10 میم کوین برتر که قرار است در سال 2023 و پس از آن منفجر شوند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۵۲۷۸۳,۹۴۹.۸ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۲۰.۵۶۷۷۲۵۶۸۶۷۰۱ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۷۴۰.۰۰۰۳۵۵۴۳۱۹۵۹ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۳۳۴۱۲۰.۰۱۷۴۹۴۱۳۶۴۷۵ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۴۹۹۷۵۰۷۶۷۳۷ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۴۰.۰۰۰۰۲۶۴۵۳۴۹۸ تومان
Hoge FinanceHoge Finance
Hoge Finance$۰.۰۰۰۰۲۷۳۱.۴۳ تومان
GamerseGamerse
Gamerse$۰.۰۰۲۱۱۳۳۸۱۱۰.۸۹ تومان
GAMINGDOGEGAMINGDOGE
GAMINGDOGE$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰۰۰۶۱۵۹۴۶ تومان