ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Threadripper 3990X CPU
۵۳.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۱.۴۸۸۷,۸۳۷ تومان
4 سال پیش +۲
۲ EPYC 7742 CPU
۳۹.۰KH/s
۲۲۵W
RandomX
$۱.۰۹۶۴,۶۳۵ تومان
4 سال پیش +۲
۳ Threadripper 3970X CPU
۳۲.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۸۹۲۹۵۶۵۳,۰۳۳ تومان
3 سال پیش +۲
۴ EPYC 7551 CPU
۲۸.۹KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۸۰۶۴۵۰۴۴۷,۸۹۶ تومان
4 سال پیش +۲
۵ EPYC 7601 CPU
۲۸.۳KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۷۸۹۷۰۸۴۶,۹۰۱ تومان
4 سال پیش +۲
۶ Threadripper 3960X CPU
۲۶.۸KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۷۴۷۸۵۲۴۴,۴۱۶ تومان
4 سال پیش +۲
۷ EPYC 7302 CPU
۲۴.۴KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۶۸۰۸۸۴۰,۴۳۸ تومان
4 سال پیش +۲
۸ EPYC 7402 CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۶۴۱۸۱۲۸۳۸,۱۱۸ تومان
3 سال پیش +۲
۹ EPYC 7402P CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۶۴۱۸۱۲۸۳۸,۱۱۸ تومان
3 سال پیش +۲
۱۰ EPYC 7352 CPU
۲۱.۵KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۵۹۹۹۵۴۴۳۵,۶۳۲ تومان
3 سال پیش +۲
۱۱ Ryzen 9 5950X CPU
۱۸.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۵۰۲۲۸۸۸۲۹,۸۳۱ تومان
3 سال پیش +۲
۱۲ Ryzen 9 3950X CPU
۱۶.۵KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۴۶۰۷۰۸۸۲۷,۳۶۲ تومان
4 سال پیش +۲
۱۳ Threadripper 2990WX CPU
۱۴.۵KH/s
۲۵۰W
RandomX + 2
$۰.۴۰۴۸۹۹۲۲۴,۰۴۷ تومان
4 سال پیش +۲
۱۴ Ryzen 9 5900X CPU
۱۴.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۹۰۶۶۹۶۲۳,۲۰۲ تومان
3 سال پیش +۲
۱۵ Ryzen 9 3900X CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۳۶۷۵۰۷۲۲۱,۸۲۷ تومان
4 سال پیش +۲
۱۶ Ryzen 9 3900XT CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۶۵۵۵۳۶۲۱,۷۱۱ تومان
3 سال پیش +۲
۱۷ Ryzen 7 5800X CPU
۱۰.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۷۹۰۴۸۱۶,۵۷۳ تومان
3 سال پیش +۲
۱۸ i9-9980XE CPU
۹.۸۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۲۷۳۴۶۸۱۶,۲۴۲ تومان
4 سال پیش +۲
۱۹ Ryzen 7 3700X CPU
۴۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۲۵۶۷۲۵۶۱۵,۲۴۷ تومان
4 سال پیش +۲
۲۰ Ryzen 7 3800X CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۲۵۶۷۲۵۶۱۵,۲۴۷ تومان
4 سال پیش +۲
۲۱ Ryzen 7 3800XT CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۵۶۷۲۵۶۱۵,۲۴۷ تومان
3 سال پیش +۲
۲۲ Threadripper 1950X CPU
۳.۵۳MH/s
۱۸۰W
RandomX + 4
$۰.۲۵۲۵۴۱۴,۹۹۹ تومان
4 سال پیش +۲
۲۳ Threadripper 2950X CPU
۸.۶۰KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۲۳۹۹۸۲۱۴,۲۵۳ تومان
4 سال پیش +۲
۲۴ i9-7980XE CPU
۸.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۲۳۱۶۱۰۵۶۱۳,۷۵۶ تومان
4 سال پیش +۲
۲۵ Ryzen 5 5600X CPU
۸.۰۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۲۲۳۲۳۹۱۲۱۳,۲۵۸ تومان
3 سال پیش +۲
۲۶ Threadripper 1920X CPU
۷.۲۴KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۲۰۲۰۳۱۵۲۱۱,۹۹۹ تومان
4 سال پیش +۲
۲۷ i9-10900KF CPU
۷.۲۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۲۰۰۹۱۵۲۸۱۱,۹۳۳ تومان
3 سال پیش +۲
۲۸ i9-10900K CPU
۷.۱۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۹۸۱۲۴۸۱۱,۷۶۷ تومان
3 سال پیش +۲
۲۹ i9-7920X CPU
