بررسی رمز ارز شیبا؛ کارشناسان علاقه به "قاتل دوج کوین" را بررسی می کنند.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۶۸۳,۰۲۳.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۳۲۰.۳۶۴۲۵۷۰۳۰۱۱۱ تومان
:fortune.com