بدترین هک های کریپتو سال گذشته
کریپتو کامکریپتو کام
کریپتو کام$۰.۰۶۹۴۳۳,۷۴۹.۲ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۵۴۸۸۰۲۵۴۸۸ تومان