5 مورد برتر استفاده از رپد توکن Wrapped Token
Wrapped BitcoinWrapped Bitcoin
Wrapped Bitcoin$۱۷,۰۱۶۶۲۵,۱۰۹,۳۸۴ تومان
CompoundCompound
Compound$۳۷.۷۵۱,۳۸۶,۸۲۲ تومان
CompoundCompound
Compound$۳۷.۷۵۱,۳۸۶,۸۲۲ تومان