مبادلات اتمی یا اتومیک سواپ (Atomic Swaps) چیست؟
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۵۱.۶۱,۶۸۱,۰۷۷ تومان
دیکرددیکرد
دیکرد$۲۴.۴۲۷۹۵,۵۸۰ تومان
:decrypt.co