۷.۰۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۹۶۴۵۰۵۶۱۱,۶۶۷ تومان
4 سال پیش +۲
۳۰ Ryzen 5 3600X CPU
۲.۸۹MH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۹۵۳۳۴۳۲۱۱,۶۰۱ تومان
4 سال پیش +۲
۳۱ Ryzen 5 3600XT CPU
۷.۰۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۹۵۳۳۴۳۲۱۱,۶۰۱ تومان
3 سال پیش +۲
۳۲ Ryzen 5 3600 CPU
۶.۶۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۸۶۱۲۵۷۶۱۱,۰۵۴ تومان
4 سال پیش +۲
۳۳ Threadripper 2920X CPU
۶.۵۸KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۸۳۶۱۴۱۶۱۰,۹۰۵ تومان
4 سال پیش +۲
۳۴ i9-7940X CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۷۸۵۹۱۴۴۱۰,۶۰۷ تومان
4 سال پیش +۲
۳۵ i7-10700KF CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۷۸۵۹۱۴۴۱۰,۶۰۷ تومان
3 سال پیش +۲
۳۶ i9-900KF CPU
۶.۴۰KH/s
۱۳۵W
RandomX
$۰.۱۷۸۵۹۱۴۴۱۰,۶۰۷ تومان
4 سال پیش +۲
۳۷ i7-10700k CPU
۶.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۷۵۸۰۰۹۶۱۰,۴۴۱ تومان
3 سال پیش +۲
۳۸ i9-7900X CPU
۵.۸۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۶۴۰۸۰۸۹,۷۴۴.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۳۹ i9-9900K CPU
۴۱۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۵۹۰۵۷۸۴۹,۴۴۶.۶ تومان
4 سال پیش +۲
۴۰ Ryzen 7 1800X CPU
۵.۳۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۴۸۴۵۴۱۶۸,۸۱۶.۸ تومان
4 سال پیش +۲
۴۱ i9-7960X CPU
۵.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۴۵۱۰۵۴۴۸,۶۱۷.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۴۲ Ryzen 7 2700X CPU
۹۵۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 3
$۰.۱۴۳۷۱۰۳۲۸,۵۳۵.۱ تومان
4 سال پیش +۲
۴۳ Threadripper 1900X CPU
۵.۰۰KH/s
۱۵۰W
RandomX + 2
$۰.۱۳۹۵۲۴۴۸۸,۲۸۶.۵ تومان
4 سال پیش +۲
۴۴ i9-9900 CPU
۴.۹۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۳۷۲۹۲۸,۱۵۳.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۴۵ Ryzen 7 2700 CPU
۴.۶۵KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۹۷۵۷۶۸۷,۷۰۶.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۴۶ Ryzen 7 1700X CPU
۶۰۰KH/s
۹۵W
RandomX + 4
$۰.۱۲۵۸۵۱۲۷,۴۷۴.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۴۷ i9-9900X CPU
۴.۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۵۵۷۲۰۸۷,۴۵۷.۸ تومان
4 سال پیش +۲
۴۸ Ryzen 5 2600X CPU
۴.۴۹KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۵۲۹۲۹۶۷,۴۴۱.۳ تومان
4 سال پیش +۲
۴۹ Ryzen 7 1700 CPU
۶۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۲۲۵۰۲۴۸۷,۲۷۵.۵ تومان
4 سال پیش +۲
۵۰ i5-10600 CPU
۴.۲۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۱۷۲۰۰۶۴۶,۹۶۰.۶ تومان
3 سال پیش +۲
۵۱ i5-10600K CPU
۴.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۱۷۲۰۰۶۴۶,۹۶۰.۶ تومان
3 سال پیش +۲
۵۲ Ryzen 5 1600X CPU
۴.۱۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۱۶۶۴۲۴۶,۹۲۷.۵ تومان
4 سال پیش +۲
۵۳ i7-9700F CPU
۲۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۱۳۸۵۱۹۲۶,۷۶۱.۸ تومان
4 سال پیش +۲
۵۴ Ryzen 5 2600 CPU
۱.۸۶MH/s
۶۵W
RandomX + 5
$۰.۱۱۳۵۷۳۰۴۶,۷۴۵.۲ تومان
4 سال پیش +۲
۵۵ i7-9700K CPU
۸۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۱۲۴۵۶۸۶,۶۷۸.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۵۶ Ryzen 5 3500X CPU
۴.۰۲KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۱۲۱۷۷۶۸۶,۶۶۲.۳ تومان
