سه مورد از برترین میم کوین ها که باید در سال 2022 به آنها توجه نمود
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۹۸۳۷۳,۶۶۶.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۲۷۰.۳۴۰۴۰۳۳۴۳۰۷۷ تومان