شاردینگ (Sharding) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۸.۲۲۰۷,۹۷۹,۰۱۴ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۳۳۴۵۹,۲۴۴ تومان