کپی تریدینگ (Copy Trading) و یا معاملات کپی چیست و آیا باید آن را انجام داد؟