مردی اوکراینی که بیت کوین می دزد و به خیریه کمک می کند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۹,۸۱۷۴,۰۱۲,۶۵۵,۷۵۴ تومان
:coingape.com