سه مورد از برترین میم کوین ها که باید در سال 2022 به آنها توجه نمود
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۶۰۵۷,۹۹۹.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۸۹۱.۲۳ تومان