مبادلات اتمی یا اتومیک سواپ (Atomic Swaps) چیست؟
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۸۸.۲۴۴,۴۰۰,۹۷۶ تومان
دیکرددیکرد
دیکرد$۱۳.۶۴۶۸۰,۲۹۶ تومان
:decrypt.co