ترا Terra چگونه و چه زمانی قصد دارد بودجه اضطراری لونا LUNA را توزیع نماید
TerraTerra
Terra<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
:coinpedia.org