10 شت کوین برتر در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۵۳۲۱۸,۸۲۹.۲ تومان
ApeCoinApeCoin
ApeCoin$۱.۲۶۷۱,۶۲۵ تومان
1inch Network1inch Network
1inch Network$۰.۳۹۳۹۲۵۲۲,۳۹۳ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۷۹۶۷۷۳۴۸ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲۵۰.۰۰۰۰۹۸۰۵۷۶۰۷ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۸۹۶۹۵۰.۰۱۰۷۸۳۲۱۰۲۶۴ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۷۹۱۵۶۰۷۹۲۸۷ تومان
Magic Internet MoneyMagic Internet Money
Magic Internet Money$۰.۹۹۱۵۳۲۵۶,۳۶۴ تومان