شاردینگ (Sharding) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۴.۷۷۴,۴۶۵,۷۵۴ تومان
تترتتر
تتر۴۵,۳۲۰ تومان