کیف پول های ارز دیجیتال

همهنرم افزاریسخت افزارینامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Trezor Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۹+۵۹۹۳توکن
۲ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۶۱+۴۲توکن
۳ BC Vault
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۴ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۱+۱۵۶توکن
۵ BitAddress Paper Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۶ CoolWallet S
سخت افزاری
.
.
.
۶---
۷ KeepKey Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۹+۵۹۸۷توکن
۸ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۲+۵۹۰۲توکن
۹ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۵+۵۹۸۵توکن
۱۰ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۵+۵۹۸۵توکن
۱۱ Bitlox Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۱۲ Ellipal Cold Wallet 2.0
سخت افزاری
.
.
.
۹+۱توکن
۱۳ ChronoMint
سخت افزاری
.
.
.
۱۶۱+۵۹۴۵توکن
۱۴ Ledger Blue
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۱۵ Hoo Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸+۱توکن
۱۶ Swiss Bank In Your Pocket
سخت افزاری
.
.
.
۴---
۱۷ Memory Box
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۸ Ledger HW1 Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۹ Stellarport
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۰ OPOLO
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۱ SafePal S1
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۲ HelioWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۵۶+۵۹۸۵توکن
۲۳ ECOMI Secure Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۲۴ Corazon Titanium Trezor Model T
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۲۵ Ledger Stax
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۶ KeepKey
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۲۷ BEPAL PRO S
سخت افزاری
.
.
.
۶+۲توکن
۲۸ Keycard
سخت افزاری
.
.
.
۵---
۲۹ Crypto Key Stack Hardware Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۳۰ Coldcard Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۱ Groestlcoin p2sh SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۲ Groestlcoin bech32 SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---