10 ارز دیجیتال برتری که اتریوم را پس از مرج از بین می‌ برند
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۳۰.۷۲۰۲,۴۸۲,۶۳۸ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۸۴.۶۸۱۰,۵۹۱,۲۱۱ تومان
ریپلریپل
ریپل$۰.۵۹۶۳۰۹۳۴,۱۹۸ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۴۰۶۱۵۸,۰۶۴.۱ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۴۴۷۴۳۲۲۵,۶۶۰ تومان
AvalancheAvalanche
Avalanche$۳۲.۶۱,۸۶۹,۵۷۷ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۴۲۳۶۸,۱۸۰ تومان
لایت کوینلایت کوین
لایت کوین$۷۳.۹۶۴,۲۴۱,۵۳۱ تومان
کازماسکازماس
کازماس$۶.۵۳۳۷۴,۴۸۹ تومان
AlgorandAlgorand
Algorand$۰.۱۵۹۸۶۵۹,۱۶۸.۱ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۶.۴۳۶۷,۰۳۴ تومان