10 پروژه برتر NFT اتریوم در سال 2022 که باید درباره آنها بدانید
Miss Ape Yacht ClubMiss Ape Yacht Club
Miss Ape Yacht Club<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۷۵۷.۲۹۱,۷۶۰,۲۲۷ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۳۳۱۷۷۳۳,۰۶۴ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۵۹۳۱۷۹۳۰,۹۷۶ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۴۴۳۸,۶۴۷ تومان
Gods UnchainedGods Unchained
Gods Unchained$۰.۲۳۸۵۴۸۱۲,۴۵۷ تومان