10 میم کوین برتر که قرار است در سال 2023 و پس از آن منفجر شوند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۸۸۱,۹۶۸.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۲۴۰.۳۶۴۰۵۲۱۲۰۳۴۴ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۳۸۰.۰۰۰۱۷۹۳۷۰۱۶۴ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۸۶۵۱۰.۰۰۸۳۷۷۴۴۱۷۲۴ تومان
Floki InuFloki Inu
Floki Inu$۰.۰۰۰۰۰۷۷۷۰.۲۵۱۶۶۲۳۶۴۳۳۱ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۳۰.۰۰۰۰۱۲۷۲۸۷۳۹ تومان
Hoge FinanceHoge Finance
Hoge Finance$۰.۰۰۰۰۳۰۰۱۰.۹۷۱۹۹۳۲۵۰۱۳۷ تومان
GamerseGamerse
Gamerse$۰.۰۰۰۱۹۸۸۶۶.۴۴ تومان
GAMINGDOGEGAMINGDOGE
GAMINGDOGE$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰.۰۰۰۰۰۰۴۲۹۱۵۴ تومان