شبکه سینتتیکس یا Synthetix و توکن آن (SNX) چیست؟
سینتِتیکسسینتِتیکس
سینتِتیکس$۲.۶۸۱۵۲,۹۱۸ تومان