کریپتوپانکس CryptoPunks چیست؟ یک NFT مبتنی بر اتریوم
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۷۲۵.۹۲۱۴,۱۴۳,۱۷۹ تومان
:decrypt.co