بدترین هک های کریپتو سال گذشته
کریپتو کامکریپتو کام
کریپتو کام$۰.۰۵۰۳۰۶۲,۵۰۳.۲ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۳۴۸۶۲۰۹۳۱۵۹ تومان