مکانیسم رضایت و موافقت عمومی (اجماع) در ارزدیجیتال