ماینرهای ارزهای دیجیتال

همهASICCPUGPUنامنوع i قدرت الگوریتم درآمد روزانه تاریخ عرضه رمز ارزها ۱ Threadripper 3990X CPU
۵۳.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۱.۱۴۴۱,۹۵۴ تومان
2 سال پیش +۵
۲ EPYC 7742 CPU
۳۹.۰KH/s
۲۲۵W
RandomX
$۰.۸۴۲۱۸۸۸۳۰,۸۷۲ تومان
3 سال پیش +۵
۳ Threadripper 3970X CPU
۳۲.۰KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۶۹۱۰۲۷۲۲۵,۳۳۱ تومان
2 سال پیش +۵
۴ EPYC 7551 CPU
۲۸.۹KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۶۲۴۰۸۴۲۲,۸۷۷ تومان
3 سال پیش +۵
۵ EPYC 7601 CPU
۲۸.۳KH/s
۱۸۰W
RandomX
$۰.۶۱۱۱۲۶۴۲۲,۴۰۲ تومان
3 سال پیش +۵
۶ Threadripper 3960X CPU
۲۶.۸KH/s
۲۸۰W
RandomX
$۰.۵۷۸۷۳۳۶۲۱,۲۱۵ تومان
3 سال پیش +۵
۷ EPYC 7302 CPU
۲۴.۴KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۵۲۶۹۰۸۱۹,۳۱۵ تومان
3 سال پیش +۵
۸ EPYC 7402 CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۴۹۶۶۷۵۲۱۸,۲۰۷ تومان
2 سال پیش +۵
۹ EPYC 7402P CPU
۲۳.۰KH/s
۲۰۰W
RandomX
$۰.۴۹۶۶۷۵۲۱۸,۲۰۷ تومان
2 سال پیش +۵
۱۰ EPYC 7352 CPU
۲۱.۵KH/s
۱۵۵W
RandomX
$۰.۴۶۴۲۸۲۴۱۷,۰۱۹ تومان
2 سال پیش +۵
۱۱ Ryzen 9 5950X CPU
۱۸.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۸۸۷۰۱۶۱۴,۲۴۹ تومان
2 سال پیش +۵
۱۲ Ryzen 9 3950X CPU
۱۶.۵KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۳۵۶۵۲۷۲۱۳,۰۶۹ تومان
3 سال پیش +۵
۱۳ Threadripper 2990WX CPU
۱۴.۵KH/s
۲۵۰W
RandomX + 2
$۰.۳۱۳۳۳۶۸۱۱,۴۸۶ تومان
3 سال پیش +۵
۱۴ Ryzen 9 5900X CPU
۱۴.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۳۰۲۳۲۳۲۱۱,۰۸۲ تومان
2 سال پیش +۵
۱۵ Ryzen 9 3900X CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۲۸۴۴۱۰,۴۲۵ تومان
3 سال پیش +۵
۱۶ Ryzen 9 3900XT CPU
۱۳.۱KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۸۲۸۸۸۱۰,۳۷۰ تومان
2 سال پیش +۵
۱۷ Ryzen 7 5800X CPU
۱۰.۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۲۱۵۹۴۵۷۶۷,۹۱۵.۹ تومان
2 سال پیش +۵
۱۸ i9-9980XE CPU
۹.۸۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۲۱۱۶۲۶۷۲۷,۷۵۷.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۱۹ Ryzen 7 3700X CPU
۴۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۱۹۸۶۷۰۰۸۷,۲۸۲.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۲۰ Ryzen 7 3800X CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 2
$۰.۱۹۸۶۷۰۰۸۷,۲۸۲.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۲۱ Ryzen 7 3800XT CPU
۹.۲۰KH/s
۱۰۵W
RandomX
$۰.۱۹۸۶۷۰۰۸۷,۲۸۲.۷ تومان
2 سال پیش +۵
۲۲ Threadripper 1950X CPU
۳.۵۳MH/s
۱۸۰W
RandomX + 4
$۰.۱۹۵۴۳۰۸۷,۱۶۳.۹ تومان
3 سال پیش +۵
۲۳ Threadripper 2950X CPU
۸.۶۰KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۸۵۷۱۳۲۶,۸۰۷.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۲۴ i9-7980XE CPU
۸.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۷۹۲۳۴۸۸۶,۵۷۰.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۲۵ Ryzen 5 5600X CPU
۸.۰۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۱۷۲۷۵۶۵۶۶,۳۳۲.۷ تومان
2 سال پیش +۵
۲۶ Threadripper 1920X CPU
۷.۲۴KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۵۶۳۴۴۶۴۵,۷۳۱.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۲۷ i9-10900KF CPU
۷.۲۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۵۵۴۸۰۸۸۵,۶۹۹.۵ تومان
2 سال پیش +۵
۲۸ i9-10900K CPU
۷.۱۰KH/s
۱۲۵W
RandomX
$۰.۱۵۳۳۲۱۳۶۵,۶۲۰.۳ تومان
2 سال پیش +۵
۲۹ i9-7920X CPU
