اتریوم کلاسیک (ETC) چیست و چه تفاوتی با اتریوم (ETH) دارد؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۵۷.۷۹۶,۶۶۲,۰۸۸ تومان
اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک$۱۷.۷۹۲۰,۹۸۳ تومان
:decrypt.co