نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۷۸۴۱,۴۵۸,۲۴۰,۳۹۱ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۲.۲۴,۸۳۹,۱۰۸ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۰۹۴۵۹۸۴,۹۶۵ تومان
نئونئو
نئو$۱۲.۶۲۶۶۲,۳۵۹ تومان
دشدش
دش$۵۷.۷۶۳,۰۳۱,۵۲۸ تومان
OmniOmni
Omni$۰.۹۵۴۹,۸۶۱ تومان
:medium.com