استخراج ترکیبی Merged Mining و یا استخراج همزمان دو رمزارز چیست؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۳۳۳۳۳,۷۸۴ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۱.۴۲۴,۷۱۷,۲۸۳ تومان