4 سال پیش +۲
۵۷ Ryzen 5 1600 CPU
۱.۸۰MH/s
۶۵W
RandomX + 4
$۰.۱۱۰۵۰۳۴۴۶,۵۶۲.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۵۸ i7-9700 CPU
۳.۹۲KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۰۹۳۸۷۲۶,۴۹۶.۶ تومان
4 سال پیش +۲
۵۹ i7-8700K CPU
۴۸۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۰۵۷۵۹۶۶,۲۸۱.۲ تومان
4 سال پیش +۲
۶۰ i5-10400 CPU
۳.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۰۳۲۴۸۶,۱۳۲ تومان
3 سال پیش +۲
۶۱ i9-9880HK CPU
۳.۷۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۰۳۲۴۸۶,۱۳۲ تومان
4 سال پیش +۲
۶۲ i5-10500 CPU
۳.۶۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۰۰۴۵۷۵۲۵,۹۶۶.۳ تومان
3 سال پیش +۲
۶۳ i7-9700KF CPU
۳.۵۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۸۷۸۳۲۸۵,۸۶۶.۸ تومان
4 سال پیش +۲
۶۴ i7-8700 CPU
۲۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۹۸۵۰۴۴۵,۸۵۰.۳ تومان
4 سال پیش +۲
۶۵ i5-8600 CPU
۳.۰۴KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۴۸۳۰۸۸۵,۰۳۸.۲ تومان
4 سال پیش +۲
۶۶ Ryzen 5 1500X CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۱۲۰۳۲۸۴,۸۲۲.۷ تومان
4 سال پیش +۲
۶۷ i5-9600K CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۱۲۰۳۲۸۴,۸۲۲.۷ تومان
4 سال پیش +۲
۶۸ i7-7700K @ 4.70GHz CPU
۲.۸۰KH/s
۱۰۰W
RandomX + 3
$۰.۰۷۸۱۳۳۶۸۴,۶۴۰.۴ تومان
4 سال پیش +۵
۶۹ i5-8500 CPU
۳۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۷۴۲۲۶۹۶۴,۴۰۸.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۷۰ i7-9750H CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۴۲۲۶۹۶۴,۴۰۸.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۷۱ i9-8950HK CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۴۲۲۶۹۶۴,۴۰۸.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۷۲ i9-9880H CPU
۲.۶۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۲۵۵۲۷۲۴,۳۰۹ تومان
4 سال پیش +۲
۷۳ Ryzen 3 1300X CPU
۲.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۹۷۶۲۲۴۴,۱۴۳.۲ تومان
4 سال پیش +۲
۷۴ i5-9500 CPU
۲.۴۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۸۹۲۵۱۲۴,۰۹۳.۵ تومان
4 سال پیش +۲
۷۵ i5-9400F CPU
۲.۴۶KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۸۶۴۶۴,۰۷۶.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۷۶ Ryzen 5 1400 CPU
۱۱۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۱۶۶۹۹۲۳,۶۶۲.۶ تومان
4 سال پیش +۲
۷۷ i5-8300H CPU
۲.۲۰KH/s
۴۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۱۳۹۰۸۳,۶۴۶.۱ تومان
4 سال پیش +۲
۷۸ i7-8750H CPU
۲.۱۳MH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۶۱۳۹۰۸۳,۶۴۶.۱ تومان
4 سال پیش +۲
۷۹ i5-7600K CPU
۲۵۰KH/s
۹۰W
RandomX + 3
$۰.۰۵۵۵۳۰۷۲۳,۲۹۸ تومان
4 سال پیش +۲
۸۰ i7-8700T CPU
۱.۷۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۹۳۹۱۷۶۲,۹۳۳.۴ تومان
4 سال پیش +۲
۸۱ i7-6700 @ 3.40GHz CPU
۱.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۷۴۳۸۴۲,۸۱۷.۴ تومان
4 سال پیش +۵
۸۲ i3-10300 CPU
۱.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۴۱۸۵۷۴۴۲,۴۸۶ تومان
3 سال پیش +۲
۸۳ i7-6700T @ 2.80GHz CPU
۱.۰۸KH/s
۲۸W
RandomX
$۰.۰۳۰۱۳۷۲۸۱,۷۸۹.۹ تومان
4 سال پیش +۲
۸۴ Threadripper 2970WX CPU
۱.۵۴KH/s
۱۸۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
4 سال پیش ---