سرایت و مسری بودن کریپتو چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