ تومان
2 سال پیش +۴
۲۷ i9-10900KF CPU
۷.۲۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۳۲۸۵۶۸۴,۲۲۳.۳ تومان
1 سال پیش +۴
۲۸ i9-10900K CPU
۷.۱۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۳۱۰۱۱۶۸۴,۱۶۴.۶ تومان
1 سال پیش +۴
۲۹ i9-7920X CPU
۷.۰۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۹۹۰۴۳۲۴,۱۲۹.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۳۰ Ryzen 5 3600X CPU
۲.۸۹MH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۲۹۱۶۶۳۲۴,۱۰۵.۹ تومان
2 سال پیش +۴
۳۱ Ryzen 5 3600XT CPU
۷.۰۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۲۹۱۶۶۳۲۴,۱۰۵.۹ تومان
1 سال پیش +۴
۳۲ Ryzen 5 3600 CPU
۶.۶۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۳۰۷۷۰۴۳,۹۱۲.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۳۳ Threadripper 2920X CPU
۶.۵۸KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۲۱۴۱۶۲۴۳,۸۵۹.۶ تومان
2 سال پیش +۴
۳۴ i9-7940X CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۱۸۰۹۴۸۸۳,۷۵۴ تومان
2 سال پیش +۴
۳۵ i7-10700KF CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۱۸۰۹۴۸۸۳,۷۵۴ تومان
1 سال پیش +۴
۳۶ i9-900KF CPU
۶.۴۰KH/s
۱۳۵W
RandomX
$۰.۱۱۸۰۹۴۸۸۳,۷۵۴ تومان
2 سال پیش +۴
۳۷ i7-10700k CPU
۶.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۱۶۲۴۹۷۶۳,۶۹۵.۳ تومان
1 سال پیش +۴
۳۸ i9-7900X CPU
۵.۸۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۰۸۴۹۹۶۸۳,۴۴۹ تومان
2 سال پیش +۴
۳۹ i9-9900K CPU
۴۱۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۰۵۱۷۸۳۲۳,۳۴۳.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۴۰ Ryzen 7 1800X CPU
۵.۳۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۸۱۶۶۴۸۳,۱۲۰.۵ تومان
2 سال پیش +۴
۴۱ i9-7960X CPU
۵.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۵۹۵۲۲۴۳,۰۵۰.۱ تومان
2 سال پیش +۴
۴۲ Ryzen 7 2700X CPU
۹۵۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 3
$۰.۰۹۵۰۲۹۴۴۳,۰۲۰.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۴۳ Threadripper 1900X CPU
۵.۰۰KH/s
۱۵۰W
RandomX + 2
$۰.۰۹۲۲۶۱۷۶۲,۹۳۲.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۴۴ i9-9900 CPU
۴.۹۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۰۷۸۵۵۲۲,۸۸۵.۹ تومان
2 سال پیش +۴
۴۵ Ryzen 7 2700 CPU
۴.۶۵KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۵۸۰۳۳۶۲,۷۲۷.۵ تومان
2 سال پیش +۴
۴۶ Ryzen 7 1700X CPU
۶۰۰KH/s
۹۵W
RandomX + 4
$۰.۰۸۳۲۲۲,۶۴۵.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۴۷ i9-9900X CPU
۴.۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۳۰۳۵۴۴۲,۶۳۹.۵ تومان
2 سال پیش +۴
۴۸ Ryzen 5 2600X CPU
۴.۴۹KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۲۸۵۰۸۸۲,۶۳۳.۷ تومان
2 سال پیش +۴
۴۹ Ryzen 7 1700 CPU
۶۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۸۱۰۰۵۷۶۲,۵۷۵ تومان
2 سال پیش +۴
۵۰ i5-10600 CPU
۴.۲۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۷۷۴۹۹۸۴۲,۴۶۳.۶ تومان
1 سال پیش +۴
۵۱ i5-10600K CPU
۴.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۰۷۷۴۹۹۸۴۲,۴۶۳.۶ تومان
1 سال پیش +۴
۵۲ Ryzen 5 1600X CPU
۴.۱۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۷۱۳۰۷۲۲,۴۵۱.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۵۳ i7-9700F CPU
۲۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۷۵۲۸۵۶۲,۳۹۳.۲ تومان
2 سال پیش +۵
۵۴ Ryzen 5 2600 CPU
۱.۸۶MH/s
۶۵W
RandomX + 5
$۰.۰۷۵۱۰۱۰۴۲,۳۸۷.۳ تومان
2 سال پیش +۵
۵۵ i7-9700K CPU
۸۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۰۷۴۳۶۲۸۲,۳۶۳.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۵۶ Ryzen 5 3500X CPU
