10 شت کوین برتر در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۲۸۴,۲۱۴.۶ تومان
ApeCoinApeCoin
ApeCoin$۱.۵۶۷۹,۴۰۵ تومان
1inch Network1inch Network
1inch Network$۰.۳۳۸۹۳۷۱۷,۲۵۲ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۵۰۴۳۲۶۵۸ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰.۰۰۰۰۶۱۵۹۰۱۴۶ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۶۱۷۰.۰۰۸۲۳۰۶۸۳۰۹۱ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۳۹۵۰۹۳۱۴۸۷۳ تومان
Magic Internet MoneyMagic Internet Money
Magic Internet Money$۰.۹۹۲۱۱۶۵۰,۵۰۰ تومان