کوساما (Kusama) چیست و چه تفاوتی با پولکادات (Polkadot) دارد؟
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۷.۲۵۴۷۱,۰۷۶ تومان
KusamaKusama
Kusama$۳۳.۴۶۲,۱۷۴,۰۹۷ تومان