ارز های پایدار چیستند؟ راه حل متقارن برای نوسانات ارزهای دیجیتالی
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۹۰۱۳۲,۵۷۶ تومان
DAO MakerDAO Maker
DAO Maker$۱.۴۵۴۷,۲۴۰ تومان
CarbonCarbon
Carbon$۰.۰۱۸۵۵۰۳۷۶۰۴.۳۵ تومان
BASICBASIC
BASIC$۰.۰۰۱۵۷۶۴۹۵۱.۳۶ تومان