ارز های پایدار چیستند؟ راه حل متقارن برای نوسانات ارزهای دیجیتالی
تترتتر
تتر$۰.۹۹۹۳۹۴۵۹,۲۴۸ تومان
DAO MakerDAO Maker
DAO Maker$۰.۵۵۹۱۲۳۳,۱۴۷ تومان
CarbonCarbon
Carbon$۰.۰۴۹۵۳۴۸۹۲,۹۳۶.۶ تومان
BASICBASIC
BASIC$۰.۰۰۰۰۰۷۰.۴۱۴۹۸۶۹۵۷۵۵۳ تومان