10 شت کوین برتر در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۵۲۲۴۳,۹۲۸.۲ تومان
ApeCoinApeCoin
ApeCoin$۴.۱۷۲۱۷,۷۵۷ تومان
1inch Network1inch Network
1inch Network$۰.۵۰۷۸۶۲۲۶,۵۲۰ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۲۰.۰۰۰۱۱۰۷۰۶۱۱۷ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۰۷۰.۰۰۰۳۵۰۲۳۸۶۴۵ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۵۰۶۵۸۰.۰۱۸۳۱۱۳۱۳۹۵۶ تومان
Magic Internet MoneyMagic Internet Money
Magic Internet Money۵۲,۴۸۱ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۴۸۳۰۶۵۰۹۷۲۹ تومان