10 میم کوین برتر که ممکن است در سال 2023 سر به فلک بکشد
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۹۷۸۳,۰۷۴.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۱۹۰.۳۶۲۵۶۳۶۶۲۹۵۲ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۶۰.۰۰۰۰۵۲۷۴۵۷۰۱ تومان
FLOKIFLOKI
FLOKI$۰.۰۰۰۰۰۶۶۷۰.۳۳۶۳۴۲۰۹۰۶۶۶ تومان
کیشوکیشو
کیشو$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱۰.۰۰۰۰۰۹۶۴۳۸۹۱ تومان
TamadogeTamadoge
Tamadoge$۰.۰۰۸۵۸۹۲۵۴۳۳.۱۲ تومان
WoofyWoofy
Woofy$۰.۰۰۶۲۹۸۰۸۳۱۷.۵۹ تومان
آکیتاآکیتا
آکیتا$۰.۰۰۰۰۰۰۱۰۸۴۴۸۰.۰۰۵۴۶۸۶۰۹۷۵۲ تومان
YooShiYooShi
YooShi$۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۷۶۹۶۰.۰۰۲۴۰۵۱۲۳۲۹۲ تومان
مونا کوینمونا کوین
مونا کوین$۰.۳۶۳۰۳۵۱۸,۳۰۶ تومان