مبادلات اتمی یا اتومیک سواپ (Atomic Swaps) چیست؟
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۵.۴۴,۲۶۰,۶۵۹ تومان
دیکرددیکرد
دیکرد$۲۳.۸۷۱,۰۶۶,۰۵۸ تومان
:decrypt.co