راهنمای گام به گام CPU ماینینگ
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۰۶۲۲۳,۵۲۷.۴ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۳.۶۱۷,۱۷۳,۰۴۰ تومان
الکترونیومالکترونیوم
الکترونیوم$۰.۰۰۲۰۰۰۴۱۹۹.۹۲ تومان