10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۲۵۷.۶۱۹۱,۷۰۸,۶۴۶ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۵۵۶۳۵۲۳۲,۷۴۱ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۸۵۱۷,۸۷۹ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۵۶۷۹۳۶۳۳,۴۲۳ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۳۴۹۸۵۹۲۰,۵۸۹ تومان