چرا شیبا اینو (SHIB) این هفته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۸۷۰.۳۹۳۰۸۳۳۳۱۶۶۸ تومان
:www.fool.com