بدترین هک های کریپتو سال گذشته
کریپتو کامکریپتو کام
کریپتو کام$۰.۱۲۷۰۷۷,۲۲۳.۷ تومان
wormhole.financewormhole.finance
wormhole.finance$۰.۰۰۰۰۰۴۷۲۰.۲۶۸۳۲۲۰۷۷۴۵ تومان