راهنمای گام به گام CPU ماینینگ
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۵۹۵۱۸۱,۹۴۱ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۱.۱۱۴,۶۰۱,۸۷۳ تومان
الکترونیومالکترونیوم
الکترونیوم$۰.۰۰۲۸۱۶۲۱۹۱.۸۴ تومان