10 ارز دیجیتال برتری که اتریوم را پس از مرج از بین می‌ برند
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۳۴.۴۴۳,۲۱۹,۸۵۳ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۴۳۵۲۴۹۱۴,۰۹۷ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۳۷۴۷۱۴,۱۶۹ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۳۳.۱۱۱,۰۷۲,۳۹۹ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۸۸۱,۹۶۸.۹ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۴۲۰۷,۲۸۹ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۱۷.۲۳۵۵۸,۰۶۲ تومان
کازماسکازماس
کازماس$۱۳.۰۴۴۲۲,۳۵۲ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۵۳.۴۳۱,۷۳۰,۵۴۳ تومان
AlgorandAlgorand
Algorand$۰.۳۴۶۰۵۵۱۱,۲۰۸ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۱۲.۴۴۰۱,۶۲۳ تومان