۷.۰۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۵۲۰۲۵۸۴۵,۵۷۲.۸ تومان
3 سال پیش +۵
۳۰ Ryzen 5 3600X CPU
۲.۸۹MH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۵۱۱۶۱۸۴۵,۵۴۱.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۳۱ Ryzen 5 3600XT CPU
۷.۰۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۵۱۱۶۱۸۴۵,۵۴۱.۱ تومان
2 سال پیش +۵
۳۲ Ryzen 5 3600 CPU
۶.۶۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۴۴۰۳۵۷۶۵,۲۷۹.۹ تومان
3 سال پیش +۵
۳۳ Threadripper 2920X CPU
۶.۵۸KH/s
۱۸۰W
RandomX + 2
$۰.۱۴۲۰۹۲۲۴۵,۲۰۸.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۳۴ i9-7940X CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۳۸۲۰۵۲۵,۰۶۶.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۳۵ i7-10700KF CPU
۶.۴۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۳۸۲۰۵۲۵,۰۶۶.۲ تومان
2 سال پیش +۵
۳۶ i9-900KF CPU
۶.۴۰KH/s
۱۳۵W
RandomX
$۰.۱۳۸۲۰۵۲۵,۰۶۶.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۳۷ i7-10700k CPU
۶.۳۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۱۳۶۰۴۵۶۸۴,۹۸۷ تومان
2 سال پیش +۵
۳۸ i9-7900X CPU
۵.۸۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۲۶۹۷۶۰۸۴,۶۵۴.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۳۹ i9-9900K CPU
۴۱۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۱۲۳۰۸۹۰۴۴,۵۱۲.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۴۰ Ryzen 7 1800X CPU
۵.۳۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۱۴۸۸۳۲۴,۲۱۱.۳ تومان
3 سال پیش +۵
۴۱ i9-7960X CPU
۵.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۱۲۲۹۱۶۸۴,۱۱۶.۳ تومان
3 سال پیش +۵
۴۲ Ryzen 7 2700X CPU
۹۵۰KH/s
۱۰۵W
RandomX + 3
$۰.۱۱۱۲۱۱۹۲۴,۰۷۶.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۴۳ Threadripper 1900X CPU
۵.۰۰KH/s
۱۵۰W
RandomX + 2
$۰.۱۰۷۹۷۲۸۸۳,۹۵۸ تومان
3 سال پیش +۵
۴۴ i9-9900 CPU
۴.۹۲KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۱۰۶۲۴۵۳۶۳,۸۹۴.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۴۵ Ryzen 7 2700 CPU
۴.۶۵KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۱۰۰۴۱۴۸۳,۶۸۰.۹ تومان
3 سال پیش +۵
۴۶ Ryzen 7 1700X CPU
۶۰۰KH/s
۹۵W
RandomX + 4
$۰.۰۹۷۳۹۱۵۲۳,۵۷۰.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۴۷ i9-9900X CPU
۴.۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۷۱۷۵۵۲۳,۵۶۲.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۴۸ Ryzen 5 2600X CPU
۴.۴۹KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۶۹۵۹۵۲۳,۵۵۴.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۴۹ Ryzen 7 1700 CPU
۶۲۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۹۴۸۰۰۲۴۳,۴۷۵.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۵۰ i5-10600 CPU
۴.۲۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۹۰۶۹۷۲۳,۳۲۴.۷ تومان
2 سال پیش +۵
۵۱ i5-10600K CPU
۴.۲۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۰۹۰۶۹۷۲۳,۳۲۴.۷ تومان
2 سال پیش +۵
۵۲ Ryzen 5 1600X CPU
۴.۱۸KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۹۰۲۶۵۲۳,۳۰۸.۹ تومان
3 سال پیش +۵
۵۳ i7-9700F CPU
۲۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۸۸۱۰۵۹۲۳,۲۲۹.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۵۴ Ryzen 5 2600 CPU
۱.۸۶MH/s
۶۵W
RandomX + 5
$۰.۰۸۷۸۸۹۹۲۳,۲۲۱.۸ تومان
3 سال پیش +۵
۵۵ i7-9700K CPU
۸۵۰KH/s
۹۵W
RandomX + 3
