جدی گرفتن Dogecoin سخت است اما Doge به آن اهمیتی نمی دهد.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۲۵۸۵۴,۲۰۳.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۲۶۰.۴۲۰۴۴۱۸۲۰۲۱۸ تومان