10 ارز دیجیتال برتری که اتریوم را پس از مرج از بین می‌ برند
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۲۶۹۸,۸۵۰,۱۹۵ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۳۳۴۸۷۲۸,۸۸۰ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۹۷۶۲۵۲۱,۵۲۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۷۶۷۹۴,۲۰۵.۱ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۱.۱۳۱,۱۴۳,۸۵۰ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۲۳۴۲,۱۲۶ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۹۳.۴۵۵,۰۵۸,۸۱۷ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۷.۷۸۹۶۲,۵۰۱ تومان
کازماسکازماس
کازماس$۱۱.۲۶۰۶,۳۰۰ تومان
AlgorandAlgorand
Algorand$۰.۲۲۷۸۰۹۱۲,۳۳۲ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۸.۴۳۴۵۶,۳۴۹ تومان