آیا می دانید رمز ارز چین لینک (Chainlink) چیست وچگونه کار می کند؟
چین لینکچین لینک
چین لینک$۱۷.۰۶۸۶۱,۲۰۷ تومان
:decrypt.co