10 میم کوین برتر که قرار است در سال 2023 و پس از آن منفجر شوند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۲۹۱۵۱۰,۵۶۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۶۳۷۱.۷۱ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۳۱۹۰۵۱۶۶۴ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۹۹۳۵۰.۰۱۳۶۱۳۸۴۳۷۳ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۴۳۲۵۳۵۴۸۸۰۱۳ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۷۰.۰۰۰۰۳۰۹۱۷۳۳۸ تومان
Hoge FinanceHoge Finance
Hoge Finance$۰.۰۰۰۰۳۷۷۲۲.۴۵ تومان
GamerseGamerse
Gamerse$۰.۰۰۰۸۳۷۸۵۴.۳۳ تومان
GAMINGDOGEGAMINGDOGE
GAMINGDOGE$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰.۰۰۰۰۰۰۳۳۴۶۱۵ تومان