رکود تورمی و یا Stagflation چیست؟ علل و آثار آن چه می باشد؟
بر چسب ها:
تورماقتصاد