نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۷,۴۱۶۱,۳۸۱,۹۵۹,۳۲۲ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۶۴.۲۳۳,۲۳۷,۶۴۴ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۱۳۴۲۷۵,۷۱۷.۵ تومان
نئونئو
نئو$۷.۰۶۳۵۵,۸۷۴ تومان
دشدش
دش$۲۶.۷۶۱,۳۴۸,۸۹۲ تومان
OmniOmni
Omni$۱.۴۸۷۴,۶۰۲ تومان
:medium.com