آیا ارزش و قیمت رمز ارز شیبا اینو (Shiba Inu) افزایش می یابد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۲۹۱.۴۵ تومان