چند عمل که در سال 2021 می توان با انجام آن در رمزنگاری درآمد غیر فعال داشت