نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۰,۰۰۷۶۶۳,۷۷۱,۴۲۴ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۵۳.۶۱,۷۷۸,۲۸۵ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۱۹۷۸۳,۹۷۳.۹ تومان
نئونئو
نئو$۸.۵۴۲۸۳,۳۳۱ تومان
دشدش
دش$۴۲.۰۳۱,۳۹۴,۴۲۸ تومان
OmniOmni
Omni$۱.۶۶۵۵,۰۷۴ تومان
:medium.com