چرا شیبا اینو (SHIB) این هفته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۹۴۱.۲۳ تومان
:www.fool.com