به روزرسانی شانگهای اتریوم Ethereum’s Shanghai Upgrade چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۲۲۷.۲۱۱۲,۹۳۲,۸۴۹ تومان
:decrypt.co