10 شت کوین برتر در سال 2022
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۰۰۱۶۲,۱۳۹.۷ تومان
ApeCoinApeCoin
ApeCoin$۵.۲۴۱۶۰,۱۳۴ تومان
1inch Network1inch Network
1inch Network$۰.۶۸۱۸۱۹۲۰,۸۳۶ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۷۳۰.۰۰۰۱۶۴۱۹۸۹۴۶ تومان
Magic Internet MoneyMagic Internet Money
Magic Internet Money$۰.۹۹۵۴۷۲۳۰,۴۲۲ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۴۸۰.۰۰۰۰۴۱۱۹۴۸۹۶ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۱۵۴۰۷۰.۰۰۹۶۳۸۸۴۱۷۷۶ تومان
Floki InuFloki Inu
Floki Inu$۰.۰۰۰۰۱۲۳۷۰.۳۷۸۰۲۷۳۵۱۲۱۱ تومان