شاردینگ (Sharding) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۳۸.۶۸۲,۵۵۰,۶۹۴ تومان
تترتتر
تتر۵۰,۳۷۹ تومان