ارز های پایدار چیستند؟ راه حل متقارن برای نوسانات ارزهای دیجیتالی
تترتتر
تتر۴۹,۹۱۰ تومان
DAO MakerDAO Maker
DAO Maker$۰.۹۱۱۰۵۵۴۵,۴۷۱ تومان
CarbonCarbon
Carbon$۰.۰۱۵۱۶۳۵۸۷۵۶.۸۱ تومان
BASICBASIC
BASIC$۰.۰۰۱۵۳۲۷۴۷۶.۵ تومان