اصطلاح گس (Gas) در اتریوم به چه معنا است؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۵۲.۴۲۰۴,۸۲۶,۳۵۴ تومان