۴.۰۲KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۷۴۱۷۸۴۸۲,۳۵۸ تومان
2 سال پیش +۴
۵۷ Ryzen 5 1600 CPU
۱.۸۰MH/s
۶۵W
RandomX + 4
$۰.۰۷۳۰۷۱۱۲۲,۳۲۲.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۵۸ i7-9700 CPU
۳.۹۲KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۲۳۳۳۱۲۲,۲۹۹.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۵۹ i7-8700K CPU
۴۸۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۹۹۳۴۳۲۲,۲۲۳.۱ تومان
2 سال پیش +۴
۶۰ i5-10400 CPU
۳.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۶۸۲۷۳۵۲۲,۱۷۰.۳ تومان
1 سال پیش +۴
۶۱ i9-9880HK CPU
۳.۷۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۰۶۸۲۷۳۵۲۲,۱۷۰.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۶۲ i5-10500 CPU
۳.۶۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۶۶۴۲۸۴۲,۱۱۱.۶ تومان
1 سال پیش +۴
۶۳ i7-9700KF CPU
۳.۵۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۵۳۲۱۲۸۲,۰۷۶.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۶۴ i7-8700 CPU
۲۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۵۱۳۶۷۲۲,۰۷۰.۶ تومان
2 سال پیش +۴
۶۵ i5-8600 CPU
۳.۰۴KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۶۰۹۵۲۱,۷۸۳.۲ تومان
2 سال پیش +۴
۶۶ Ryzen 5 1500X CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۳۶۹۶۴۱,۷۰۶.۹ تومان
2 سال پیش +۴
۶۷ i5-9600K CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۳۶۹۶۴۱,۷۰۶.۹ تومان
2 سال پیش +۴
۶۸ i7-7700K @ 4.70GHz CPU
۲.۸۰KH/s
۱۰۰W
RandomX + 3
$۰.۰۵۱۶۶۶۴۸۱,۶۴۲.۴ تومان
2 سال پیش +۹
۶۹ i5-8500 CPU
۳۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۹۰۸۳۱۲۱,۵۶۰.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۷۰ i7-9750H CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۹۰۸۳۱۲۱,۵۶۰.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۷۱ i9-8950HK CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۹۰۸۳۱۲۱,۵۶۰.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۷۲ i9-9880H CPU
۲.۶۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۷۹۷۶۱,۵۲۵.۱ تومان
2 سال پیش +۴
۷۳ Ryzen 3 1300X CPU
۲.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۶۱۳۰۸۸۱,۴۶۶.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۷۴ i5-9500 CPU
۲.۴۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۵۵۷۷۲۱,۴۴۸.۸ تومان
2 سال پیش +۴
۷۵ i5-9400F CPU
۲.۴۶KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۵۳۹۲۶۴۱,۴۴۲.۹ تومان
2 سال پیش +۴
۷۶ Ryzen 5 1400 CPU
۱۱۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۰۷۷۹۶۱,۲۹۶.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۷۷ i5-8300H CPU
۲.۲۰KH/s
۴۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۰۵۹۵۰۴۱,۲۹۰.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۷۸ i7-8750H CPU
۲.۱۳MH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۰۵۹۵۰۴۱,۲۹۰.۴ تومان
2 سال پیش +۴
۷۹ i5-7600K CPU
۲۵۰KH/s
۹۰W
RandomX + 3
$۰.۰۳۶۷۲۰۲۴۱,۱۶۷.۳ تومان
2 سال پیش +۴
۸۰ i7-8700T CPU
۱.۷۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۳۲۶۶۰۶۴۱,۰۳۸.۲ تومان
2 سال پیش +۴
۸۱ i7-6700 @ 3.40GHz CPU
۱.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۳۱۳۶۸۹۶۹۹۷.۱۶ تومان
2 سال پیش +۹
۸۲ i3-10300 CPU
۱.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۲۷۶۷۸۴۸۸۷۹.۸۴ تومان
1 سال پیش +۴
۸۳ i7-6700T @ 2.80GHz CPU
۱.۰۸KH/s
۲۸W
RandomX
$۰.۰۱۹۹۲۸۵۲۶۳۳.۴۹ تومان
2 سال پیش +۴
۸۴ Threadripper 2970WX CPU
۱.۵۴KH/s
۱۸۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
2 سال پیش ---