10 میم کوین برتر که قرار است در سال 2023 و پس از آن منفجر شوند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۲۲۳,۰۲۹.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۲۷۰.۳۶۲۷۲۹۲۰۰۴۴۹ تومان
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۲۴۵۴۷۸۳۵۸ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۶۹۷۱۰.۰۰۶۳۳۵۰۸۷۹۳۸ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۳۲۷۹۲۸۱۵۲۶۸ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۶۰.۰۰۰۰۰۸۷۷۴۶۵۴ تومان
Hoge FinanceHoge Finance
Hoge Finance$۰.۰۰۰۰۱۱۵۳۰.۵۷۵۲۷۷۵۳۵۲۳۸ تومان
GamerseGamerse
Gamerse$۰.۰۰۰۹۰۸۰۹۴۵.۳۱ تومان
GAMINGDOGEGAMINGDOGE
GAMINGDOGE$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۷۴۵۳ تومان