5 مورد برتر استفاده از رپد توکن Wrapped Token
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۶۷,۷۱۳۳,۸۹۶,۱۴۲,۰۰۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۲.۳۳۳,۰۱۱,۰۱۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۵۲.۳۳۳,۰۱۱,۰۱۹ تومان