$۰.۰۸۷۰۲۶۱۶۳,۱۹۰.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۵۶ Ryzen 5 3500X CPU
۴.۰۲KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۸۶۸۱۰۱۶۳,۱۸۲.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۵۷ Ryzen 5 1600 CPU
۱.۸۰MH/s
۶۵W
RandomX + 4
$۰.۰۸۵۵۱۴۴۳,۱۳۴.۷ تومان
3 سال پیش +۵
۵۸ i7-9700 CPU
۳.۹۲KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۸۴۶۵۰۶۴۳,۱۰۳ تومان
3 سال پیش +۵
۵۹ i7-8700K CPU
۴۸۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۸۱۸۴۳۳۶۳,۰۰۰.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۶۰ i5-10400 CPU
۳.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۷۹۸۹۹۸۴۲,۹۲۸.۹ تومان
2 سال پیش +۵
۶۱ i9-9880HK CPU
۳.۷۰KH/s
۹۵W
RandomX
$۰.۰۷۹۸۹۹۸۴۲,۹۲۸.۹ تومان
3 سال پیش +۵
۶۲ i5-10500 CPU
۳.۶۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۷۷۷۴۰۳۲۲,۸۴۹.۷ تومان
2 سال پیش +۵
۶۳ i7-9700KF CPU
۳.۵۴KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۷۶۴۴۴۸۲,۸۰۲.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۶۴ i7-8700 CPU
۲۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۷۶۲۲۸۸۲,۷۹۴.۳ تومان
3 سال پیش +۵
۶۵ i5-8600 CPU
۳.۰۴KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۵۶۴۷۴۴۲,۴۰۶.۴ تومان
3 سال پیش +۵
۶۶ Ryzen 5 1500X CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۲۸۴۰۱۶۲,۳۰۳.۵ تومان
3 سال پیش +۵
۶۷ i5-9600K CPU
۲.۹۱KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۶۲۸۴۰۱۶۲,۳۰۳.۵ تومان
3 سال پیش +۵
۶۸ i7-7700K @ 4.70GHz CPU
۲.۸۰KH/s
۱۰۰W
RandomX + 3
$۰.۰۶۰۴۶۴۸۸۲,۲۱۶.۵ تومان
3 سال پیش +۱۰
۶۹ i5-8500 CPU
۳۴۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۵۷۴۴۱۶۲,۱۰۵.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۷۰ i7-9750H CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۷۴۴۱۶۲,۱۰۵.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۷۱ i9-8950HK CPU
۲.۶۶KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۷۴۴۱۶۲,۱۰۵.۶ تومان
3 سال پیش +۵
۷۲ i9-9880H CPU
۲.۶۰KH/s
۹۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۶۱۴۵۸۴۲,۰۵۸.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۷۳ Ryzen 3 1300X CPU
۲.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۳۹۸۶۳۲۱,۹۷۹ تومان
3 سال پیش +۵
۷۴ i5-9500 CPU
۲.۴۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۳۳۳۸۵۶۱,۹۵۵.۲ تومان
3 سال پیش +۵
۷۵ i5-9400F CPU
۲.۴۶KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۵۳۱۲۲۵۶۱,۹۴۷.۳ تومان
3 سال پیش +۵
۷۶ Ryzen 5 1400 CPU
۱۱۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۷۷۲۴۱,۷۴۹.۴ تومان
3 سال پیش +۵
۷۷ i5-8300H CPU
۲.۲۰KH/s
۴۵W
RandomX + 2
$۰.۰۴۷۵۰۸۱,۷۴۱.۵ تومان
3 سال پیش +۵
۷۸ i7-8750H CPU
۲.۱۳MH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۴۷۵۰۸۱,۷۴۱.۵ تومان
3 سال پیش +۵
۷۹ i5-7600K CPU
۲۵۰KH/s
۹۰W
RandomX + 3
$۰.۰۴۲۹۷۳۲۱,۵۷۵.۳ تومان
3 سال پیش +۵
۸۰ i7-8700T CPU
۱.۷۷KH/s
۶۵W
RandomX + 2
$۰.۰۳۸۲۲۲۴۱,۴۰۱.۱ تومان
3 سال پیش +۵
۸۱ i7-6700 @ 3.40GHz CPU
۱.۷۰KH/s
۶۵W
RandomX + 3
$۰.۰۳۶۷۱۰۸۸۱,۳۴۵.۷ تومان
3 سال پیش +۱۰
۸۲ i3-10300 CPU
۱.۵۰KH/s
۶۵W
RandomX
$۰.۰۳۲۳۹۱۸۴۱,۱۸۷.۴ تومان
2 سال پیش +۵
۸۳ i7-6700T @ 2.80GHz CPU
۱.۰۸KH/s
۲۸W
RandomX
$۰.۰۲۳۳۲۲۱۲۸۵۴.۹۲ تومان
3 سال پیش +۵
۸۴ Threadripper 2970WX CPU
۱.۵۴KH/s
۱۸۰W
---
<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱تومان>
3 سال پیش ---