در اینجا هرآنچه که باید درباره ریپل بدانید آورده شده است.
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۹۹۳۴,۳۹۲ تومان