کوساما (Kusama) چیست و چه تفاوتی با پولکادات (Polkadot) دارد؟
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۴.۰۲۲۰۰,۹۳۲ تومان
KusamaKusama
Kusama$۱۹.۴۷۹۷۳,۱۶۹ تومان