پروتکل Near چیست؟ آیا از آن چیزی می دانید؟
NEAR ProtocolNEAR Protocol
NEAR Protocol$۲.۵۵۱۲۸,۷۲۷ تومان
:decrypt.co