معامله برگشت ناپذیر و یا  irreversible transaction در ارزهای دیجیتال به چه معنا است؟