سکه پایدار (Stablecoin) چیست؟
تترتتر
تتر۴۹,۹۴۸ تومان
ترو یو اس دیترو یو اس دی
ترو یو اس دی$۰.۹۹۹۲۸۴۹,۹۱۲ تومان