ویتالیک بوترین از هیجان انگیزترین ویژگی های اتریوم نام می برد
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۲۳۰.۴۱۱۲,۹۹۲,۵۳۳ تومان
:crypto.news