کریپتوپانکس CryptoPunks چیست؟ یک NFT مبتنی بر اتریوم
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۰۷.۲۴۲,۴۴۵,۳۷۷ تومان
:decrypt.co