ارز های پایدار چیستند؟ راه حل متقارن برای نوسانات ارزهای دیجیتالی
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۲۲۹۴۴,۶۲۷ تومان
DAO MakerDAO Maker
DAO Maker$۱.۰۲۴۵,۳۷۶ تومان
CarbonCarbon
Carbon$۰.۰۱۸۸۸۸۷۶۸۴۳.۵۹ تومان
BASICBASIC
BASIC$۰.۰۰۱۳۱۵۵۴۵۸.۷۵ تومان