نگاهی اجمالی به تعریف کوین (سکه) و توکن و تفاوت بین آن ها
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۹۵۹۳,۸۹۷,۳۷۹,۷۲۵ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۳.۸۶۴,۲۳۵,۷۹۶ تومان
استلاراستلار
استلار$۰.۱۰۵۱۷۳۶,۰۳۱.۶ تومان
نئونئو
نئو$۱۲.۰۳۶۸۹,۹۰۸ تومان
دشدش
دش$۲۸.۳۵۱,۶۲۵,۸۴۴ تومان
OmniOmni
Omni$۲.۸۹۱۶۵,۷۳۹ تومان
:medium.com