بررسی رمز ارز شیبا؛ کارشناسان علاقه به "قاتل دوج کوین" را بررسی می کنند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۷۹۴۲,۰۰۲.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۱۴۰.۳۶۱۰۸۱۰۳۹۰۳۲ تومان
:fortune.com