ارز های پایدار چیستند؟ راه حل متقارن برای نوسانات ارزهای دیجیتالی
تترتتر
تتر۵۸,۷۶۱ تومان
DAO MakerDAO Maker
DAO Maker$۰.۹۳۲۷۱۱۵۴,۷۵۲ تومان
CarbonCarbon
Carbon$۰.۰۴۹۹۴۵۲۶۲,۹۳۱.۹ تومان
BASICBASIC
BASIC$۰.۰۰۰۰۰۷۰.۴۱۰۹۱۳۸۷۲۴۵۲ تومان