آیا شیبا اینو و دوج کوین در سال 2022 عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین خواهند داشت؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۸۷۳۷,۴۲۰.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۲۱.۰۸ تومان