راهنمای گام به گام CPU ماینینگ
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۴۳۶۶۹,۳۵۴.۲ تومان
مونرومونرو
مونرو$۱۴۰.۶۵۸,۰۰۴,۵۳۰ تومان
الکترونیومالکترونیوم
الکترونیوم$۰.۰۰۳۴۱۹۶۲۱۹۴.۶۱ تومان