شاردینگ (Sharding) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۴۹.۵۴۴,۹۱۹,۴۱۲ تومان
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۹۱۶۳۳,۲۸۴ تومان