به روزرسانی شانگهای اتریوم Ethereum’s Shanghai Upgrade چیست؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۷۸.۱۲۱۰,۶۱۳,۸۹۵ تومان
:decrypt.co