راهنمای گام به گام CPU ماینینگ
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۶۸۴,۰۲۶.۵ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۸۵.۹۲۸,۳۴۷,۴۳۹ تومان
الکترونیومالکترونیوم
الکترونیوم$۰.۰۰۲۸۲۰۹۳۱۲۶.۶۵ تومان