جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۳۵۲۴۲,۱۰۹.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۲۴۰.۳۷۳۲۴۷۰۸۳۵۹۲ تومان