شاردینگ (Sharding) چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۲۶۷.۷۱۹۱,۵۹۶,۰۱۳ تومان
تترتتر
تتر۵۸,۶۹۲ تومان