بررسی رمز ارز شیبا؛ کارشناسان علاقه به "قاتل دوج کوین" را بررسی می کنند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۸۲۴۴,۰۱۲.۸ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۹۸۰.۵۳۵۱۹۴۱۵۳۰۷۱ تومان
:fortune.com