10 میم کوین برتر که قرار است در سال 2023 و پس از آن منفجر شوند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۳۶۲۷۷,۶۵۸.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۰۸۱.۰۴ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۸۱۹۷۴۲۷۸ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۹۱۶۹۱۰.۰۱۰۹۸۶۱۶۴۹۲۱ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۸۲۲۷۰۰۰۷۵۶۵ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۱۰.۰۰۰۰۲۸۱۱۱۷۴۷ تومان
Hoge FinanceHoge Finance
Hoge Finance$۰.۰۰۰۰۱۷۷۸۱.۰۲ تومان
GamerseGamerse
Gamerse$۰.۰۰۰۸۳۷۸۴۸.۰۲ تومان
GAMINGDOGEGAMINGDOGE
GAMINGDOGE$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰.۰۰۰۰۰۰۲۹۵۷۲۹ تومان