کیف پول های ارز دیجیتال

همهنرم افزاریسخت افزارینامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Trezor Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۳+۵۵۹۲توکن
۲ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۶۱+۴۲توکن
۳ BC Vault
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۴ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۱+۱۵۵توکن
۵ BitAddress Paper Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۶ CoolWallet S
سخت افزاری
.
.
.
۶---
۷ KeepKey Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۳+۵۵۸۸توکن
۸ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۷+۵۵۶۸توکن
۹ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۹+۵۵۸۶توکن
۱۰ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۹+۵۵۸۶توکن
۱۱ Bitlox Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۱۲ Ellipal Cold Wallet 2.0
سخت افزاری
.
.
.
۹+۱توکن
۱۳ ChronoMint
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۵+۵۵۴۶توکن
۱۴ Ledger Blue
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۱۵ Hoo Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸+۱توکن
۱۶ Swiss Bank In Your Pocket
سخت افزاری
.
.
.
۴---
۱۷ Memory Box
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۸ Ledger HW1 Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۹ Stellarport
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۰ OPOLO
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۱ SafePal S1
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۲ HelioWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۰+۵۵۸۲توکن
۲۳ ECOMI Secure Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۲۴ Corazon Titanium Trezor Model T
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۲۵ KeepKey
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۲۶ BEPAL PRO S
سخت افزاری
.
.
.
۶+۲توکن
۲۷ Keycard
سخت افزاری
.
.
.
۵---
۲۸ Crypto Key Stack Hardware Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۲۹ Coldcard Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۰ Groestlcoin p2sh SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۱ Groestlcoin bech32 SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---