کیف پول های ارز دیجیتال

همهنرم افزاریسخت افزارینامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Trezor Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۲۴۱+۷۷۱۱توکن
۲ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۶۱+۴۲توکن
۳ BC Vault
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۴ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۵+۷۶۳۱توکن
۵ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۰+۱۵۸توکن
۶ BitAddress Paper Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۷ CoolWallet S
سخت افزاری
.
.
.
۶---
۸ KeepKey Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۷۱+۷۶۹۵توکن
۹ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۷+۷۶۹۳توکن
۱۰ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۷+۷۶۹۳توکن
۱۱ Bitlox Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۱۲ Ledger Stax
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۱۳ Ellipal Cold Wallet 2.0
سخت افزاری
.
.
.
۹+۱توکن
۱۴ SafePal S1
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۱۵ ChronoMint
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۳+۷۶۷۵توکن
۱۶ Corazon Titanium Trezor Model T
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۱۷ Ledger Blue
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۱۸ Hoo Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸+۱توکن
۱۹ Swiss Bank In Your Pocket
سخت افزاری
.
.
.
۴---
۲۰ Crypto Key Stack Hardware Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۲۱ Ledger HW1 Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۲ Groestlcoin p2sh SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۳ Memory Box
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۴ Stellarport
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۵ OPOLO
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۶ HelioWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۸+۷۷۰۹توکن
۲۷ ECOMI Secure Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۲۸ KeepKey
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۲۹ BEPAL PRO S
سخت افزاری
.
.
.
۶+۲توکن
۳۰ Keycard
سخت افزاری
.
.
.
۵---
۳۱ Coldcard Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۲ Groestlcoin bech32 SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---