10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۶۲۰۸,۳۲۷,۸۳۷ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۰۷۳۶۰,۶۸۵ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۳۳۳۵۴۱۱۹,۸۱۹ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۳۳۴۱۰۱۱۹,۸۵۳ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۱۷۵۸۴۴۱۰,۴۴۹ تومان