کیف پول های ارز دیجیتال

همهنرم افزاریسخت افزارینامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Trezor Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۲۶۶+۸۶۶۸توکن
۲ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۶۱+۴۲توکن
۳ BC Vault
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۴ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۹۰+۸۶۶۱توکن
۵ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۲۳۱+۱۵۸توکن
۶ BitAddress Paper Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۷ CoolWallet S
سخت افزاری
.
.
.
۶---
۸ KeepKey Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۹۶+۸۶۶۳توکن
۹ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۹۲+۸۶۶۱توکن
۱۰ CoolWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۹۲+۸۶۶۱توکن
۱۱ Bitlox Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۱۲ Ledger Stax
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۱۳ Ellipal Cold Wallet 2.0
سخت افزاری
.
.
.
۹+۱توکن
۱۴ Ledger HW1 Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۱۵ SafePal S1
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۱۶ ChronoMint
سخت افزاری
.
.
.
۱۸۸+۸۶۶۱توکن
۱۷ Corazon Titanium Trezor Model T
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۱۸ Ledger Blue
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۱۹ Hoo Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸+۱توکن
۲۰ BEPAL PRO S
سخت افزاری
.
.
.
۶+۲توکن
۲۱ Swiss Bank In Your Pocket
سخت افزاری
.
.
.
۴---
۲۲ Crypto Key Stack Hardware Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۳---
۲۳ Stellarport
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۴ Memory Box
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۵ Groestlcoin p2sh SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۲۶ OPOLO
سخت افزاری
.
.
.
۹---
۲۷ HelioWallet
سخت افزاری
.
.
.
۱۸۳+۸۶۶۱توکن
۲۸ ECOMI Secure Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۸---
۲۹ KeepKey
سخت افزاری
.
.
.
۷---
۳۰ Keycard
سخت افزاری
.
.
.
۵---
۳۱ Coldcard Wallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---
۳۲ Groestlcoin bech32 SegWit Paperwallet
سخت افزاری
.
.
.
۱---